Mô t? c?a Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói: ngày 28 tháng 4 năm 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 897708 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Microsoft Office Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói cho Microsoft Office Outlook 2003. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? gói hotfix:
 • V?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c li?u hotfix gói đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i ki?m nh?p s? d?ng m?t ho?c nhi?u các hotfixes trong gói
 • T?p tin hotfix gói ch?a bài vi?t n?i dung

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Outlook 2003 đư?c c? đ?nh trong Microsoft Office Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói là ngày 28 tháng 4 năm 2005.

V?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a

Gói hotfix này s?a ch?a v?n đ? sau đây đ? đư?c không ph?i trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • Gói hotfix này C?p Nh?t Outlook 2003 đ?n t?p tin Msmapi32.dll là ngày 22 tháng 4 năm 2005. Ngoài ra, các t?p tin h? tr? Outlook 2003 đư?c C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix gói:
 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này có m?t hotfix Office 2003 Service Pack 1 (SP1) post-Microsoft. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n ph?i có Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  842532Mô t? c?a Office 2003 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Phiên b?n đ?y đ? t?p tin hotfix này c?ng là phiên b?n hành chính c?a hotfix này. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a các hotfix trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Tuy nhiên, chúng tôi đ? th? nghi?m hotfix này r?ng r?i hơn trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t hơn chúng tôi có trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này vào m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t, m?t s? cu?c xung đ?t t?p tin có th? x?y ra. Chúng tôi h? tr? c?u h?nh này, nhưng chúng tôi không khuyên b?n nên nó.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?ng b?t k? hotfix sau này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không có đ? t?o ra ho?c s?a đ?i b?t k? khóa registry đ? kích ho?t b?t k? hotfix này gói ch?a.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và th?i gian trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:56 11.0.6505.0   9,992,440 Office2003-kb897708-enu.exe

Lưu ? Gói hotfix này bao g?m hai hotfixes (.msp t?p tin) mà ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Microsoft Windows Installer .msp t?p tin thông tin.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         9,403,392 Outlookff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:54         4,209,152 Outlookop.msp (optimized)


Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Feb-2005 22:59 11.0.6423.0    88,264 Addrpars.dll   
  11-Sep-2004 00:17 11.0.6404.0    77,000 Dlgsetp.dll   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    132,296 Envelope.dll   
  01-Mar-2005 19:27 11.0.6424.0    247,808 Exchcsp.dll
  28-Jan-2005 22:09 11.0.6420.0    346,312 Exsec32.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    122,056 Impmail.dll   
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    158,912 Oladd.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    152,264 Olappt.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    117,952 Oljrnl.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    113,344 Olmail.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    104,640 Olnote.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    147,144 Oltask.fae
  22-Apr-2005 03:34 11.0.6505.0   7,585,480 Outllib.dll   
  24-Feb-2005 19:32 11.0.6424.0    89,288 Outlmime.dll   
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    196,296 Outlook.exe   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    141,000 Outlph.dll    
  26-Mar-2005 03:06 11.0.6501.0    64,200 Outlrpc.dll   
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    44,744 Outlvbs.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    74,944 Rm.dll      
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    111,808 Sc2.sam
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    143,048 Schplus.sam
  11-Oct-2004 17:29 11.0.6408.0    100,552 Transmgr.dll   

Hotfix sau c?p nh?t t?p chương tr?nh h? tr? cho phiên b?n ti?ng Anh c?a Outlook 2003.

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         3,924,480 Olkintlff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:53          533,504 Olkintlop.msp (optimized)

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Mar-2005 21:01 6.5.6981.6    727,040 Cdo.dll_0004
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    116,424 Contab32.dll
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    31,944 Dumpster.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    106,696 Emablt32.dll
  22-Jan-2005 01:04 11.0.6419.0    215,240 Emsabp32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    705,736 Emsmdb32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    132,296 Emsui32.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    778,944 Mapir.dll
  17-Mar-2005 19:09 11.0.6550.0    30,408 Mlshext.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0   1,359,560 Msmapi32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    717,512 Mspst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    653,504 Outex.dll
  19-Apr-2005 15:10 11.0.6504.0   3,057,864 Outllibr.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    279,240 Pstprx32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    232,648 Scnpst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    241,352 Scnpst64.dll

Thêm ghi chú:

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 2.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 897708 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboffice2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp2fix kbmt KB897708 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:897708

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com