Ban cp nht phn mm 898461 cai t ban sao thng xuyn cua B cai t goi cho phin ban Windows 6.1.22.4

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 898461 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

B cai t goi cho Windows c s dung cai t ban cp nht phn mm cho h iu hanh Microsoft Windows va cac san phm khac cua Microsoft. Ban cp nht phn mm 898461 cai t ban sao thng xuyn cua b cai t goi cho phin ban Windows 6.1.22.4 trn may tinh nn ban cp nht phn mm tip theo co kich c tai xung kha nho hn.

THNG TIN THM

Tinh nng mi trong b cai t goi cho phin ban Windows 6.1.22.4

Hin tai, cac tp trong b cai t goi cho Windows c tai xung mi khi ban s dung trang Windows Update hoc Cp nht T ng cp nht cho may tinh. Co th tranh tai xung nhng ban khng cn thit nu tp trinh cai t c tao ra nm trn may tinh, vi nhng ban cp nht tip theo co th s dung nhng tp lu tru nay. Ban cp nht phn mm 898461 cai t cac tp cua B cai t goi cho phin ban Windows 6.1.22.4 trn may tinh.

Chu y Thay i trong hanh vi nay chi ap dung tai nhanh goi cai t c tai xung t trang Windows Update hoc qua Cp nht T ng cho Microsoft Windows XP. Ban tai xung t trang Danh muc Cp nht Windows khng bi anh hng.

Thng tin cp nht

Cac tp cua b cai t goi cho Windows c cai t trong cp sau y:
%windir%\System32\PreInstall\WinSE\WXP_%lcid%_v1
Chu y Vung danh sn %windir% th hin vi tri cua th muc h thng Windows. Vung danh sn %lcid% th hin ma nhn dang ngn ng cho h iu hanh ma may tinh ang chay. co thm thng tin v ma nhn dang ngn ng, ghe thm Web site sau cua Microsoft :
http://msdn2.microsoft.com/library/ms776324.aspx
Cac tp sau y c cai t trong cp nay:
  • Update.exe.ref
  • Updspapi.dll.ref
  • Spuninst.exe.ref
  • Spcustom.dll.ref
  • Spmsg.dll.ref
  • Spupdsvc.exe.ref

Anh hng i vi ban cp nht tng lai

Ban cp nht phn mm 898461 u tin c a ra la ban cp nht ti thit. Tuy vy, ban cp nht phn mm nay hin nay la bt buc.

Mt s ban cp nht phn mm c phat hanh vao va sau ngay 26/07/2005 va c cung cp trang Windows Update hoc thng qua Cp nht t ng se khng bao gm b cai t goi cho Windows. Thay vao o, nhng ban cp nht nay s dung ban sao thng xuyn cua B cai t goi i vi Windows ma ban cp nht phn mm 898461 cai t.

Nhng ban cp nht phn mm a c phat hanh trc ban cp nht phn mm 898461 se khng co sa i va tip tuc c cung cp nguyn trang. Nhng ban cp nht co sn trang Danh muc Cp nht Windows se tip tuc co cha trinh cai t va do vy se khng phu thuc vao s hin din cua ban cp nht phn mm 898461 trn h thng.

Thng tin tai xung

Tp sau y c cung cp tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 898461 by gi. Ngay Phat hanh: 28/06/2005

co thm thng tin v cach tai xung tp H tr cua Microsoft, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Tai nguyn b sung

bit thm thng tin v B cai t goi cho Windows, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738134.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 898461 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.7
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwindowsinstaller kbdownload kbadmin kbexpertiseadvanced atdownload kbupdate kbinfo KB898461

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com