วิธีการพิมพ์ข้อคิดเห็นที่ถูกแทรก โดย reviewers เมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการมาร์กอัปการติดตาม ใน Visio 2010 ใน Visio 2007 หรือ Visio 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898514 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงแมโครที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์ข้อคิดเห็นที่ถูกแทรก โดย reviewers คุณสามารถใช้แมโครนี้เมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการมาร์กอัปการติดตาม ใน Microsoft Visio 2010 ใน Microsoft Office Visio 2007 หรือ ใน Microsoft Office Visio 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการมาร์กอัปการติดตามใน Visio ผู้ตรวจทานรูปวาดที่สามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงการนำเสนอ การเปลี่ยนแปลงการนำเสนอถูกเรียกอีกอย่างว่ามาร์กอัป มาร์กอัปมีรูปร่าง รูปร่างด้วยหมึก และข้อคิดเห็น เมื่อคุณพิมพ์รูปวาดที่ประกอบด้วยมาร์กอัป ข้อคิดเห็นที่ถูกแทรก โดย reviewers ที่จะไม่พิมพ์ ใช้แมโครที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้เพื่อพิมพ์ข้อคิดเห็นที่ถูกแทรก โดยที่ reviewers

แมโครแยกข้อคิดเห็นที่อยู่ในรูปวาดที่ แล้ว แทรกข้อคิดเห็นในรูปร่างใหม่ รูปร่างใหม่ปรากฏอยู่ภายนอกเพรูปวาด ปรับขนาดรูปร่าง และจากนั้น ลากรูปร่างไปยังเพจการรูปวาด เมื่อคุณพิมพ์การวาดรูปแบบ ข้อคิดเห็นปรากฏอยู่ในรูปร่างใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไปที่รูปวาด

เมื่อต้อง การสร้าง และเรียกใช้แมโคร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. สร้างแมโคร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงาน Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
  2. กด ALT + F11 เพื่อเริ่มตัวแก้ไข Visual Basic ของ Microsoft
  3. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูล.
  4. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางรหัสในนั้นFileName :-โมดูลตัวเลขหน้าต่าง (รหัส):
   Public Sub GetComments()
   Dim pagMarkup As Visio.Page
   Dim pag As Visio.Page
   Dim shp As Visio.Shape
   Dim sText As String
   Dim iRow As Integer
   
   Set pag = Visio.ActivePage
   sText = "Reviewer" & vbTab & "Date" & vbTab & "Comment"
   
   If pag.PageSheet.SectionExists(Visio.visSectionAnnotation, Visio.visExistsAnywhere) Then
   For iRow = 0 To pag.PageSheet.RowCount(Visio.visSectionAnnotation) - 1
   sText = sText & vbCrLf & pag.Document.DocumentSheet.CellsSRC(Visio.visSectionReviewer, pag.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationReviewerID).ResultIU - 1, Visio.visReviewerInitials).ResultStr("")
   sText = sText & pag.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationMarkerIndex).ResultIU
   sText = sText & vbTab & Format(pag.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationDate).ResultIU, "ddddd")
   sText = sText & vbTab & pag.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationComment).ResultStr("")
   Next iRow
   End If
   
   For Each pagMarkup In pag.Document.Pages
   If pagMarkup.Type = visTypeMarkup Then
   If pagMarkup.OriginalPage = pag Then
   If pagMarkup.PageSheet.SectionExists(Visio.visSectionAnnotation, Visio.visExistsAnywhere) Then
   sText = sText & vbCrLf
   sText = sText & vbCrLf & pag.Document.DocumentSheet.CellsSRC(Visio.visSectionReviewer, pagMarkup.ReviewerID - 1, Visio.visReviewerName).ResultStr("")
   For iRow = 0 To pagMarkup.PageSheet.RowCount(Visio.visSectionAnnotation) - 1
   sText = sText & vbCrLf & pag.Document.DocumentSheet.CellsSRC(Visio.visSectionReviewer, pagMarkup.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationReviewerID).ResultIU - 1, Visio.visReviewerInitials).ResultStr("")
   sText = sText & pagMarkup.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationMarkerIndex).ResultIU
   sText = sText & vbTab & Format(pagMarkup.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationDate).ResultIU, "ddddd")
   sText = sText & vbTab & pagMarkup.PageSheet.CellsSRC(Visio.visSectionAnnotation, iRow, Visio.visAnnotationComment).ResultStr("")
   Next iRow
   End If
   End If
   End If
   Next pagMarkup
   
   Dim iAutoSize as Integer 'new
   iAutoSize = pag.AutoSize 'new
   pag.AutoSize = 0 'new
   Set shp = pag.DrawRectangle(-pag.PageSheet.Cells("PageWidth").ResultIU, 0, 0, pag.PageSheet.Cells("PageHeight").ResultIU)
   pag.AutoSize = iAutoSize 'new
   shp.AddSection visSectionUser 'new
   shp.AddNamedRow visSectionUser, "msvNoAutoSize", visTagDefault 'new
   shp.CellsU("User.msvNoAutoSize").FormulaU = 1 'new
   shp.Cells("Para.HorzAlign").Formula = "0"
   shp.Cells("VerticalAlign").Formula = "0"
   shp.Name = "Reviewers Comments"
   shp.Text = sText
   End Sub
  5. กด CTRL + S เพื่อบันทึกการวาดรูปแบบ
  6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิด และกลับไป Visio.
 2. เรียกใช้แมโคร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่มาโครแล้ว คลิกมาโคร.
  2. ในการชื่อแมโครรายการ คลิแมโครที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 และคลิกเรียกใช้. ชื่อของแมโครFileName :.Moduleตัวเลข.GetComments

   แมโครแทรกข้อคิดเห็นในรูปร่างใหม่ปรากฏทางด้านซ้ายของหน้ารูปวาด
 3. ปรับขนาดรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น และจากนั้น ลากรูปร่างไปยังเพจการรูปวาด ถ้าคุณต้อง การจัดรูปแบบข้อความในรูปร่างนั้น เมื่อคุณพิมพ์รูปวาดของคุณ ข้อคิดเห็นปรากฏอยู่ในรูปร่างที่อยู่ในรูปวาดของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898514 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbdisplay kbprint kbinfo kbhowto kbmt KB898514 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898514

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com