Làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Messenger 5.1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 899283 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft Windows Messenger 5.1. phiên b?n m?i nh?t c?a phiên b?n Windows Messenger 5.1 bao g?m các s? phiên b?n sau đây:
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0715 (ngày phát hành: 12 tháng tám 2008)
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0706 (ngày phát hành: 4 tháng 6 năm 2007)
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0700 (ngày phát hành: 16 tháng 9 năm 2005)
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0680 (ngày phát hành: 13 tháng 5 năm 2005)
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (phát hành l?i ngày: 24 tháng 3 năm 2005)
 • Phiên b?n Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (ngày phát hành: 1 tháng 12, 2004)
Ngoài ra, bài vi?t này bao g?m m?t danh sách các c?i ti?n và m?t danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Messenger 5.1.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Messenger 5.1

Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Messenger 5.1, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A8D9EB73-5F8C-4B9A-940F-9157A3B3D774

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0715

Ngày phát hành: tháng 8 năm 2008

Tính năng c?i ti?n

B?n phát hành này c?i ti?n các tính năng sau đây trong Windows Messenger 5.1:
 • C?i thi?n an ninh b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?t an toàn.

C? đ?nh v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong Microsoft Security Bulletin MS08-050, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/Bulletin/ms05-009

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0706

Ngày phát hành: tháng 5 năm 2007

Tính năng c?i ti?n

B?n phát hành này c?i ti?n các tính năng sau đây trong Windows Messenger 5.1:
 • C?i thi?n an ninh b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?t an toàn.

C? đ?nh v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong này rerelease Windows Messenger 5.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
937107Windows Messenger 5.1, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i vi ph?m truy nh?p khi b?n nh?p vào tên người dùng màn h?nh đ? B?t đ?u m?t cu?c tr? chuy?n

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0700

Ngày phát hành: 16 tháng chín, 2005

Tính năng c?i ti?n

B?n phát hành này c?i ti?n các tính năng sau đây trong Windows Messenger 5.1:
 • C?i thi?n an ninh b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?t an toàn.

C? đ?nh v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong này phát hành l?i c?a Windows Messenger 5.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
900466Âm thanh và video không đ?ng b? hóa m?t cách chính xác n?u b?n g?i m?t máy tính b?ng cách s? d?ng âm thanh và video trong Windows Messenger

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0680

Ngày phát hành: 13 tháng 5 năm 2005

Tính năng c?i ti?n

B?n phát hành này c?i ti?n các tính năng sau đây trong Windows Messenger 5.1:
 • C?i thi?n ch?c năng truy?n t?p cho ngư?i s? d?ng có nhi?u k?t n?i m?ng. Nhi?u k?t n?i m?ng bao g?m lo?i k?t n?i sau:
  • C?u h?nh cho ngư?i s? d?ng có dây k?t n?i.
  • C?u h?nh cho ngư?i s? d?ng có k?t n?i m?ng không dây.
  • C?u h?nh cho ngư?i s? d?ng ngư?i dùng m?ng riêng ?o (VPN) k?t n?i.
 • C?i thi?n s? hi?n di?n tích h?p v?i chương tr?nh. Ví d?, phiên b?n này bao g?m các ch?c năng đ? c?p nh?t thông tin hi?n di?n trong Microsoft Outlook và Microsoft Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint.
 • Cung c?p h? tr? cho Microsoft Windows XP 64-bit.
 • C?i thi?n an ninh b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?t an toàn. Ngoài ra, URL liên k?t bây gi? là không nh?p. Hành vi này là theo m?c đ?nh.

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0639

Tái phát hành ngày: 24 tháng 3 năm 2005

C? đ?nh v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong này phát hành l?i c?a Windows Messenger 5.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
894867Windows Messenger 5.1 c? g?ng s?a ch?a b?n thân khi b?n sao chép ho?c dán các d? li?u t? m?t chương tr?nh văn ph?ng, m? Adobe Acrobat Reader ho?c s? d?ng MSN Messenger

Microsoft Windows Messenger phiên b?n 5.1.0639

Ngày phát hành: 1 tháng 12, 2004

Tính năng c?i ti?n

B?n phát hành này c?i thi?n các ch?c năng sau đây trong Windows Messenger 5.1:
 • C?i thi?n h? tr? máy tính máy tính b?ng và máy tính xách tay. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các c?i ti?n:
  • C?i thi?n m?c
  • C?i thi?n hi?u su?t khi m?t ngư?i dùng s? d?ng năng lư?ng ti?t ki?m tính năng trong máy tính di đ?ng
 • C?i thi?n s? hi?n di?n tích h?p v?i chương tr?nh. C?i ti?n này bao g?m s? hi?n di?n c?a h?i nh?p t?t hơn khi chương tr?nh đang ? ch? đ? Toàn màn h?nh. Này c?i thi?n s? hi?n di?n tích h?p giúp ngư?i dùng đ? tránh nh?n đư?c b? gián đo?n không mong mu?n thư thoại tin t?c th?i t?c th?.
 • C?i thi?n quá tr?nh kí nh?p. C?i ti?n này cung c?p cho ngư?i dùng m?t d?u ki?m hi?u nhanh hơn.

C? đ?nh v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong Microsoft Security Bulletin MS05-009, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Microsoft Security Bulletin MS05-009

Thu?c tính

ID c?a bài: 899283 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Messenger 5.1
T? khóa: 
kbupdate atdownload kbinfo kbmt KB899283 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 899283

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com