תיקונים הכלולים באוסף העדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 מתאריך 28 ביוני 2005

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 900345 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מפרט מאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base? (KB), אשר מתארים בעיות המתוקנות באוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ?(SP4). אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 פורסם ביום 28 ביוני 2005. אוסף עדכונים זה כולל את כל עדכוני האבטחה שהוכנו עבור Windows 2000 בין מועד פרסומו של Windows 2000 SP4 ל-?30 באפריל 2005. ביום 30 באפריל 2005 הושלם תוכנו של אוסף העדכונים לצורך בדיקות סופיות על-ידי Microsoft ועל-ידי אתרי ביתא חיצוניים ואתרי לקוחות. אוסף עדכונים זה כולל עדכונים המגבירים את האבטחה של המערכת, משפרים אמינות, מצמצמים עלויות תמיכה ותומכים בחומרת מחשב מהדור הנוכחי. מאמר זה כולל גם מידע על הבעיות המתוקנות על ידי אוסף עדכונים זה וקישורים למידע נוסף על אוסף העדכונים.

מבוא

מאמר זה מתאר את הבעיות המתוקנות באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4. כדי לקבל את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת שלהלן:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/advisory/891861.mspx
למידע נוסף אודות אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 ולתשובות על שאלות נפוצות אודות אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
891861 הודעה אודות אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

מידע נוסף

תיקונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מכיל את התיקונים הבאים שלאחר Windows 2000 SP4:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר המאמרשם המאמרקטגוריה
814822עיכוב בקבלת הודעות מספק יומן אירועים WMI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי ניהול
830924אשף המשימות המתוזמנות מפסיק להגיב בעת לחיצה על 'הבא' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)כלי ניהול
833305תוכנית או שירות רושמים ביומן שגיאה המציינת כי המזהה הייחודי (handle) אינו חוקי עבור יומן האירועים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)כלי ניהול
838491SNMP משתמש ב-100% מזמן המעבד ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי ניהול
872764פריטים ללא שם ובעלי סוגי קובץ בלתי ידועים עשויים להופיע בתיקייה 'משימות מתוזמנות' ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי ניהול
833266מתרחשת דליפת זיכרון בזיכרון מאגר הבלתי-מוחלפים ב-CcBr ?- Cache Manager Bitmap (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מטמון
892045הודעת שגיאה Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ?(0xA) בעת הפעלת Windows 2000 Server במחשב מרובה מעבדים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מטמון
811525מדיניות קבוצתית של קביעת תצורה של מהירות חיבור איטית איננה אוכפת מצב לא מקוון על קבצים לא מקוונים כשמתגלה מהירות חיבור איטית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מטמון בצד הלקוח
828531המחשב מפסיק להגיב בעת שימוש בהתקשרות חיוג כדי להתחבר ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מטמון בצד הלקוח
832099Lotus Notes 5 מופעל באיטיות ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מטמון בצד הלקוח
839083מחשב הלקוח המבוסס Windows 2000 שברשותך מפסיק להגיב בעת ניסיון להדפיס מסמך המאוחסן בשרת רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מטמון בצד הלקוח
824424הודעת שגיאה "לקריאה בלבד" בעת ניסיון לשמור קובץ Office 2003 למיקום רשת של Novell Netware (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) CSNW - שירות לקוח עבור Netware
867429השגיאה "STOP 0x000000D1" מתרחשת בעת התחברות למחשב מבוסס Windows 2000 אשר בו פועל Gateway Services עבור NetWare (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) CSNW - שירות לקוח עבור Netware
867774מתרחשת הודעת השגיאה "Stop 0x00000044" במחשב מבוסס Windows 2000 המשתמש במתאם רשת Gigabit (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) CSNW - שירות לקוח עבור Netware
828739שגיאת עצירה אינה יוצרת קובץ dump זיכרון במחשבים מבוססי Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, דיסק
812024שדרוג קושחה גורם להסרה ולזיהוי מחדש של התקן SCSI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
819636מחשב בעל מספר בקרי SCSI וכן אפשרות a/3GB בקובץ Boot.ini מפסיק להגיב עם הודעת שגיאת עצירה SYSTEM_PTE_MISUSE ?(0x000000DA) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
820841שגיאת עצירה Stop 0x00000010 מתרחשת ב-Scsiport.sys במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
823767התקן אחסון נשלף חדל לפעול במפתיע או שמחשב שבו פועלת מערכת Windows 2000 עלול להפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
825784מתקבלת הודעת DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 והמחשב מבוסס Windows NT 4.0 מפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
826322מנהל התקן של בקר מערך דיסקים אינו נטען לאחר שדרוג ל-Windows 2000 SP3 או SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
834938מתקבלת הודעת DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 והמחשב מבוסס Windows 2000 Server מפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
838150רכיב Intel Physical Address Extensions גורם לשימוש גבוה במעבד במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
838637המחשב מפסיק להגיב כאשר מנהל התקן SCSI miniport מחולל קריאה של ScsiPortNotification(BusChangeDetected)? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
839635עלולה להתקבל שגיאת עצירה בקובץ Scsiport.sys במהלך אתחול SCSI miniport במחשב שבו פועל Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
867818מספר יחידה לוגית חדש אינו מאותר בעת הסרת מספר יחידה לוגית מהתקן אחסון במערך דיסקים SCSI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
883114הודעת שגיאה STOP 0x0000007B:? INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE בעת שימוש בהתקן תקליטור USB לשם התקנת Windows Server 2003 או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
884056הודעת שגיאת עצירה 0x77 או 0x7A עלולה להתרחש בעת לחיצה על מתג ההפעלה במחשב תואם-ACPI שבו פועל Windows 2000 או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, SCSI
818810מנהלי ההתקנים FC HBA? Cpqkgpsa.sys ו-hp2300.sys מחזירים מידע שגוי לגבי כתובת PCI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מנהלי התקנים, Sys
817261חריגה שתצורתה נקבעה בכלל של Outlook אינה מונעת העברת הודעה שנתקבלה לתיקייה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)DS (שירותי ספריות)
821471חסימה ב-Wldap32.dll גורמת ל-InetInfo.exe להפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
822554הביצועים יורדים, זמני התגובה לשאילתות SPN ארוכים מהצפוי והשימוש של Lsass.exe במעבד מגיע לשיא של 100% בבקר תחום שבו פועל Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
824037השלמת משימה של Active Directory ב-Windows 2000 Server נמשכת עד דקה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
824226LSASS עלול לגרום להפרת גישה במהלך חיפוש LDAP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
824873נרשם אירוע 1791 בעת שכפול מידע מ-Windows 2000 ל-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
825952אין באפשרות חלק מבקרי התחום לשכפל עם בקרי תחום אחרים לאחר התקנת Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
826353מתרחשת שגיאת עצירה 0xc0000221 בעת ניסיון להפעיל שאילתת LDAP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
826927מתקבלת הודעת שגיאה "פעולת השכפול נתקלה בשגיאת מסד נתונים" בעת שימוש באשף התקנת Active Directory ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
827535דליפת זיכרון Dnsapi.dll (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)DS (שירותי ספריות)
827592מונה הביצועים של DRA Pending Replication Synchronizations אינו חוזר לאפס (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
827648מתקבלת שגיאה או שהמחשב מפסיק להגיב בעת שימוש בכלי Active Directory Migration Tool 2.0 לשם העברת משתמשים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
829755קובץ DIT של Active Directory גדל במהירות רבה מדי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
830379בודק הניתוח הסמנטי של בסיס הנתונים אשר נכלל עם Ntdsutil.exe נכשל בתיקון התייחסות משנה משובשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
830593Repadmin.exe מחזיר רק שינויים של חברי הקבוצה הכללית משרת מבוסס Windows 2000 שבו מופעל שרות ספריה Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
832216מאפיינים אקראיים אינם מועברים בעת שימוש בכלי Active Directory Migration Tool version 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
832849חיפוש תחום DNS מופסק בפתאומיות במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
833873מחיקת אובייקט של Active Directory אינה נרשמת ביומן אירועי האבטחה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
833880כניסה אוטומטית נכשלת במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
834519משתמשי רשת סובלים מזמני כניסה ארוכים במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
834541מתקבלת הודעת שגיאה There is a naming violation (קיימת הפרת שמות) בעת ניסיון לשנות שם משתמש במסגרת ספק LDAP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
835554שגיאת Handling of this ADS value Type is not yet implemented (הטיפול בסוג ערך ADS זה טרם מומש) בעת הפעלת יישום COM תומך אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
835561מתרחשת הפרת גישה ב-Lsass.exe במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
835763קריאות IADs::Put/PutEx או IADsPropertyList::PutPropertyItem אינן מצטברות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
836182לא ניתן ליצור יחסי אמון עם תחום Windows 2000 אחר במערכת Windows 2000 Server אם שם התחום הוא Internet (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
836801התוכנית מפסיקה להגיב בעת ניסיון לגשת לשרת LDAP באמצעות Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
838151מחשב הלקוח מבוסס Windows 2000 נכשל בביצוע עדכון DNS דינאמי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
838898חיפוש בספר הכתובות נכשל בתוכנית אשר משתמשת ב-NSPI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
841461פעולה ממושכת אשר נשלחת לשרת LDAP על ידי ממשק תכנות יישומים (API) באמצעות שרות LDAP גורמת לשגיאת פרוטוקול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
841819מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להשתמש בגירסה 2 של Active Directory Migration Tool לשם העברת תחום של Microsoft Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
842251IIS נסגר באופן בלתי צפוי במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
842382התהליך Lsass.exe צורך זמן מעבד רב ואירוע 1168 נרשם עם קוד שגיאה 8 ומזהה פנימי 302022c בבקר תחום מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
842437חיפושי ADSI מול מספר שרתי LDAP בעלי סכימות שונות עלולים להיכשל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
843557התהליך Lsass.exe משתמש ב-50% עד 100% של משאבי המעבד כאשר משתמשי תחום Windows Server 2000 מנסים להיכנס לבקר התחום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
871003איחוי מקוון מופעל אוטומטית לאחר הפעלת תהליך Active Directory לאיסוף זבל במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
872802תוכנית מחזירה נתונים שגויים או נכשלת אם התוכנית משתמשת בפונקציה DnsQuery לביצוע שאילתה על רשומות TXT של DNS במערכת Windows 2000 עם Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
872957מתקבלת הודעת שגיאה The server was unable to decode a search request filter (השרת נכשל בפענוח מסנן בקשת חיפוש) בעת ביצוע שאילתת LDAP אשר משתמשת במסנן חיפוש extensibleMatch במערכת Windows Server 2003 או Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
873444הודעת שגיאה ERROR_INVALID_DATA בעת הפעלת סקריפט ADSI במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
884591דליפת זיכרון עלולה להתרחש בתהליך Lsass.exe כאשר מפעילים מעקב אירועי SAM במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
885875כיצד לגלות חזרה לאחור של USN ולהתאושש ממנה במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
888243מתקבלת הודעת שגיאה Cannot Convert from Native Datatype (לא ניתן להמיר מסוג נתונים מקורי) כאשר תוכנית COM מבוססת אינטרנט ניגשת למחשב מבוסס Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
892476בעת שימוש ב-Ldp.exe לשם חיפוש אובייקטי Active Directory, אין באפשרותך להרחיב חלק מהגורמים המכילים של Active Directory ביישום MMC snap-in ששמו Active Directory Users and Computers במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
893354Windows 2000 Active Directory מחזיר רק 5,000 רשומות בתשובה לשאילתת לקוח Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) DS (שירותי ספריות)
883639חיבור LDAP ל-CA או קישור LDAP ל-CA מסתיים בהצלחה כאשר ה-CA אינו נמצא במאגר הבסיסים האמינים של לקוח Windows 2000 LDAP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי שירות ניהוליים של DS
890346לשונית פרטי המשתמש מוצגת במקום לשונית 'העדפות פקס' בתיבת הדו-שיח 'העדפות הדפסת פקסים' במערכת Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פקס
820888המחשב מפסיק להגיב (נתקע) בעת ניסיון להקים אמצעי אחסון NTFS לאחר הפעלה מחדש של המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
824679שגיאת עצירה 0x0000000A מתרחשת במהלך תקופה של פעילות מוגברת בדיסק הקשיח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
824927המחשב מאותחל מחדש באופן בלתי צפוי בעת ניסיון לבניית פרוייקט אינטרנט במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
825311רכיב Services for Unix 2.2 מחזיר הודעת שגיאה ERR_PERM לאחר מחיקה ויצירה מחדש של קובץ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
828693המחשב מפסיק להגיב (נתקע) בעת כתיבת נתונים מוצפנים למחיצת NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
829485אתה נתקל בבעיות ביצועים ובבעיות בכניסה בעת שימוש בשירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
897574אתה עלול לקבל הודעת שגיאת עצירה לאחר הכנסת מדיה לתוך התקן דיסק נתיק במערכת Windows XP?, Windows Server 2003, או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
833414מחשב אשר בו פועל Windows 2000 Server מפסיק להגיב ומציג הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
834935מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להעתיק קבצים רבים מתיקיה אחת לתיקיה אחרת במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
837067מתקבלת שגיאת עצירה 0x00000050 במחשב אשכול מבוסס Windows 2000 בעת העברת משאבי דיסק מצומת אחד לאחר או כאשר משאב דיסק הופך לבלתי-מקוון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
838804מתקבלת שגיאת עצירה 0x0000007F במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
843528מחשב מבוסס Windows 2000 עלול לעצור באופן בלתי צפוי ומתקבלת הודעת שגיאת עצירה: 0x00000050 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)מערכות קבצים
883641המחשב עלול להפסיק להגיב בעת שימוש בסביבת מעבר אמצעי אחסון של ספקים חיצוניים עם Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
885294המחשב מופעל מחדש ומתקבלת שגיאת עצירה 0xA בקובץ Ntfs.sys בעת הקמה מחדש של אמצעי אחסון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
887965תיאור חבילת התיקון החם עבור French Microsoft Office 2003 לאחר התקנת Service Pack 1:?? 4 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)מערכות קבצים
891722מתקבלת הודעת שגיאת עצירה STOP 0x0000007F במערכת Windows Server 2003 או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מערכות קבצים
833868הקבצים הלא מקוונים שלך נעלמים במחשב מבוסס Windows 2000 מדיניות קבוצתית
870997לקוחות Windows XP וכן Windows 2000 אשר משתפים אותה יחידה ארגונית מפסיקים להגיב או מופעלים מחדש מעצמם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מדיניות קבוצתית
884559אירוע מספר 1704 מציין כי הגדרות האבטחה של מדיניות קבוצתית חלות על מחשב מבוסס Windows 2000 למרות שהגדרות האבטחה של מדיניות קבוצתית לא חלות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מדיניות קבוצתית
835730הקול עלול להיות מושמע באיטיות או שהמוזיקה לא תנוגן ברציפות ב-Windows XP או ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)HAL
873343עדכון של MS04-023 עבור תוכניות עזרה HTML (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) עזרה
329900רשומות של סכימת Metabase עבור מאפיינים מותאמים חופשיים נכתבות מחדש לאחר התקנת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) IIS 5.0
822808לא ניתן להשתמש ב-ADSI לעדכון מרחוק של המאפיין AdminACL (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) IIS 5.0
823700תיקון: המחשב עלול לפעול באיטיות בעת שימוש בסקריפטים של Active Directory Service Interfaces בתוכנית לשם ניהול IIS במחשב אשר בו מופעל Windows Server 2003?, Windows 2000 או Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) IIS 5.0
816868הודעת שגיאה: Internet Explorer cannot download a file (אין באפשרות Internet Explorer להוריד קובץ)Internet Services (ולא IIS) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
818826התקן אחסון נשלף אינו פועל לאחר הוצאתו והכנסתו מחדש (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
820767המחשב מופעל מחדש אוטומטית או שמתרחשת שגיאת עצירה או שגיאה אחרת בעת ששירותי מסוף מופעלים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
822763אפשרות לכפילות באות הכונן של כונן תקליטורים בעל חיבור USBליבה
823642הפרוצדורה System.Diagnostics.Process.GetProcesses()? נכשלת במחשב בו פועל Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
826289המחשב מפסיק להגיב במהלך שלב בדיקת הזיכרון של תהליך האתחול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
827188מתקבלת שגיאת עצירה STOP 0x7F במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
828346שגיאת עצירה Stop 0x50 בעת ניסיון למפות את קובץ Win32k.sys (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
828804שגיאת עצירה 0x1E מתרחשת אם בשרת שלך מופעל שרת מסופים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
828942נראה כי שרת מבוסס Windows 2000 Server מפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
829729תכונת אוסף מיוחדת גורמת לשגיאת עצירה 0x000000CD (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
830515תהליכים במסגרת הפעלה של שרותי מסוף נעצרים עם שגיאות הפרת גישה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
831264הוראות בלתי חוקיות גורמות להודעת שגיאת עצירה STOP 0x0000001E (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
831409מחשב מבוסס Windows 2000 מפסיק להגיב לאחר שהמחשב פועל ללא הפסקה במשך למעלה משנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
832762ביצועי מערכת איטיים או שהמחשב מפסיק להגיב עקב דליפת זיכרון בזיכרון מאגר שניתן להחלפה במערכת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
833314הודעת שגיאת עצירה stop 0x00000006 מתקבלת באופן אקראי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
833659קובץ בינארי הופך משובש אם אתה משתמש בפונקציות UpdateResource להסרת משאב מקובץ בינארי של יישום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
833993הודעת שגיאת עצירה Stop 0x1E?, Stop 0x0a, או Stop 0x50 כאשר IopReleaseFileObjectLock()? ניגש לאובייקט קובץ אשר שוחרר במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
834728מתקבלת הודעת שגיאת עצירה Stop 0x00000051 במהלך שחזור הרישום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
835281מתקבלת שגיאת עצירה 0x0000007F והמחשב מבוסס Windows 2000 מופעל מחדש (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
835312מתקבלת שגיאת עצירה Stop 0x1E במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
836506Internet Explorer נעצר באופן בלתי צפוי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
837385שרת Windows 2000 Server עשוי לדווח באופן שגוי על כמות זיכרון RAM המותקן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
837443IDE עשוי להפסיק להגיב בעת פתיחת פרויקט המנוהל אוטומטית במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
838647הפרות גישה בעת שימוש בבורר שורת הפקודה ?/PAE במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
839037מתקבלת שגיאת עצירה STOP 0x0000001a במחשב מרובה מעבדים מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
839919כניסה למערכת מפסיקה להגיב במערכת Windows Server 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
841933הודעת שגיאת עצירה STOP: 0x0000001E מתרחשת במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
843062הודעת שגיאה STATUS_THREAD_IS_TERMINATING בעת הפעלת סקריפט במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
867856תוכנית ההתקנה עלולה להפסיק להגיב לאחר שתוכנית ההתקנה מפעילה מחדש את המחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
872965הנתונים המוחזרים על ידי הפונקציה QueryDosDeviceA נחתכים במערכת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
885272מתקבלת הודעת שגיאת עצירה Stop 0x0000001a במחשב מבוסס Windows 2000 Server אשר בו מופעל Physical Address Extensions ?(PAE) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ליבה
898114לאחר התקנת עדכון האבטחה MS05-018 במחשב מבוסס Windows 2000 מתקבלת הודעת השגיאה STOP 0x0000001E (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)ליבה
321936פרופיל משתמש נודד אינו נטען בהצלחה ואירוע מספר 1000 נרשם ביומן היישום במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
328237מספר תוכניות אינן פועלות כצפוי בעת פתיחת קבצים גדולים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
329647Services.exe נסגר באופן בלתי צפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
813130מחשב עלול לאבד חיבוריות לרשת תחת עומס גבוה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
816255ההפעלה מפסיקה להגיב בעת ניסיון לגשת לקובץ מרוחק באמצעות פרוטוקול SMB במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
818396פעולה על קובץ אורכת 35 שניות ויותר בשרת ברמה נמוכה אשר בו פועל שרות SMB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
818528בעיות כאשר מספר משתמשים ניגשים לאותו קובץ באמצעות שירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
821240אירוע Netlogon מספר 5722 בבקר תחום ראשי אמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
821464לקוחות ברשת סובלים מבעיות התחברות בעת ניסיון להתחבר לשיתופי רשת אשר נמצאים בשרת מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
822402לבקר תחום נדרש זמן ארוך לענות על בקשת כניסה, או שאינו מגיב כלל וכלל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
823272תוכניות לקוח מפסיקות להגיב בעת שהן ממתינות לביצוע נעילת קובץ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
823644מחשב מבוסס Windows 2000 אשר בו מופעל Microsoft Baseline Security Analyzer מופעל מחדש באופן בלתי צפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
823747שרת מסופים Windows 2000 מפסיק להגיב ומופיע מסך שחור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
824152מערכת Windows מפסיקה להגיב בעת ניסיון לגשת לקישור סמלי לשיתוף NFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
825760מתקבלת הודעת שגיאת עצירה 0x00000076 או 0x000000CB בעת יציאה מתוכנת הגיבוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
825783קבצי יומן גדולים עלולים שלא להיות מוצגים במציג האירועים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
825820שגיאת עצירה 0x00000076 או 0x000000CB מתרחשת כאשר Windows 2000 Server מנסה להפעיל תהליך בשרת מרוחק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
826482נתונים לא נכתבים במלואם לקבצים אשר נמצאים בשיתוך רשת לאחר הגדרת מאפייני הקבצים במערכת Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
827655הפקודה net use אינה פועלת וגורמת לשגיאה 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) במערכת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
829155פונקציות חיפוש חשבון אינן פועלות בהצלחה במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
829246יומני אירועים משובשים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
830901אירוע מספר 2022 נרשם והמחשב מבוסס Windows 2000 עלול להפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
831128הודעת שגיאת עצירה STOP 0x00000027 in mrxsmb.sys בעת ניסיון להעתיק קבצים לאמצעי אחסון המחובר ברשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
832723בקרי תחום עלולים שלא להופיע ברשימת העיון במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
834145מתקבלת הודעת שגיאה בעת שימוש בפקודה NET SEND בשירות Messenger במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
835144בקר תחום ראשי Windows 2000 עלול שלא להגיב לבקר תחום או תחנת עבודה Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
835596אינך מקבל הודעת הדפסה בעת שליחת עבודת הדפסה למערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
837196Windows 2000 אינו מצליח לקבוע את הזמן המדויק בעת התחברות למספר שרתי NTP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
839406פעולות כתיבה לתיקייה משותפת במחשב מבוסס Windows 2000 על גבי חיבור Fibre Channel הינה איטית מהצפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
839540שגיאת עצירה 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT מתרחשת במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
841395בקר קבוצת המחשבים לא רושם ערכי ?_GC?, ?_KERBEROS ו-?_KPASSWD DNS בעת ההפעלה של שרת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)שירותי רשת מקומית (LAN)
842804עיבוד מדיניות קבוצתית אינו פועל והאירועים 1030 וכן 1058 נרשמים ביומן היישומים של בקר תחוםשירותי רשת מקומית (LAN)
843418אתה עלול לחוות ביצועים איטיים יותר בעת גישה למשאבי רשת או בעת שימוש ב-Microsoft Access במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
867778אתה עלול לקבל שגיאת עצירה Stop 0X0000000A ב-Ntoskrnl.exe במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
871004קבצים מרוחקים עלולים להפוך משובשים בעת שימוש ב-Visual Studio 6.0 SP5 במחשב מבוסס Windows 2000 SP4 לשם פתיחת ועדכון קבצים מרוחקים אשר מאוחסנים באמצעות תצוגה דינאמית של Rational ClearCase (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
872790אין באפשרותך להתחבר למשאב שיתוף קבצי אשכול במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
884587אתה עלול לקבל שגיאת עצירה 0x96 במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
885458מתקבלת הודעת שגיאה Event log file is corrupted (קובץ יומן אירועים משובש) בעת ניסיון לצפייה ביומן היישום במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
887598המחשב מבוסס ה-Windows 2000 עלול לפעול באיטיות יתר ולאחר מכן להפסיק להגיב בעת שימוש בו לגישה לתיקיות משותפות ברשת במחשב מבוסס Windows 3.11 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי רשת מקומית (LAN)
829359הודעת שגיאה Error 1722 (שגיאה 1722) כאשר תוכנית משתמשת בפונקציה NetUserGetLocalGroups()? במערכת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) LANAPI
824867תיקון: הפונקציה WideCharToMultiByte אינה ממירה כראוי תווים מורכבים ביפנית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) התאמה לשפות אחרות
830852ביצועים ירודים ביישומים מרובי-הליכי משנה אשר קוראים לפונקציות השוואת מחרוזות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) התאמה לשפות אחרות
267316תיקון: מוני צג הביצועים אובדים באשכול במהלך של מעבר עקב תקלה במסגרת תור ההודעות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
310526תיקון: Message Queuing 2.0 נכשל בהפעלה או בהתקנה על בקר תחום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
821144יישומי תור הודעות עלולים להפסיק להגיב עקב חסימה בקובץ MQSEC.DLL (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
822727הפרת גישה מתרחשת בשירות Message Queuing Replication במהלך האתחול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
822835אירוע מספר 2085 "Unable to Create Message File ...?" (אין אפשרות ליצור קובץ הודעות...) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
824375הודעת שגיאת עצירה בעת ניסיון להעברת צומת אשכול אחד לצומת אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
824801הודעת שגיאה Access Violation (הפרת גישה) מתקבלת כאשר תור ההודעות מתחבר לשרת מרוחק אשר בו מופעל תור ההודעות אולם אינו שולח Established Packet (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
825004לא ניתן למיין תורים לפי עמודות ב-Message Queuing MMC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
826820הפרת גישה עלולה להתרחש כאשר שירות תור ההודעות קורא את מתאר האבטחה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
826929מצב תחרות במהלך פעולת קריאה מרוחקת גורם לשגיאת עצירה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
827493הודעות של תנועות עלולות להימחק לאחר הפעלה מחדש של המחשב אם קבצי LQS חסרים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
828946הודעות של תור ההודעות ממוענות באופן שגוי לתורי יעד של SPX (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
830475יישום תור ההודעות עלול להיכשל בקובץ Mqoa.dll עקב הפרת גישה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
830639הפרת גישה מתרחשת בשירות MSMQ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
831742הודעת שגיאה Access Violation in mqsvc (הפרת גישה ב-mqsvc) בעת הפעלת מחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
833512תור ההודעות אינו מצליח לשלוח הודעות לתור יעד לאחר שינוי כתובת ה-IP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
833888Message Queuing replication אינו משכפל כראוי בעת מעבר מ-Message Queue Server 1.0 ל-Message Queuing 2.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
834251תיקון: שירות Message Queuing replication אינו מופעל אוטומטית בעת אתחול המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
834819תיקון: אתה עלול לקבל הודעת אירוע 4216 במציג האירועים בעת שמתרחשת הפרת גישה ב-Microsoft Message Queuing 2.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
835961מתקבלת הודעת שגיאה label_buffer_too_small לאחר קריאה שנכשלה לפונקציה MSMQQueue.Receive או לפונקציה MQReceiveMessage (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
839258תיקון: הודעות של תור ההודעות עלולות להצטבר בתור תנועות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
841721מתקבלת הודעת שגיאה של הפרת גישה כאשר ממשקי תכנות יישומי הניהול מבקשים פרטי מצב תור במסגרת תור ההודעות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
842839תיקון: הודעת שגיאה Unable to recover checkpoint for the checkpoint (לא ניתן לשקם נקודת שחזור עבור נקודת השחזור) עבור אירוע 2078 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
870985תיקון: זיכרון מאגר הליבה עלול לאזול כאשר לקוחות רבים מתחברים לתור ההודעות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
891874תיקון: הפרת גישה עלולה להתרחש כאשר Message Queuing 2.0 run time ?(Mqrt.dll) נטען ביישום COM+? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תור ההודעות (Messaging Queue) של Microsoft
308337הודעת שגיאה System error 85 has occurred. The local device name is already in use (אירעה שגיאת מערכת 85. שם ההתקן המקומי כבר נמצא בשימוש) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) MUP
824288שגיאת עצירה 0x1E בקובץ Mup.sys לאחר החלת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) MUP
833328כוננים אשר ממופים לשיתוף DFS אינם מתנתקים בעת יציאה מהפעלת שרותי מסוף במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) MUP
872812הודעת שגיאה CONF.EXE has generated errors and will be closed by Windows ?(CONF.EXE גרמה לשגיאות וייסגר על ידי Windows) בעת הפעלת NetMeeting או תוכנית ועידה של ספקים חיצוניים אשר נבנתה באמצעות NetMeeting SDK (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) NetMeeting
891714NetMeeting נסגר באופן בלתי צפוי כאשר אתה מחובר לוועידה בשרת T.120 MCU במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) NetMeeting
840049בעיות מתרחשות בעת התחברות לשרת Novell NetWare ממחשב שבו מופעל Client Service for NetWare וכן מערכת Windows 2000 Professional או Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Netware?, File/Print Svc ?(FPNW)
826219אין באפשרותך להסיר או למחוק מנהל התקן ביניים NDIS אשר דורש Notify Object DLL במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תצורת והתקנת רשת
816989המודם אינו מחייג את החיבור כאשר מותקנים מספר מודמים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי ניהול מערכת
843357אתה מנותק באופן בלתי צפוי מהפעלת VPN לאחר מספר דקות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי ניהול מערכת
824136מתקבלת הודעת שגיאה בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ, או שמתרחשות בעיות בעת פתיחת קבצים מסוימים במוצרים Autodesk או Discreet (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) OLE
825654מסמכים אינם ממופתחים במסגרת Windows 2000 Indexing Service (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) OLE
832615מתקבלת הודעת שגיאה של הפרת גישה בעת ניסיון לפתוח או לצפות במאפייני קובץ Visio במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) OLE
831711תיקון: בקשת WebDAV אל IIS גורמת לשגיאת שרת פנימית 500 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אחרים
821653הודעות עלולות שלא להישלח אם השולח שייך לקבוצות רבות מדי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שותף שותפים
831185אתה עלול להיתקל בבעיות תפוגה, דליפות זיכרון או בעיות אחרות בעת אירוח שרת NNTP וירטואלי בשרת מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שותף שותפים
822368תיקון: התקן USB מופיע עם סימן קריאה צהוב (קוד 31) במנהל ההתקנים של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
822568התקן USB אינו מזוהה לאחר אתחול המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
841382מחשב המבוסס Windows 2000 מפסיק להגיב, אין אפשרות להיכנס ל-Windows, או שהשימוש ב-CPU עבור התהליך System מתקרב ל-100 אחוזים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
842644מזהה אירוע 256 נרשם ביומן האירועים של המערכת בעקבות התקנת עדכון האבטחה MS04-011 במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
816560לא ניתן לשמור העדפות הדפסה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
820550שירות מנגנון ההדפסה קורס בעת שליחת עבודת הדפסה ונרשמת הודעת אירוע מספר 7031 ביומן המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
824339דיווח משופר של הודעות אירוע מספר 61 לזיהוי תור הדפסה או התקן הדפסה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
826026מסמכים ממשתמשי שרת מסופים אשר ממפים את LPT1 למדפסות שונות מופיעים באותה המדפסת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
827953המחשב קורס ומתרחשת שגיאת עצירה 0x50 בעת ניסיון להדפיס מסמך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
828153כוורת UsrClasses אינה נפרקת במהלך יציאה בשל דליפת ידית בלתי רציפה ב-Spoolsv.exe (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
831754מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להדפיס למדפסת רשת משותפת בהפעלת שרת מסופים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
836720קבצי מנהל התקני מדפסת אינם מעודכנים בשרת הדפסה שבו מופעל Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
837585מספר תהליכי Csrss.exe יתומים גורמים לבעיות ביצועים בשרת מסופים מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
837841הפרת גישה ב-Spoolsv.exe עלולה להתרחש בעת הדפסה מיישום מותאם אישית במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
840371מידת שימוש גבוהה במעבד על ידי מנגנון ההדפסה מתרחשת כאשר משתמש יוצא מהפעלה בשרת מסופים אשר בו מופעל Windows Server 2003 או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
842743אין באפשרותך להדפיס למדפסת של שירות הדפסה Line Printer Daemon ?(LPD) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
843259משתמש מוגבל אינו יכול יותר להדפיס למדפסת משותפת מהפעלה של שרת מסופים לאחר שאתה מפעיל מחדש את שרות מנגנון ההדפסה במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
884897תכונות הדפסה, כגון תכונת סימן-המים, תכונת הדפסת n-up ותכונת סידור ההדפסה, אינן פועלות בעת הדפסה ל-Novell, ל-IPP או לספק הדפסה חלקי אחר במערכת Windows 2000?, Windows XP, או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
886664טפסים מותאמים אישית עלולים שלא להתעדכן כאשר משתמשים מתחברים למשאב מנגנון הדפסה בצומת אשכול אשר בו מופעל Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
888808ייתכן כי לא יהיה באפשרותך לעדכן טפסי מדפסת במטמון בעת כניסה כמשתמש שאינו מנהל מערכת במחשב שבו מופעל Windows 2000 עם Service Pack 3 או עם Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
893611מתקבלת הודעת שגיאה של הפרת גישה בעת ניסיון להוסיף או למחוק יציאת מדפסת במערכת Microsoft Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) הדפסה
827531הודעות אירוע 1168 אקראיות נרשמות לאחר התקנת Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שכפול
842394הודעת שגיאה "אירוע מספר 1168" נרשמת במציג האירועים בבקר תחום מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שכפול
815295רק שני לקוחות יכולים ליצור קשר TCP לאחר התקנת SQL Server 2000 SP2 או SP3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
817892לא ניתן להתחבר לשרת מבוסס Windows אשר בו פועל NAT אם יציאת המקור של הלקוח היא 1723 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
828876גישה מרחוק עוצרת באופן בלתי צפוי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
829788שגיאת עצירה Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER)? עלולה להתרחש מפעם לפעם בשרת אשר בו מופעל ניתוב וגישה מרחוק כאשר NAT מופעל במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
838141מתרחשת שגיאת יישום בעת שימוש ב-Route.exe במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
883669מנות נתונים של פרוטוקול TCP אינן משודרות בשרת NAT מבוסס Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניתוב
817298Services.exe נסגר באופן בלתי צפוי ומפעיל מחדש את בקר התחום הראשי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
819960תיקון: הקובץ DLLHost.exe מפסיק להגיב לאחר התרחשות failfast במערכת Windows 2000 Server SP3 או Windows 2000 SP3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
821264השימוש במעבד הנו גדול באופן בלתי צפוי לאחר ששרת Exchange וירטואלי עובר עקב תקלה לצומת אחר באשכול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
829589תיקון: מנגנון RPC במערכת Windows 2000 Server מחזיר ללקוח באקראי הודעות שגיאה "הגישה נדחתה" או "אבטחה לא חוקית" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
833816חיבורים אשר משתמשים בהתחזות תחת זהויות שונות עלולים שלא לפעול כראוי במערכת Windows 2000 Advanced Server SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
841524ממשק תכנות היישומים (API) ?FindFirstFile מחזיר קוד שגיאה ERROR_NO_MORE_FILES (18)? בעת חיפוש בשיתוף של שרת OS/2 Warp ממחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ערכת פיתוח תוכנה (SDK)
325551לא ניתן לרענן את מדיניות המשתמש לאחר כניסה באמצעות המטמון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
329433נבחר אישור מבוטל אם לרשות אישורים בשרשרת יש שני אישורים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
329816לא ניתן להחיל מדיניות אשר נערכה באמצעות מחשב בו מופעל Multilingual User Interface Pack (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
811802אין באפשרות משתמשי MIT Kerberos v5 מזוהים לגשת למשאבי Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
812944כונן ממופה לתיקיית הבית מתנתק לזמן קצר בעת הפעלת מנהל המשימות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
816813לא ניתן לכבות את Windows באופן תכנותי בעת יציאה מהמחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
817433הרשאות שהוקצו אינן זמינות והעברה בירושה מושבתת באופן אוטומטי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)אבטחה
818024כיצד להגביל חיפוש שמות מבודדים בתחומים חיצוניים אמינים באמצעות ערך הרישום LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
818134משתנה הסביבה %HOMEDRIVE% אינו מצביע למחיצה אשר מכילה את פרופילי המשתמשים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
818173תהליך האימות עלול להיכשל מפעם לפעם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
821102מדיניות קבוצתית אינה חלה כאשר משתמש מוסיף נקודה לאישור UPN שלו במהלך הכניסה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
821425משתמשים מקבלים הודעה אודות דרישות מורכבות הסיסמה אשר אינה מציינת דרישה לקבוצת תווים עבור סיסמה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
821449Windows שולח את הסיסמה הישנה שלך לספק רשת חיצוני כאשר אתה משנה את הסיסמה בעת הכניסה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
821873שולחן העבודה אינו ננעל בעת הסרת קורא USB של כרטיסים חכמים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
822360שגיאת Dr. Watson ב-Lsass.exe עם אירוע מספר 4097 בעת כניסה לסביבת תחום Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
822377אירוע מספר 628 של ביקורת כשלון מתרחש כאשר חבר קבוצה מקומית בתחום משנה את הסיסמה של חשבון אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
822598אפשרות שחזור השירותים להפעלת קובץ אינה פועלת כראוי כאשר לקובץ סיומת bat או cmd (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
822751הודעת שגיאה "Error 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA)?" בעת שימו בפונקציה EnumDependentServices (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
823146לקוחות Windows 2000 אינם מציגים כראוי כרזות כניסה אשר נוצרו במדיניות של Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
823954הודעת שגיאה: The certificate you have chosen cannot be used for NetMeeting calls (לא ניתן להשתמש באישור אשר בחרת עבור שיחות NetMeeting) בעת שימוש באישור אישי של הצפנה חזקה עם Microsoft Netmeeting 3.01 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
824110שגיאת שינוי סיסמה מתרחשת בעת ביטול נעילת מחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
824302המערכת אינה יכולה לחבר אותך כעת משום שהתחום <DomainName> אינו זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
824905הודעות כשלון ביקורת על אירוע מספר 677 וכן אירוע מספר 673 נרשמות שוב ושוב ליומן האבטחה של בקרי תחום אשר בהם פועל Windows 2000 או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
826133משתמש בחשבון מושבת מתבקש לשנות את הסיסמה לפני שמופיעה ההודעה Account Has Been Disabled (החשבון הושבת) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
826452מתקבלת הודעה Account unknown (חשבון בלתי ידוע) בעת שיוך הרשאה לקובץ או בעת הוספת חבר לקבוצה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
827181הצטרפות של לקוח Windows 2000 לתחום Windows Server 2003 אינה פועלת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
827209הודעת שגיאה Error 1783 בעת שימוש ב-Subinacl.exe להגדרת הרשאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
827684גודל הקובץ Scepol.log חורג מעבר למגבלה של 1MB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
828297דליפת זיכרון ב-Lsass.exe (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
828323תחנת העבודה אינה ננעלת בעת הסרת כרטיס חכם במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
828684אין באפשרות משתמשים המאומתים באמצעות MIT Kerberos v5 לגשת למשאבי Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
828692שינויי מדיניות Kerberos אינם מעודכנים בבקרי תחום מבוססי Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
828865תיקון: הודעת שגיאה No Domain Found (לא נמצא תחום) עלולה להתקבל בעת הפעלת רכיב COM+? במערכת Windows 2000 Service Pack 3 אם השם העיקרי של המשתמש (UPN) מכיל תו "@" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
830264שגיאת עצירה Failure Audit (ביקורת כשלון) מתרחשת בעת ניסיון לבניית יחסי אימון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
830847משתמשים אשר פג תוקף סיסמתם עדיין יכולים להיכנס לתחום אם ה-FQDN הוא באורך של 8 תווים בדיוק במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
830869המשתמש יוצא מן המערכת בכפייה כאשר תוכנית קוראת לפונקציה ExitWindowsEx אפילו כאשר המחשב נעול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
831571מערכת Windows XP או Windows 2000 תבקש ממך לשנות את סיסמתך אפילו לאחר ששינית כבר את סיסמתך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
831895כלי השירות Shutdown.exe אינו מכבה או מפעיל מחדש את המחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
832484תיקון: תקשורת DCOM משתמשת בחיבורי TCP/IP רבים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
832572קיים עדכון אשר מוסיף את הדגל NO_AUTH_REQUIRED למאפיין UserAccountControl במערכת Windows Server 2003 ובמערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
832821שגיאה 161 מתרחשת בעת שימוש בפקודה runas בהפעלת שירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
833123הפעלת מערכת Windows 2000 עלולה לארוך זמן רב ושירותי מסוף עלולים להיות במצב שגוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
833281גיבוי מצטבר מכיל קבצים אשר לא עודכנו והוא גדול מהצפוי במערכת Windows 2000 או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
834294הפרת גישה של Lsass בבקרי תחום Windows 2000 מכישלון אתחול בדיקת סיכום של Ticket Granting Service (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
834424הפקודה SECEDIT אינה מגדירה את רשימות בקרת הגישה בכל התיקיות אשר מופיעות בתבנית אבטחה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
834792תיקייה בשם %homedrive% מופיעה בשולחן העבודה במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
835517דליפת זיכרון מתרחשת לאחר התקנת Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
835901הגדרת מדיניות קבוצות מוגבלות עלולה שלא להסיר מזהי אבטחה במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
837142אירוע אבטחה 681 נוצר בעת ניסיון להיכנס באמצעות אישורי UPN במערכת Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
838065שמות אובייקטי יומן אבטחה עלולים להיות בלתי רלוונטיים במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
838156מבוטלת הנעילה של חשבון מנהל מערכת שננעל אם אישורי האימות הנכונים נשלחים למערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
838887מתקבלת שגיאה ERROR_NO_SUCH_DOMAIN כאשר תוכנית קוראת לפונקציה AuthzInitializeContextFromSid במחשב מבוסס Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
839905אין באפשרותך להיכנס לחשבון רשת בתחום ממחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
840723אין באפשרותך ליצור חיבור SSL באמצעות Microsoft Secure Channel ?(SChannel) על ידי שימוש באישור לקוח ברירת מחדל במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
840837לא ניתן לזהות כראוי את אבטחת החיבור ב-Internet Explorer 6 או Internet Explorer 5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
840916מתקבלת הודעת שגיאה "אין לך הרשאה לשנות את הסיסמה שלך" בעת ניסיון לשנות סיסמה של תחום Windows NT 4.0 Server במחשב מבוסס Windows 2000 Professional (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
841037אימות NTLM עלול להיסגר באופן בלתי צפוי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
841617בעת ניסיון להתחבר לשרת SMB/CIFS, מתקבלת הודעת שגיאה 'שם הרשת לא נמצא' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)אבטחה
841632מתקבלת הודעת שגיאה 403.13 client certificate revoked (אישור לקוח בוטל) לאחר התקנת עדכון האבטחה MS04-11 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
841844כונן הבית מוגדר לכונן C בעת שימוש בחשבון משתמש נודד לשם כניסה למערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
842350הודעת השגיאה של כרטיס חכם This computer is locked (מחשב זה נעול) היא שגויה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
842638אירוע מספר 1036 נרשם במחשב מבוסס Windows 2000 אשר בו מופעל Services for UNIX (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
842742חשבון מנהל מערכת מקומי יכול לבטל נעילת תחנת עבודה אשר ננעלה על ידי חשבון מנהל מערכת ברמת התחום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
843404בעת עדכון הגדרת מדיניות אבטחה של הקצאת הרשאות משתמש, תהליך MMC עלול להאט או להפסיק להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
843548משתני הסביבה HOMEPATH וכן HOMEDRIVE לא מצביעים עוד למיקום הנכון כאשר מיפוי כונן קבוע כבר קיים במערכת Windows 2000 Professional (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
884889מתקבלת הודעת שגיאת עצירה "STOP: 0xC0000244 {Audit Failed}?" (ביקורת נכשלה) בעת כיבוי מחשב מבוסס Windows 2000 Service Pack 3 או Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
885275מתקבלת הודעת שגיאה "The system cannot find message text for message number 0x%1" (המערכת לא איתרה את מלל ההודעה עבור הודעה מספר 0x%1) בעת ניסיון כניסה לתחום Windows Server 2003 באמצעות מחשב מבוסס Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
890852הפרת גישה עלולה להתרחש ו-Store.exe עלול להפסיק להגיב במערכת Windows 2000 Server עם SP3 או SP4 כאשר מותקן Exchange Server 2000 או Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
890953מתקבלת הודעת שגיאה The system cannot change your password now because the domain is not available (המערכת אינה יכולה לשנות את סיסמתך כעת משום שהתחום אינו זמין) במחשב מבוסס Windows XP-based או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אבטחה
293778תוכנה מרובת-נתינים עלולה לגרום לחתימת הדיסק להשתנות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אשכול שרתים
816869הפרת גישה מתרחשת בעת הפעלת שרות האשכול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אשכול שרתים
871236הודעות יומן אירועים חדשות עבור חשבון שירות האשכולות כלולות ב-Windows Server 2003 Service Pack 1 וכן באוסף העדכונים 1 עבור Windows 2000 Service Pack 4. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אשכול שרתים
872970קובץ יומן המניין הופך משובש בסביבת אשכול מבוססת Windows 2000 Advanced Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) אשכול שרתים
812933בסייר Windows נראה כי כוננים ממופים אינם מתחברים או מתנתקים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
813909שולחן העבודה של Windows עלול שלא להופיע כראוי לאחר יציאה מ-Age of Empires II (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
818651קובץ לא נמצא בעת חיפוש קובץ המכיל תו המכיל תג (accent) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
819499באג: שימוש במצב קלאסי של Windows בסייר Windows מחזיר ערך שגוי עבור פריטים שנבחרו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
קבצים נמחקים בעת גרירתם ממיקום אחד לאחר בסייר Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) קבצים נמחקים בעת גרירתם ממיקום אחד לאחר בסייר Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
822601הודעת שגיאה בעת גרירת קובץ משיתוף DFS אחד למשנהו ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
827345שיתופי DFS מאוכלסים באיטיות בסייר Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
831565כונני רשת ממופים וכונני תקליטורים מותקנים אינם מופיעים ברשימת החיפוש "חפש ב-" במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
832427שמות תיקיות אינם מתעדכנים בעת הפעלת Explorer.exe כיישום מפורסם בהפעלת Citrix Metaframe XP בשרת מסופים מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
833546סמל העכבר אינו מופיע בלוח הבקרה במחשבי לקוח בתחום Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
834806קיצור הדרך בלוח המקשים SHIFT+F10 אינו סוגר תפריט קיצור דרך ב-Internet Explorer במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
837754הודעת שגיאה Windows cannot copy file (אין באפשרות Windows להעתיק קובץ) בעת כניסה באמצעות פרופיל נודד במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
839654קישורים ברשימה "ראה גם" ב-Windows Explorer אינם פועלים במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
840955ערכי אירועים מסוג 'ביקורת כשלון' נרשמים באופן בלתי צפוי ליומן אירועי האבטחה בעת חיפוש קובץ במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
883498מתקבלת הודעת אבטחה בכל ניסיון להשתמש בתכונה 'תבניות Hypertext' להתאמה אישית של תיקיות במערכת Windows Server 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
883509תהליך תוצאות החיפוש עלול להפסיק להגיב בעת חיפוש קובץ אשר מכיל תווי DBCS במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
817429דליפת זיכרון במתזמן המשימות בעת תזמון תוכניות או תהליכים להפעלה במשך זמן ארוך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
817534הפקודה At.exe אינה פועלת בכל מקרה שבו תוזמנה במתזמן המשימות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
822849בקר תחום מבוסס Windows 2000 סובל מדליפת זיכרון בתג מאגר הדפים הניתנים להחלפה Wmiw (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
830176הפקודה AT/Delete/Yes אינה מוחקת את כל עבודות AT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
843281משימה מתוזמנת עלולה שלא להתרחש בעת שימוש באשף המשימות המתוזמנות לשם תזמון משימה אשר חשבון המערכת המקומי מפעיל במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
871245מופיעה הודעת השגיאה Cannot delete this scheduled job בעת ניסיון למחוק משימה מתוזמנת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)ניהול מערכת
873405הודעת השגיאה The AT job ID does not exist מוחזרת על-ידי הפונקציה NetScheduleJobDel אחרי מחיקת משימה מתוזמנת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)ניהול מערכת
884028סייר Windows עלול להפסיק להגיב בעת ניסיון לפתוח את התיקייה 'משימות מתוזמנות' במחשב שבו מופעל Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) ניהול מערכת
832097אותיות הכונן מוקצות מחדש לאחר הסרת Dell OpenManage Array Manager (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי אחסון מערכת
836662Windows 2000 מקצה אותיות כונן כפולות לכונן תקליטונים USB יחיד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי אחסון מערכת
872949מספר אותיות כונן מוקצות להתקן USB במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שירותי אחסון מערכת
817532הליך משנה בתהליך Csrss.exe משתמש דרך קבע ב-25% מהמעבד במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
822834כשלון מנגנון ההדפסה גורם לשימוש רב ב-CPU בתהליכים Winlogon.exe וכן Spoolsv.exe בשרת מסופים Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
824309זמני כניסה ויציאה ארוכים מאד בעת ניסיון להתחבר אל Citrix MetaFrame או Citrix 1.8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
828326נדרש זמן ארוך מהצפוי ליציאה מהפעלת שירותי מסוף במערכת Windows 2000 או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
839918תיקון חם אשר מאפשר לך לשלוט באפשרות המשתמש לשמור סיסמה עבור הפעלות 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' לשרת מסופים במערכת Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
843261לא ניתן להשתמש בהגדרות מדיניות קבוצתית להגדרת תצורה של פרופילי משתמשים נודדים של שירותי מסוף בשרת מסופים מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
843564שומר המסך אינו מופעל בהפעלת מסוף של שירותי מסוף Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
887550לא ניתן לפתוח את תיבת הדו-שיח 'אבטחת Windows' באמצעות הקשת CTRL+ALT+END עם הפעלת צל של שירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
887961שולחן העבודה של שירותי מסוף ריק בעת כניסה למחשב מרוחק מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
891076אירוע אשר נרשם ביומן האבטחה אינו כולל את כתובת ה-IP או את שם המחשב של לקוח שירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) שרת מסוף
813056מחסנית TCP/IP אינה מאפשרת לחיבור להישאר במצב FINWAIT-2 למשך פרק זמן ארוך מ-300 שניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
818635המחשב הנייד אינו יכול לחדש את כתובת ה-IP שלו משרת DHCP לאחר הסרת המחשב מתחנת עגינה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
820765המחשב מפסיק להגיב מפעם לפעם ומתרחשת שגיאת עצירה 0x000000C2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
822226ערך המונה Output Queue Length Performance Counter אינו מהימן במחשבים בעלי ארכיטקטורה מסוג Symmetric Multiprocessing ?(SMP) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
823273התהליך Rpcss.exe צורך 60% מזמן המעבד ומשפיע על הביצועים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
825995ערכי Remote NetBT Cache מכילים ערכי אורך חיים (TTL) של 601 שניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
827536שידור IP לקבוצה עלול שלא להישלח כראוי ממערכת Windows 2000?, Windows XP או Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
829120הודעת שגיאת עצירה Stop 0xD1 מתקבלת בניסיון להקמת הפעלת TCP/IP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
830392שידורים חוזרים מהירים מופעלים באופן שגוי בעת הפעלת Selective Acknowledgments ?(SACKS) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
830878המחשב שולח מנת ARP מיותרת לאחר השבתת הפונקציה ARP מיותר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
834940צג המערכת עלול להציג ערכים גבוהים עבור מונה הביצועים Output Queue Length במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
837771מערכת Windows 2000 Server מפסיקה להגיב אם הפונקציה TCPDispatch מחזירה מצב שגוי עבור IRP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
840155המערכת משדרת מנות ARP רבות מדי בעת העתקת קובץ גדול משיתוף רשת במערכת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
841194הודעת שגיאת עצירה Stop 0x000000D1 מתקבלת במנהל ההתקן Netbt.sys במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
841963הודעת שגיאת עצירה Stop 0xD1 מתקבלת במנהל ההתקן Netbt.sys במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
842168מנות ARP נכנסות עשויות להחליף ערכים סטאטיים במטמון ARP במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
883516מתקבלת שגיאת עצירה 0x19 או 0x50 בקובץ Tcpip.sys במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
890856תוכנית המשתמשת ב-sockets גולמיים עלולה שלא לראות מנות UDP נכנסות במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
891632משתמשים סובלים מעיכובים בתקשורת קולית או בהזרמת ווידיאו לאחר הגדרת ערך הרישום SynAttackProtect במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) תעבורה
824390לא ניתן להיכנס לתחום משאבי Windows NT 4.0 מלקוח מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פרופיל משתמש
830464מדיניות קבוצתית אינה מחילה פרופילים נודדים בצורה נכונה אם הקבצים NTuser.dat וכן NTuser.pol אינם מסונכרנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פרופיל משתמש
831215תיקייה חדשה נוצרת עבור פרופילים נודדים לאחר התקנת Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פרופיל משתמש
834878חבילת Windows Installer אינה מותקנת כראוי בשרת מבוסס Windows 2000 שבו מופעלים שירותי מסוף במצב שרת יישומים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פרופיל משתמש
890212הודעת שגיאה This application must be installed before you can use it (יש להתקין יישום זה לפני שניתן יהיה להשתמש בו) בעת ניסיון להפעיל תוכנית אשר הותקנה באמצעות Windows Installer במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) פרופיל משתמש
817465הודעת שגיאה Disk defragmenter could not initialize (מאחה הדיסקים נכשל באתחול) בעת איחוי כונן NTFS במחשב Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי שירות, מערכת
831375כלי השירות CHKDSK מזהה באופן שגוי ומוחק מתארי אבטחה הנמצאים בשימוש במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) כלי שירות, מערכת
824910שגיאת עצירה 0x0000001E בשרת מבוסס Windows 2000 כאשר תהליך NTVDM פועל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) VDM
827652תוכנית תקשורת מבוססת MS-DOS סובלת מפעם לפעם מבעיות תקשורת לאחר שדרוג למערכת Windows 2000 SP3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) VDM
840214משתמשי שרת מסופים סובלים מהרעה בביצועים בעת הפעלת תוכניות 16 סיביות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) VDM
887820תוכניות 16 סיביות אשר פועלות אינן מופיעות במנהל המשימות לאחר התקנת עדכון אבטחה MS04-032 במחשב מבוסס Windows XP-based או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) VDM
816542תכונת אלגוריתם Low Fragmentation Heap של Windows XP זמינה עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
823684שירות הקורא לפונקציה SetProcessWorkingSetSize נכשל במערכת Windows Server 2003 או Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
828325קריאות בו-זמניות לפונקציה QueryDosDevice לאחזור כל ההתקנים עלולות שלא להחזיר תוצאות נכונות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
830031הפונקציה CreateToolhelp32Snapshot()? עלולה לגרום לדליפת זיכרון במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
831712הפונקציה CreateToolhelp32Snapshot גורמת לדליפת זיכרון בתהליך יעד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
831877דליפות זיכרון מרובות בשרות Remote Registry בעת שימוש במוני ביצועים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
832791שגיאות אירוע 2020 נרשמות בעת נטישת קבצים ברשימה Modified-No-Write (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
833613מתקבלת הודעת שגיאה 'אין אפשרות לשמור את השינויים' בעת ניסיון לשמור שינויים לקובץ Excel משותף ברשת במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
839427מתקבלת שגיאת עצירה Stop 0x1E במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 בסיסי
814135מוצג מלל שגוי בתיאור הכלי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
822779הודעת שגיאה: An error occurred printing the file - the data area passed to a system call is too small (ארעה שגיאה בהדפסת הקובץ - אזור הנתונים שהועבר לקריאת מערכת הינו קטן מדי) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
824281שגיאת עצירה BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 מתרחשת בעת הדפסה במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
825060הודעת שגיאת עצירה Stop 0x05 בעת שימוש ביישום מרובה הליכי-משנה במערכת Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
826518מתקבלת הודעת שגיאת אתחול User32.dll failed, או שממשק המשתמש אינו מעודכן כראוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
828146מתקבלת הודעת שגיאת עצירה "STOP: 0x000000d5 (fatal system error)?" (שגיאת מערכת חמורה) בעת ניסיון לצפות בתווים פרטיים במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
828514הודעת שגיאת עצירה Stop 0x1E מופיעה מפעם לפעם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
829808שגיאת עצירה 0xd5 מתרחשת במודול Win32k.sys (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
833649שרת מסופים בו פועל Windows 2000 Server נעצר באופן בלתי צפוי ומתקבלת שגיאת עצירה STOP 0x0000001E (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
834745מתקבלת הודעת שגיאה 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)? במערכת Windows 2000 Server שבה מופעלים שירותי מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
836084עלולה להתקבל הודעת שגיאת עצירה 0x0000001e בעת יציאה מהפעלת שירותי מסוף אשר מתארחים במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
837384הודעת שגיאת עצירה "Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4)?" במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
840997לא ניתן להציג קבצי גרפיקה בתבנית enhanced metafile (או קבצי תמונה מסוג EMF) שנוצרו באמצעות Adobe Illustrator (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)Win 32 GDI
841054מתקבלת הודעת שגיאת עצירה Stop 0x0000001E בעת יציאה משרת מסופים Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
842092לא ניתן לצפות בקבצי תמונה EMF אשר נוצרו ב-Adobe Illustrator גם לאחר התקנת תיקון חם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
842584שגיאת עצירה STOP 0x0000001E במנהל התקנים Win32k.sys בשרת הדפסה מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
872804עיבוד תמונות עלול להיות איטי בעת עבודה עם קבצי emf אשר נמצאים על שרת מרוחק במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
884540מלל מודפס בגופן שגוי בעת הדפסת מסמכים באמצעות שרת הדפסה מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
890749התמונה אינה מודפסת בעת שימוש בפונקציה EngStretchBlt או בשיטה Graphics::DrawImage להדפסה באמצעות מדפסת PCL-5 במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
891431מתקבלת הודעת שגיאת עצירה Stop 0x0000001E על גבי מסך כחול במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI
884865מלבן אשר צויר באמצעות הפונקציה ExtTexOut אינו מוצג לאחר העתקתו לתוכנית אשר משתמשת בתבנית Windows metafile במערכת Windows Server 2003?, Windows XP, או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI+?
884562קובצי Enhanced Metafiles ?(EMF) הם איטיים או שאינם מנוגנים כלל במערכת Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 Metafiles
810807לא נוצר ערך חדש ביומן המערכת כאשר ערימת שולחן העבודה אוזלת במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
814789Windows מפסיק להגיב עם הודעת שגיאת עצירה Stop error 0x7F (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
816769Internet Explorer נתקע בעת גישה לקבצים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
817354שגיאת עצירה 0x1E מתרחשת בשרת עמוס במיוחד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
819535הודעת שגיאת עצירה Stop 0x0000001e בעת הקטנת או הגדלת חלון-בן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
821107תוכניות שונות עלולות להפסיק להגיב מפעם לפעם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
822428תווים נשמטים או אובדים בפנקס הרשימות בעת שימוש בקורא כרטיסים או בלוח מקשים במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
824337מסך המחשב עלול שלא להתעדכן כראוי בעקבות העברת חלון צאצא של חלון אב שקוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
832338שטח מסך גדול גורם לשיבוש בדפוס שולחן העבודה במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
833443נקודת הוספה אינה מופיעה במיקום הצפוי בעת שימוש בפקדי עריכה אשר משתמשים בסגנון מלל מיושר לימין או לשמאל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
835481שגיאת עצירה 0x00000050 לאחר הקלדת זיהוי המשתמש והסיסמה של Pointsec במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
836044מחשב מבוסס Microsoft Windows 2000 עלול לעצור באופן בלתי צפוי בעת מעבר בין חלונות של תוכניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
838283תפריטים של יישומי שולחן עבודה אינם מוצגים כראוי אם תהליך חורג ממכסת אובייקטי ה-GDI שלו במערכת Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
839229מספר תוכניות מבוססות אינטרנט או תוכניות מבוססות COM מפסיקות להגיב במחשב שבו מופעל Windows Server 2003 או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
841692נצפה גידול עקבי בבתים הפרטיים של תוכנית DDE אשר עוקבת אחר ידיות מחרוזות ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
843254מתקבלת שגיאת עצירה "0x0000001E (0x1E)?" ב-Win32k.sys במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
883635עלול להתרחש כיבוי לא תקין של מחשב מבוסס Windows 2000 Server לאחר הפעלת שומר המסך של כניסה ל-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
884846שגיאת עצירה STOP 0x93 בעת הוספה או הסרה של כונן רשת במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 משתמש
889081שרת מסופים מבוסס Windows 2000 Server מפסיק להגיב והשימוש במעבד עבור התהליך System מתקרב ל-100% בעת חיבור לשרת המסופים מבוסס Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) לקוח Windows NT
826216תיקון: Winhttp.dll גורם לדליפת זיכרון עם כשלון באימות משולב של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Winhttp
827042תיקון: נתונים משובשים עלולים להיות מוחזרים ממחשבים בעלי יותר ממעבד אחד בעת שימוש באובייקט ServerXMLHTTP לשליחת מספר בקשות א-סינכרוניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Winhttp
834692הודעת שגיאה WinHTTP Assertion failed בעת הפעלת תוכנית אשר משתמשת בשירותי WinHTTP במערכת Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Winhttp
837161תיקון: שני מזהי אירועים דולפים מהיישום בכל פעם שהיישום שולח בקשת HTTP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Winhttp
839045יישומי Socket עוצרים עם שגיאת WSAEWOULDBLOCK ב-Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) WinSock
884843תוכניות Socket אינן מחזירות אירועי הודעה עבור הקריאה לפונקציה WSAEnumNetworkEvents ב-Windows 2000 Server SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) WinSock
842591הודעת שגיאה של הפרת גישה כאשר תוכנית 16 סיביות קוראת לפונקציה SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) WOW
890067תוכניות מבוססות MS-DOS אינן פועלות כצפוי במחשב בו מופעל Windows 2000 עם Service Pack 3 או Windows 2000 עם Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) WOW
891577הפעלת שירותי מסוף למחשב מבוסס Windows 2000 מפסיקה להגיב אם משתמש יוצא מהמערכת לאחר שיצא מתוכנית Windows 16 סיביות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) WOW
892521תיקון: תוצאות בלתי שמישות מוחזרות בעת חיפוש מיקום ברשת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) מעטפת
843284תמונת JPEG מופיעה פעמיים במסמך Office 2003 בעת הדפסה במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Win 32 GDI

פרטי עלון אבטחה

אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מחליף את עדכון התוכנה המתואר בעלון אבטחה MS05-019. לפרטים נוספים אודות עלון אבטחה מס' MS05-19, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: פגיעויות ב-TCP/IP עלולות לאפשר ביצוע מרחוק של קוד ולגרום למניעת שירות

מאפיינים

Article ID: 900345 - Last Review: יום שלישי 27 פברואר 2007 - Revision: 8.6
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
מילות מפתח 
kbinfo KB900345

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com