B?n nh?n đư?c m?t m?c tin thư thoại sao chép thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin l?n hơn 50000000 byte t? m?t m?c tin thư thoại Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 900900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n c? g?ng đ? t?i m?t t?p tin l?n hơn 50000000 byte t? m?t m?c tin thư thoại Web trên m?t Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)-d?a trên máy tính. B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
Không th? sao chép t?p đ? đ?t tên tin: Không th? đ?c t? tệp nguồn ho?c đ?a
Lưu ? Trong thông báo l?i này, t?p đ? đ?t tên tin là m?t gi? ch? cho tên c?a t?p tin.

V?n đ? này c?ng x?y ra trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1)-d?a trên máy tính này có b?o m?t C?p Nh?t 896426 (MS05-028) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Trong trư?ng h?p này trên Windows 7, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Sao chép m?c tin thư thoại
L?i b?t ng? là gi? cho b?n t? sao chép m?c tin thư thoại. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c l?i này, b?n có th? s? d?ng m? l?i đ? tra c?u s? giúp đ? v?i v?n đ? này.
L?i 0x800700DF: Kích c? t?p vư?t quá gi?i h?n cho phép và không th? đư?c lưu.
<file name=""></file>
Th? l?i h?y b?

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t s? thay đ?i an ninh đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows XP SP2 ?nh hư?ng đ?n các trang Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) redirector. S? thay đ?i an ninh này đ?m b?o r?ng m?t máy ch? trái phép không th? ép bu?c m?t khách hàng máy tính thành m?t t? ch?i b?n ghi d?ch v? t?n công. N?u b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin l?n hơn 50000000 byte, Máy d?ch này t?i v? như là m?t t? ch?i b?n ghi d?ch v? t?n công. V? v?y, t?t máy quá tr?nh t?i v?.

Gi?i pháp

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Đ? đư?c chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 55026
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Ghi chú
 • Khi b?n làm theo hư?ng d?n kh?c ph?c nó , b?n c?n nh?p m?t giá tr? FileSizeLimitInBytes là l?n hơn kích thư?c c?a các t?p tin mà b?n mu?n đ? t?i v?.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, kh?c ph?c t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính x?y ra s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.

Sau đó, h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào cácFileSizeLimitInBytes giá tr?, và sau đó b?m vàoS?a đ?i.

  N?u b?n không th? nh?n th?y cácFileSizeLimitInBytes giá tr?, b?m chu?t ph?i vào không gian tr?ng trong các ph?i ngăn, h?y nh?p vào M?i, b?m vào Giá tr? DWORD, lo?i FileSizeLimitInBytes, và sau đó nh?p vàoOk.
 4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD h?p, b?m vào đ? ch?n các Th?p phân tùy ch?n. Trong h?p dư?i Giá tr? d? li?u, nh?p m?t giá tr? l?n hơn kích thư?c c?a các t?p tin mà b?n b?n có mu?n t?i xu?ng. B?m chu?t Ok.

  Lưu ? giá tr? m?c đ?nh cho gi?i h?n kích thư?c t?p tin là 50000000 byte.
 5. Thoát kh?i Registry Editor. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Thu?c tính

ID c?a bài: 900900 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbmt KB900900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 900900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com