Kaip ?Windows Update? klientui ?inoti, kok? tarpin? (proxy) server? naudoti, norint prisijungti prie ?Windows Update? svetain?s

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 900935 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Kad b?t? ie?koma galim? naujini?, ?Microsoft Windows Update? kliento programai b?tinos ?Microsoft Windows? HTTP paslaugos (WinHTTP). Be to, nor?damas ?iuos naujinius atsisi?sti ?Windows Update? klientas turi naudoti ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS). ?Microsoft Windows? HTTP ir BITS paslaugos veikia, neatsi?velgiant ? ?Microsoft Internet Explorer?. Abi paslaugos turi aptikti konkre?ioje aplinkoje veikian?ius tarpinius (proxy) serverius. ?iame straipsnyje aptariami ?vair?s b?dai, kaip aptikti tarpinius (proxy) serverius. Be to, apra?omas atvejis, kai ?Windows Update? naudoja ypating? metod? tarpiniam (proxy) serveriui aptikti.

Daugiau informacijos

Automatini? naujini? tarnyba sukonfig?ruota taip, kad b?t? atsisiun?iami ir diegiami naujiniai i? ?Microsoft Windows Update? svetain?s

Automatini? naujini? tarnyba gali automati?kai atsisi?sti ir ?diegti naujinius i? ?Windows Update? svetain?s. Automatini? naujini? tarnybai nereikia vartotojo prie?i?ros, nes ?i tarnyba veikia vietin?s sistemos abonento kontekste. Automatini? naujini? tarnyba nepasiekia konkretaus vartotojo tarpinio (proxy) serverio parametr?, kuriuos galima konfig?ruoti naudojant ?Internet Explorer?. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? ?diegta ?WinHTTP?, o ne ?WinInet?, nes automatini? naujinim? tarnyba paveikia sistemos plataus masto konfig?racij? ir reik?s administratoriaus lygio valdymo. ?WinHTTP? laikoma tinkamesne ?iam naudojimo scenarijaus tipui. Automatini? naujini? tarnyba tarpin? (proxy) server? aptinka vienu i? ?i? b?d?:
 • Tarpinis serveris sukonfig?ruojamas neautomati?kai, naudojant ?rank? Proxycfg.exe, skirt? ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?. Norint neautomati?kai sukonfig?ruoti tarpin? server?, operacinei sistemai ?Windows Vista? ir naujesnei OS galima naudoti komand? ?Netsh?.  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Proxycfg.exe ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  289481 Gali tekti paleisti Proxycfg ?rank?, kad veikt? ServerXMLHTTP (angl? kalba)
 • Automatinio tarpinio (proxy) serverio aptikimo tinkle (WPAD) parametrai konfig?ruojami kurioje nors i? ?i? viet? tinkle:
  • Domeno pavadinimo sistemos (DNS) pasirinktys
  • Pagrindinio kompiuterio dinaminio konfig?ravimo protokolo (DHCP) pasirinktys
  Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  816320 Kaip konfig?ruoti ugniasien? ir automatin? tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikim?, naudojant ?Windows Server 2003? (angl? kalba)

?Internet Explorer? naudojama ?Windows Update? svetainei pasiekti

Jei nor?dami pasiekti ?Windows Update? svetain? naudojate ?Internet Explorer?, ?Windows Update? kliento programa aptinka tarpin? (proxy) server? naudodama ?iuos metodus tokia tvarka, kokia jie pateikti.

1 b?das: ?Internet Explorer? sukonfig?ruotas taip, kad automati?kai aptikt? parametrus

Jei pa?ym?tas ?Internet Explorer? ?ym?s langelis Automati?kai atrasti parametrus, nor?damas rasti tarpin? (proxy) server? ?Windows Update? klientas turi naudoti WPAD priemon?. Jei norite pamatyti ?ym?s langel? Automati?kai atrasti parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Ry?iai.
 4. Jei kurdami interneto ry?? naudojate vietinio tinklo tarpin? (proxy) server?, spustel?kite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiat?s naudodami tarpin? (proxy) server?, turint? telefono arba VPN ry??, spustel?kite t? ry??, tada spustel?kite Parametrai.
Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
816320 Kaip konfig?ruoti ugniasien? ir automatin? tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikim?, naudojant ?Windows Server 2003? (angl? kalba)

2 b?das: ?Internet Explorer? sukonfig?ruotas taip, kad b?t? galima naudoti automatin? konfig?ravimo scenarij?

Jei taip ir yra, nor?damas rasti tarpin? (proxy) server? ?Windows Update? klientas turi apdoroti automatinio konfig?ravimo scenarij?:
 • Naudodamas 1 metod? ?Internet Explorer? neranda tarpinio (proxy) serverio.
 • Pa?ym?tas ?Internet Explorer? ?ym?s langelis Naudoti automatinio konfig?ravimo scenarij?.
Jei norite pamatyti ?ym?s langel? Naudoti automatinio konfig?ravimo scenarij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Ry?iai.
 4. Jei kurdami interneto ry?? naudojate vietinio tinklo tarpin? (proxy) server?, spustel?kite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiat?s naudodami tarpin? (proxy) server?, turint? telefono arba VPN ry??, spustel?kite t? ry??, tada spustel?kite Parametrai.

3 b?das: ?Internet Explorer? sukonfig?ruotas naudojant vartotojo nustatyt? tarpinio (proxy) serverio reik?m?

Jei taip yra, jungdamasis prie interneto ?Windows Update? klientas turi naudoti vartotojo nustatyt? tarpin? (proxy) server?:
 • Naudodamas automatin? aptikim? arba automatinio konfig?ravimo scenarij? ?Windows Update? klientas neranda tarpinio (proxy) serverio.
 • Tarpinis (proxy) serveris nustatytas ?Internet Explorer?.
Nor?dami per?i?r?ti vartotojo nustatyt? tarpinio (proxy) serverio reik?m?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Ry?iai.
 4. Jei kurdami interneto ry?? naudojate vietinio tinklo tarpin? (proxy) server?, spustel?kite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiat?s naudodami tarpin? (proxy) server?, turint? telefono arba VPN ry??, spustel?kite t? ry??, tada spustel?kite Parametrai.
 5. Reik?m? nurodyta lauke Adresas, esan?iame srityje Tarpinis (proxy) serveris.

4 metodas: ?Internet Explorer? nenurodytas tarpinis (proxy) serveris

Jei ?Internet Explorer? nenurodytas tarpinis (proxy) serveris, ?Windows Update? klientas turi naudoti tarpin? (proxy) server?, sukonfig?ruot? naudojant Proxycfg.exe ?rank?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Proxycfg.exe ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289481 Gali tekti paleisti Proxycfg ?rank?, kad veikt? ServerXMLHTTP (angl? kalba)

5 metodas: Nesukonfig?ruotas tarpinis (proxy) serveris

Jei taip yra, prie ?Windows Update? svetain?s ?Windows Update? klientas turi pam?ginti prisijungti tiesiogiai:
 • Nesukonfig?ruotas tarpinis (proxy) serveris naudojant Proxycfg.exe ?rank?.
 • ?Internet Explorer? rankiniu b?du nenustatytas tarpinis (proxy) serveris.
Esant tokiam scenarijui, jei norint prisijungti prie interneto b?tinas tarpinis (proxy) serveris, ?Windows Update? klientui nepavyks prisijungti prie ?Windows Update? svetain?s.

Automatinio tarpinio (proxy) serverio aptikimo tinkle (WPAD) priemon?s apra?as

Pateikdama DHCP pasirinkties u?klaus? arba rasdama konkret? DNS ?ra??, WPAD priemon? leid?ia tarnyboms rasti galim? naudoti tarpin? (proxy) server?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie prana?umus ir tr?kumus, kai naudojama ne WPAD skirta DHCP, o DNS, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
816320 Kaip konfig?ruoti ugniasien? ir automatin? tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikim?, naudojant ?Windows Server 2003? (angl? kalba)

Proxycfg.exe ?rankio apra?as

Proxycfg.exe ?rankis konfig?ruoja WinHTTP, kad b?t? galima naudoti konkret? tarpin? (proxy) server? modifikuojant ?? registro ?ra??:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Proxycfg.exe ?rankis naudingas, jei nepavyksta ?diegti WPAD. Be to, ?? ?rank? galite naudoti nor?dami nustatyti tinklo triktis, d?l kuri? nepavyksta rasti tarpinio (proxy) serverio. Tokiu atveju, naudodami ?? ?rank? ?sitikinsite, kad problem? kyla d?l to, kad nepavyksta rasti tarpinio (proxy) serverio naudojant kitus metodus, pvz., WPAD. Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289481 Gali tekti paleisti Proxycfg ?rank?, kad veikt? ServerXMLHTTP (angl? kalba)
Jei norite per?i?r?ti komand? eilut?s parametrus, kuriuos palaiko Proxycfg.exe ?rankis, ? komand? eilut? ?ra?ykite proxycfg.exe /? ir paspauskite klavi?? ENTER. Jei komand? proxycfg.exe vykdysite nenaudodami joki? komand? eilut?s parametr?, bus rodomi esami parametrai. Tokiu atveju gauti rezultatai bus pana??s ? ?ia pateiktus.

Parametrai, kai nesukonfig?ruotas tarpinis (proxy) serveris

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teis?s ginamos.

Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy) serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

   Tiesiogin? kreiptis (tarpinis (proxy) serveris nenaudojamas).

Parametrai, kai tarpinis (proxy) serveris sukonfig?ruotas

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teis?s ginamos.

Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy) serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Kaip konfig?ruoti tarpin? (proxy) server? naudojant Proxycfg.exe ?rank?

Jei konfig?ruodami tarpin? (proxy) server? norite naudoti Proxycfg.exe ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite proxycfg -p proxyservername:portnumber ir paspauskite klavi?? ENTER. ?ioje komandoje vietoje proxyservername ?ra?ykite vis? tarpinio (proxy) serverio domeno pavadinim?. Vietoje portnumber ?ra?ykite prievado, kuriam norite konfig?ruoti tarpin? (proxy) server?, numer?. Pavyzd?iui, vietoje proxyservername ?ra?ykite proxy.domain.example.com, o vietoje portnumber ?ra?ykite 80.
Jei pavyko sukonfig?ruoti tarpin? (proxy) server? bus pateikti ?ie rezultatai:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teis?s ginamos.

Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy)serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Kaip pa?alinti tarpin? (proxy) server? naudojant Proxycfg.exe ?rank?

Jei ?alindami tarpin? (proxy) server? ir konfig?ruodami tiesiogin? kreipt? prie interneto norite naudoti Proxycfg.exe ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite proxycfg -D ir paspauskite klavi?? ENTER.
Pastaba Jei tenkinama viena i? ?i? s?lyg?, komandos proxycfg.exe rezultatuose nebus nurodytas tarpinis (proxy) serveris:
 • ?Internet Explorer? rankiniu b?du nustatytas tarpinis (proxy) serveris.
 • Tarpinis (proxy) serveris sukonfig?ruotas naudojant konfig?ravimo scenarij?.
Komanda proxycfg.exe naudojama tik tada, jei norite rankiniu b?du sukonfig?ruoti tarpin? (proxy) server?, kur? naudos WinHTTP. Jei nor?dami nurodyti tarpin? (proxy) server? naudojate WPAD arba ?Internet Explorer?, komandos proxycfg.exe rezultatuose turi b?ti nurodyta reik?m? Tiesiogin? kreiptis (tarpinis (proxy) serveris nenaudojamas).

Tarpinio serverio konfig?ravimas naudojant ?rank? Netsh.exe

Naudojant ?Windows Vista? ir naujesnes operacines sistemas, vietoj proxycfg.exe yra ?rankis Netsh.exe.

Nor?dami ?rankiu Netsh.exe sukonfig?ruoti tarpin? server? atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite netsh winhttp set proxy proxyservername:portnumber, tada paspauskite ENTER. ?ioje komandoje vietoj proxyservername ?ra?ykite visi?kai apibr??t? tarpinio serverio domeno vard?. Vietoj portnumber ?ra?ykite prievado, kuriam norite sukonfig?ruoti tarpin? server?, numer?. Pavyzd?iui, pakeiskite proxyservername ? proxy.domain.example.com, o portnumber pakeiskite ? 80.

Tarpinio serverio ?alinimas naudojant ?rank? Netsh.exe

Jei ?alindami tarpin? server? ir konfig?ruodami ?tiesiogin? prieig?? prie interneto norite naudoti ?rank? Netsh.exe, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite netsh winhttp reset proxy, tada paspauskite ENTER.

Dabartin?s tarpinio serverio konfig?racijos tikrinimas naudojant ?rank? Netsh.exe

Nor?dami ?rankiu Netsh.exe patikrinti dabartin? tarpinio serverio konfig?racij? atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite netsh winhttp show proxy, tada paspauskite ENTER.

Palaikomi .pac failai

Daugiau informacijos apie palaikomus .pac fail? tipus rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa384240.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 900935 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com