Kompiuteryje su ?Windows XP? negalite matyti kit? darbo grup?s kompiuteri? tinkle

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 903267 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

?sivaizduokite toki? ?vyki? sek?. Dirbate kompiuteriu su sistema ?Microsoft Windows XP?, kuriam galioja tokios s?lygos:
 • Kompiuteris yra tinkle.
 • Kompiuteris yra darbo grup?s narys.
 • Kompiuteryje ne?diegta arba ne?jungta u?karda.
 • Kompiuteris gali si?sti ?ping? komandas kitiems ?ios darbo grup?s kompiuteriams. Kiti ?ios darbo grup?s kompiuteriai gali si?sti ?ping? komandas ?iam kompiuteriui.
 • ?NetBIOS? per TCP/IP funkcija yra ?jungta.
?iuo atveju negalite matyti kit? darbo grup?s kompiuteri? tinkle.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50135


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada galite paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? skyri? ?Ar tai i?sprend? problem???.


Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite regedit ir tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters
 3. De?in?je registro rengykl?s lango srityje panaikinkite ?ias reik?mes, jei jos yra:
  • NodeType
  • DhcpNodeType
  Pastaba: jei ?NodeType? reik?m? yra, ji naudojama norint perra?yti ?DhcpNodeType? reik?m?. Jei n?ra n? vieno dalinio rakto ir joks WINS serveris klientui n?ra sukonfig?ruotas, kompiuteris naudoja b-mazgo re?im?. Jei yra sukonfig?ruotas bent vienas WINS serveris, kompiuteris naudoja h-mazgo re?im?.
 4. I?eikite i? registro rengykl?s.
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 6. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti darbo grup?s kompiuterius tinkle.


Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta, pabandydami per?i?r?ti kitus darbo grup?s kompiuterius tinkle. Jei matote kitus darbo grup?s kompiuterius tinkle, toliau skaityti ?io straipsnio nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
160177 Numatytasis mazg? tipas ?Microsoft? klientams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314053 TCP/IP ir NBT konfig?ravimo parametrai sistemai ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 903267 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 28 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB903267

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com