Article ID: 903275 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המתאימה למערכת 2007 Office, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Knowledge Base:
919895 כיצד לפתור בעיות שעלולות להתעורר כאשר אתה מנסה להפעיל מוצר של 2007 Office
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות שעלולות להתעורר כאשר אתה מנסה להפעיל מוצר של Microsoft Office.

כאשר אתה מפעיל רישיון מסחרי של Office, אתה מאפשר פונקציונליות מלא ה של המוצר. בנוסף, אינך מתבקש עוד להפעיל את הרישיון המסחרי בכל פעם שאתה מתחיל את המוצר של Office.

כאשר אתה מנסה להתחיל או להפעיל מוצר של Office, אתה עלול להיתקל בתופעות המצביעות על אחד מהמצבים הבאים:
 • לא הפעלת בהצלחה את מוצר Office.
 • עליך להפעיל שוב את מוצר Office.
 • ייתכן שקיים חלק מהתקנה קודמת של Office ברישום או בתיקיות של Office.
התופעות הבאות מעידות על כך שיש בעיה בהפעלה של מוצר Office.

המוצר של Office פועל במצב פונקציונליות מופחתת

כאשר אתה מתחיל מוצר של Office שפעל באופן תקין בעבר, המוצר פועל במצב פונקציונליות מופחתת. לקבלת מידע נוסף אודות מצב 'פונקציונליות מופחתת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316032 הודעת השגיאה 'This command is not available because the document is locked for edit' (פקודה זו אינה זמינה כי המסמך נעול לעריכה) מופיעה כאשר אתה מנסה לערוך מסמכים ישנים או חדשים ב-Office XP וב-Office 2003

הגעת לגבול מספר המחשבים שעליהם מותר להפעיל את המוצר

כאשר אתה מנסה להפעיל את המוצר של Office, ההפעלה נכשלת. בנוסף, מופיעה הודעה המציינת שהגעת למגבלת המחשבים שבהם באפשרותך להפעיל את המוצר של Office.

בוצעו שינויים מהותיים בתצורת המחשב

כאשר אתה מתחיל מוצר של Office שפעל באופן תקין בעבר, אתה מקבל הודעת שגיאה המציינת שבוצעו שינויים מהותיים בתצורת המחשב. בתרחיש זה, ייתכן שתיתקל בכל אחת מהתופעות הבאות:
 • כאשר אתה מתחיל מוצר של Office, אתה מתבקש להכניס מפתח מוצר. כאשר אתה מכניס את מפתח המוצר, אתה מקבל הודעת שגיאה "מפתח מוצר לא חוקי". התנהגות זו מתרחשת למרות שהזנת את מפתח המוצר המסופק עם המוצר של Office.
 • כאשר אתה מנסה להפעיל את המוצר של Office, 'אשף ההפעלה' נעלם.
 • כאשר אתה מנסה להשתמש באינטרנט כדי להפעיל את המוצר של Office, מופיעה שגיאה הקשורה לתקשורת.
 • כאשר אתה מנסה להפעיל את Microsoft Office 2003 לאחר התקנה מוצלחת, לא ניתן להפעיל את 'אשף ההפעלה'. לא מופיעה אף הודעת שגיאה.

הפעלה טלפונית נכשלת

אתה מנסה להפעיל את המוצר של Office באמצעות הטלפון. עם זאת, לאחר שאתה מזין את מספר הזיהוי לאישור אשר ניתן לך על-ידי צוות התמיכה, אתה מקבל הודעת שגיאה המציינת שמספר הזיהוי לאישור אינו חוקי.

אשף ההפעלה אינו פועל

כאשר אתה מתחיל מוצר של Office או לוחץ על הפעל את המוצר בתפריט עזרה, אשף ההפעלה אינו פועל.

מידע נוסף

השתמש בשיטות הבאות לפי סדר הצגתן כדי לפתור בעיות הפעלה של מוצרי Office.

שיטה 1: פתרון בעיות כללי

 • ודא שהתאריך והשעה נכונים במערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.
 • אם המוצר של Office פועל במצב פונקציונליות מופחתת, ייתכן שאתה משתמש בגירסת ניסיון של מוצר Office. אם אתה משתמש בגירסת ניסיון של מוצר Office, האם פג התוקף של גירסת הניסיון? לקבלת מידע נוסף על גירסאות ניסיון של מוצרי Office, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  831023 כיצד להמיר גירסת ניסיון של Office 2003 לגירסה מסחרית מלאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  295167 שיקולי התקנה לגירסת הניסיון של Office XP (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • בדוק את חיבור האינטרנט שלך. האם באפשרותך להתחבר לאינטרנט? האם ברשותך חומת אש או שרת proxy המחייב אימות? לקבלת מידע נוסף על שגיאות תקשורת אפשריות שעלולות להתרחש כאשר אתה מפעיל מוצר של Office, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  822519 כאשר אתה מנסה להפעיל תוכניות של Office דרך האינטרנט, מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • האם מתקבלת הודעת שגיאה "מפתח מוצר לא חוקי" כאשר אתה מנסה להפעיל את המוצר של Office? ייתכן שקיימות מספר התקנות של אותה גירסה של Office במחשב. לדוגמה, האם מותקנות על המחשב גירסת ניסיון של Office 2003 וגירסה מסחרית של Office 2003? לחילופין, האם ברשותך תוכנית Office בודדת, כגון Microsoft Office Excel 2003, המותקנת ביחד עם מהדורה מלאה של Office 2003 על המחשב?

  יש להקפיד שתהייה התקנה אחת בלבד של אותה גירסה של Office במחשב. לקבלת מידע נוסף על שגיאות "מפתח מוצר לא חוקי", לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  836178 הודעת שגיאה invalid product key (מפתח מוצר לא חוקי) מתקבלת כאשר מפעילים תוכנית של Office 2003 לאחר התקנת Office Professional Edition 2003
  321346 אתה מתבקש להזין את מפתח המוצר כאשר אתה פותח תוכנית של Office (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • האם אתה מנסה להתקין גירסת OEM (יצרן ציוד מקורי) של מוצר Office על מחשב אחר? ניתן להתקין רק התקנה אחת של גירסת OEM של מוצר Office על מחשב יחיד. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת גירסת OEM של Office על מחשב אחר, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
  826526 הודעת שגיאה "לא ניתן להפעיל את ההתקנה שלך" כאשר אתה מנסה להפעיל את Office 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  300273 לא ניתן להפעיל מהדורת OEM יותר מפעם אחת ב-Office XP (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • אם החלפת את המחשב הקודם במחשב חדש, נסה להפעיל את המוצר של Office דרך האינטרנט. אם אינך יכול להפעיל את המוצר של Office דרך האינטרנט, נסה להפעיל את המוצר של Office באמצעות הטלפון.

  הערה גירסאות ניסיון של מוצרי Office לא ניתן להפעיל באמצעות הטלפון.

שיטה 2: אם קובץ Opa11.dat או קובץ Data.dat פגום

בעיות מסוימות בהפעלה מצביעות על כך שקובץ הרישיון פגום עבור Microsoft Office 2003 או עבור Microsoft Office XP. אם קובץ הרישיון פגום, לא תוכל לפתור את הבעיה על-ידי הסרה ואז התקנה מחדש של מוצר Office. קובץ הרישיון אינו מוסר כאשר מסירים את המוצר של Office. בנוסף, קובץ הרישיון אינו מוחלף כאשר אתה מתקין מחדש את המוצר של Office. אם קובץ הרישיון פגום, השתמש באחת השיטות הבאות למחיקת קובץ הרישיון.

כדי שאנו נמחוק את קובץ הרישיון עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף למחוק את קובץ הרישיון בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כדי למחוק את קובץ הרישיון, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

עבור Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 20053
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

עבור Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 או Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50302
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

הערות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end

אני מעדיף לתקן בעצמי

Office 2003

 1. לחץ על התחל, על הפעלה, הקלד C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Opa11.dat ולאחר מכן לחץ על מחק.

  חשוב אל תמחק את הקובץ opa11.bak.
 3. סגור את התיקייה.
 4. פתח תוכנית של Office 2003 כדי להפעיל את 'אשף ההפעלה של Office 2003'.

Office XP

 1. לחץ על התחל, על הפעלה, הקלד C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ Data.dat ולאחר מכן לחץ על מחק.

  חשוב אל תמחק את הקובץ data.bak.
 3. סגור את התיקייה.
 4. פתח תוכנית של Office XP כדי להפעיל את 'אשף ההפעלה של Office XP'.
875452 אשף ההפעלה של Microsoft Office 2003 נעלם כאשר אתה משתמש באפשרות הטלפונית להפעלת רישיון Microsoft Office 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
823761 הפעלת מוצר נכשלת כאשר אתה מנסה להפעיל מוצר רישיון מנוי Microsoft Office XP Enterprise (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
823527 אשף ההפעלה אינו פועל ב- Office 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
313938 לא מתאפשרת הפעלה של 'אשף ההפעלה' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

שיטה 3: אם ביצעת שינויים משמעותיים בתצורת המחשב

אם ביצעת שינויים משמעותיים בתצורת המחשב, ייתכן שהשינויים משפיעים על הפעלת Office XP. כאשר אתה מתחיל את Office XP, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת ש-Office XP זיהה שינוי משמעותי בתצורת המחשב. כאשר מתרחשת התנהגות זו, Office XP פועל במצב פונקציונליות מופחתת. לקבלת פרטים נוספים על פתרון בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296924 מתקבלת הודעה "Office זיהתה שינויים משמעותיים בתצורת המחשב" בעת הפעלת תוכנית של Office (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

שיטה 4: אם אשף ההפעלה של Office XP מפסיק להגיב

בתרחיש זה, תיבת הדו-שיח 'אשף ההפעלה' מוצגת כאשר אתה מנסה להפעיל את Office XP. עם זאת, אשף ההפעלה מפסיק להגיב. בעיה זו מתרחשת אם קובצי Windows Script חסרים או פגומים. לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
303048 אתה מקבל הודעת שגיאה "אנא המתן בעת אתחול האשף..." כאשר מוצגת תיבת הדו-שיח של אשף ההפעלה. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת סקירה על הפעלת המוצר של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
לקבלת מידע נוסף על הפעלת המוצר של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
302806 תיאור הפעלת מוצר Microsoft
לקבלת מידע נוסף על אשף ההפעלה של Office, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
293151 תיאור של אשף ההפעלה של Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההפעלה של מוצרי Office, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
828958 כיצד להפעיל רישיון בתוכניות Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
על-ידי שימוש באשף ההפעלה של Microsoft Visio, באפשרותך לעדכן או לשנות את פרטי הלקוח האישיים שלך השמורים ב-Microsoft בכל עת, דרך האינטרנט או דרך הטלפון.

לקבלת מידע נוסף על מצב 'פונקציונליות מופחתת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
293466 פונקציונליות מוגבלת, פקודות חסרות בתפריט ותכונות בלתי זמינות ב-Visio (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מדיניות שמירת הפרטיות של אשף ההפעלה של Microsoft Visio, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
293477 מידע על מדיניות שמירת הפרטיות של אשף ההפעלה של Microsoft עבור Visio (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן הפעלת רישיון תמידי של Visio 2002 או Visio 2003, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
297247 כיצד להפעיל רישיון תמידי של Visio 2002 או של Visio 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן ההפעלה של מוצר Microsoft ועל אופן ההפעלה של מוצר Microsoft בטלפון, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
326851 הפעלה ורישום של מוצר Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 903275 - Last Review: יום שלישי 12 פברואר 2013 - Revision: 9.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com