Identifikator ?lanka: 903275 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka za Office 2007 pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
919895 Re?avanje problema do kojih mo?e do?i kada poku?ate da aktivirate Office 2007 proizvod
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

U ovom ?lanku je opisano re?avanje problema do kojih mo?e do?i kada poku?ate da aktivirate Microsoft Office proizvod.

Kada aktivirate maloprodajnu licencu za Office, omogu?avate punu funkcionalnost proizvoda. Pored toga, vi?e se ne tra?i da aktivirate maloprodajnu licencu svaki put kada pokrenete Office proizvod.

Kada poku?ate da pokrenete ili aktivirate Office proizvod, mo?e do?i do simptoma koji ukazuju na ne?to od slede?eg:
 • Niste uspe?no aktivirali Office proizvod.
 • Morate ponovo aktivirati Office proizvod.
 • U registratoru ili Office fasciklama mo?da postoji neki deo starije Office instalacije.
Slede?i simptomi ukazuju na to da postoji problem sa aktivacijom Office proizvoda.

Office proizvod se pokre?e u re?imu smanjene funkcionalnosti

Kada pokrenete Office proizvod koji je ranije ispravno funkcionisao, on se pokre?e u re?imu smanjene funkcionalnosti. Za vi?e informacija o re?imu smanjene funkcionalnosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
316032 Poruka o gre?ci ?Ova komanda nije dostupna zato ?to je dokument zaklju?an za ure?ivanje? kada poku?ate da uredite stare ili nove dokumente u sistemima Office XP i Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Dostigli ste ograni?enje broja ra?unara na kojima mo?ete da aktivirate proizvod

Kada poku?ate da aktivirate Office proizvod, aktivacija ne uspeva. Pored toga, dobijate poruku koja vas obave?tava da ste dostigli maksimalan broj ra?unara na kojima mo?ete da aktivirate Office proizvod.

Napravljene su znatne promene u konfiguraciji ra?unara

Kada pokrenete Office proizvod koji je ranije ispravno funkcionisao, dobijate poruku o gre?ci koja vas obave?tava da su u konfiguraciji ra?unara napravljene znatne promene. U tom slu?aju mo?e do?i do nekih od slede?ih simptoma:
 • Kada pokrenete Office proizvod, od vas se tra?i da unesete ?ifru proizvoda. Kada unesete ?ifru proizvoda, dobijate poruku o gre?ci ?Neva?e?a ?ifra proizvoda?. Do tog pona?anja dolazi iako ste uneli ?ifru proizvoda koja se obezbe?uje uz Office proizvod.
 • Kada poku?ate da aktivirate Office proizvod, ?arobnjak za aktiviranje nestaje.
 • Kada poku?ate da aktivirate Office proizvod preko Interneta, dobijate poruku o gre?ci u vezi sa komunikacijom.
 • Kada nakon uspe?nog instaliranja poku?ate da aktivirate Microsoft Office 2003, ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e. Ne dobijate poruke o gre?kama.

Aktiviranje putem telefona ne uspeva

Poku?avate da aktivirate Office proizvod preko telefona. Me?utim, kada unesete ID potvrde koji je obezbedilo osoblje podr?ke, dobijate poruku o gre?ci koja vas obave?tava da je ID potvrde neva?e?i.

?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e

Kada pokrenete Office proizvod ili u meniju Pomo? izaberete stavku Aktiviraj proizvod, ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e.

Dodatne informacije

Koristite slede?e metode redosledom kojim su prikazani da biste re?ili probleme sa aktivacijom u Office proizvodima.

1. metod: op?te re?avanje problema

 • Uverite se da su datum i vreme ispravno pode?eni u operativnom sistemu koji koristite.
 • Ako se Office proizvod pokre?e u re?imu smanjene funkcionalnosti, mo?da koristite probnu verziju Office proizvoda. Ako koristite probnu verziju Office proizvoda, da li je ona istekla? Za vi?e informacija o probnim verzijama Office proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  831023 Konvertovanje probne verzije sistema Office 2003 u puno maloprodajno izdanje (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  295167 Stavke koje treba razmotriti u vezi sa instalacijom za probnu verziju sistema Office XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Proverite Internet vezu. Mo?ete li da se pove?ete sa Internetom? Imate li za?titni zid ili proxy server koji zahteva potvrdu identiteta? Za vi?e informacija o potencijalnim gre?kama u komunikaciji do kojih mo?e do?i prilikom aktivacije Office proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  822519 Kada poku?ate da aktivirate Office programe putem Interneta, dobijate poruku o gre?ci (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Da li dobijate poruku o gre?ci ?neva?e?a ?ifra proizvoda? kada poku?ate da aktivirate Office proizvod? Na ra?unaru mo?da imate vi?e instalacija iste verzije sistema Office. Na primer, da li na ra?unaru imate instaliranu probnu verziju sistema Office 2003 i maloprodajnu verziju sistema Office 2003? Osim toga, da li imate pojedina?ni Office program, na primer Microsoft Office Excel 2003, instaliran zajedno sa punim izdanjem sistema Office 2003 na ra?unaru?

  Trebalo bi da na ra?unaru imate instaliranu samo jednu instalaciju iste verzije sistema Office. Za vi?e informacija o gre?kama ?neva?e?a ?ifra proizvoda? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  836178 Kada pokrenete Office 2003 program nakon instalacije sistema Office Professional Edition 2003, dobijate poruku o gre?ci ?neva?e?a ?ifra proizvoda?
  321346 Od vas se tra?i ?ifra proizvoda kada otvorite Office program (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Da li poku?avate da instalirate verziju Office proizvoda proizvo?a?a originalne opreme (OEM) na drugom ra?unaru? Mo?ete da imate samo jednu instalaciju OEM verzije Office proizvoda instaliranu na jednom ra?unaru. Za vi?e informacija o instaliranju OEM verzije sistema Office na drugom ra?unaru kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  826526 Poruka o gre?ci ?Nije mogu?e aktivirati instalaciju? kada poku?ate da aktivirate Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  300273 Nije mogu?e aktivirati OEM izdanje vi?e puta u sistemu Office XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Ako ste prethodni ra?unar zamenili novim, poku?ajte da aktivirate Office proizvod preko Interneta. Ako ne mo?ete da aktivirate Office proizvod preko Interneta, poku?ajte da aktivirate Office proizvod pomo?u telefona.

  Napomena Probne verzije Office proizvoda ne mogu se aktivirati pomo?u telefona.

2. metod: ako su datoteka Opa11.dat ili datoteka Data.dat o?te?ene

Neki problemi sa aktivacijom ukazuju na to da je datoteka licence o?te?ena za Microsoft Office 2003 ili Microsoft Office XP. Ako je datoteka licence o?te?ena, nije mogu?e re?iti problem uklanjanjem i ponovnim instaliranjem Office proizvoda. Datoteka licence se ne uklanja kada uklonite Office proizvod. Pored toga, datoteka licence se ne zamenjuje ako ponovo instalirate Office proizvod. Ako je datoteka licence o?te?ena, koristite neki od slede?ih metoda da biste izbrisali datoteku licence.

Da bismo izbrisali licencu umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da izbri?ete datoteku licence, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste izbrisali datoteku licence, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku Popravi.

Za Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 20053
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50302
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sâm

Office 2003

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Opa11.dat, a zatim izaberite stavku Izbri?i.

  Va?no Nemojte brisati datoteku opa11.bak.
 3. Zatvorite fasciklu.
 4. Pokrenite Office 2003 program da biste pokrenuli ?arobnjak za aktiviranje sistema Office 2003.

Office XP

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Data.dat, a zatim izaberite stavku Izbri?i.

  Va?no Nemojte brisati datoteku data.bak.
 3. Zatvorite fasciklu.
 4. Pokrenite Office XP program da biste pokrenuli ?arobnjak za aktiviranje sistema Office XP.
875452 ?arobnjak za aktiviranje sistema Microsoft Office 2003 nestaje kada koristite opciju telefona za aktiviranje licence za Microsoft Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
823761 Aktivacija proizvoda ne uspeva kada poku?ate da aktivirate proizvod sa licencom putem pretplate za Microsoft Office XP Enterprise (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
823527 ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e u sistemu Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
313938 ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

3. metod: ako ste napravili znatne promene u konfiguraciji ra?unara

Ako ste napravili znatne promene u konfiguraciji ra?unara, te promene mogu da uti?u na aktivaciju sistema Office XP. Kada pokrenete Office XP, mo?ete da dobijete poruku o gre?ci koja vas obave?tava da je Office XP otkrio znatnu promenu u konfiguraciji ra?unara. Kada do?e do takvog pona?anja, Office XP se pokre?e u re?imu smanjene funkcionalnosti. Za vi?e informacija o re?avanju ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
296924 Dobijate poruku ?Office je otkrio znatnu promenu u konfiguraciji ra?unara? kada pokrenete Office program (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

4. metod: ako ?arobnjak za aktiviranje sistema Office XP prestane da se odaziva

U ovom slu?aju, dijalog ??arobnjak za aktiviranje? pojavljuje se kada poku?ate da aktivirate Office XP. Me?utim, ?arobnjak za aktiviranje prestaje da se odaziva. Do ovog problema dolazi ako datoteke Windows skripte nedostaju ili su o?te?ene. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
303048 Dobijate poruku o gre?ci ?Sa?ekajte da se ?arobnjak pokrene...? kada se pojavi dijalog ??arobnjak za aktiviranje? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Reference

Za pregled aktivacije Microsoft proizvoda posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Za vi?e informacija o aktivaciji Microsoft proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
302806 Opis aktivacije Microsoft proizvoda (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o ?arobnjaku za aktiviranje sistema Office kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
293151 Opis ?arobnjaka za aktiviranje sistema Office
Za vi?e informacija o aktiviranju Office proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
828958 Aktiviranje licence u Office programima
Pomo?u ?arobnjaka za aktiviranje programa Microsoft Visio mo?ete u bilo kom trenutku da a?urirate ili promenite li?ne informacije o klijentu koje Microsoft ?uva, preko Interneta ili putem telefona.

Za vi?e informacija o re?imu smanjene funkcionalnosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
293466 Smanjena funkcionalnost, komande menija koje nedostaju i nedostupne funkcije u programu Visio (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o smernicama za privatnost ?arobnjaka za aktiviranje programa Microsoft Visio kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
293477 Informacije o smernicama za privatnost Microsoft ?arobnjaka za aktiviranje za Visio (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o na?inu aktiviranja stalne licence programa Visio 2002 ili Visio 2003 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
297247 Aktiviranje stalne licence programa Visio 2002 ili Visio 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o aktivaciji Microsoft proizvoda, kao i o aktiviranju Microsoft proizvoda putem telefona kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326851 Aktivacija i registrovanje Microsoft proizvoda (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 903275 - Poslednji pregled: 12. februar 2013. - Revizija: 9.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com