Office programmas var p?rst?t rea??t, ja jauns fails tiek saglab?ts t?da datora disket?, kur darbojas Windows 2000 ar instal?tu Windows 2000 SP4 1. atjaunin?jumu apkopojumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 904368 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja dator?, kur darbojas Windows 2000 ar instal?tu Windows 2000 4. servisa pakotnes (SP4) 1. atjaunin?jumu apkopojumu, disket? tiek saglab?ts jauns fails, Office programmas var p?rst?t rea??t. Piem?ram, ja disket? saglab?jat jaunu Microsoft Word dokumentu, programma Word var p?rst?t rea??t.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode: Instal?jiet Windows 2000 SP4 1. atjaunin?jumu apkopojuma versiju 2

Lai Instal?tu Windows 2000 SP4 1. atjaunin?jumu apkopojuma versiju 2, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b54730cf-8850-4531-b52b-bf28b324c662&DisplayLang=en

2. metode: Instal?jiet atjaunin?jumu 904368

Lai instal?tu specifisku atjaunin?jumu, kas nov?r? ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet nor?d?to failu. ?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows 2000 atjaunin?juma (KB904368) pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 904368 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2006. gada 26. j?lijs - P?rskat??ana: 4.3
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Word 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbwin2000presp5fix kbpubtypekc kbfix kbqfe kbhotfixrollup KB904368

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com