Thông tin v? các kí t? đ?i di?n mà b?n không th? s? d?ng trong web site tên, tên m?c tin thư thoại và t?p tin tên trong SharePoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 905231 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các kí t? đ?i di?n mà b?n không th? s? d?ng trong các tên sau đây trong Microsoft SharePoint:
 • web site tên
 • Tên m?c tin thư thoại
 • tên máy (ứng dụng) phục vụ
 • t?p đ? đ?t tên tin

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kí t? đ?i di?n g?ch dư?i (_) trong tên máy (ứng dụng) phục vụ, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325192 V?n đ? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Internet Explorer ho?c Windows

Tên web site, subsite tên ho?c tên site nhóm

 • B?n không th? s? d?ng các kí t? đ?i di?n sau b?t c? nơi nào trong m?t tên web site, subsite tên ho?c trong m?t web site ho?c tên nhóm ho?t đ?ng thư m?c:
  • d?u ki?m ng? (~)
  • S? d?u ki?m (#)
  • Ph?n trăm (%)
  • K? (&)
  • d?u ki?m hoa th? (*)
  • Ni?ng răng ({})
  • d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\)
  • Colon (:)
  • Chân đ? góc (<>)
  • Câu h?i mark (?)
  • C?t gi?m (/)
  • dấu cộng (+)
  • ?ng (|)
  • báo giá đánh d?u ki?m (")
 • B?n không th? kh?i đ?ng m?t tên web site, m?t tên subsite ho?c m?t tên site nhóm v?i m?t kí t? đ?i di?n g?ch dư?i (_) ho?c kí t? đ?i di?n ch?m đ?ng sau (.).
 • Khi b?n t?o m?t tên web site, m?t tên subsite ho?c m?t tên site nhóm, b?n không th? s? d?ng dây đó đ? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? tên đư?ng d?n.
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i gian liên ti?p ? gi?a m?t tên web site, m?t tên subsite ho?c m?t tên site nhóm.
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i k? cu?i c?a m?t tên web site, m?t tên subsite ho?c m?t tên site nhóm.

Tên m?c tin thư thoại

 • B?n không th? s? d?ng các kí t? đ?i di?n sau b?t c? nơi nào trong tên m?c tin thư thoại ho?c m?t tên máy ch?:
  • d?u ki?m ng?
  • S? d?u ki?m hi?u
  • Ph?n trăm
  • K?
  • Asterisk
  • Ni?ng răng
  • d?u ki?m g?ch chéo ngư?c
  • Colon
  • Chân đ? góc
  • d?u ki?m ch?m h?i
  • d?u ki?m g?ch chéo
  • ?ng
  • báo giá đánh d?u ki?m
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i gian liên ti?p ? gi?a m?t tên m?c tin thư thoại.
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i k? cu?i c?a tên m?c tin thư thoại.
 • B?n không th? kh?i đ?ng m?t tên m?c tin thư thoại v?i m?t nhân v?t th?i k?.
 • N?u b?n s? d?ng m?t kí t? đ?i di?n g?ch dư?i (_) vào đ?u m?t tên m?c tin thư thoại, m?c tin thư thoại s? có m?t m?c tin thư thoại ?n.

t?p đ? đ?t tên tin

 • B?n không th? s? d?ng các kí t? đ?i di?n sau b?t c? nơi nào trong m?t t?p đ? đ?t tên tin:
  • d?u ki?m ng?
  • S? d?u ki?m hi?u
  • Ph?n trăm
  • K?
  • Asterisk
  • Ni?ng răng
  • d?u ki?m g?ch chéo ngư?c
  • Colon
  • Chân đ? góc
  • d?u ki?m ch?m h?i
  • d?u ki?m g?ch chéo
  • ?ng
  • báo giá đánh d?u ki?m
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i gian liên ti?p ? gi?a m?t tên t?p.
 • B?n không th? s? d?ng nhân v?t th?i k? cu?i c?a tên t?p.
 • B?n không th? kh?i đ?ng m?t t?p đ? đ?t tên tin b?ng cách s? d?ng các kí t? đ?i di?n th?i gian.
 • N?u b?n s? d?ng m?t kí t? đ?i di?n g?ch dư?i (_) vào đ?u c?a tên t?p, t?p s? là m?t t?p tin ?n.
 • Ngoài ra, t?p đ? đ?t tên tin và m?c tin thư thoại tên không có th? k?t thúc v?i b?t k? chu?i sau đây:
  • .Files
  • _files
  • -Dateien
  • _fichiers
  • _bestanden
  • _file
  • _archivos
  • -filer
  • _tiedostot
  • _pliki
  • _soubory
  • _elemei
  • _ficheiros
  • _arquivos
  • _dosyalar
  • _datoteke
  • _fitxers
  • _failid
  • _fails
  • _bylos
  • _fajlovi
  • _fitxategiak

Thu?c tính

ID c?a bài: 905231 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB905231 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 905231

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com