Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 905726 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Microsoft Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office, σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν το Service Pack ή η ενημερωμένη έκδοση χρειαστεί να τροποποιήσουν ένα αρχείο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα που εκτελείται κατά την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης. Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το αρχείο δεν είναι πρόγραμμα του Office.

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Μια συσκευή που συγχρονίζεται με το Microsoft Outlook είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή-πελάτη. Επιπλέον, εκτελείται η λειτουργία ActiveSync.
 • Εκτελείται ένα πρόγραμμα του Office.
 • Microsoft Office Εκτελείται το Communicator 2005 ή το Microsoft Office Communicator 2007.
Σημείωση Αυτή η λίστα δεν είναι αναλυτική. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αυτό το ζήτημα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να εγκαταστήσετε το Service Pack ή την ενημερωμένη έκδοση, τερματίστε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που εκτελούνται, τα οποία ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης.

Οι ακόλουθες μέθοδοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τερματισμού ορισμένων από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα και υπηρεσίες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση αυτού του ζητήματος. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωση.

Τρόπος τερματισμού του ActiveSync

Για να τερματίσετε το ActiveSync, τερματίστε τη διεργασία Wcescomm.exe. Για να τερματίσετε τη διεργασία Wcescomm.exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο".

Σημείωση Ένας χρήστης ή μια συσκευή που είναι συνδεδεμένοι με την υπηρεσία θα αποσυνδεθούν όταν τερματίσετε τη διεργασία.

Τρόπος τερματισμού ενός προγράμματος του Office

Για να τερματίσετε ένα πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος (Exit) του μενού Αρχείο (File). Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα του Office δεν είναι ορατό στην οθόνη, πιέστε ALT+TAB για να μεταβείτε στο πρόγραμμα του Office. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί γραμμής εργασιών του προγράμματος του Office.

Σημείωση Η διεργασία ενός προγράμματος του Office ενδέχεται να εξακολουθήσει να εκτελείται στο παρασκήνιο όταν ένα πρόβλημα προκαλέσει αντικανονική διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος. Εάν υποπτεύεστε ότι μια διεργασία ενός προγράμματος του Office εκτελείται στο παρασκήνιο, τερματίστε τη διεργασία. Για να γίνει αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο".

Τρόπος τερματισμού του Communicator 2005 ή του Communicator 2007

Για να τερματίσετε το Communicator 2005 ή το Communicator 2007, αποσυνδεθείτε από το Communicator, κλείστε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, τερματίστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Σύνδεση (Connect), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Sign Out).
 2. Από το μενού Σύνδεση (Connect), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close).

  Σημείωση Μόλις κλείσετε το Communicator 2005 ή το Communicator 2007, το πρόγραμμα ελαχιστοποιείται στην περιοχή ειδοποιήσεων.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Communicator 2005 ή του Communicator 2007 στην περιοχή ειδοποιήσεων και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).

Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο

Σημαντικό Ο τερματισμός μιας διεργασίας ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η αστάθεια του συστήματος και η απώλεια δεδομένων. Μόλις τερματίσετε μια διεργασία, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την κατάστασή της ή άλλα δεδομένα πριν από τον τερματισμό της.

Για να τερματίσετε μια διεργασία ενός προγράμματος που εκτελείται στο παρασκήνιο, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager)

Για να χρησιμοποιήσετε τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) για τον τερματισμό μιας διεργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL.
 2. Στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes), κάντε κλικ στο στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τέλος διεργασίας (End Process).

  Σημείωση Στη μέθοδο αυτή, το στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) αντιπροσωπεύει το όνομα αρχείου της διεργασίας που θέλετε να τερματίσετε.

Μέθοδος 2: Χρήση της εντολής Taskkill

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή Taskkill για τον τερματισμό μιας διεργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε taskkill /im όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημειώσεις
  • Στη μέθοδο αυτή, το στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) αντιπροσωπεύει το όνομα αρχείου της διεργασίας που θέλετε να τερματίσετε.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή Taskkill, πληκτρολογήστε taskkill /? στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη λέξη exit, για να κλείσετε το παράθυρο γραμμής εντολών.

Μέθοδος αποτροπής μιας απροσδόκητης επανεκκίνησης του υπολογιστή κατά την ανάπτυξη ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Εάν είστε διαχειριστής και αναπτύσσετε ένα Service Pack ή μια ενημερωμένη έκδοση του Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών για να τερματίσετε τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης.

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διεργασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διεργασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών για τον τερματισμό προγραμμάτων ή υπηρεσιών, δημιουργήστε μια δέσμη ενεργειών παρόμοια με την ακόλουθη.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

Περισσότερες πληροφορίες

Συχνά, η εγκατάσταση ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office δεν απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ωστόσο, υπάρχουν σενάρια στα οποία χρειάζεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Εάν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office, οι πληροφορίες επανεκκίνησης θα συμπεριληφθούν στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το Service Pack ή την ενημερωμένη έκδοση του Office.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 905726 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008 - Αναθεώρηση: 4.7
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com