Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 905726 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli dodatek Service Pack lub aktualizacja musi zmodyfikować plik, który jest aktualnie używany. Ten plik może być używany przez program uruchomiony podczas instalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji. Czasami program korzystający z danego pliku nie jest programem pakietu Office.

Ten problem może wystąpić, jeżeli jest spełniony jeden lub kilka z następujących warunków:
 • Urządzenie synchronizowane z programem Microsoft Outlook jest zadokowane do komputera klienckiego. Ponadto program ActiveSync jest uruchomiony.
 • Program pakietu Office jest uruchomiony.
 • Program Microsoft Office Communicator 2005 lub program Microsoft Office Communicator 2007 jest uruchomiony.
Uwaga: Nie jest to kompletna lista. Inne zainstalowane programy mogą powodować występowanie tego problemu.

Rozwiązanie

Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack lub aktualizacji należy zamknąć wszystkie uruchomione programy lub usługi, które mogą zakłócać instalację dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Następujące metody umożliwiają uzyskanie informacji dotyczących zamykania niektórych z typowych programów i usług, które mogą być przyczyną występowania tego problemu. Należy skorzystać z metod odpowiednich dla danej sytuacji.

Jak zamknąć program ActiveSync

Aby zamknąć program ActiveSync, należy zakończyć proces Wcescomm.exe. Aby zakończyć proces Wcescomm.exe, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Uwaga: Użytkownik lub urządzenie połączone z usługą zostanie odłączone po zakończeniu procesu.

Jak zamknąć program pakietu Office

Aby zamknąć program pakietu Office, kliknij polecenie Zakończ w menu Plik. Jeżeli program pakietu Office nie jest widoczny na ekranie, naciśnij klawisze ALT+TAB, aby przełączyć do odpowiedniego programu pakietu Office. Alternatywna metoda polega na kliknięciu przycisku danego programu pakietu Office na pasku zadań.

Uwaga: Proces programu pakietu Office może być nadal uruchomiony w tle, jeżeli problem powoduje nieprawidłowe zamknięcie programu. Jeżeli podejrzewasz, że proces programu pakietu Office jest uruchomiony w tle, zakończ ten proces. Aby to zrobić, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Jak zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007

Aby zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007, wyrejestruj się z programu Communicator, zamknij ten program, a następnie zakończ program. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Sign Out (Wyrejestruj).
 2. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Close (Zamknij).

  Uwaga: Zamknięcie programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 powoduje zminimalizowanie tego programu do obszaru powiadomień.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).

Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle

Ważne: Rezultaty zakończenia procesu mogą być niepożądane. Przykładem może być niestabilność systemu i utrata danych. W przypadku kończenia procesu nie można zapisać jego stanu lub innych danych przed zakończeniem procesu.

Aby zakończyć proces programu uruchomionego w tle, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie Menedżera zadań

Aby użyć Menedżera zadań do zakończenia procesu, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL.
 2. Na karcie Procesy kliknij pozycję nazwa_pliku_procesu, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

  Uwaga: W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.

Metoda 2: Użycie polecenia Taskkill

Aby użyć polecenia Taskkill do zakończenia procesu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie taskkill /im nazwa_pliku_procesu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi
  • W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.
  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia Taskkill, wpisz taskkill /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz exit, aby zamknąć okno wiersza polecenia.

Jak zapobiec nieoczekiwanemu ponownemu uruchomieniu komputera podczas wdrażania dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office.

Jeżeli jesteś administratorem wdrażającym dodatek Service Pack lub aktualizację dla pakietu Office, możesz użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, które mogą zakłócać instalację danego dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

Aby użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, utwórz skrypt podobny do następującego.
; TechNet Sample 2005 
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx 
; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site: 
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

Więcej informacji

Zwykle w przypadku instalacji dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office ponowne uruchamianie komputera nie jest wymagane. W niektórych scenariuszach konieczne jest jednak ponowne uruchomienie komputera.

Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office, informacje dotyczące ponownego uruchamiania zostaną uwzględnione w dokumentacji dostarczonej z dodatkiem Service Pack lub aktualizacją dla pakietu Office.

Właściwości

Numer ID artykułu: 905726 - Ostatnia weryfikacja: 3 stycznia 2008 - Weryfikacja: 4.7
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com