Tuy chon cai t cho Windows Server 2003 Goi Dich vu 1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 906304 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban s dung phin ban Microsoft Windows Server 2003 phat hanh ln u quet nhng ban cp nht hin co trn Web site Windows Update hay trn Web site Cp nht cua Microsoft. Ban khng c cung cp bt c ban cp nht nao. Chi co Windows Server 2003 Goi dich vu 1 (SP1) c cung cp.

NGUYN NHN

Web site Windows Update va Cp nht cua Microsoft cung cp nhng ban cp nht c quyn, vi du nh goi dich vu cha cac ban cp nht khac.

GI?I PHP

khc phuc s c nay, s dung mt trong cac phng phap sau y.

Phng phap 1: Cai t Windows Server 2003 SP1 bng cach s dung Web site Windows Update, Cp nht cua Microsoft, hoc Dich vu Cp nht Windows Server (WSUS)

Cai t Windows Server 2003 SP1 bng cach s dung Web site Windows Update, Cp nht cua Microsoft, hoc Dich vu Cp nht Windows Server (WSUS).

Chung ti khuyn nghi ban nn cai t goi dich vu mi nht ln may tinh. co thm thng tin v phng thc thc hin, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/security/default.mspx

Phng phap 2: n Windows Server 2003 SP1 va xem danh sach cac ban cp nht bao mt khac

Ban co th chon khng cai t goi dich vu vi nhng ly do rt ro rang. Nu ban la ngi dung doanh nghip va ban mun chon khng cai t Windows Server 2003 SP1, hay thc hin theo cac bc sau n ban cp nht va xem danh sach cac ban cp nht bao mt khac ap dung cho may tinh.

Quan trong Ban phai thc hin theo cac bc nay nu khng co y inh cai t goi dich vu.
 1. Ngn chn cai t Windows Server 2003 SP1 bng cach s dung B cng cu Ngn chn cua Windows Server 2003 SP1. tai xung B cng cu Ngn chn Windows Server 2003 SP1, ghe thm Web site sau y:
  http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/evaluation/news/bulletins/ws03sp1blockertool.mspx
 2. n goi Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 va quet cac ban cp nht mt ln na. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Khi ng Microsoft Internet Explorer, va bm Windows Update trn menu Cng cu.
  2. Bm Tuy chinh, va bm Chon va Cai t cac ban cp nht khac.
  3. Trong phn u tin, bung rng Windows Server 2003 Goi Dich vu 1.
  4. Bm chon hp kim Khng hin thi ban cp nht nay na.

   Chu y Nu hp kim Khng hin thi ban cp nht nay na khng co sn hoc bi m, bm bo chon hp kim Windows Server 2003 Goi Dich vu 1. Sau o bm chon hp kim Khng hin thi ban cp nht nay na.
  5. Bm Xem lai va Cai t ban ban cp nht lu thit t.
  6. Khi ng Internet Explorer, ri bm Windows Update trn menu Cng cu.

   Xut hin danh sach ban cp nht c thay th bng Windows Server 2003 SP1.
  7. Bm chon ban cp nht ban mun cai t ri bm Xem lai va Cai t ban cp nht.
  8. Bm Cai t ban cp nht, va thc hin theo cac chi dn trn man hinh.

THNG TIN THM

co thm thng tin v chu lin quan, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
908480 Ban khng th cai mt s ban cp nht trc y nu ban cp nht c quyn c cung cp trn Web site Windows Update hay Web site Cp nht cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 906304 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Chin 2010 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? kha:
kbtshoot KB906304

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com