Kh?c ph?c s? c? các l?i HTTP 401 trong IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
IIS h? tr? gi?ng nói c?t
Đ? tùy ch?nh c?t này v?i nhu c?u c?a b?n, chúng tôi mu?n m?i các b?n g?i ? tư?ng c?a b?n v? các ch? đ? quan tâm đ?n b?n, và các v?n đ? mà b?n mu?n xem đ?a ch? trong tương lai bài vi?t cơ s? ki?n th?c và h? tr? tho?i c?t. B?n có th? g?i ? tư?ng c?a b?n và ph?n h?i b?ng cách s? d?ng các Yêu c?u cho nó h?nh th?c. Đó c?ng là m?t liên k?t đ?n các h?nh th?c ? dư?i cùng c?a c?t này.
Xin chào. Tên tôi là Lou Prete. Tôi đ? h? tr? Microsoft Internet Information Services (IIS) cho năm năm qua và đ? là IIS n?i dung chính cho hai năm qua.

HTTP 401 là l?i trong s? các l?i ph? bi?n nh?t b?n có th? ph?i đ?i phó v?i trong IIS. Trong khi nh?ng nguyên nhân cho nh?ng l?i này có th? khác nhau r?t nhi?u, nh?ng nguyên nhân rơi vào m?t s? h?u h?n các th? lo?i. M?t cách chính xác xác đ?nh các lo?i nguyên nhân c?a l?i HTTP 401 c?a b?n có th? làm gi?m s? lư?ng th?i gian c?n thi?t đ? xác đ?nh nguyên nhân g?c r? c?a l?i.

Bài vi?t này mô t? các bư?c x? l? s? c? khi b?n g?p ph?i HTTP 401.x l?i)401.1, 401.2, 401.3, 401.4, 401.5) trong Microsoft Internet Information Services (IIS):

Các bư?c g? r?i

Bư?c 1: Xác đ?nh quy t?c substatus l?i HTTP 401

IIS 6.0 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a IIS 6.0

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
B?t đ?u t? IIS 6.0, substatus m? đư?c ghi trong Nh?t k? theWeb. Nh?t k? Web đư?c đ?t ? v? trí sau:
%SYSTEMROOT%\System32\LogFiles\W3SVC###\
Trong Nh?t k? Web, cu?i ba s? đi?n tho?i trong m?i t?nh tr?ng representthe nh?p c?nh, substatus, và t?nh tr?ng Win32.
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-Sub-status sc-win32-status
2006-03-06 20:37:42 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 - 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2006-03-06 20:37:42 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 - 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 401 1 0
2006-03-06 20:38:36 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 DOMAIN\user 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 200 0 0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Các phiên b?n trư?c đó c?a IIS 6.0

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Trong phiên b?n c?a IIS s?m hơn IIS 6.0, substatus m? không đăng trong Nh?t k? Web. Trong nh?ng trư?ng h?p (ho?c trong trư?ng h?p mà b?n không có quy?n truy c?p vào Nh?t k? Web), b?n có th? s? d?ng thông tin đư?c g?i l?i cho tr?nh duy?t. Trong Microsoft Internet Explorer, b?n s? ph?i vô hi?u hóa các thi?t l?p thông báo l?i HTTP ShowFriendly . V?i s? thay đ?i này, b?n nên seean l?i trang tương t? như dư?i đây. Trong trư?ng h?p này, chúng tôi đ? nh?n m?t HTTP 401.2error, và web site th?m chí cung c?p cho m?t mô t? ng?n g?n v? nh?ng g? các errormeans:
B?n không có quy?n đ? xem thispage

B?n không có quy?n xem m?c tin thư thoại này ho?c trang thông tin usingthe mà b?n cung c?p b?i v? trình duyệt Web c?a b?n g?i aWWW-xác th?c l?nh v?c tiêu đ? r?ng các Máy ch? Web là không đư?c c?u h?nh toaccept.

Xin vui l?ng th? các cách sau:
Liên h? v?i Web siteadministrator n?u b?n tin r?ng b?n s? có th? xem orpage m?c tin thư thoại này.
Nh?p vào nút ch?n m?t làm m?i đ? th? l?i v?i differentcredentials.

L?i HTTP 401.2 - trái phép: Truy c?p b? t? ch?i do c?u h?nh toserver. b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS)

TechnicalInformation (đ?i v?i nhân viên h? tr?)
Đi đ?n Microsoft s?n ph?m SupportServices và th?c hi?n m?t tra c?u tiêu đ? t? HTTP và 401.
M? IISHelp, có th? truy c?p trong qu?n l? IIS (inetmgr), và tra c?u các topicstitled v? an ninh, xác th?c, và v? tu? ch?nh ErrorMessages.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


Lưu ?: B?n c?ng có th? s? d?ng công c? đ? thu th?p substatus m?, ch?ng h?n như WFetchGiám sát m?ng.

Bư?c 2: Căn c? c?a b?n kh?c ph?c s? c? trên m? substatus

M?t khi b?n bi?t m? substatus HTTP, t?p trung v? các v?n đ? liên quan đ?n đó substatus c? th?. T?t c? nh?ng ngư?i khác có th? đư?c b? qua.

HTTP 401.1: B? t? ch?i b?i ch?ng ch? ngư?i dùng không h?p l?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Mô t?
IIS th?t b?i trong vi?c kí nh?p vào ngư?i dùng đ? th?c hi?n yêu c?u. T?t c? yêu c?u ph?i đư?c liên k?t v?i ngư?i dùng, ngay c? n?u yêu c?u là vô danh.

L? do ph? bi?n
 • Tên sai ngư?i dùng ho?c m?t kh?u đư?c cung c?p trong ph?ng. Xác đ?nh theuser ngư?i th?t b?i trong vi?c kí nh?p vào, và đúng tên người dùng ho?c m?t kh?u.
 • Xác thực Kerberos không thành công. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  326985 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? liên quan đ?n Kerberos trong IIS
  Các bài vi?t h?u ích Kerberos là asfollows:
  871179 B?n nh?n đư?c m?t "L?i HTTP 401.1 - trái phép: truy c?p b? t? ch?i do thông tin kí nh?p không h?p l?" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site là m?t ph?n c?a m?t nhóm ứng dụng IIS 6.0
  C?u h?nh ?ng d?ng ngoài tr?i nh?n d?ng v?i IIS 6.0 (IIS 6.0)
  http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/f05a7c2b-36b0-4b6e-ac7c-662700081f25.mspx

  Xác thực tích h?p Windows (IIS 6.0)
  http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/523ae943-5e6a-4200-9103-9808baa00157.mspx

  C?u h?nh các phái đoàn h?n ch? cho Kerberos (IIS 6.0)
  http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/df979570-81f6-4586-83c6-676bb005b13e.mspx
 • Chính sách đ?a phương ho?c tên mi?n ho?c quy?n ngư?i dùng assignmentprevents ngư?i s? d?ng truy c?p vào máy ch?. N?u máy ch? là c?u h?nh toaudit kí nh?p th?t b?i, có th? có các thông tin b? sung trong s? ghi b?o m?t.Tham kh?o các bài vi?t sau đây đ? các quy?n c?a ngư?i dùng yêu c?u:
  812614 Quy?n ngư?i dùng và các Quy?n M?c đ?nh cho IIS 6.0
  271071 Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n NTFS như yêu c?u và quy?n c?a ngư?i dùng cho m?t máy ch? IIS 5.0 Web
  832981 Ngư?i dùng không th? truy c?p các web site khi s? ghi s? ki?n an ninh đ?y đ?
  300549 Làm th? nào đ? kích ho?t và áp d?ng b?o m?t ki?m toán trong Windows 2000
 • L?i này c?ng có th? x?y ra khi chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p vào isconfigured. Đi?u này có th? x?y ra n?u tên người dùng ho?c m?t kh?u cho anonymousaccount đư?c lưu tr? trong IIS metabase khác v?i informationstored th?c t? trong b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng c?c b? (ho?c b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động, n?u trương m?c vùng đư?c s? d?ng). Đ?t l?i m?t kh?u cho tài kho?n và trong IISresolves v?n đ? này.
 • Sau khi b?n nâng c?p m?t máy ch? ch?y IIS 5.0 IIS 6.0, IISis ch?y trong phương th?c tương h?p v? sau IIS 5.0. M?t khi các máy ch? đư?c b?t đ? IIS6.0 cô l?p ch? đ?, b?n có th? th?y l?i HTTP 401.1 trên chưa xác đ?nh ngư?i yêu c?u. Thisoccurs v? đ?ng b? hoá m?t kh?u vô danh IIS 5.0. Đ? gi?i quy?t thisproblem, thi?t l?p các AnonymousPasswordSync metabase ch?a khóa đ? sai, và đ?t l?i m?t kh?u ngư?i dùng vô danh cho tài kho?n và inIIS.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  896861 B?n nh?n đư?c l?i 401.1 khi b?n duy?t m?t web site mà s? d?ng xác th?c tích h?p và đư?c lưu tr? trên IIS 5.1 ho?c IIS 6
  304201 Không th? truy c?p Web các web site ho?c không th? kh?i đ?ng IIS b?n ghi d?ch v? mà ch?y theo h? th?ng local tài kho?n và s? d?ng Windows xác th?c v?i IIS
  263140 Chưa xác đ?nh ngư?i và Basic xác th?c th?t b?i khi b?n k?t n?i v?i IIS 5.0 trên b? ki?m soát mi?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

HTTP 401.2: B? t? ch?i b?i c?u h?nh máy ch?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Mô t?
Khách hàng duy?t và IIS có th? không đ?ng ? v? m?t giao th?c xác th?c.

L? do ph? bi?n
 • Không có isselected (bao g?m c? vô danh) giao th?c xác th?c trong IIS. Ki?u xác th?c ít nh?t m?t ph?i đư?c ch?n. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  253667 Thông báo l?i: HTTP 401.2 - trái phép: kí nh?p không thành công do c?u h?nh máy ch? v?i không xác th?c
 • Ch? xác th?c tích h?p đư?c kích ho?t, và m?t l?n hơn, không - Internet Explorer tr?nh duy?t khách hàng c? g?ng truy c?p vào các web site. Này happensbecause tr?nh duy?t c?a khách hàng không th? th?c hi?n xác th?c tích h?p. Đ? resolvethis v?n đ?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • C?u h?nh IIS đ? ch?p nh?n sự xác thực cơ bản. Đi?u này s? ch? x?y ra trên SSL cho m?c đích b?o m?t.
  • S? d?ng tr?nh duy?t khách hàng có th? th?c hi?n xác th?c tích h?p. Các phiên b?n m?i c?a Netscape Navigator và Mozilla Firefox và Internet Explorer có th? th?c hi?n xác th?c tích h?p.
 • Xác th?c tích h?p là thông qua m?t proxy. Này happensbecause proxy không duy tr? NTLM xác th?c k?t n?i và thussends m?t yêu c?u chưa xác đ?nh ngư?i t? các khách hàng đ?n máy ch?. Các tùy ch?n đ? resolvethis v?n đ? là như sau:
  • C?u h?nh IIS đ? ch?p nh?n sự xác thực cơ bản. Đi?u này s? ch? x?y ra trên SSL cho m?c đích b?o m?t.
  • Không s? d?ng m?t proxy.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

HTTP 401.3: B? t? ch?i b?i tài nguyên ACL

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Mô t?
L?i này đư?c tr? l?i khi ngư?i dùng xác th?c thành công đ?n máy ch?, nhưng ngư?i dùng không có quy?n NTFS n?i dung yêu c?u.

Gi?i pháp ph? bi?n
 • Đ?t quy?n NTFS m?t cách chính xác vào n?i dung. Ki?m "NTFS cho phép" ph?n trong bài vi?t sau đây:
  812614 Quy?n ngư?i dùng và các Quy?n M?c đ?nh cho IIS 6.0
  271071 Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n NTFS như yêu c?u và quy?n c?a ngư?i dùng cho m?t máy ch? IIS 5.0 Web
 • Xác minh r?ng các phương pháp xác th?c đúng đư?c thi?t l?p. Forexample, khi b?n s? d?ng xác th?c tích h?p, ngư?i dùng ph?i nh?c nh? forauthentication thông tin kí nh?p. Trong trư?ng h?p này, nó có th? là không r? ràng n?u các requestis cá hay không.
 • N?u n?i dung n?m trên m?t ph?n t? xa, ki?m tra xem thatusers có đ? quy?n NTFS và chia s?. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  332142 NTLM yêu c?u cho các n?i dung trên chia s? UNC có th? đư?c tr? l?i v?i thông báo l?i 401
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

HTTP 401.4: B? t? ch?i b?i b? l?c ISAPI tu? ch?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Mô t?
M?t b? l?c ISAPI n?p t? ch?i yêu c?u.

Gi?i pháp
Xác đ?nh b? l?c ISAPI mà t? ch?i yêu c?u, và liên h? v?i nhà phát tri?n ho?c nhà cung c?p đ? xác đ?nh m?t gi?i pháp.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

HTTP 401.5: B? t? ch?i b?i ?ng d?ng ISAPI/CGI Web tùy ch?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Mô t?
M?t ISAPI Ti?n ích m? r?ng ho?c ?ng d?ng CGI t? ch?i yêu c?u.

Gi?i pháp
Xác đ?nh mà ISAPI Ti?n ích m? r?ng ho?c ?ng d?ng CGI t? ch?i yêu c?u, và liên h? v?i nhà phát tri?n ho?c nhà cung c?p đ? xác đ?nh m?t gi?i pháp.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

K?t lu?n

Tóm l?i, khi b?n kh?c ph?c s? c? L?i HTTP 401, bư?c đ?u tiên luôn luôn nên đ? xác đ?nh m? substatus.
 • 401.1: xác th?c đư?c c? g?ng, nhưng th?t b?i.
 • 401.2: xác th?c không c? g?ng b?i v? khách hàng serverand có th? không đ?ng ? v? m?t giao th?c xác th?c.
 • 401.3: xác th?c thành công, nhưng tài kho?n thatauthenticated không có đ? quy?n đ? truy c?p vào requestedresource ho?c n?i dung.
 • 401.4: m?t b? l?c ISAPI t? ch?i yêu c?u.
 • 401.5: m?t ISAPI Ti?n ích m? r?ng ho?c ?ng d?ng CGI t? ch?i therequest.

Công c? h?u ích và tài nguyên

Microsoft công c?

 • WFetch
  284285 Làm th? nào đ? s? d?ng Wfetch.exe đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i HTTP
 • Giám sát m?ng
  148942 Làm th? nào đ? n?m b?t lưu lư?ng truy c?p m?ng v?i giám sát m?ng
 • S? ghi b?o m?t ki?m toán /
  300549 Làm th? nào đ? kích ho?t và áp d?ng b?o m?t ki?m toán trong Windows 2000

Bên th? ba công c?

 • Filemon
 • Regmon
Tuyên b? t? ch?i gi?i pháp c?a bên th? ba

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n nay c?a Microsoft Corporation vào nh?ng v?n đ? này k? t? ngày công b?. Gi?i pháp này là có s?n thông qua Microsoft ho?c m?t nhà cung c?p bên th? ba. Chúng tôi không đ?c bi?t khuyên b?n nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này mô t? không. B?i v? chúng tôi ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Chúng tôi không th? b?o đ?m ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft ho?c b?i b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Nh?ng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c các đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có s? Microsoft ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Cho đ?n khi th?i gian t?i, c?m ơn b?n cho th?i gian c?a b?n, và có m?t ngày tuy?t v?i. Như m?i khi, c?m th?y t? do đ? g?i nh?ng ? tư?ng v? các ch? đ? b?n mu?n đ?a ch? trong tương lai c?t ho?c trong cơ s? ki?n th?c vi?c s? d?ng các Yêu c?u cho nó h?nh th?c.

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 907273
Đánh giá cu?i cùng: 24 Tháng Tư 2014
Áp d?ng: Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Server 1.01
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 907273
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.