Mô t? v? C?p nh?t ph?n m?m cho m?c tin thư thoại Web: 18 tháng 5 năm 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 907306 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? m?c tin thư thoại Web đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t ph?n m?m cho m?c tin thư thoại Web là ngày 18 tháng 5 năm 2007.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? b?n C?p Nh?t:
 • Các v?n đ? c?p nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • Cho dù các b?n C?p Nh?t đư?c thay th? b?i b?t k? c?p nh?t nào khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin có b?n C?p Nh?t.

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n Microsoft d? li?u truy c?p Internet cung c?p xu?t b?n. Các thành ph?n Microsoft d? li?u truy c?p Internet xu?t b?n cung c?p làm cho nó có th? k?t n?i đ?n m?t Máy ch? Web như là m?t m?c tin thư thoại Web khi b?n ghi Dịch vụ Web khách hàng b?n đ?a không th?. Windows 2003 và Windows XP x 64 d?a trên ngu?n g?c web site khách hàng b?n ghi d?ch v? redirector cho WebDAV ch? cung c?p h? tr? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 80. Gi?i h?n này không áp d?ng cho các Web native Client trong Windows Vista ho?c sau đó. Windows b?n đ?a Web khách hàng b?n ghi d?ch v? redirector ch? liên l?c qua WebDAV. V? v?y, b?n s? không th? thi?t l?p ghép n?i web m?c tin thư thoại b?t k? Máy ch? Web th?c hi?n ch?c năng m?c tin thư thoại Web thông qua m?t thành ph?n Web Extender khách hàng (như ph?n m? r?ng FrontPage máy ch?).

Lưu ? Trên m?t máy tính Windows d?a vào x 64 Window Explorer (v?, hộp thoại ph? bi?n, đ?a đi?m m?ng c?a tôi, và như v?y) và các ?ng d?ng 64-bit không th? s? d?ng Microsoft d? li?u truy c?p Internet xu?t b?n Provider. Đi?u này ch? có s?n như là m?t ?ng d?ng 32-bit. ?ng d?ng 64-bit đư?c gi?i h?n đ? s? d?ng Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) qua b?n ghi d?ch v? redirector b?n x? c?a Web Client. Hi?n đang có k? ho?ch cho porting này thành ph?n Windows b? ph?n đ?i đ? trong tương lai các phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành.

Quan tr?ng Không cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m này cho Web m?c tin thư thoại trên Windows 7-d?a trên máy tính. B?n C?p Nh?t không th? đư?c un-installed và có th? d?n đ?n m?t h? th?ng Windows 7 không đư?c h? tr?.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? C?p nh?t ph?n m?m Web m?c tin thư thoại gói bây gi?.
Ngày phát hành: 18 tháng 5 năm 2007

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? ph?n m?m C?p Nh?t cho m?c tin thư thoại Web là ngày 25 tháng 1, 2005.

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n c?p nh?t ph?n m?m cho m?c tin thư thoại Web là ngày 25-1-2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
892211 Mô t? v? C?p nh?t ph?n m?m cho m?c tin thư thoại Web: 25 tháng 1, 2005

Chi tieát taäp tin

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Fp4autl.dll4.0.2.3216589,88017 Tháng mư?i m?t, 200422: 33
Fp4awec.dll4.0.2.2611450,66917 Tháng mư?i m?t, 200422: 33
Fpext_fp4.msgKhông Áp d?ng78,70617 Tháng mư?i m?t, 200422: 33
Msdaipp.dll12.0.4518.10141,011,48827 Tháng 10 năm 200600: 49
Msdapml.dll12.0.4518.1014163,10427 Tháng 10 năm 200600: 49
Msonsext.dll12.0.4518.1014970,52827 Tháng 10 năm 200600: 49
Nsextint.dll12.0.4518.101475,55227 Tháng 10 năm 200600: 49

Ghi chú b? sung

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t ph?n m?m Web m?c tin thư thoại gói (KB907306), đư?c cung c?p trong bài vi?t này, Window Explorer (Explorer.exe) có th? s?p đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các 2007 văn ph?ng h? th?ng gói hotfix là ngày 26 tháng tám 2008 (KB956790) sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t ph?n m?m Web m?c tin thư thoại gói.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói hotfix, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956790 Mô t? năm 2007 văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Msdaipp.msp): 26 tháng tám 2008
ông 2007 văn ph?ng h? th?ng gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?t k? máy tính nào, b?t k? các phiên b?n c?a các s?n ph?m văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, gói hotfix h? th?ng Office 2007 không xung đ?t v?i b?t k? phiên b?n trư?c c?a s?n ph?m văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 907306 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbopenfile kbdownload kbupdate atdownload kbpubtypekc kbfix kbbug kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB907306 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 907306

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com