Tr? chơi hi?u su?t có th? ch?m hơn b?n mong đ?i khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? III

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 907883 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n chơi Microsoft tu?i c?a Đ? ch? III, các ho?t đ?ng tr? chơi có th? ch?m hơn b?n mong đ?i.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? chúng đư?c li?t kê.

Phương pháp 1: Xác minh các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u

H?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng ho?c vư?t quá yêu c?u video, b? x? l? và b? nh? t?i thi?u đ? chơi tu?i c?a Đ? ch? III.

Windows Vista

 1. M? công c? ch?n đoán DirectX. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i dxdiagtrong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
 2. B?m vào các Hi?n th? tab, và sau đó lưu ? các Kho?ng t?ng Memory.
 3. Dư?i Thi?t b?T?mTênNhà s?n xu?t.
 4. Nh?p vàoL?i ra.

Microsoft Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dxdiag, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m vào các H? th?ng tab, và sau đó lưu ? các B? x? l?B? nh? các giá tr? trong các thông tin hệ thống khu v?c.
 3. B?m vào các Hi?n th? th? ho?c các Hi?n th? 1 tab, và sau đó lưu ? các Kho?ng t?ng Memory có giá tr? trong các Thi?t b? khu v?c.
 4. Nh?p vào L?i ra đ? đóng công c? ch?n đoán DirectX.
So sánh các giá tr? mà b?n chú ? v?i các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u đư?c yêu c?u cho tu?i c?a Đ? ch? III. N?u máy tính không đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các yêu c?u thông tin C?p Nh?t và nâng c?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho tu?i c?a Đ? ch? III, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
907884Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho tu?i c?a Đ? ch? III

Phương pháp 2: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tu?i c?a Đ? ch? III

M?t phiên b?n C?p Nh?t c?a tu?i c?a Đ? ch? III gi?i quy?t m?t s? v?n đ? hi?u su?t. Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a tu?i c?a Đ? ch? III, b?m Tr? giúp và công c? trên màn h?nh tr? chơi chính, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t tr? chơi. Ngoài ra, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.agecommunity.com/gameUpdates.aspx

Phương pháp 3: So sánh máy tính c?a b?n v?i máy tính khác

Đ? phân tích hi?u su?t c?a các tr? chơi trên máy tính c?a b?n và xem vi?c x?p h?ng c?a máy tính c?a b?n khi so sánh v?i các máy tính khác trên th? trư?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
 
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows-Vista/How-can-I-tell-if-a-game-will-run-on-this-Computer

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? s? tr?i nghi?m Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/Windows/Products/WindowsVista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx

N?u máy tính c?a b?n có m?t th? h?ng th?p, b?n có th? c?i thi?n hi?u su?t tr? chơi b?ng cách s? d?ng các phương pháp đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Tuy nhiên, b?n có th? c?n ph?i c?p nh?t ph?n c?ng c?a máy tính cho hi?u su?t t?i ưu. Thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t ph?n c?ng máy tính c?a b?n, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính.

Phương pháp 4: Kh?i đ?ng l?i các tr? chơi sau khi h? sơ máy tính t? ch? đ? ch? ho?c t? đ?nh ch? ch? đ?

N?u b?n th? công ho?c t? đ?ng đ?t máy tính c?a b?n v? ch? đ? ch? ho?c trong đ?nh ch? ch? đ? trong khi b?n đang chơi tr? chơi, tr? chơi hi?u su?t có th? đư?c ngư?i nghèo khi b?n quay tr? l?i tr? chơi. Âm nh?c và âm thanh đư?c unintelligible, tiến trình chuyển đổi có th? đư?c hay thay đ?i, ho?c tr? chơi có th? ng?ng đáp ?ng (hàng). Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i các tr? chơi.

Cách 5: Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t game (c?u th? duy nh?t)

B?n có th? đi?u ch?nh các cài đ?t chuyên bi?t tr? Phát Đến s? d?ng ngu?n tài nguyên ít hơn. Đ? thay đ?i thi?t đ?t tr? chơi, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Age of Empires III.
 2. Nh?p vào Tr? giúp và công c?, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n đ? h?a đ? thay đ?i thi?t đ?t tr? chơi sau đây:
  • Video đ? phân gi?i: B?n thư?ng xuyên s? kinh nghi?m hi?u su?t tr? chơi t?t hơn khi b?n s? d?ng th?p video đ? phân gi?i. Hi?u qu? th?p video đ? phân gi?i có tr? chơi hi?u su?t ph? thu?c vào t?c đ? c?a card đ? h?a c?a b?n và đ? bóng và bóng t?i thi?t đ?t c?a b?n.

   Lưu ? Màn h?nh LCD cung c?p ch?t lư?ng h?nh ?nh t?m nh?n th?p đ? phân gi?i không ngu?n g?c. Ki?m tra tài li?u màn h?nh máy tính c?a b?n ho?c ghé thăm web site c?a nhà s?n xu?t màn h?nh thông tin v? ngu?n g?c ? đ? phân gi?i màn h?nh c?a b?n.
  • Ch? đ? c?a s?: Khi b?n b?t tùy ch?n này, b?n có th? chơi các tr? chơi trong m?t c?a s?. Tuy nhiên, có th? làm gi?m hi?u năng tr? chơi khi b?n chơi các tr? chơi trong m?t c?a s?.
  • Đ? sâu bit: Khi b?n s? d?ng m?t Đ? sâu bit giá tr? c?a 32, các tr? chơi hi?n th? màu s?c c?i ti?n đ? trung th?c và cho phép t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t đ? h?a có s?n. Tuy nhiên, tr? chơi hi?u su?t có th? gi?m, đ?c bi?t là trên máy tính có card video ch?m hơn.
  • VSync: Khi b?n b?t VSync, các "th? giác rách" mà là thư?ng xuyên có th? nh?n th?y khi b?n di chuy?n là gi?m. Tuy nhiên, tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n t?t VSync.
  • Ch?t lư?ng Anti-alias: Khi b?n thi?t l?p Ch?t lư?ng Anti-alias đ? Low ho?c Cao, xu?t hi?n răng cưa xung quanh các c?nh c?a tr? chơi đ?i tư?ng đư?c gi?m. Tuy nhiên, khi b?n b?t Ch?t lư?ng Anti-alias, tr? chơi hi?u su?t có th? gi?m, tùy thu?c vào th? đ? h?a c?a b?n. Đôi khi, gi?m hi?u su?t có th? nghiêm tr?ng. Khi b?n vô hi?u hóa Ch?t lư?ng Anti-alias, b?n s? đư?c cung c?p v?i hi?u su?t t?t nh?t.
  • Ch?t lư?ng đ? bóng: Cao Ch?t lư?ng đ? bóng cài đ?t chuyên bi?t cung c?p trung th?c hơn ánh sáng tác d?ng, c?i thi?n nư?c xu?t hi?n, và chi ti?t hơn t?ng th?. Th?p hơn Ch?t lư?ng đ? bóng cài đ?t chuyên bi?t cung c?p tăng hi?u su?t. Các Ch?t lư?ng đ? bóng cài đ?t chuyên bi?t Low, Phương ti?n, Cao, và R?t cao. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? các thi?t đ?t này có s?n trên m?t s? máy tính. Các Low thi?t l?p cung c?p hi?u su?t t?t nh?t trên h?u h?t các máy tính. Tuy nhiên, các Low thi?t l?p cung c?p ch?t lư?ng tái t?o th?p nh?t. Các Phương ti?n thi?t đ?t tăng ch?t lư?ng nhưng có th? làm gi?m hi?u năng tr? chơi. Các CaoR?t cao t?p k?t qu? th?c t? nh?t. Tuy nhiên, các thi?t đ?t này có th? làm gi?m hi?u su?t. Tùy thu?c vào ph?n c?ng c?a b?n, các R?t cao thi?t l?p có th? cung c?p hi?u su?t t?t hơn so v?i các Cao thi?t l?p.
  • Ch?t lư?ng bóng: Tùy thu?c vào kh? năng c?a máy tính c?a b?n và các Ch?t lư?ng đ? bóng thi?t l?p, b?n s? có gi?a hai và năm cài đ?t chuyên bi?t s?n cho Ch?t lư?ng bóng. Các T?t thi?t l?p cung c?p không có bóng t?i. Các NgàyLow cài đ?t chuyên bi?t cung c?p đơn gi?n bóng trên h?u h?t các đơn v?. Các CaoR?t cao cài đ?t chuyên bi?t cung c?p cho bóng t?i nh?t th?c t?. Tuy nhiên, các CaoR?t cao thi?t đ?t yêu c?u ph?n c?ng có kh? năng và r?t có th? s? làm gi?m hi?u năng tr? chơi.
  • Ph?n ánh nư?c: Đ? bóng này thi?t l?p đi?u khi?n ph?n x? c?a các đ?i tư?ng tr? chơi trong nư?c khi b?n s? d?ng các Cao ho?c R?t cao Ch?t lư?ng đ? bóng thi?t đ?t. Tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n t?t Ph?n ánh nư?c. Đó là không có hi?u l?c n?u b?n s? d?ng các Low ho?c Phương ti?n Ch?t lư?ng đ? bóng thi?t l?p.
  • Có hi?u l?c n?: Khi b?n b?t Có hi?u l?c n?, các khu v?c sáng trong các tr? chơi đư?c tăng cư?ng v?i m?t n? có th? nh?n th?y ánh sáng. Tuy nhiên, hi?u su?t tr? chơi có th? làm gi?m. Đó là không có hi?u l?c n?u b?n s? d?ng các Low ho?c Phương ti?n Ch?t lư?ng đ? bóng thi?t l?p.
  • Cao-nhi?u các mô h?nh: cài đ?t chuyên bi?t này ki?m soát s? lư?ng các đa giác đư?c s? d?ng đ? hi?n th? các đ?i tư?ng trong tr? chơi. Khi b?n b?t Cao-nhi?u các mô h?nh, các tr? chơi đư?c hi?n th? chi ti?t hơn. Tuy nhiên, hi?u su?t tr? chơi có th? làm gi?m.
  • Đ?a h?nh chi ti?t các đ?i tư?ng: Khi b?n b?t Đ?a h?nh chi ti?t các đ?i tư?ng, thông tin chi ti?t như đá nh? và các nhà máy đư?c b? sung vào b?n đ? đ?a h?nh. Tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n t?t Đ?a h?nh chi ti?t các đ?i tư?ng.
  • Ch?t lư?ng h?t: Khi b?n thi?t l?p các Ch?t lư?ng h?t đ? Low, b?n s? đư?c cung c?p v?i hi?u su?t t?t nh?t c?a tr? chơi. Khi b?n thi?t l?p các Ch?t lư?ng h?t đ? Normal, các tr? chơi hi?n th? các hi?u ?ng h?t th?c t? hơn như khói và splashes.
  • Hi?u ?ng Tracer: Khi b?n b?t Hi?u ?ng Tracer, m?t hi?u ?ng tracer xu?t hi?n khi các đơn v? lo?i cháy v? khí c?a h?. Tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n vô hi?u hóa Hi?u ?ng Tracer.
  • d?u ki?m chân: Khi b?n b?t d?u ki?m chân, m?t s? đơn v? s? đ? l?i d?u ki?m chân trên đ?a h?nh nh?t đ?nh. Tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n t?t d?u ki?m chân.
  • Ch?t lư?ng k?t c?u đ?a h?nh: cài đ?t chuyên bi?t này đi?u khi?n vi?c gi?i quy?t các k?t c?u đó đư?c s? d?ng đ? v? l?i b?n đ? đ?a h?nh. Khi b?n thi?t l?p Ch?t lư?ng k?t c?u đ?a h?nh đ? Cao, tr? chơi cung c?p chi ti?t hơn vào b?n đ? đ?a h?nh. Tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n thi?t l?p Ch?t lư?ng k?t c?u đ?a h?nh đ? Low, đ?c bi?t là trên máy tính có các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho b? nh? ho?c m?t card màn h?nh.
  • Ch?t lư?ng k?t c?u mô h?nh: cài đ?t chuyên bi?t này đi?u khi?n vi?c gi?i quy?t các k?t c?u đó đư?c s? d?ng đ? hi?n th? các đ?i tư?ng trong các tr? chơi. Khi b?n thi?t l?p Ch?t lư?ng k?t c?u mô h?nh đ? Cao, chi ti?t hơn s? đư?c hi?n th? trên các đ?i tư?ng tr? chơi. Khi b?n thi?t l?p Ch?t lư?ng k?t c?u mô h?nh đ? Low, tr? chơi hi?u su?t có th? tăng hi?u su?t, đ?c bi?t là trên máy tính có các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho b? nh? ho?c m?t card màn h?nh.
  • K?t c?u l?c ch?t lư?ng: Khi b?n thi?t l?p K?t c?u l?c ch?t lư?ng đ? Cao, các tr? chơi hi?n th? crisper chi ti?t. Tuy nhiên, hi?u su?t tr? chơi có th? làm gi?m. Khi b?n thi?t l?p K?t c?u l?c ch?t lư?ng đ? Low, tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên. Tuy nhiên, trong b?i c?nh đó rendered s? xu?t hi?n m?.
 4. Nh?p vào Tùy ch?n âm thanh đ? thay đ?i thi?t đ?t tr? chơi sau đây:
  • Hi?u ?ng b? ch?nh âm: Khi b?n b?t Hi?u ?ng b? ch?nh âm, t?t màn h?nh âm thanh có hi?u ?ng đ?c bi?t ch? bi?n đ? làm cho h? âm thanh trung th?c hơn. Tuy nhiên, tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên khi b?n t?t Hi?u ?ng b? ch?nh âm.
  • Âm nh?c: Khi b?n t?t Âm nh?c, tr? chơi hi?u su?t có th? tăng lên. Tuy nhiên, b?n s? không th? nghe nh?c trong game.
 5. Nh?p vào L?a ch?n tr? chơi thay đ?i thi?t đ?t tr? chơi sau đây:
  • Camera Zoom: The Camera Zoom cài đ?t chuyên bi?t G?n, Normal, (Hi?n t?i), và R?t xa. Thi?t đ?t cao hơn cho phép máy ?nh trong tr? chơi di chuy?n xa hơn t? chi?n trư?ng. Tuy nhiên, có th? làm gi?m hi?u năng tr? chơi khi b?n s? d?ng các thi?t đ?t cao hơn.

Phương pháp 6: Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t game (multiplayer)

Khi b?n thi?t l?p m?t m?ng LAN ho?c m?t Ensemble Studios tr?c tuy?n (ESO) nhi?u tr? chơi, b?n có th? thay đ?i các S? lư?ng ngư?i chơi thi?t l?p đ? ?nh hư?ng đ?n hi?u năng tr? chơi. Tr? chơi có ít ngư?i chơi nói chung cung c?p hi?u su?t t?t hơn so v?i tr? chơi mà có nhi?u ngư?i chơi.

Phương pháp 7: C?i thi?n hi?u su?t tr? chơi

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?i thi?n hi?u năng tr? chơi, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815069Tr? chơi: Làm th? nào đ? c?i thi?n hi?u su?t tr? chơi

Thu?c tính

ID c?a bài: 907883 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbconfig kbtshoot kbmt KB907883 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 907883

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com