Raksta ID: 908077 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Pazi?ojums
?aj? rakst?, iesp?jams, ir ietverta saite uz Windows Installer t?r??anas util?tu (MSICUU2.exe). Ja tik?t novirz?ts uz ?o rakstu, lai nov?rstu probl?mu, izmantojot Windows Installer t?r??anas util?tu, l?dzu, sazinieties ar programmat?ras ra?ot?ju, lai ieg?tu produkta instal??anas atbalstu. Lai uzzin?tu, k? nov?rst to produktu atinstal??anas probl?mas, kuros tiek izmantots pakalpojums Windows Installer, varat ar? las?t ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Lai nov?rstu Microsoft .NET Framework 2.0 instal?cijas probl?mas, varat izmantot ?aj? rakst? nor?d?t?s metodes. ?aj? rakst? apspriestas instal?cijas oper?t?jsist?m? Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 3. servisa pakotn? (SP3) vai Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2). ?aj? rakst? apspriesto meto?u vid? ir atk?rtota Microsoft Windows Installer re?istr??ana un .NET Framework labo?ana, no?em?ana un atk?rtota instal??ana. Lai izmantotu ??s metodes, jums j?zina, k? izmantot platformu .NET Framework 2.0, re?istra redaktoru un pakalpojumu Windows Installer. Turkl?t vien? no metod?m jums ir j?maina datora re?istrs.

IEVADS

?aj? rakst? ir detaliz?ti aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas var rasties, instal?jot platformu .NET Framework 2.0.

Ja Windows re?istr? nav pareizi instal?ts pakalpojums Microsoft Windows Installer, .NET Framework 2.0 iestat??anas programma nevar piek??t da?iem Windows Installer komponentiem. ?aj? rakst? ir nor?d?ts, k? nov?rst ?o probl?mu, no?emt pakalpojuma Windows Installer re?istr?ciju un p?c tam atk?rtoti re?istr?t to.

Iesp?jams, ne vienm?r var?sit piln?b? no?emt platformu .NET Framework 2.0, izmantojot vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana/no?em?ana. T?pat ?aj? rakst? nor?d?ts, k? nov?rst ?o probl?mu, labojot platformu .NET Framework 2.0 vai manu?li no?emot platformu .NET Framework 2.0 no datora un p?c tam atk?rtoti instal?jot to.

Pras?bas

T?l?k redzamaj? sarakst? nor?d?ta ieteicam? aparat?ra, programmat?ra, t?kla infrastrukt?ra un servisa pakotnes, kas b?s nepiecie?amas.
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne (SP3) vai Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Lai ieg?tu Microsoft .NET Framework 2.0 izplat?mo pakotni, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
Piez?me. Lai nov?rstu .NET Framework 2.0 instal?cijas probl?mas, ir j?izmanto konts, kas ietverts t?da datora lok?lo administratoru grup?, kur? darbojas platforma .NET Framework 2.0.

?aj? rakst? tiek pie?emts, ka esat iepazinies ar t?l?k nor?d?taj?m t?m?m.
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Re?istra redaktors
 • Windows Installer

Pakalpojuma Windows Installer re?istr?cijas no?em?ana un atk?rtota instal??ana

Veicot ?o darb?bu, tiek nov?rsta liel?k? da?a probl?mu. Turkl?t ?? darb?ba neietekm? nevienu pa?reiz instal?to programmu, kur? tiek izmantots pakalpojums Windows Installer.
 1. No?emiet Windows Installer re?istr?ciju. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet msiexec /unregister un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atk?rtoti re?istr?jiet pakalpojumu Windows Installer. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet msiexec /regserver un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

.NET Framework 2.0 labo?ana

T?l?k nor?d?ti tr?s veidi, k? labot platformu .NET Framework.

Komandas Labot izmanto?ana Windows Installer ke?fail?

Lai labotu platformu .NET Framework 2.0, izmantojot Windows Installer ke?failu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet installer un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Windows Installer izv?ln? Skats noklik??iniet uz Detaliz?ti, ar peles labo pogu noklik??iniet uz kolonnas galvenes Nosaukums un p?c tam noklik??iniet uz Koment?rs.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ke?atmi?? saglab?t? Windows Installer faila, kuram pievienots koment?rs Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, un p?c tam noklik??iniet uz Labot.
 4. Kad labo?anas process ir pabeigts, aizveriet pakalpojumu Windows Installer.

.NET Framework 2.0 izplat?m?s pakotnes palai?ana, izmantojot komandu uzvedni

Lai labotu platformu .NET Framework 2.0, izmantojot komandu uzvedni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atrodiet failu Dotnetfx.exe, kuru izmantoj?t platformas .NET Framework 2.0 instal??anai. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.
  • Ja platformu .NET Framework 2.0 instal?j?t, izmantojot kompaktdisku vai DVD, ievietojiet disku kompaktdisku diskdzin? vai DVD diskdzin?.
  • Ja platformu .NET Framework 2.0 instal?j?t no ciet? diska, lejupiel?d?jiet .NET Framework 2.0 iestat??anas programmu cietaj? disk?.
  • Ja platformu .NET Framework 2.0 instal?j?t no t?kla diska, atk?rtoti izveidojiet savienojumu ar t?kla disku.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Komandu uzvedn? izpildiet t?l?k nor?d?to komandu.
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Piez?me.%InstallationPath% ir 1. darb?b? atrast? faila Dotnetfx.exe vietturis.

Manu?la platformas .NET Framework 2.0 no?em?ana un atk?rtota instal??ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows


Svar?gi! ??s darb?bas var palielin?t dro??bas risku. Veicot ??das darb?bas, dators vai t?kls b?s neaizsarg?t?ks pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (piem?ram, v?rusu) uzbrukumiem. Lai nodro?in?tu pareizu programmu darb?bu vai ieviestu noteiktas programmu iesp?jas, ieteicams veikt ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas. Pirms ?o izmai?u veik?anas ir ieteicams nov?rt?t riskus, kas saist?ti ar ?? procesa ievie?anu konkr?tajos apst?k?os. Ja nolemjat ieviest ?o procesu, veiciet visas atbilsto??s papildu darb?bas, lai aizsarg?tu sist?mu. ?o procesu ir ieteicams izmantot tikai gad?jum?, ja tas tie??m ir nepiecie?ams.
 1. No?emiet platformu .NET Framework 2.0 no Windows Installer ke?atmi?as, k? nor?d?ts t?l?k.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet installer un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Windows Installer izv?ln? Skats noklik??iniet uz Detaliz?ti.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kolonnas galvenes Nosaukums un p?c tam noklik??iniet uz Koment?ri.
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ke?atmi?? saglab?t? Windows Installer faila, kuram pievienots koment?rs Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
  5. Kad atinstal??anas process ir pabeigts, aizveriet pakalpojumu Windows Installer.
 2. Manu?li izdz?siet t?l?k nor?d?tos failus no datora. Piez?me. Atkar?b? no .NET Framework instal?cijas pa?reiz?j? st?vok?a, iesp?jams, ?ie vienumi neb?s atrodami dator?.
  • Mape URTTemp
  • Fails Mscoree.dll
  • Mape v2.0.50727
  Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet system32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Programm? Windows Explorer tiek par?d?ts mapes System32 saturs.
  2. Atrodiet un izdz?siet mapi URTTemp.
  3. Atrodiet un izdz?siet failu mscoree.dll.

   Piez?me. Ja dator? ir instal?ta ar? platforma .NET Framework 1.1 vai .NET Framework 1.0 un nev?laties atk?rtoti instal?t platformu .NET Framework 2.0, ir j?labo platforma .NET Framework 1.1 vai .NET Framework 1.0. Papildinform?ciju skatiet ??da Microsoft zin??anu b?zes raksta sada?? Platformas .NET Framework labo?ana:
   824643 K? nov?rst Microsoft .NET Framework 1.1 instal?cijas probl?mas oper?t?jsist?m? Windows XP vai Windows 2000 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  4. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet microsoft.net un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Programm? Windows Explorer tiek par?d?ts mapes Microsoft.NET saturs.
  5. Map? Microsoft.NET veiciet dubultklik??i uz mapes Framework.
  6. Map? Strukt?ra izdz?siet mapi v2.0.50727.
  7. Aizveriet mapi Framework.
 3. Manu?li izdz?siet atbilsto??s re?istra atsl?gas, k? nor?d?ts t?l?k.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai palaistu re?istra redaktoru.
  2. Re?istra redaktor? atrodiet un izdz?siet t?l?k nor?d?t?s re?istra atsl?gas.

   Piez?me. Atkar?b? no .NET Framework instal?cijas pa?reiz?j? st?vok?a, iesp?jams, ??s re?istra atsl?gas neb?s atrodamas dator?.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Aizveriet re?istra redaktoru.
 4. Lai izdz?stu Windows Installer inform?ciju no re?istra, izmantojiet Windows Installer t?r??anas util?tu (Msizap.exe). Windows Installer programmat?ras izstr?des komplekta komponenti (Msizap.exe) ir ietverti Microsoft Windows programmat?ras izstr?des komplekt? (Software Development Kit ? SDK).

  ?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?jiet Windows Installer t?r??anas util?tas (Msicuu2.exe) pakotni t?l?t.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila public??anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  290301 Windows Installer t?r??anas util?tas apraksts
  Lai izdz?stu Windows Installer inform?ciju no re?istra, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Komandu uzvedn? atrodiet direktoriju, kur? atrodas Windows Installer t?r??anas util?ta, un p?c tam izpildiet ??du komandu:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Restart?jiet datoru.
 5. Atsp?jojiet visas dator? instal?t?s pretv?rusu programmas. Lai to paveiktu, t?rai datora start??anai izmantojiet sist?mas konfigur?cijas util?tu (Msconfig.exe). P?c tam atsp?jojiet visus nevajadz?gos pakalpojumus.

  Kad sist?mas konfigur?cijas util?tu izmantojat diagnostikas re??m?, ciln? Pakalpojumi atk?rtoti aktiviz?jiet pakalpojumu Windows Installer.

  Lai palaistu sist?mas konfigur??anas util?tu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Izdz?siet mapes Temp saturu, k? nor?d?ts t?l?k.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet %Temp% un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Programm? Windows Explorer tiek par?d?ts mapes Temp saturs.
  2. Mapes Temp izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Atlas?t visu.
  3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Dz?st.

   Piez?me. Izdz?siet p?c iesp?jas vair?k map? Temp atrodamo failu un mapju.
 7. Atk?rtoti instal?jiet platformu .NET Framework 2.0. Lai ieg?tu Microsoft .NET Framework 2.0 izplat?mo pakotni, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
  Piez?me. Ja nev?laties atk?rtoti instal?t platformu .NET Framework 2.0 un dator? ir instal?ta platforma .NET Framework 1.1 vai .NET Framework 1.0, ir j?labo platforma .NET Framework 1.1 vai .NET Framework 1.0. Lai aizst?tu failu Mscoree.dll file un mapi URTTemp, ir j?labo ??s instal?cijas.

Uzzi?as

Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet t?l?k nor?d?t?s Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) vietnes.
Re?istra redaktors
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Windows Installer
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa372866.aspx

Bie?i uzdotie jaut?jumi
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/vstudio/aa496123

Versiju izveide, sader?ba un izpilde l?dz?s platform? .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/vstudio/aa497340.aspx
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 908077 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 2. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com