N?i dung c?a Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition thi?t l?p các v?n đ? t?p README

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 908451 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition và Standard Edition Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 908452.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a các t?p tin Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition thi?t l?p các v?n đ? Readme.

THÔNG TIN THÊM

Tài li?u này li?t kê các v?n đ? liên quan đ?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t, g? b?, s?a ch?a, và các th? t?c thi?t l?p.

1. T?t c? Visual Studio Express s?n ph?m

1.1. H? th?ng yêu c?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Yêu c?u h? th?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio Express 2005
B? x? l? T?i thi?u:
 • 600 megahertz (MHz) Xeon processor
Đư?c gi?i thi?u:
 • b? x? l? Pentium 1 gigahertz (GHz) khuy?n cáo
hệ điều hànhVisual Studio 2005 cài đ?t chuyên bi?t đư?c trên b?t k? c?a các h? th?ng sau:
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch? SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP máy tính bảng Edition SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, tiêu chu?n Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, tiêu chu?n x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p x 64 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, trung tâm d? li?u x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, ?n b?n
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, tiêu chu?n x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, trung tâm d? li?u x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Vista
cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 trên Intel Itanium (IA64) không đư?c h? tr?.
RAM1T?i thi?u:
 • 192 megabyte (MB)
Đư?c gi?i thi?u:
 • 256 MB
Đ?a2Lên t?i 1,3 GB dung lư?ng s?n có th? đư?c yêu c?u
đ?a compact hay DVD DriveKhông b?t bu?c
Hi?n th?T?i thi?u:
 • 800 x 600 256 màu s?c
Đư?c gi?i thi?u:
 • 1024 x 768 cao màu - 16-bit
Chu?tMicrosoft chu?t ho?c thiết bị trỏ tương h?p v? sau
1.1.1. C?i thi?n hi?u su?t

Hi?u su?t đ? không đư?c đi?u ch?nh cho c?u h?nh h? th?ng t?i thi?u. Tăng b? nh? RAM c?a máy tính c?a b?n s? c?i thi?n hi?u qu? c?a nó, đ?c bi?t là khi ch?y nhi?u ?ng d?ng, làm vi?c v?i các d? án l?n, ho?c làm c?p doanh nghi?p phát tri?n.
1.1.2. cài đ?t chuyên bi?t ổ đĩa

Khi b?n kh?i đ?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Express, v? trí cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh là ổ đĩa h? th?ng c?a b?n, mà là ? kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng trên b?t k? ổ đĩa. B?t k? v? trí c?a ?ng d?ng, c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cài đ?t chuyên bi?t m?t s? t?p trên đ?a h? th?ng c?a b?n. Do v?y, đ?m b?o r?ng s? ti?n yêu c?u c?a không gian có s?n trên đ?a h? th?ng c?a b?n b?t k? vi?c áp d?ng v? trí c?a, và đ?m b?o r?ng b? sung không gian có s?n trên đ?a vào đó b?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng.

1.2. G? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n Express


N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n trư?c c?a Visual Studio 2005, ch?ng h?n như Beta 2 hay c?ng đ?ng k? thu?t Preview (CTP) xây d?ng, sau đó b?n ph?i làm theo các bư?c sau hi?n th? dư?i đây trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 Express Edition s?n ph?m:
 1. H?y vào Panel điều khiển và thêm/b?t chương tr?nh kh?i đ?ng
 2. Lo?i b? các "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
 3. Lo?i b? "Công c? Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
 4. Lo?i b? các "Microsoft SQL Native Client"
 5. Lo?i b? "Microsoft MSDN t?c hành thư vi?n 2005 Beta"
 6. Lo?i b? t?t c? Microsoft Visual Studio Express Editions (ví d? như Visual C# 2005 Express Edition Beta)
 7. Lo?i b? các "Microsoft Visual Studio 2005 t? xa Debugger Light" (bư?c này là c?n thi?t ch? khi Visual Studio đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy 64-bit)
 8. Lo?i b? các "Microsoft Visual J#.NET Redistributable 2.0 Beta Language Pack"(bư?c này là không c?n thi?t n?u b?n có ch? là b?n ti?ng Anh)
 9. Lo?i b? các "Microsoft Visual J#.NET Redistributable Package 2.0 Beta"
 10. Đ?m b?o t?t c? các s?n ph?m Visual Studio 2005 đ? đư?c g? b? t? h? th?ng c?a b?n
 11. Lo?i b? các "Microsoft.NET Framework 2.0 Beta Language Pack"(bư?c này là không c?n thi?t n?u b?n có ch? là b?n ti?ng Anh)
 12. Lo?i b? các "Microsoft.NET Framework 2.0 Beta"
Đ? t?i v? m?t công c? mà có th? giúp b?n làm s?ch máy tính c?a b?n đ? chu?n b? cho cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio Express Edition 2005, xin vui l?ng truy c?p vào đây liên k?t. Xin lưu ?: công c? này không đư?c h? tr? ho?c tri?t đ? th? nghi?m c?a Microsoft. Đây là m?t công c? mi?n phí và b?n nên s? d?ng nó t?i r?i ro c?a riêng b?n. Không có b?o hành ho?c h? tr? cung c?p, th? hi?n hay ng? ?.

Bây gi? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 Express Edition các s?n ph?m b?n mu?n s? d?ng.

N?u b?n có b?t k? v?n đ? sau khi các bư?c sau đây, ho?c cho bi?t thêm thông tin v? quá tr?nh g? b? cài đ?t chuyên bi?t, h?y xem l?i trang sau đây: G? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n trư?c c?a Visual Studio 2005. Ngoài ra, b?n có th? truy c?p vào các Visual Studio Express di?n đàn và báo cáo v?n đ? c? th? c?a b?n.

1.3. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t

1.3.1 cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 trên Intel Itanium (IA64) không đư?c h? tr?.

Visual Studio 2005 không h? tr? b? vi x? l? Intel Itanium (IA64).

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

N?u b?n c?n đ? phát tri?n các ?ng d?ng Itanium, cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio trên máy tính khác và s? d?ng các tr?nh biên d?ch chéo đ? nh?m m?c tiêu n?n t?ng Itanium.

1.3.2 SQL Express cài đ?t chuyên bi?t không thành công khi các thành ph?n SQL Express pre-released không g? cài đ?t chuyên bi?t

SQL th? hi?n thành ph?n thi?t l?p s? th?t b?i n?u b?t k? c?a các pre-released SQL Express ph?n sau đây đư?c trái trên máy tính:
"Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
"Công c? Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
"Microsoft SQL Native Client"
Trong h?u h?t trư?ng h?p, thi?t l?p ch? hi?n th? m?t danh sách các thành ph?n Beta phát hi?n trên máy tính nh?m m?c tiêu. Tuy nhiên, các thành ph?n SQL Express s? xu?t luôn luôn hi?n trong danh sách này n?u b?t k? thành ph?n Beta khác đư?c phát hi?n. Nói cách khác, các thành ph?n này SQL Express có th? xu?t hi?n trong danh sách ngay c? sau khi ngư?i s? d?ng uninstalls chúng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Đ?m b?o các k?t h?p.NET Framework Beta là trên máy tính trư?c khi th?c hi?n các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
 2. Lo?i b? "Công c? Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
 3. Lo?i b? các "Microsoft SQL Native Client"
B?n có th? b? qua phiên bản bê-ta thông báo c?nh báo v? các thành ph?n này n?u h? đ? đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t trư?c đây.

1.3.3 cài đ?t chuyên bi?t l?i khi cài đ?t chuyên bi?t t? m?t ổ đĩa đư?c g?n k?t trong m?t môi trư?ng ?o PC

Khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 trên m?t máy tính ?o, thi?t l?p không b?i v? nó không th? truy c?p các t?p tin nh?t đ?nh.
Đi?u này s? x?y ra khi các ổ đĩa đư?c g?n k?t b?ng cách s? d?ng ph?n m?m g?n k?t ổ đĩa compact cung c?p v?i Virtual PC ho?c phương ti?n Visual Studio 2005 c?a b?n là m?t đ?a DVD, v? ph?n m?m g?n k?t ch? có th? h? tr? 2,2 Gigabyte d? li?u.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

B?n có th? s? d?ng m?t ổ đĩa DVD bên th? ba g?n ph?n m?m. Ngoài ra, b?n có th? sao chép n?i dung c?a Visual Studio 2005 DVD vào ? c?ng máy tính c?a b?n, chia s? các m?c tin thư thoại v?i máy ?o, và sau đó tr?c ti?p Visual Studio 2005 cài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p m?c tin thư thoại.

1.3.4 Nâng c?p t? phiên b?n trư?c c?a Visual Studio 2005

Trư?c h?t, c?m ơn b?n đ? đóng góp cho vi?c phát hành c?a Visual Studio 2005 b?ng cách giúp chúng tôi đ? ki?m tra các phiên b?n trư?c phát hành c?a chúng tôi, như Beta 1, Beta 2 hay c?ng đ?ng công ngh? xem trư?c, và đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành cu?i cùng này! Tuy nhiên, cu?i cùng phát hành thi?t l?p không h? tr? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n trư?c phát hành. Cho k?t qu? t?t nh?t, khuyên b?n cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính s?ch mà đ? không có m?t phiên b?n trư?c phát hành c?a Visual Studio 2005 trư?c đó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên nó. Trong khi nó không bi?u m?u chính h? tr?, chúng tôi đ? c? g?ng đ? b?o đ?m các k?ch b?n c?a g? b? cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t l?i t? Visual Studio 2005 Beta 2 đ? phát hành phiên b?n có các v?n đ? càng ít càng t?t. Đ? d? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 Beta 2, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t theo th? t? đư?c ch? đ?nh trong ph?n 1.2 các t?p tin readme ho?c s? d?ng các g? cài đ?t chuyên bi?t công c?. H?u h?t các d? án Beta 2 có th? đư?c mang v? phía trư?c đ? các phiên b?n phát hành cu?i cùng. Đ? bi?t chi ti?t v? b?t k? thay đ?i nào c?n thi?t đ? chuy?n ti?p tương h?p v? sau, th?y đi?u này liên k?t.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

N?u b?n có Visual Studio 2005 Beta đư?c cài đ?t chuyên bi?t và mu?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t theo th? t? đư?c ch? đ?nh trong ph?n 1.2 c?a readme này ho?c s? d?ng công c? g? cài đ?t chuyên bi?t.

1.3.5 cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 b?ng cách s? d?ng các runas l?nh th?t b?i.

Tr? khi b?n đang kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr?, b?ng cách s? d?ng l?nh runas cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 không đư?c h? tr? và s? không thành công. Ch?y Visual Studio 2005 sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t đư?c h? tr? cho không qu?n tr? viên.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005.

1.3.6 cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 t? CD không thành công. M?t cài đ?t chuyên bi?t m?ng đư?c yêu c?u.

Các phương ti?n truy?n thông mà Visual Studio 2005 v?n chuy?n trên có th? x?u, ngăn ng?a m?t cài đ?t chuyên bi?t thành công.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Visual Studio 2005 cài đ?t chuyên bi?t có th? đư?c ch?y t? m?t c?p m?ng m?t cách thay th? đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a compact ho?c DVD. Th? t?c sau đây minh ho? làm th? nào đ? chu?n cho Visual Studio 2005 đ? cài đ?t chuyên bi?t t? m?t m?ng dùng chung. Các th? t?c đ? c?p đ?n Visual Studio 2005 CD, nhưng các bư?c là như nhau cho đ?a DVD.
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại (ví d?, VS2005) trên máy ch?.
 2. T?o hai m?c tin thư thoại con, tên VS và MSDN trong m?c tin thư thoại c?p cao nh?t. Ví d?:
  VS2005\VS
  VS2005\MSDN.
 3. Sao chép n?i dung c?a Visual Studio 2005 CD vào m?c tin thư thoại VS2005\VS. Choïn coù n?u đư?c nh?c ghi đè lên b?t k? t?p tin hi?n có.
 4. Sao chép n?i dung t? t?t c? các đ?a compact có nh?n MSDN Library cho Visual Studio 2005 đ? m?c tin thư thoại con tên MSDN. Choïn coù n?u đư?c nh?c ghi đè lên b?t k? t?p tin hi?n có.
 5. M? Setup.ini trong m?c tin thư thoại con VS b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.
 6. Trong ph?n [tài li?u hư?ng d?n], đường thay đổi B?t đ?u v?i "DIR =" như sau:
  [Documentation]
  DIR=..\MSDN
 7. Lưu các thay đ?i này và đóng t?p.
  Lưu ? Hoàn thành bư?c này ngăn đ?a trao đ?i yêu c?u trong lúc thi?t l?p và thông báo cho chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a đư?ng d?n chính xác đ? MSDN Library CDs.
 8. Trong m?c tin thư thoại con VS, m? m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t.
 9. M? setup.sdb trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, và thêm nh?ng d?ng sau vào cu?i c?a t?p tin:
  [Product Key]
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Lưu ? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX là khóa s?n ph?m ch? s? 25, nh?p vào mà không có d?u ki?m g?ch căn ngang, đư?c t?m th?y trên bao b? c?a đ?a compact.
 10. Lưu các thay đ?i này và đóng t?p.
  Lưu ? Đang hoàn t?t bư?c này cho phép trư?c Populating khóa s?n ph?m cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i s? cài đ?t chuyên bi?t t? m?ng dùng chung.
 11. Chia s? c?p VS2005 trên m?ng và thi?t l?p các thi?t đ?t b?o m?t thích h?p. Đư?ng d?n đ?n Visual Studio 2005 cài đ?t chuyên bi?t qua m?ng có v? như \\[servername]\VS2005\VS\setup.exe
  Lưu ? Thi?t l?p s? th?t b?i n?u vư?t quá b?t k? s? k?t h?p tên đư?ng d?n và t?p tin 260 kí t? đ?i di?n. Chi?u dài t?i đa đư?ng d?n trong Visual Studio là 221 kí t? đ?i di?n. B?n ph?i sao t?p vào m?t đư?ng d?n v?i các nhân v?t ít hơn 70. N?u b?n t?o m?t c?p m?ng cho m?t m?ng h?nh ?nh, đư?ng d?n UNC t?i v? trí cài đ?t chuyên bi?t g?c nên ch?a ít hơn 39 kí t? đ?i di?n.
  Lưu ? Thi?t l?p có th? th?t b?i n?u tên m?c tin thư thoại con đư?ng này bao g?m các d?u ki?m cách nhúng, ch?ng h?n:
  \\[servername]\VS2005\MSDN\
  \\[servername]\VS2005\Visual Studio\
1.3.7 cài đ?t chuyên bi?t b?t k? ?n b?n c?a Visual Studio 2005 t? m?t đư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t là dài hơn 100 kí t? đ?i di?n không trên Windows 2000.

Khi thi?t l?p đư?c đưa ra t? m?t con đư?ng dài hơn 100 kí t? đ?i di?n, thi?t l?p không do m?t gi?i h?n t?i đa đư?ng d?n trong Windows 2000. Chi?u dài đư?ng d?n không ph?i là m?t v?n đ? trên Windows XP ho?c Windows 2003 Server.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Khi cài đ?t chuyên bi?t t? m?t m?ng lư?i, ánh x? đư?ng d?n m?ng cho m?t ổ đĩa đ?a phương và cài đ?t chuyên bi?t t? ổ đĩa đó. Ví d?, n?u đư?ng d?n \\computername\programs\test folder\development tools\external\Microsoft\Visual phát hành 2005\beta Studio, b?n có th? đ? nó vào m?t ổ đĩa mạng b?ng cách th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây:
 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Ch?y.
 2. Lo?i CMD và sau đó nh?p vào Ok.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? như sau:
  net use * “\\computername\programs\test folder\development tools\external\Microsoft\Visual Studio 2005\beta release”
Windows ánh x? ổ đĩa mạng cho b?n. kí t? đ?i di?n ổ đĩa s? đư?c hi?n th? trong c?a s? giao di?n đi?u khi?n.

Khi cài đ?t chuyên bi?t t? m?t c?p c?c b?, sao chép n?i dung c?a Visual Studio vào m?t m?c tin thư thoại trên máy tính có chi?u dài t?ng đư?ng d?n ít hơn 100 kí t? đ?i di?n.

Lưu ?: N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio t? đ?a compact hay DVD, b?n s? không g?p ph?i b?t k? v?n đ? chi?u dài đư?ng d?n.

1.3.8 cài đ?t chuyên bi?t đư?ng d?n không th? ch?p nh?n kí t? đ?i di?n không-ANSI trên Nh?t MUI OS.

Trên JPN MUI OS, khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio Team Suite đ? con đư?ng v?i kí t? đ?i di?n không-ANSI ch?ng h?n như "c: Program Files files\? ? ? ? ? ? ? ? Microsoft Visual Studio 8", m?t hộp thoại b?t lên nói r?ng "không th? nh?n kí t? đ?i di?n không-ANSI".

V?n đ? này x?y ra trên t?t c? các JPN MUI OS (bao g?m c? Windows 2000, Windows 2003 và Windows XP lo?t h? đi?u hành). Nó không x?y ra trên hệ điều hành Nh?t B?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

S? d?ng ANSI t? cho đư?ng d?n đích.

1.3.9 Ch?ng vi-rút ?ng d?ng đư?c c?u h?nh đ? làm s?ch m?c tin thư thoại Temp có th? gây ra thi?t l?p đ? không

N?u thi?t l?p c?n ph?i kh?i đ?ng l?i và ?ng d?ng ch?ng vi-rút c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? làm s?ch m?c tin thư thoại Temp ngày kh?i đ?ng, c?n thi?t thi?t l?p t?p tin s? b? xóa và thi?t l?p s? không v? m?t chương tr?nh-không t?m th?y l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Trư?c khi ch?y cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio, thi?t l?p l?i các ?ng d?ng ch?ng vi-rút đ? l?i n?i dung c?p Temp c?n nguyên v?n trên kh?i đ?ng ho?c kh?i đ?ng l?i. Tham kh?o các bư?c làm th? nào đ? làm đi?u này trong tài li?u tr? giúp ch?ng vi-rút.

1.3.10 Thi?t l?p không ki?m tra dung lư?ng đ?a khi auto tung ra sau khi ch?n "kh?i đ?ng l?i sau đó".

Khi kh?i đ?ng l?i sau đó đư?c ch?n và không gian có s?n trên đ?a c?ng là đ?y vư?t quá lư?ng không gian c?n thi?t l?p, m?t l?i ra không gian s? x?y ra sau khi kh?i đ?ng l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Đ?m b?o r?ng đ? không gian đ?a s? có s?n b?i kh?i đ?ng l?i trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t ho?c m? các ?ng d?ng khác. Không gian đ?a c?n thi?t đư?c hi?n th? khi b?n ch?n v? trí đ? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m.

1.3.11 Ph?n m? r?ng t?p tin visual Studio là t? khi Express edition g? cài đ?t chuyên bi?t.

N?u nhi?u phiên b?n th? hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, và sau đó m?t trong nh?ng g? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích m? r?ng t?p tin ki?m nh?p Liên hi?p qu?c d? cài đ?t chuyên bi?t nó có chung v?i khác th? hi?n b?n. Đi?u này vô hi?u hóa b?m-đúp vào vào bi?u tư?ng t?p trong Window Explorer đ? m? m?t Visual Studio t?p tin lo?i (.cs ho?c .vb, ví d?).

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Có hai cách đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này:
Đi đ?n hộp thoại tùy ch?n c?p Windows b?ng cách s? d?ng c?a nhà thám hi?m Công c? | Tùy ch?n c?p tr?nh đơn và reassociate các ph?n m? r?ng loại tệp Visual Studio.
--Ho?c--
G? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n Express, mà s? làm cho các ph?n m? r?ng t?p tin là re-registered.

1.3.12 MSDN Express thư vi?n cung c?p m?t phiên b?n c? th? cho t?ng b?n th? hi?n.

MSDN Express thư vi?n cung c?p các phiên b?n c? th? cho m?i c?a Visual Basic 2005 Express Edition, Visual C++ 2005 Express Edition, Visual C# 2005 Express Edition, Visual J# 2005 Express Edition và Visual Web Developer 2005 Express Edition. B? tài li?u hư?ng d?n, mong mu?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t m?t cách r? ràng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

N?u b?n không nêu r? các tài li?u b?n mu?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Express Edition c?a b?n, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows Control Panel.

1.3.13 SQL Server Express là phiên b?n duy nh?t c?a SQL Server s? làm vi?c v?i Express các phiên b?n khác v?i Visual Web Developer Express Edition.

SQL Server Express là phiên b?n duy nh?t c?a SQL Server s? làm vi?c v?i Visual Basic 2005 Express Edition, Visual C++ 2005 Express Edition, Visual C# 2005 Express Edition và Visual J# 2005 Express Edition.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

N?u b?n không nêu r? SQL Server Express khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Express Edition c?a b?n, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows Control Panel.

1.3.14 Qu?n tr? viên tri?n khai không đư?c h? tr? cho các phiên b?n Express.

Qu?n tr? viên tri?n khai s? d?ng tin thư thoại SMS ho?c Thư mục Họat động không đư?c h? tr? cho Visual Studio 2005 Express Phiên b?n. Trên m?t máy tính s?ch ch?y Windows XP Professional, n?u b?n ch?y ti?n ích đ? t?o m?t t?p tin rules.ini cho vi?c tri?n khai (s? d?ng admin Documents), thi?t l?p s? kh?i đ?ng nhưng sau đó treo sau khi màn h?nh l?a ch?n tính năng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Không có không có đ? phân gi?i đư?c bi?t đ?n.

1.3.15 Lo?i b? các.NET Framework phá v? SQL Server 2005 và MSDN Express Libary.

B?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 và MSDN Library trư?c khi g? b? cài đ?t chuyên bi?t.NET Framework 2.0 ho?c b?n s? g?p ph?i m?t l?i. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i hơn c?a SQL Server 2005 và MSDN Library ch? sau khi lo?i b? t?t c? các thành ph?n SQL Server 2005 trư?c và MSDN thư vi?n thành ph?n, như đư?c li?t kê dư?i đây.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này
 1. T? các Panel điều khiển, ch?n Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Ch?n SQL Server 2005 các thành ph?n và sau đó b?m Lo?i b? đ? lo?i b? m?i thành ph?n dư?i đây.
  • Lo?i b? các "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
  • Lo?i b? "Công c? Microsoft SQL Server 2005 Express Edition"
  • Lo?i b? các "Microsoft SQL server thi?t l?p h? tr? files"
  • Lo?i b? các "Microsoft XML 6.0"
  • Lo?i b? các "Microsoft SQLXML 4.0"
  • Lo?i b? các "Microsoft SQL Native Client"
  • Lo?i b? các "Microsoft MSDN library"
 3. Ch?n.NET Framework 2.0 và B?m chu?t Lo?i b?.
 4. cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005.
Lưu ?: N?u b?n lo?i b? các phiên bản bê-ta.NET Framework 2.0 trư?c khi lo?i b? t?t c? các thành ph?n SQL Server 2005 ho?c MSDN Library, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i.NET Framework 2.0 trư?c khi b?n thành công có th? th?c hi?n các bư?c ? trên.

1.3.16 Ensuring r?ng các ?ng d?ng c?a b?n th?c hi?n trên t?t c? các phiên b?n c?a Visual Studio 2005

Các.NET Framework th?i gian ch?y ngôn ng? chung (CLR) cung c?p các tùy ch?n c?u h?nh cho phép các nhà phát tri?n đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a CLR ?ng d?ng c?a h? nên ch?y ch?ng l?i. Tuy nhiên, đi?u này làm cho nó khó khăn đ? ki?m tra các ?ng d?ng ch?ng l?i CLR các phiên b?n khác so v?i cái đư?c ch? đ?nh, b?i v? nó đ?i h?i ph?i t? reconfiguring tùy ch?n trong t?p tin c?u h?nh m?i ?ng d?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Visual Studio 2005 phép m?t chuy?n đ?i mà, khi b?t, l?c lư?ng t?t c? các ?ng d?ng th?c hi?n trên m?t máy tính cho ch?y trên phiên b?n m?i nh?t c?a th?i gian. Chuy?n đ?i này vi?c ghi đè thi?t đ?t đư?c ch? r? trong các t?p tin app.exe.config và host.config, mà thư?ng ch? ra r?ng các ?ng d?ng ch?y trên m?t trong hai phiên b?n 1.0 ho?c phiên b?n 1.1 c?a CLR.

B?n có th? ki?m soát chuy?n đ?i này ho?c b?ng cách thi?t l?p m?t khóa registry ho?c b?ng cách thi?t l?p m?t bi?n môi trư?ng:
Trong ki?m nh?p, kích ho?t các chuy?n đ?i b?ng cách s? d?ng
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\OnlyUseLatestCLR=dword:00000001
ho?c t?t nó b?ng cách s? d?ng
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\OnlyUseLatestCLR=dword:00000000

--Ho?c--
B?ng cách s? d?ng m?t bi?n môi trư?ng, kích ho?t các chuy?n đ?i v?i COMPLUS_OnlyUseLatestCLR = 1 ho?c t?t nó v?i COMPLUS_OnlyUseLatestCLR = 0

1.3.17 Tài li?u MSDN đ? th? hi?n các phiên b?n c?a Visual Studio 2005 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào m?t m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng ch? đ?nh, mà thay vào đó vào m?t thư mục mặc định.

Trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a MSDN tài li?u hư?ng d?n cho các phiên b?n th? hi?n, b?n s? đư?c nh?c ch?n m?t m?c tin thư thoại đích cho các t?p tin tài li?u hư?ng d?n. Tuy nhiên, con đư?ng đ? ch?n c?a b?n không đư?c tôn tr?ng và các tài li?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?n đ?a đi?m này: C:\Program Files\Microsoft MSDN Quarterly\NETDOCS\V20.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Không có không có đ? phân gi?i đư?c bi?t đ?n.

1.3.18 Theo m?t s? đi?u ki?n, g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio.NET 2003 s? h?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005

N?u Visual Studio 2005 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và sau đó Visual Studio.NET 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio.NET 2003 s? h?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

B?n ph?i ch?y l?i Visual Studio 2005 cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a compact và ch?n tùy ch?n s?a ch?a/cài đ?t l?i.

1.3.19 cài đ?t chuyên bi?t s? xu?t hi?n đ? treo khi cài đ?t chuyên bi?t MSDN Express.

Trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, ngư?i dùng có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i sau khi các thành ph?n nh?t đ?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Sau khi kh?i đ?ng l?i m?t, cài đ?t chuyên bi?t nên ti?p t?c. Tuy nhiên, khi tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t MSDN Express sau khi kh?i đ?ng l?i m?t, thanh ti?n đ? có v? đ?y đ? và các s?n ph?m đư?c đánh d?u ki?m như cài đ?t chuyên bi?t ngay c? khi thi?t l?p đ? không đư?c hoàn thành và các s?n ph?m không là hoàn toàn đư?c cài đ?t chuyên bi?t. T?nh tr?ng này làm cho nó trông gi?ng như thi?t l?p treo m?c dù MSDN Express đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong n?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Ch? đ?i kho?ng 10 phút cho MSDN Express cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t. Thanh tieán tr?nh s? không thay đ?i trong th?i gian đó.

1.3.20 Sau khi b? g? cài đ?t chuyên bi?t, SQL Server Express c?n kh?i đ?ng l?i trư?c khi nó có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

Khi t?t c? SQL Server Express thành ph?n đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t, và cài đ?t chuyên bi?t sau đó SQL Server Express l?i b?ng cách s? d?ng ch? đ? b?o dư?ng (cho VSTS, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t MSXML 6.0 đ?u tiên.), cài đ?t chuyên bi?t l?i không thành công. Không có nguyên nhân đư?c vi?t vào b?n ghi VS.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Sau khi g? b? cài đ?t chuyên bi?t, kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server Express.

1.3.21 Ch? đ? b?o dư?ng launching t? thêm/lo?i b? chương tr?nh có th? m?t vài phút và có th? cung c?p cho s? xu?t hi?n thi?t l?p th?t b?i.

N?u b?n có các quy tr?nh ch?y khi b?n kh?i đ?ng ch? đ? b?o dư?ng, ch?ng h?n như vi rút quét ph?n m?m, các quá tr?nh này có th? làm ch?m thi?t l?p đáng k? và cung c?p cho s? xu?t hi?n r?ng thi?t l?p đ? không thành công

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Thi?t l?p đ? không th?t b?i. Đ?i cho đ?n khi nó k?t thúc ho?c đóng các quy tr?nh khác r?i th? l?i.

1.3.22 T?i v? s? th?t b?i khi t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t m?t m? s?n ph?m Express.

T?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t th? hi?n M? s?n ph?m s? không liên t?c không do không đáng tin c?y c?a internet.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Truy c?p vào Troubleshoot_Guide.htm trên đ?a compact ho?c m?c tin thư thoại t?m c?a b?n b?t lên và ch?y l?i bootstrapper t? web site và th? t?i xu?ng m?t l?n n?a.

2. Visual C# Express

2.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t


3. Visual Basic Express

3.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t


4. Th? giác J# Express

4.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t


5. Visual C++ Express

5.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t

5.1.1 C++ công c? cho Itanium thi?t l?p v? trí cho Itanium Redistributables

Các t?p tin redistributable cho Itanium đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào v? trí không chính xác trong Visual Studio công c? cho 64-bit Setup (ch? có trong Visual Studio 2005 nhóm h? th?ng s?n ph?m).

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

B?n có th? t?m th?y Itanium redistributables trong m?c tin thư thoại 2005\VC\Redist\x86 Microsoft Visual Studio.

6.Khuôn kh? .NET

6.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t

6.1.1 cài đ?t chuyên bi?t treo c?ng SDK lúc "thi?t l?p c?u h?nh install…".

cài đ?t chuyên bi?t treo c?ng cho m?t gi? ho?c hơn t?i "thi?t l?p c?u h?nh install…" và sau đó cho phép các thông báo l?i "không h?p l? Directory"

V?n đ? này là do thi?u không gian đ?a s?n dùng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Gi?i phóng đ? s?c ch?a tr?ng trên ổ đĩa.

6.1.2 x 64.NET Framework Language Pack 2,0 ProductVersion nói 1.1. ##### thay v? c?a 2.0. #####

Khi đư?c tri?n khai thông qua Thư mục Họat động, s? phiên b?n ngôn ng? gói đư?c hi?n th? trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm - ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t b?ng. Đi?u này có th? khó hi?u khi ti?u bang tên s?n ph?m "2.0", nhưng các d? li?u Phiên b?n nói "1,1"

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Không có không có đ? phân gi?i đư?c bi?t đ?n.

6.1.3 cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003, theo sau là các.NET Framework 2.0, và sau đó nâng c?p lên Windows Server 2003 SP1 b?ng cách s? d?ng m?t đ?a compact đ?y đ?, gi? ngh?.NET Framework 2.0 ?ng d?ng.

Nâng c?p b?ng cách s? d?ng m?t đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 SP1 đ?y đ? thay th? mscoree.dll t?p tin đư?c chia s? trên máy tính c?a ngư?i dùng v?i các.NET Framework 1.1 mscoree.dll t?p tin.
Do đó, các ?ng d?ng biên d?ch ch?ng l?i các.NET Framework 2.0 s? không ch?y sau khi gói b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t.
Lưu ?, đi?u này không x?y ra khi Windows Server 2003 đư?c C?p Nh?t v?i ch? là các gói b?n ghi d?ch v?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 Service Pack, các.NET Framework c?n ph?i đư?c s?a ch?a.
 1. T? các Panel điều khiển, ch?n Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Ch?n Microsoft.NET Framework 2.0.
 3. Nh?p vào Thay đ?i/lo?i b?.
 4. Khi hộp thoại xu?t hi?n, ch?n S?a ch?a và nh?p vào Ti?p theo.
 5. N?u đư?c nh?c làm như v?y, kh?i đ?ng l?i máy tính.
6.1.4 cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành 64-bit khi IIS 6 là trong ch? đ? WoW64 s? vô hi?u hóa ASP.NET 1.1 trong IIS.

Hi?n có ASP.NET 1.1 các ?ng d?ng s? vô hi?u hóa khi 64-bit.NET Framework 2.0 Beta 2 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t hệ điều hành 64-bit, có IIS6 trong ch? đ? WoW64 và ASP.NET 1.1 đư?c kích ho?t. Đi?u này x?y ra b?i v? vi?c thi?t l?p khuôn kh? không chính xác b?n đ? aspnet_filter cho các phiên b?n 64-bit và lo?i b? phiên b?n 1.1 c?a ph?n m? r?ng aspnet_isapi.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

B?n ph?i t? thay đ?i IIS đ? s? d?ng phiên b?n 32-bit c?a aspnet_filter và cài đ?t chuyên bi?t l?i ASP.NET 1.1 ISAPI ti?n ích m? r?ng.
 1. Kh?i đ?ng Internet thông tin b?n ghi d?ch v? qu?n lí (inetmgr.exe).
 2. M? r?ng nút ch?n m?t máy tính c?c b?, sau đó b?m nút ch?n m?t web site.
 3. T? các Hành đ?ng tr?nh đơn, ch?n Thu?c tính.
 4. Trong các Thu?c tính web site hộp thoại, ch?n các Các b? l?c ISAPI tab.
 5. Trong danh sách các b? l?c, ch?n ASP.NET 2,0 l?c và B?m chu?t Lo?i b?.
 6. Nh?p vào Thêm và sau đó nh?p sau đây:
  L?c tên: ASP.NET_ 1.1.4322
  Tr?nh th?c hi?n: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_filter.dll
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào nút ch?n m?t máy tính đ?a phương, các Web b?n ghi d?ch v? m? r?ng nút ch?n m?t.
 9. Dư?i Nhi?m v?, b?m Thêm m?t ph?n m? r?ng m?i b?n ghi Dịch vụ Web.
 10. Trong hộp thoại ph?n m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web m?i, nh?p dư?i đây:
  Ph?n m? r?ng tên: ASP.NET v1.1.4322
  Cho các t?p tin c?n thi?t, nh?p vào Thêm... và sau đó nh?p: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll Ki?m tra Đ?t ti?n ích m? r?ng t?nh tr?ng đ? đư?c phép.
  Nh?p vào Ok.
6.1.5 x 64 netfx SDK JPN đ? ProductVersion = 1.1. ##### thay v? c?a 2.0. #####

Khi đư?c tri?n khai thông qua Thư mục Họat động, s? phiên b?n đư?c hi?n th? trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm - ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t b?ng. Đi?u này có th? khó hi?u khi ti?u bang tên s?n ph?m "2.0", nhưng các d? li?u Phiên b?n nói "1,1".

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Không có không có đ? phân gi?i đư?c bi?t đ?n.

7. MSDN Express

7.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t

7.1.1 Giúp tài li?u m?t sau khi g? b? cài đ?t chuyên bi?t các thư vi?n MSDN Express hay các.NET Framework

Trong m?t s? k?ch b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t, tài li?u tr? giúp các h?nh th?c c?a Windows s? bi?n m?t. V?n đ? x?y ra khi s?n ph?m đ? cài đ?t chuyên bi?t cu?i cùng, MSDN Express thư vi?n ho?c các.NET Framework, sau đó đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t. G? b? cài đ?t chuyên bi?t c?a s?n ph?m unplugs các tài li?u t? h? th?ng tr? giúp.

K?ch b?n 1-g? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework
Thư vi?n Express MSDN đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?n đ?u tiên, ti?p theo là các.NET Framework. N?u các.NET Framework sau đó uninstalled, tài li?u tr? giúp các h?nh th?c c?a Windows s? không xu?t hi?n khi xem thư vi?n Express MSDN.

K?ch b?n 2-g? cài đ?t chuyên bi?t các thư vi?n MSDN Express
Các.NET Framework đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?n đ?u tiên, theo sau là thư vi?n Express MSDN. N?u thư vi?n Express MSDN g? b? cài đ?t chuyên bi?t, các tài li?u tr? giúp các h?nh th?c c?a Windows s? không xu?t hi?n khi xem các.Tr? giúp có NET Framework.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Ch?n tùy ch?n s?a ch?a t?t hơn phù h?p v?i k?ch b?n c?a b?n:

Khuôn kh? .NET g? cài đ?t chuyên bi?t và thư vi?n Express MSDN v?n c?n cài đ?t chuyên bi?t. Ch?y m?t s?a ch?a c?a các MSDN Express thư vi?n b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Trên menu Bắt Đầu, m? Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Ch?n Microsoft MSDN 2005 Express Edition.
 4. B?m nút ch?n m?t thay đ?i/lo?i b?.
 5. Ch?n s?a ch?a.
 6. B?m ti?p.
Sau khi vi?c s?a ch?a hoàn t?t, thư vi?n Express MSDN m?t l?n n?a s? ch?a tài li?u tr? giúp các h?nh th?c c?a Windows.

MSDN Express thư vi?n g? cài đ?t chuyên bi?t và các.NET Framework v?n c?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ch?y m?t s?a ch?a c?a các.NET Framework b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Trên menu Bắt Đầu, m? Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Ch?n Microsoft.NET Framework 2.0.
 4. B?m nút ch?n m?t thay đ?i/lo?i b?.
 5. Ch?n s?a ch?a.
 6. B?m ti?p.
Sau khi vi?c s?a ch?a hoàn t?t, các.NET Framework m?t l?n n?a s? ch?a tài li?u tr? giúp các h?nh th?c c?a Windows.

8. Visual Studio tích h?p môi trư?ng phát tri?n

8.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t


9. Visual Web Developer Express

9.1. S?n ph?m cài đ?t chuyên bi?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 908451 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0
T? khóa: 
kbreadme kbinfo kbsetup kbsettings kbmt KB908451 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:908451

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com