คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด "System.OutOfMemoryException" เมื่อคุณใช้ SQL Server Reporting Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 909678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft SQL Server 2000 บริการรายงานหรือคุณใช้ Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มี ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน
ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด (rsInternalError) ขอความช่วยเหลือแบบออนไลน์
ข้อยกเว้นของชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown
นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกใน SQL เซิร์ฟเวอร์รายงาน บริการแฟ้มบันทึก หรือว่า ล็อกจบอย่างกระทัน:

System.OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown
คุณอาจสังเกตเห็นว่า หนึ่งในนั้น ตามเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows:

เหตุการณ์ที่ 1


aspnet_wp.exe (PID:<PIDNumber></PIDNumber>) ถูกกลับเนื่องจากหน่วยความจำ ปริมาณการใช้เกินกว่า <SizeLimit></SizeLimit> เมกะไบต์ (<Percentage></Percentage> เปอร์เซ็นต์ของที่พร้อมใช้งาน RAM)

เหตุการณ์ที่ 2


การพูลโปรแกรมประยุกต์ติดกระบวนการ 'Defaultapppool หรือไม่' suffered มีข้อผิดพลาดร้ายแรงการสื่อสารกับเวิลด์ไวด์เว็บ บริการเผยแพร่ หมายเลขกระบวนถูก '9132' เขตข้อมูลประกอบด้วยการ หมายเลขข้อผิดพลาด

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับหนึ่งหรือมากกว่านั้น อาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงรายงาน รายงานจะไม่เคย เสร็จสิ้น
 • รายงานปรากฏขึ้นเมื่อต้อง หยุดการตอบสนอง
 • เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงรายงาน จะมีหน้าจอที่ว่างเปล่า แสดงขึ้น
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ต้นแบบการเชื่อมต่อที่ปิด
 • การบอกรับสมาชิกไม่มีการนำเสนอ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ มีหน่วยความจำเพียงพอที่จะดำเนินการที่ร้องขอ

ข้อจำกัดใน บริการรายงานของ SQL Server 2000 ทำให้บางส่วนของรายงานที่มีการประมวลผล มีหน่วยความจำถูกผูกไว้ ตัวอย่าง แบบสอบถามการประมวลผลผลลัพธ์และรูปแบบวัตถุ แสดงผลมีหน่วยความจำที่ถูกผูกไว้

คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเพียงพอ หน่วยความจำจะทำการดำเนินการที่ร้องขอเมื่อหนึ่งหรือหลายข้อดังนี้ เงื่อนไขเป็นจริง:
 • รายงานมีขนาดใหญ่เกินไป หรือซับซ้อนเกินไป
 • ค่าโสหุ้ยของกระบวนการกำลังทำงานอื่น ๆ อยู่มาก สูง
 • หน่วยความจำทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ที่ยาวเกินไป ขนาดเล็ก
รายงานถูกประมวลผลในขั้นที่สอง ขั้นสองคือ การดำเนินการและแสดงผล ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างระยะการดำเนินการ หรือ ในระหว่างระยะการเรนเดอร์

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ขั้น นี้ปัญหาน่าเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีใช้หน่วยความจำมากเกินไปโดย ข้อมูลที่ถูกส่งคืนในผลลัพธ์แบบสอบถาม นอกจากนี้ ปัจจัยต่อไปนี้ มีผลต่อปริมาณการใช้หน่วยความจำในระหว่างระยะการดำเนินการ:
 • การจัดกลุ่ม
 • การกรอง
 • รวม
 • การเรียงลำดับ
 • รหัสที่กำหนดเอง
ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างระยะการเรนเดอร์ สาเหตุคือ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดในการแสดงรายงานและรายงานจะแสดงวิธีการ ข้อมูลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ปัจจัยต่อไปนี้จะมีผลต่อปริมาณการใช้หน่วยความจำ ในระหว่างระยะการเรนเดอร์:
 • หมายเลขและชนิดของตัวควบคุม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุม
 • การจัดรูปแบบ
 • จำนวนข้อมูลที่แสดง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ตัวประมวลผลรายงาน ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) เว็บไซต์:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa179471 (SQL.80)

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

เพิ่มหน่วยความจำกายภาพที่เพียงพอกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ถ้าคุณมีมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำ คุณสามารถเปิดใช้งาน สวิตช์/3GBในแฟ้ม Boot.ini เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สวิตช์ /3GB ใน SQL Server คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
274750วิธีการกำหนดค่า SQL Server ใช้หน่วยความจำกายภาพมากกว่า 2 GB

วิธีที่ 2

รายงานการจัดกำหนดการให้รันเป็นระยะ ๆ off-hours เมื่อมีข้อจำกัดของหน่วยความจำ ต่ำกว่า

วิธีที่ 3

ปรับการMemoryLimitการตั้งค่าให้สอดคล้องกัน

หมายเหตุ เมื่อคุณแสดงรายงานผ่านทางเว็บบริการรายงาน การบริการ การบริการเว็บบริการการรายงานได้ได้รับการตั้งค่าการMemoryLimitจากแฟ้ม Machine.config อย่างไรก็ตาม เป็นรายงานตามกำหนดการ ถูกสร้างขึ้น โดยบริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน Windows เซิร์ฟเวอร์รายงาน บริการได้รับการตั้งค่าการMemoryLimitจากแฟ้ม RSReportServer.config

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าMemoryLimitดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

วิธีที่ 4

อัพเกรดเป็นเวอร์ชัน 64 บิตของ Microsoft SQL Server 2005 รายงาน บริการ

วิธีที่ 5

ออกแบบรายงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธี A

ออกแบบแบบสอบถามของรายงาน คุณสามารถลดปริมาณการใช้หน่วยความจำด้วย redesigning แบบสอบถามของรายงานด้วยวิธีต่อไปนี้:
 • ส่งกลับจำนวนข้อมูลในแบบสอบถามรายงาน
 • ใช้ข้อจำกัดการดีกว่าในคำสั่ง where ของรายงาน การสอบถาม
 • ย้ายการรวมที่ซับซ้อนไปยังแหล่งข้อมูล

วิธีการ B

ส่งออกรายงานเป็นรูปแบบอื่น คุณสามารถลดหน่วยความจำ ปริมาณการใช้วัสดุ โดยใช้รูปแบบอื่นเพื่อแสดงรายงาน ต่อไปนี้ หลากหลายรูปแบบการส่งออกตามลำดับจากปริมาณการใช้หน่วยความจำส่วนใหญ่จะแสดงรายการของตาราง ปริมาณการใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รูปแบบคำอธิบาย
Microsoft Excelรายงานใน Excel แสดง
รูปภาพ (TIFF)รายงานแสดงเป็นรูปแบบสแตติกในการ รูปแบบการจัดตำแหน่งหน้า
PDFแสดงรายงานในรูปแบบเอกสารแบบพกพา (PDF)
HTMLรายงานในรูปแบบ HTML เบราว์เซอร์แสดง
CSVรายงานแสดงในรูปแบบจุลภาคเป็นตัวคั่น ที่ รายงานเปิดขึ้นในการดูเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ CSV
XMLแสดงรายงานใน XML รายงานเปิดขึ้นในตัว เบราว์เซอร์
หมายเหตุ ถ้าไม่มีใช้การแปลง XSLT รูปแบบนี้จะ ใช้หน่วยความจำน้อยกว่าที่ใช้ในรูปแบบ CSV

วิธี C

การออกแบบรายงานให้ง่ายขึ้น คุณสามารถลดปริมาณการใช้หน่วยความจำด้วย ความซับซ้อนน้อยลงให้ออกแบบรายงานโดยใช้วิธีต่อไปนี้:
 • รวมขอบเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในน้อยกว่านั้น รายงาน
 • ใช้รายงาน drillthrough เพื่อแสดงรายละเอียด
นอกจากนี้ ถ้าวัตถุประสงค์ของรายงานมีข้อมูลเพียงอย่างเดียว คอลเลกชัน คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft สำหรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สำหรับ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้บริการการแปลงข้อมูล (DTS) หรือ Microsoft SQL Server บริการการรวม 2005

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหานี้ พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:
 • ต้องไม่เป็นรายงานที่ส่งกลับ#160 หน้าในโปรแกรมจัดการรายงาน แสดง ในรูปแบบ PDF และ ในรูปแบบ Excel รายงานไม่สามารถเกินก้าว หน้า 250 เมื่อมีใช้ขนาด 8.5 คูณ 11 นิ้วหน้าผิด
 • แหล่งข้อมูลสำหรับรายงานส่งกลับค่า 500 หน่วยเมกะไบต์ (MB) ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน โดยทั่วไป SQL Server 2000 บริการรายงาน จำเป็นต้องมีสองถึงสามเท่าของจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ โดยชุดข้อมูล ดังนั้น การบริการรายงานของ SQL Server 2000 จำเป็นต้องมีหน่วยความจำเกือบ 1.5 GB เมื่อต้องทำรายงาน
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ในตัวอย่างนี้ ออกแบบรายงานดังนั้น ว่า รายงานจะแสดงข้อมูลสรุปสำหรับชุดของค่าของตัวกรองที่จำกัดเท่านั้น นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รวมที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลแบบสอบถามที่ รายงานที่ดึงข้อมูลและเลือกว่า จะรวมไม่ได้อยู่ในรายงานตัวเอง วิธีการเหล่านี้ช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ถูกส่งกลับไปอย่างมาก เซิร์ฟเวอร์รายงาน ดังนั้น รายงานจะแสดงผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้บริการรายงานของ SQL Server 2000 คุณอาจ พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำที่เกิดจากสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ เงื่อนไขข้อผิดพลาด:
 • ข้อผิดพลาดSystem.OutOfMemoryExceptionถูกยกขึ้น
 • ขีดจำกัดของหน่วยความจำกำลังมาถึง
ความแตกต่างหลักระหว่างเงื่อนไขข้อผิดพลาดเป็นระดับที่ ซึ่งมีเงื่อนไขข้อผิดพลาดถูกตรวจจับ และจัดการ

System.OutOfMemoryExceptionข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่ถูกยก โดย SQL Server 2000 รายงาน บริการเมื่อการดำเนินการร้องขอหน่วยความจำเพิ่มเติมจากระบบและระบบ ไม่สามารถระบุหน่วยความจำ เมื่อข้อผิดพลาดนี้เกิด SQL Server 2000 รายงาน บริการปิดกระบวนการในทางไม่ปลอดภัย การปิดเครื่องจะไม่ปลอดภัย เนื่องจากทรัพยากรในระหว่างการทำงานที่ใช้งานร่วมกันของบริการรายงานของ SQL Server 2000 การร้องขอ ดังนั้น บริการรายงานของ SQL Server 2000 ไม่สามารถรับประกันได้ที่ ข้อมูลจะยังคงปลอดภัยสำหรับการร้องขอทั้งหมด

ขีดจำกัดของหน่วยความจำมีชุดของ การตั้งค่าเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ระบบอาจ destabilizing เงื่อนไข ตัวอย่างเช่น หน่วยความจำจำกัดช่วยป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์รายงานที่ประมวลผลจากการใช้งาน หน่วยความจำมากเกินไป ขีดจำกัดของหน่วยความจำมีระบุ ถึงการตั้งค่าMemoryLimitและ ผ่านการตั้งค่าMaximumMemoryLimitที่กำหนดไว้ในแฟ้ม RSReportServer.config เมื่อใด ขีดจำกัดของหน่วยความจำที่บรรลุ ข้อผิดพลาดจะถูกยกกำลัง ด้วย Microsoft .NET กรอบงานก่อนที่บริการรายงานของ SQL Server 2000 ทำงานของจริง มีหน่วยความจำ

คุณอาจทำให้รายงาน จากเว็บไซต์ หรือ จากตารางเวลา งาน ดังนั้น เงื่อนไขข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสอง ใน SQL Server 2000 Reporting Services สภาพแวดล้อมที่มีต่อไปนี้:
 • การบริการเว็บบริการการรายงาน
 • บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน
ดังนั้น ชุดต่อไปนี้ของเงื่อนไขข้อผิดพลาด และ สภาพแวดล้อมที่มีอยู่

การบริการเว็บบริการการรายงานและข้อผิดพลาด System.OutOfMemoryException

ข้อความของข้อยกเว้นและปิดข้อความที่คล้ายกับ ข้อความต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของบริการรายงานของ SQL Server 2000 แฟ้ม (ReportServerService_<timestamp></timestamp>.log):

w3wp ! ไลบรารี! 1b3c ! 07/11/2005-10: 38:00:: อีข้อผิดพลาด: พบ ข้อยกเว้นการ System.OutOfMemoryException: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.WrapperReportRenderingException: ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException ถูก thrown ---> Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException: ข้อยกเว้น ชนิด Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException ถูก thrown ---> System.OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นของชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown

w3wp ! ไลบรารี! 1b3c ! 07/11/2005-10: 38:00:: อีข้อผิดพลาด: ผู้ปฏิบัติงานหยุด กระบวนการ
หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การ ReportServerService_<timestamp></timestamp>แฟ้ม.log อยู่ใน ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
\Microsoft SQL Server\<Instance of="" sql="" server=""></Instance>\Reporting Services\LogFiles
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ต่อไปนี้คือ บันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:


เหตุการณ์ ชนิด: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: W3SVC
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1011
วันที่: วันที่
เวลา: เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
ติดกับกระบวนการ พูลโปรแกรมประยุกต์ 'defaultapppool หรือไม่' suffered มีข้อผิดพลาดร้ายแรงการสื่อสารด้วยการ เวิลด์ไวด์เว็บเผยแพร่บริการ หมายเลขกระบวนถูก '9132' เขตข้อมูล ประกอบด้วยหมายเลขข้อผิดพลาด

บริการรายงานของ SQL Server 2000 ไม่สามารถ จัดการกับข้อผิดพลาดนี้อย่างสิ้นเชิง Catches การบริการเว็บบริการการรายงานการ ข้อยกเว้นและปิดกระบวนการ ถ้าคุณแก้ไข การร้องขอ

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำกายภาพมากกว่าเมื่อต้องการ ระบบ หรือลดปริมาณการใช้หน่วยความจำของอื่น ๆ กระบวนการทาง

พวก คุณสามารถปรับการตั้งค่าMemoryLimitหรือการตั้งค่าพูลโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 ดังนั้น ว่า มีข้อผิดพลาดถูกตรวจจับก่อนออกจำสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น กระบวนการถูกผิดชอบ ด้วยการเพิ่มเติมอย่างสิ้นเชิง คุณต้องทดลองใช้นี้ ตั้งค่า และไม่รับประกันว่า คุณจะเสมอไปถึงหน่วยความจำ จำกัดก่อน

การบริการเว็บบริการการรายงานและการจำกัดหน่วยความจำ

ข้อความถูกบันทึก ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ Windows และ ใน SQL Server บริการการรายงาน 2000 log file ล็อกไฟล์เว็บเซอร์วิสการรายงานการบริการ บ่งชี้ว่า กระบวนการกำลังปิดลง อย่างไรก็ตาม รายงานของ SQL Server 2000 บริการไม่ได้ควบคุมการปิดระบบ และไม่สามารถบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการปิดระบบ

คุณอาจสังเกตเห็นว่า เหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ บันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

เหตุการณ์ที่ 1


aspnet_wp.exe (PID:<PIDNumber></PIDNumber>) ถูกกลับเนื่องจากหน่วยความจำ ปริมาณการใช้เกินกว่า <SizeLimit></SizeLimit> เมกะไบต์ (<Percentage></Percentage> เปอร์เซ็นต์ของที่พร้อมใช้งาน RAM)

เหตุการณ์ที่ 2


มี id ของกระบวนการของขั้นตอน '2420' ติดการพูลโปรแกรมประยุกต์ 'defaultapppool หรือไม่' ได้ร้องขอการใช้ถังรีไซ เนื่องจากได้ถึงขีดจำกัดของหน่วยความจำเสมือน

เมื่อหน่วยความจำที่จำกัด บรรลุ Microsoft ASP.NET หรือ IIS 6.0 จัดการข้อผิดพลาดนี้ และชัตดาวน์ รายงานการบริการเว็บเซอร์วิส ระบุขีดจำกัดของหน่วยความจำทั้งหมดไว้ โดย ASP.NET หรือไม่ โดย IIS 6.0 และไม่ได้ถูกควบคุม โดย SQL Server 2000 รายงาน บริการ

คุณสามารถเปลี่ยนการจำกัดหน่วยความจำที่อยู่ภายใต้การ<processModel></processModel>ส่วนในแฟ้ม Machine.config ได้

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ IIS 6.0 ในโหมดเนทิฟ Machine.config ไม่มีใช้แฟ้ม ขีดจำกัดของหน่วยความจำถูกควบคุม โดยคุณสมบัติของการ พูลโปรแกรมประยุกต์ใน IIS 6.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยความจำ ตั้งค่าคอนฟิก ใน ASP.NET และ IIS 6.0 แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:

บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานและข้อผิดพลาด System.OutOfMemoryException

รายงานไม่ได้จัดส่งไปใช้ร่วมกันของแฟ้ม หรือการจัดส่งไป ผู้รับสมัครเป็นสมาชิก เมื่อประมวลผลโดยอัตโนมัติของ render ที่กำหนดเวลาไว้ เริ่มระบบใหม่ กระบวนการพยายามเรียกใช้การสมัครใช้งานเดียวกันอีกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการ ขั้นตอนการกู้คืน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของบริการรายงานของ SQL Server 2000:

ReportingServicesService ! ไลบรารี! 618 ! 7/9/2003-16: 06:01:: สถานะ: การเกิดข้อผิดพลาด: ข้อยกเว้นของชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown
ReportingServicesService ! แจ้งให้ทราบ! 618 ! 7/9/2003-16: 06:01:: ข้อผิดพลาด thrown โดยผู้ให้บริการการจัดส่ง: System.OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นของชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown
ReportingServicesService ! แจ้งให้ทราบ! 618 ! 7/9/2003-16: 06:01:: แจ้งเตือน 380e6cd2-3e3d-4549-9ed5-9fb6b42266b6 ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ความสำเร็จ: False สถานะ: ข้อผิดพลาด: ข้อยกเว้นของชนิด System.OutOfMemoryException ถูก thrown, DeliveryExtension: รายงานเซิร์ฟเวอร์อี รายงาน: ใบแจ้งหนี้ ความพยายามในการ 0
ReportingServicesService ! dbpolling ! 618 ! 7/9/2003-16: 06:01:: สินค้าสำเร็จรูปการประมวลผล NotificationPolling 380e6cd2-3e3d-4549-9ed5-9fb6b42266b6
ReportingServicesService ! servicecontroller ! 568 ! 7/9/2003-16: 09:30:: i ข้อมูล: หน่วยความจำข้อจำกัดโปรแกรมประยุกต์โดเมนไซร้องขอ
ReportingServicesService ! servicecontroller ! 568 ! 7/9/2003-16: 09:30:: i ข้อมูล: กลับการบริการจากโดเมนเริ่มต้น
ReportingServicesService ! dbpolling ! 568 ! 7/9/2003-16: 09:30:: EventPolling หยุดการทำงานการบริการหยั่งเสียง
ReportingServicesService ! dbpolling ! 87 c ! 7/9/2003-16: 09:30:: EventPolling เธรดการเต้นหัวใจที่ออกจากโปรแกรมสำหรับการทำให้หยุดชะงัก
ReportingServicesService ! dbpolling ! 568 ! 7/9/2003-16: 09:30:: หยุดการทำงานการบริการหยั่งเสียง NotificationPolling
ReportingServicesService ! dbpolling ! 880 ! 7/9/2003-16: 09:30:: เธรดการเต้นหัวใจ NotificationPolling ออกจากโปรแกรมสำหรับการทำให้หยุดชะงัก
ReportingServicesService ! dbpolling ! 568 ! 7/9/2003-16: 09:30:: SchedulePolling หยุดการทำงานการบริการหยั่งเสียง
Windows เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ catches ข้อยกเว้นและปิดกระบวนการ นี้ไม่ใช่กระบวนการกระบวนการ และใด ๆ การร้องขออื่นที่อยู่ในกระบวนจะหายไป

คุณไม่สามารถกำหนดค่าใด ๆ การตั้งค่าเพื่อป้องกันปัญหานี้ ปัญหานี้ได้รับผลกระทบ ด้วยยอดเงินของหน่วยความจำ บนคอมพิวเตอร์ และ ตามปริมาณการใช้หน่วยความจำของกระบวนการอื่น ๆ

เมื่อต้องการ แก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำกายภาพที่มากกว่าไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลด ปริมาณการใช้หน่วยความจำของกระบวนการอื่น ๆ

บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานและขีดจำกัดของหน่วยความจำ

รายงานไม่ได้จัดส่งไปใช้ร่วมกันของแฟ้ม หรือการจัดส่งไป ผู้รับสมัครเป็นสมาชิก คุณสมบัติสถานะของการสมัครใช้งานมีค่า "เธรดยกเลิก" ข้อผิดพลาด ข้อความที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกใน SQL แฟ้มบันทึกของบริการรายงานของ 2000 server:

ReportingServicesService ! reportrendering ! 17a8 ! 09/28/2005-16: 10:12:: ข้อผิดพลาดของ e: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.WrapperReportRenderingException: ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException ถูก thrown,; รายละเอียด: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.WrapperReportRenderingException: ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException ถูก thrown ---> Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException: ข้อยกเว้น ชนิด Microsoft.ReportingServices.ReportRendering.ReportRenderingException ถูก thrown ---> System.Threading.ThreadAbortException: เธรดถูกถูก ถูกยกเลิก
ReportingServicesService ! runningjobs ! 17a8 ! 09/28/2005-16: 10:12:: ฉัน รายละเอียด: CancelableJobExecution.Execute ตรวจจับบางอื่น ๆ เธรดยกเลิกเว้น
ReportingServicesService ! ไลบรารี! 17a8 ! 09/28/2005-16: 10:12:: i ข้อมูล: การเตรียมใช้งาน EnableExecutionLogging เป็น 'True' เป็นการระบุไว้ในระบบของเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัติ
ReportingServicesService ! runningjobs ! 1810 ! 09/28/2005-16: 10:12:: i ข้อมูล: CancelableJobExecution.Execute ตรวจจับบางอื่น ๆ เธรดยกเลิกเว้น
ReportingServicesService ! ไลบรารี! 1810 ! 09/28/2005-16: 10:12:: i ข้อมูล: การเตรียมใช้งาน EnableExecutionLogging เป็น 'True' เป็นการระบุไว้ในระบบของเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัติ
ReportingServicesService ! dbpolling ! 1810 ! 09/28/2005-16: 10:12:: NotificationPolling ไม่กำลังประมวลผลรายการ fc 2942e6aec007 6e786bb5-3e4d-462a-92 จะมีการจัดคิวใหม่
ReportingServicesService ! dbpolling ! 1810 ! 09/28/2005-16: 10:12:: ผู้ปฏิบัติงานในคิว เธรดการตรวจจับข้อยกเว้นเกิด: System.Threading.ThreadAbortException: เธรดไม่ถูกยกเลิก
ที่ Microsoft.ReportingServices.Library.NotificationQueueWorker.HandleNotification (QueueItem สินค้า)
ที่ Microsoft.ReportingServices.Library.NotificationQueueWorker.QueueWorker (QueueItem สินค้า)
ที่ Microsoft.ReportingServices.Library.QueuePollWorker.WorkItemStart (สถานะของวัตถุ)
หมายเหตุ ข้อความเหล่านี้ถูกตาม ด้วยการ abrupt เมื่อสิ้นสุดลงในบันทึก แฟ้ม

บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานพยายามให้เสร็จสมบูรณ์ที่มีอยู่ การร้องขอ ตรวจ นอกจากนี้บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานสอบของตนเอง การตั้งค่าคอนฟิกเพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินการที่ร้องขอไม่เกิน ขีดจำกัดของหน่วยความจำ ถ้าการดำเนินการที่ร้องขอเกินกว่าขีดจำกัดของหน่วยความจำ การ บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานหยุดการกระบวนการ Windows เซิร์ฟเวอร์รายงาน บริการทำให้งานล้มเหลวในรายการงานเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เมื่อนั้น เริ่มระบบใหม่ tries บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานการให้บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน เมื่อต้องการเรียกใช้งานอีกครั้ง

การตั้งค่าที่สองในแฟ้ม RSReportServer.config มีผลต่อการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ รายการเฉพาะมีการตั้งค่าMaximumMemoryLimitและการตั้งค่าMemoryLimitในการ<Service></Service>แท็ก

ค่าเหล่านี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของการมีอยู่จริง มีหน่วยความจำ ถ้าปริมาณการใช้หน่วยความจำของที่มีอยู่จนถึงที่ร้องขอนี้ เปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ โดยการตั้งค่าMemoryLimitบริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน หยุดการทำ การร้องขอเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คำขอที่อยู่ในระหว่างดำเนินการต่อไป ร้องขอใหม่ได้อีกครั้งหลังจากหน่วยความจำน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ ที่มีระบุ โดยการตั้งค่าMemoryLimit

ถ้าปริมาณการใช้หน่วยความจำของที่มีอยู่ คำขอถึงเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ โดยการตั้งค่าMaximumMemoryLimitคือโดเมนของแอพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน สิ้นสุดลง

ตั้งค่าเหล่านี้เลียนแบบการจำกัดหน่วยความจำที่อยู่ภายใต้การ<processModel></processModel>ส่วนในแฟ้ม Machine.config และการทำงานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ ตั้งค่าเหล่านี้ให้ยืมเกิดความสม่ำเสมอระหว่างการบริการเว็บบริการการรายงาน และบริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server หนังสือออนไลน์:
 • วิธีการเพิ่มการเชื่อมโยงรายงาน drillthrough (รายงาน ตัวออกแบบ)
 • รายงานการส่งออก
 • แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก RSReportServer
 • กลับโดเมนแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 909678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB909678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com