Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 b?ng tay

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 909967 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t m?t đ?c l?p trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2005 b?ng tay. N?u b?n làm theo các bư?c trong này bài vi?t, b?n chu?n b? h? th?ng đ? cho b?n có th? cài đ?t l?i SQL H? ph?c v?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t SQL Server 2005 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng th? công, xem "làm th? nào đ? th? uninstall m?t SQL Server 2005 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng"ch? đ? trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n, ho?c truy c?p vào sau đây Trang Web m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms180973 (SQL.90) .aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000 b?ng tay, b?m vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290991Làm th? nào đ? t? h?y b? m?c đ?nh SQL Server 2000, tên, ho?c ví d? ?o
Quan tr?ng Trên m?t máy tính đang ch?y SQL Server 2005 cùng v?i Phiên b?n trư?c c?a SQL Server, SQL Server Enterprise Manager và khác các chương tr?nh ph? thu?c vào SQL-DMO có th? đư?c vô hi?u hoá khi b?n g? cài đ?t ví d? SQL Server 2005.

V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n có c?nh nhau b?n cài đ?t SQL Server 2005, SQL Server 2000 và SQL Server 7.0 và khi b?n g? b? cài đ?t b?t k? m?t trong các phiên b?n. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n có cài đ?t c?nh nhau c?a SQL Server 2000 và SQL Server 2005 và khi b?n cài đ?t SQL Server 2000 sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2005.

Đi?u này v?n đ? x?y ra b?i v? vi?c đăng k? cho SQL Server 2005 SQL-DMO COM thư vi?n đ? b? xóa. Đ? kích ho?t l?i qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p và khác chương tr?nh mà ph? thu?c vào SQL-DMO, đăng k? SQL-DMO. Đ? làm đi?u này, ch?y các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
regsvr32.exe regsvr32.exe sqldmo.dll

THÔNG TIN THÊM

Chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh đ? g? b? cài đ?t SQL Server 2005. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ?: g? b? cài đ?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 (cài đ?t)
Tuy nhiên, n?u ti?n tr?nh cài đ?t l?i, ho?c n?u thêm/lo?i b? chương tr?nh không d? cài đ?t d? c?a SQL Server 2005, làm theo các bư?c trong bài vi?t này đ? g? b? cài đ?t trư?ng h?p theo cách th? công.

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong ti?n tr?nh cài đ?t SQL Server 2005, m?t SQL Server 2005 thành ph?n không g? cài đ?t t? các máy tính:
Là m?t thành ph?n mà b?n đ? ch? đ?nh trong tài s?n ADD_LOCAL đ? đư?c cài đ?t. Đ? nâng c?p các thành ph?n hi?n có, đ? c?p đ?n template.ini và thi?t l?p các tài s?n nâng c?p đ? tên c?a các thành ph?n.

Trư?c khi b?n g? b? cài đ?t SQL Server 2005

Sao lưu d? li?u

B?n có th? có cơ s? d? li?u mà b?n mu?n ti?t ki?m trong nhà nư?c hi?n nay. B?n c?ng có th? mu?n lưu các thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n đ? cơ s? d? li?u m?c đ?nh. N?u c? hai trư?ng h?p là s? th?t, đ?m b?o r?ng b?n có m?t sao lưu t?t c?a d? li?u trư?c khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này. Ngoài ra, lưu m?t b?n sao c?a t?t c? các d? li?u và c?a t?t c? các t?p tin log. Lưu các b?n sao trong m?t thư m?c khác hơn các MSSQL c?p. C?p MSSQL xóa b? như là m?t ph?n c?a vi?c d? cài đ?t quá tr?nh.

Bao g?m các t?p tin mà b?n ph?i lưu cơ s? d? li?u sau t?p tin. Nh?ng t?p tin này đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a SQL Server 2005:
 • Distmdl.*
 • Master.*
 • Mastlog.*
 • Mô h?nh.*
 • Modellog.*
 • Msdbdata.*
 • Msdblog.*
 • Mssqlsystemresource.*
 • Northwnd.* (Cơ s? d? li?u này là m?t tùy ch?n cài đ?t.)
 • Quán rư?u.*
 • Pubs_log.*
 • Tempdb.*
 • Templog.*
 • ReportServer [$InstanceName] (Đây là cơ s? d? li?u m?c đ?nh máy ch? báo cáo.)
 • ReportServer [$InstanceName] TempDB (đây là nh?ng Báo cáo máy ch? m?c đ?nh t?m th?i cơ s? d? li?u.)

Xóa các nhóm b?o m?t c?c

Là m?t ph?n c?a quá tr?nh g? b?, xóa an ninh đ?a phương các nhóm cho các thành ph?n SQL Server 2005. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Thi?t l?p tài kho?n d?ch v? Windows" ch? đ? trong SQL Server 2005 sách Online, ho?c truy c?p vào MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms143504.aspx

Lưu ho?c đ?i tên các thư m?c d?ch v? báo cáo SQL Server

N?u b?n s? d?ng cài đ?t SQL Server cùng v?i SQL Server Báo cáo d?ch v?, lưu ho?c đ?i tên các thư m?c sau đây và thư m?c con:
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\Reporting d?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\MSSQL\Reporting D?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\SQL Máy ch? tên d?\Reporting d?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\90\Tools\Reporting D?ch v?
Lưu ? Đư?ng d?n m?c đ?nh là m?t gi? ch? cho %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server. N?u b?n s? d?ng d?ch v? báo cáo Công c? c?u h?nh c?u h?nh cài đ?t, các tên có th? khác v?i các tên trong danh sách này. Ngoài ra, các cơ s? d? li?u có th? đư?c đ?t trên m?t t? xa máy tính đang ch?y SQL Server.

Ng?ng t?t c? các máy ch? SQL d?ch v?

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ng?ng t?t c? các máy ch? SQL d?ch v? trư?c khi b?n g? cài đ?t các thành ph?n SQL Server 2005. Các k?t n?i ho?t đ?ng có th? ngăn ch?n các quá tr?nh g? b? t? khi k?t thúc thành công.

S? d?ng trương m?c có quy?n yêu c?u

Đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng tài kho?n d?ch v? SQL Server 2005 ho?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n tương đương. Ví d?, đăng nh?p vào đ? các máy ch? b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t m?t ví d? đ?c l?p c?a SQL Server 2005 b?ng tay

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

Bư?c 1: H?y ch?c ch?n r?ng các thành ph?n t?p tin h? tr? Microsoft SQL máy ch? thi?t l?p đư?c cài đ?t

Trong thêm/lo?i b? chương tr?nh, h?y ch?c ch?n r?ng Microsoft SQL T?p tin h? tr? thi?t l?p máy ch? xu?t hi?n trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t. N?u Microsoft SQL Server Setup t?p h? tr? xu?t hi?n trong các danh sách, h?y vào các "bư?c 2: ch?y l?nh đ? g? b? cài đ?t SQL Server thành ph?n"ph?n.

N?u Microsoft SQL Server Setup h? tr? T?p tin không xu?t hi?n trong danh sách, cài đ?t c?u ph?n này trư?c khi b?n ti?p t?c. Cài đ?t c?u ph?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí ban đ?u cài đ?t SQL Server 2005 phương ti?n truy?n thông.
 2. Đ? cài đ?t các t?p tin h? tr?, b?m đúp vào cácServers\setup\sqlsupport.MSI t?p tin.
Lưu ? Trong các "Bư?c 5: g? cài đ?t Microsoft SQL Server Setup h? tr? Các t?p tin thành ph?n"ph?n, b?n g? cài đ?t c?u ph?n này.

Bư?c 2: Ch?y l?nh đ? g? b? cài đ?t SQL Server thành ph?n

M?t d?u nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau:
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\ARPWrapper.exe /Remove"
G? b? cài đ?t SQL Server thành ph?n m?t lúc m?t th?i gian cho đ?n khi t?t c? các thành ph?n máy ch? SQL đư?c g? cài đ?t.

Lưu ? Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh c?ng ch?y chương tr?nh ARPWrapper.exe b?i b?ng cách s? d?ng các / Lo?i b? tùy ch?n. Tuy nhiên, có th? tham chi?u đ?n chương tr?nh ARPWrapper.exe đ? b? xóa.

N?u b?n đ? g? b? cài đ?t SQL Server báo cáo D?ch v?, b?n ph?i th?c hi?n các tác v? sau:
 • Xoá thư m?c ?o d?ch v? báo cáo
  S? d?ng Microsoft Internet thông tin qu?n l? d?ch v? (II) đ? xóa các thư m?c ?o sau đây:
  • ReportServer [$InstanceName
  • Báo cáo [$InstanceName
 • Xoá h? bơi ?ng d?ng ReportServer
  S? d?ng tr?nh qu?n l? IIS đ? xóa các ?ng d?ng ReportServer h? bơi.
Thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c trong bư?c này
Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Bư?c 3: G? b? cài đ?t các thành ph?n h? tr?

S? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh đ? g? b? cài đ?t các thành ph?n h? tr? trong l?nh sau đây:
 • MSXML 6.0 phân tích cú pháp
 • SQLXML4
 • Microsoft SQL Server VSS Writer
 • Microsoft SQL Server 2005 tương thích ngư?c
 • B?t c? đi?u g? khác mà là liên quan đ?n SQL Server 2005, ngo?i tr? các thành ph?n c?a Microsoft SQL Server Native Client và cho Microsoft SQL Thành ph?n t?p tin h? tr? thi?t l?p máy ch?
N?u quá tr?nh d? cài đ?t không thành công cho b?t k? m?t s? h? tr? các thành ph?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Cài đ?t th?t b?i do đi?u ki?n tiên quy?t m?t tích
N?u b?n nh?n đư?c l?i này tin nh?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor, và sau đó đ?nh v? sau đây khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào m?i GUID. Đ?i v?i m?i GUID mà b?n Click vào, h?y t?m m?t tên hi?n th? trong c?a s? bên ph?i phù h?p v?i tên c?a các Redistributable t?p tin. Khi b?n nh?n th?y tên hi?n th? phù h?p v?i tên c?a các Redistributable t?p tin, lưu ? GUID đư?c b?m ? bên trái ngăn.
 3. Đ?i v?i m?i GUID mà b?n lưu ? ? bư?c 2, ch?y sau đây l?nh m?t d?u nh?c l?nh:
  b?t đ?u /wait msiexec /x {}GUID} SKIPREDISTPREREQS = 1/l * v c:\sqlredist_uninstall.log
  Lưu ? Trong l?nh này, thay th? GUID v?i các GUID mà b?n lưu ? ? bư?c 2.
 4. M? t?p tin sau đây:
  C:\Sqlredist_uninstall.log
  ? dư?i cùng c?a t?p tin, xác đ?nh v? trí m?t d?ng tương t? v?i các d?ng sau:
  MSI (s) (EC:F8) [12:52:18:007]: Product: Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility -- Removal completed successfully.
  N?u quá tr?nh d? cài đ?t đ? không thành công, lưu ? các thành ph?n tên và GUID, và sau đó lưu Sqlredist_uninstall.log t?p tin.

Bư?c 4: G? b? cài đ?t các thành ph?n c?a Microsoft SQL Server Native Client

N?u t?t c? các bư?c khác đ? thành công, b? cài đ?t Microsoft SQL Server Native Client thành ph?n b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh.

Lưu ? Không g? b? cài đ?t các thành ph?n c?a Microsoft SQL Server Native Client N?u b?n có các thành ph?n SQL Server 2000 đư?c cài đ?t.

Bư?c 5: G? cài đ?t các thành ph?n t?p tin h? tr? Microsoft SQL Server Setup

N?u t?t c? các bư?c khác đ? thành công, b? cài đ?t Microsoft SQL Server Setup h? tr? t?p tin thành ph?n b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh.

N?u các bư?c đ? không d? cài đ?t t?t c? các thành ph?n

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 909967 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbsql2005setup kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbcip kbmt KB909967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:909967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com