Raksta ID: 910339 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un papildu m?c?bu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Iemesls

T? var notikt, ja pirmaj? reiz? atjaunin?jums nav pareizi instal?ts vai atjaunin?jumu nevar noteikt Windows Update iestat?jumu d??.

Risin?jums

Ja instal??anai tiek pied?v?ts viens un tas pats atjaunin?jums, m??iniet instal?t atjaunin?jumu v?l?k. 

Iesp?jams, v?l?sities p?rbaud?t, vai atjaunin?jumu v?stur? nav k??du zi?ojumi. P?c tam var mekl?t atrast?s k??das, dodoties uz ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?ln=lv
Lai p?rbaud?tu atjaunin?jumu v?sturi, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Oper?t?jsist?m? Windows 8
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas uz vidu, lai skat?tu viedpogas, tad pieskarieties vai noklik??iniet uz Mekl?t, un p?c tam ierakstiet Skat?t atjaunin?jumu v?sturi.
 2. Pieskarieties vai noklik??iniet uz Iestat?jumi un p?c tam atlasiet Skat?t atjaunin?jumu v?sturi.
 3. Pieskarieties vai noklik??iniet uz Statuss, lai k?rtotu p?c statusa, un p?c tam mekl?jiet atjaunin?jumus, kuru statuss ir Neizdev?s.
 4. Pieskarieties un turiet vai ar peles labo pogu noklik??iniet uz atjaunin?juma, kura statuss ir Neizdev?s, un p?c tam atlasiet Skat?t detaliz?tu inform?ciju. Log?, kas tiek atv?rts, tiek par?d?ts attiec?g? atjaunin?juma k??das kods.
Sist?m? Windows 7, Windows Vista vai Windows XP
 1. Start?jiet pakalpojumu Microsoft atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, mekl??anas lodzi?? ievadiet Update un p?c tam rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Windows Update.
 2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Skat?t atjaunin?jumu v?sturi.
 3. Noklik??iniet uz Statuss, lai k?rtotu p?c statusa, un p?c tam mekl?jiet atjaunin?jumus, kuru statuss ir Neizdev?s.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz atjaunin?juma, kam ir statuss Neizdev?s un p?c tam atlasiet Skat?t detaliz?tu inform?ciju. Log?, kas tiek atv?rts, tiek par?d?ts attiec?g? atjaunin?juma k??das kods.
Ja probl?ma joproj?m past?v, uzdodiet jaut?jumu Microsoft kopien?s.

Varat ar? piezvan?t pa t?lruni, lai v?rstos p?c pal?dz?bas pie Microsoft atbalsta dienesta. Var tikt piem?rota maksa.

Papildindorm?cija

Noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976982 .NET Framework atjaunin?jumu instal??anas laik? tiek par?d?ti k??das kodi 0x80070643 vai 0x643

Rekviz?ti

Raksta ID: 910339 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 1. oktobris - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Windows Defender
Atsl?gv?rdi: 
kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbtshoot kbprb kbcip KB910339

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com