Kad Windows autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzeklis m??ina lejupiel?d?t atjaunin?jumus dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003 vai Windows XP, rodas piek?uves p?rk?puma k??da

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 910437 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad Windows autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzeklis m??ina lejupiel?d?t atjaunin?jumus dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows Server 2003 vai Microsoft Windows XP, fail? Esent.dll rodas piek?uves p?rk?puma k??da.

IEMESLS

?? probl?ma rodas tad, kad Windows autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzeklis m??ina start?t kr?tuves programmu, lai atjaunotu papla?in?m?s kr?tuves programmas (Extensible Storage Engine ? ESE) datub?zi. Kad Windows autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzeklis m??ina start?t kr?tuves programmu, t? konstat? probl?mu ar datub?zi saist?tos transakcijas ?urn?los.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mai Windows Server 2003 paredz?to servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2003 servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Atjaunin??anas inform?cija

Lai nov?rstu vai atrisin?tu ?o probl?mu, varat ieg?t atjaunin?jumu no autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojuma sniedz?ja vai Microsoft lejupiel?des centra. Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Server 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 910437 pakotni tagad.

Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 910437 pakotni tagad.

Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 910437 pakotni tagad.

Windows XP

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 910437 pakotni tagad.

Windows XP versijas, kuru pamat? ir 64

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 910437 pakotni tagad.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Esent.dll5.2.3790.4312 604 5442005. gada 6. novembris23:03IA-64None (Nav)RTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4312 606 0802005. gada 6. novembris23:03IA-64None (Nav)RTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25552 775 5522005. gada 6. novembris23:03IA-64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551 046 5282005. gada 6. novembris23:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552 775 5522005. gada 6. novembris23:04IA-64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551 047 0402005. gada 6. novembris23:04x86SP1WOW
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Esent.dll5.2.3790.4311 054 7202005. gada 25. oktobris01:54x86None (Nav)RTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4311 055 7442005. gada 25. oktobris01:47x86None (Nav)RTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25551 046 5282005. gada 25. oktobris01:57x86SP1SP1GDR
Esent.dll5.2.3790.25551 047 0402005. gada 25. oktobris02:11x86SP1SP1QFE
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Esent.dll5.2.3790.25552 366 9762005. gada 6. novembris23:03x64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551 046 5282005. gada 6. novembris23:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552 367 4882005. gada 6. novembris23:03x64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551 047 0402005. gada 6. novembris23:03x86SP1WOW
Windows XP versijas, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksSP pras?basServisa fili?le
Esent.dll5.1.2600.1763991 2322005. gada 20. oktobris22:33SP1SP1QFE
Esent.dll5.1.2600.27801 082 3682005. gada 20. oktobris22:26SP2SP2QFE

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Server 2003 2. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Tehniskais atbalsts sist?mas Microsoft Windows versij?m, kuru pamat? ir x64

J?su aparat?ras ra?ot?js sniedz tehnisku atbalstu un pal?dz?bu sist?mas Windows versij?m, kuru pamat? ir x64. Aparat?ras ra?ot?js sniedz atbalstu, jo Windows versija, kuras pamat? ir x64, tika iek?auta j?su aparat?r?. J?su aparat?ras ra?ot?js var b?t piel?gojis sist?mas Windows instal?cijai ?pa?us komponentus. ?pa?ie komponenti var b?t noteikti ier??u draiveri vai neoblig?ti iestat?jumi, kas paredz?ti, lai uzlabotu aparat?ras veiktsp?ju. Ja jums nepiecie?ama tehnisk? pal?dz?ba, kas saist?ta ar sist?mas Windows versiju, kuras pamat? ir x64, korpor?cija Microsoft iesp?ju robe??s sniegs pal?dz?bu. Tom?r var b?t ar? nepiecie?ams sazin?ties ar ra?ot?ju. Ra?ot?js var sniegt vislab?ko atbalstu programmat?rai, kas ir instal?ta j?su aparat?r?.

Lai ieg?tu inform?ciju par produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Lai ieg?tu inform?ciju par produktu sist?mas Microsoft Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 910437 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 3.3
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbtshoot kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB910437

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com