Phông ch? mà không ph?i là phông ch? TrueType không đư?c công nh?n b?i Visio 2003 và các phiên b?n sau c?a Visio

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 911978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n c? g?ng s? d?ng m?t phông ch? đó không ph?i là m?t phông ch? TrueType trong Microsoft văn ph?ng Visio. Ví d?, b?n c? g?ng s? d?ng m?t phông ch? có ph?n m? r?ng .otf ho?c .ofn. Tuy nhiên, Visio không công nh?n các phông ch?.

Nguyên nhân

Visio 2003 và các phiên b?n sau này c?a chương tr?nh h? tr? ch? có phông ch? TrueType. Phông ch? TrueType có m?t ph?n m? r?ng .ttf. Visio không h? tr? t?t c? các phông ch? khác chương tr?nh Microsoft Office có th? h? tr?.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? gi?i quy?t v?n hành vi này, s? d?ng m?t phông ch? TrueType v?i Visio 2003 và các phiên b?n sau này c?a Visio.

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin thêm

Các đ?nh d?ng Adobe OpenType là m?t ph?n m? r?ng c?a các đ?nh d?ng TrueType SFNT h? tr? Adobe PostScript phông d? li?u và tính năng m?i typographic. Phông ch? OpenType Adobe có ch?a d? li?u PostScript có m?t ph?n m? r?ng .otf. Tuy nhiên, phông ch? OpenType TrueType d?a trên có m?t ph?n m? r?ng .ttf.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phông ch? OpenType c?a Adobe, h?y truy c?p Adobe Web site sau:
http://www.Adobe.com/Type/OpenType/index.html
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Quan tr?ngH?y xem xét t?nh hu?ng sau đây: B?n có m?t b?n v? Visio đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a Visio. Visio v? có m?t ch? mà không ph?i là m?t phông ch? TrueType. Khi b?n m? các b?n v? trong Visio 2003 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a chương tr?nh, tên c?a các font ban đ?u đư?c hi?n th? trong h?pch?trên thanh công c?. Tuy nhiên, Visio thay th? phông ch? v?i phông ch? Arial. Phông ch? Arial là m?t phông ch? TrueType. N?u b?n mu?n gi? l?i các font ban đ?u trong b?n v? Visio, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Gi? m?t đ?ng g?i riêng bi?t c?a các b?n v?.
  • Không lưu các b?n v? trong Visio.
Ngoài ra, máy in phông ch?, PostScript phông ch? và phông ch? bitmap không đư?c h? tr? trong Visio 2003 và các phiên b?n sau này c?a chương tr?nh. Đ? đ?m b?o r?ng h?u h?t các nhân v?t trong b?n v? c?a b?n đư?c hi?n th? mà không c?n m?t thay th? phông ch?, b?n có th? mu?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phông ch? Unicode đ? s? d?ng v?i Visio.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phông ch? TrueType, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Typography/default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
837463 Phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i văn ph?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
893307 Các văn b?n c?a b?n năm Visio v? không c?n s? d?ng m?t phông tùy ch?nh sau khi b?n lưu các b?n v? đ? đ?nh d?ng b?n v? Visio 2002
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 911978 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visio Professional 2010
  • Microsoft Visio Premium 2010
  • Microsoft Visio Standard 2010
  • Microsoft Office Visio Professional 2007
  • Microsoft Office Visio Standard 2007
  • Microsoft Office Visio Professional 2003
  • Microsoft Visio Professional 2013
  • Microsoft Visio Standard 2013
T? khóa: 
kbdisplay kbtshoot kbprb kbmt KB911978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 911978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com