Identifikator ?lanka: 912375 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

U sistema Microsoft Exchange Server 2003 servisni paket 2 (SP2) uklju?ena je nova funkcionalnost. Sada mo?ete konfigurisati ograni?enja veli?ine baze podataka.

Ograni?enja baze podataka za sistem Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition pove?ana su sa 16 GB na 18 GB. Ograni?enje se pomo?u klju?a registratora mo?e pove?ati najvi?e do 75 GB.

U sistemu Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition ne postoji maksimalno ograni?enje veli?ine baze podataka.

Vi?e informacija o na?inu postavljanja ograni?enja veli?ine potra?ite u temi pomo?i za Exchange Server 2003. Tema pomo?i je a?urirana tokom instalacije sistema Exchange Server 2003 SP2.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da bismo umesto vas pove?ali ograni?enje veli?ine baze podataka u sistemu Exchange Server 2003 servisni paket 2, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Pove?aj ograni?enje veli?ine baze podataka u sistemu Exchange Server 2003 SP2
Microsoft Fix it 50521


Napomene
 • Automatska popravka funkcioni?e samo za Exchange Server 2003 SP2 Standard Edition. U sistemu Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition ne postoji podrazumevano konfigurisano ograni?enje veli?ine baze podataka.
 • U okviru za vrednost trebalo bi da otkucate vrednost celog broja izme?u 1 i 75. Ove vrednosti celog broja predstavljaju maksimalnu veli?inu baze podataka u gigabajtima (GB).
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste pove?ali veli?inu baze podataka u sistemu Exchange Server 2003 SP2, sledite ove korake:

Va?no Pre nego ?to pove?ate maksimalnu veli?inu Exchange baze podataka, proverite da li je na ?vrstom disku dostupno dovoljno prostora za ve?u bazu podataka.
 1. Na ra?unaru koji korist Exchange 2003 SP2 kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite na jedan od klju?eva registratora u skladu sa skladi?tem koje ?elite da pove?ate:
  • Za skladi?te za po?tansko sandu?e kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Ime servera\Private-Mailbox Store GUID
  • Za skladi?te za javnu fasciklu kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Ime servera\Private-Mailbox Store GUID
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polju Nova vrednost #1 otkucajte Ograni?enje veli?ine baze podataka u GB, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ograni?enje veli?ine baze podataka u GB i izaberite stavku Izmeni.
 6. Kliknite na dugme Decimalno, a zatim u polju Podaci o vrednosti otkucajte ceo broj od 1 do 75.

  Napomena Ove vrednosti celog broja predstavljaju maksimalnu veli?inu baze podataka u gigabajtima (GB). Na primer, vrednost 75 predstavlja bazu podataka sa maksimalnom veli?inom od 75 GB.
 7. Kliknite na dugme U redu i iza?ite iz alatke ?Ure?iva? registratora?.
 8. Ponovo pokrenite uslugu Microsoft Exchange skladi?ta podataka. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   net stop msexchangeis
  3. Kada se usluga Microsoft Exchange skladi?ta podataka uspe?no zaustavi, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   net start msexchangeis
 9. Ispitajte evidenciju aplikacija da biste proverili da li je veli?ina baze podataka uspe?no postavljena. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte eventvwr, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U alatki ?Prikaziva? doga?aja? izaberite stavku Aplikacija.
  3. Kliknite dvaput na ID doga?aja 1216 da biste proverili da li je veli?ina baze podataka uspe?no postavljena.

Vi?e informacija o na?inu konfigurisanja ograni?enja veli?ine nove baze podataka prilikom kori??enja sistema Exchange Server 2003 SP2 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998066.aspx
Da biste dobili vi?e informacija o privremenom pove?avanju veli?ine baze podataka u sistemu Exchange Server 2003 servisni paket 1 ili u starijoj verziji sistema Exchange Server 2003, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
828070 Exchange Server skladi?te za po?tansko sandu?e ne postavlja se kada baza podataka skladi?ta za po?tansko sandu?e dostigne ograni?enje od 16 GB
Da biste dobili vi?e informacija o privremenom pove?avanju veli?ine baze podataka u sistemu Exchange 2000 Server, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
813051 Privremeno pove?avanje ograni?enja veli?ine baze podataka u sistemu Exchange 2000 od 16 gigabajta

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 912375 - Poslednji pregled: 10. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbhowto kbexchstore kbexchtechbulletin kbfixme kbmsifixme KB912375

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com