วิธีการตรวจสอบสถานะของบริการ SQL Server Express หรือเริ่มบริการ SQL Server Express โดยใช้ Visual Basic หรือ Visual C#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912426 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ ถ้าคุณสร้าง โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Studio 2005 ใน SQL Server 2005 Express Edition คุณสามารถตรวจสอบสถานะ ของบริการ SQL Server Express เมื่อคุณเริ่มการทำงาน แอพลิเคชัน คุณสามารถใช้คลาสServiceControllerเพื่อดำเนินการต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบสถานะของบริการ SQL Server Express
 • เริ่มบริการ SQL Server Express ถ้าไม่มีการเริ่มทำงานที่ถูกต้อง
หมายเหตุ การติดตั้งเริ่มต้นของ SQL Server 2005 Express Edition ใช้อินสแตนซ์ ชื่อของ SQLEXPRESS ชื่ออินสแตนซ์นี้แมปกับชื่อของบริการ MSSQL $ SQLEXPRESS

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการใช้คลาServiceControllerในแอพลิเคชันคอนโซลของ Visual Studio เพื่อตรวจหา และเริ่มต้น SQL Server Express การบริการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Visual Studio 2005
 2. ในการ แฟ้ม เมนู ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก โครงการ.
 3. คลิก Visual Basic หรือ แสดงผล C# ภายใต้ ชนิดของโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซล ภายใต้ การติดตั้ง visual Studio แม่แบบ.

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Module1.vb ถูกสร้างขึ้นในการ โครงการ Visual Basic โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์ Program.cs ถูกสร้างขึ้นในแบบ Visual C# โครงการ
 4. ใช้ ConsoleApplication1 เป็น ชื่อในการ ชื่อ กล่อง และคลิกตกลง.
 5. เพิ่มการอ้างอิงไปยัง namespace "System.ServiceProcess" เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ โครงการ เมนู คลิก เพิ่ม การอ้างอิง.
  2. คลิก .NET แท็บ คลิก System.ServiceProcessแล้ว คลิก ตกลง.
 6. แทนที่ที่มีอยู่ด้วยรหัสต่อไปนี้ รหัส

  หมายเหตุ แทนรหัสในแฟ้ม Module1.vb ในการ โครงการ Visual Basic แทนรหัสใน Program.cs แฟ้มในโครงการ Visual C#

  Visual Basic
  Imports System
  Imports System.ServiceProcess
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
  
      Dim myServiceName As String = "MSSQL$SQLEXPRESS" 'service name of SQL Server Express
      Dim status As String 'service status (For example, Running or Stopped)
      Dim mySC As ServiceController
  
      Console.WriteLine("Service: " & myServiceName)
  
      'display service status: For example, Running, Stopped, or Paused
      mySC = New ServiceController(myServiceName)
      Try
        status = mySC.Status.ToString
      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine("Service not found. It is probably not installed. [exception=" & ex.Message & "]")
        Console.ReadLine()
        End
      End Try
      Console.WriteLine("Service status : " & status)
  
      'if service is Stopped or StopPending, you can run it with the following code.
      If mySC.Status.Equals(ServiceControllerStatus.Stopped) Or mySC.Status.Equals(ServiceControllerStatus.StopPending) Then
        Try
          Console.WriteLine("Starting the service...")
          mySC.Start()
          mySC.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running)
          Console.WriteLine("The service is now " & mySC.Status.ToString)
  
        Catch ex As Exception
          Console.WriteLine("Error in starting the service: " & ex.Message)
        End Try
      End If
  
      Console.WriteLine("Press a key to end the application...")
      Console.ReadLine()
      End
    End Sub
  End Module
  Visual C#
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.ServiceProcess;
  
  namespace ConsoleApplication1
  {
    class Program
    {
      static void Main()
      {
  
        string myServiceName = "MSSQL$SQLEXPRESS"; //service name of SQL Server Express
        string status; //service status (For example, Running or Stopped)
  
        Console.WriteLine("Service: " + myServiceName);
  
        //display service status: For example, Running, Stopped, or Paused
        ServiceController mySC = new ServiceController(myServiceName);
  
        try
        {
          status = mySC.Status.ToString();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Service not found. It is probably not installed. [exception=" + ex.Message + "]");
          Console.ReadLine();
  
          return;
  
        }
  
        //display service status: For example, Running, Stopped, or Paused
        Console.WriteLine("Service status : " + status);
  
        //if service is Stopped or StopPending, you can run it with the following code.
        if (mySC.Status.Equals(ServiceControllerStatus.Stopped) | mySC.Status.Equals(ServiceControllerStatus.StopPending))
        {
          try
          {
            Console.WriteLine("Starting the service...");
            mySC.Start();
            mySC.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running);
            Console.WriteLine("The service is now " + mySC.Status.ToString());
          }
          catch (Exception ex)
          {
            Console.WriteLine("Error in starting the service: " + ex.Message);
  
          }
  
        }
  
        Console.WriteLine("Press a key to end the application...");
        Console.ReadLine();
  
        return;
  
      }
  
    }
  }
 7. กด CTRL + F5 เพื่อเรียกใช้การ โปรแกรม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ namespace "System.ServiceProcess" แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.serviceprocess (vs.71)
 

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912426 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbprb kbhowto kbmt KB912426 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912426

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com