Raksta ID: 912945 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft izlai? programmat?ras atjaunin?jumu, kas paredz?ts programmai Microsoft Internet Explorer 6 sist?m? Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) un Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1). ?is atjaunin?jums maina veidu, k? programma Internet Explorer apstr?d? da?as Web lapas, kur?s tiek izmantotas ActiveX vad?klas un Java s?klietotnes. ActiveX vad?klu piem?ri:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
P?c ?? atjaunin?juma instal??anas noteikt?s Web lap?s nevar mijiedarboties ar ActiveX vad?kl?m, kam?r t?s netiek iesp?jotas. Lai iesp?jotu ActiveX vad?klu, manu?li noklik??iniet uz t?s. Past?v ar? pa??mieni, kurus Web izstr?d?t?ji var izmantot, lai atjaunin?tu savas Web lapas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem pa??mieniem, apmekl?jiet ?o MSDN Web vietu:
http://msdn2.microsoft.com/lv-lv/library/ms537508.aspx
P?c ?? atjaunin?juma instal??anas bin?rais fails Plugin.ocx sist?m? Windows Server 2003 un Windows XP tiek piln?b? dz?sts. Bin?rais fails Plugin.ocx ir priv?ts programmas Internet Explorer komponents bez jebk?diem publiskiem interfeisiem. Failu Plugin.ocx izmanto Netscape spraud?u vieso?anai ActiveX vad?klu veid?. Plugin.ocx funkcionalit?te sist?m?s Windows Server 2003 un Windows XP dro??bas iemeslu d?? tika atsp?jota 2003. gad?. ?is atjaunin?jums piln?b? no?em ?o nefunkcion?jo?o Plugin.ocx kodu.

Microsoft izlaid?s pa?reiz?jo Windows XP un Windows Server 2003 versiju atjaunin?jumus k? ?? Internet Explorer atjaunin?juma da?u. Tiks atjaunin?tas visas lietot?ju oper?t?jsist?mas. ??s lietot?ju oper?t?jsist?mas ir:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional for Embedded Systems
?obr?d Microsoft nav izlaidusi atjaunin?jumus, kas dom?ti vec?k?m Internet Explorer, Windows Server 2003 un Windows XP versij?m. Tom?r n?kotn? Microsoft var izlaist ?o iepriek??jo versiju atjaunin?jumus. Papildinform?cija par izlaiduma pl?niem tiks izlikta ?aj? rakst?, tikl?dz ??da inform?cija k??s pieejama.

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Programmas Internet Explorer atjaunin?jums sist?mas Microsoft Windows Server 2003 32 bitu x86 versij?m ar 1. servisa pakotni:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 912945 pakotni tagad.
Programmas Internet Explorer atjaunin?jums sist?mas Microsoft Windows Server 2003 64 bitu Itanium versij?m ar 1. servisa pakotni:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 912945 pakotni tagad.
Programmas Internet Explorer atjaunin?jums sist?mas Microsoft Windows Server 2003 64 bitu x64 tipa procesoru versij?m:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 912945 pakotni tagad.
Programmas Internet Explorer atjaunin?jums sist?mai Windows XP Professional x64 Edition:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 912945 pakotni tagad.
Programmas Internet Explorer atjaunin?jums sist?mai Windows XP ar 2. servisa pakotni:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 912945 pakotni tagad.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Papildindorm?cija

Zin?m?s probl?mas

 • Dro??bas atjaunin?jum? 912812 iek?autais Internet Explorer ActiveX atjaunin?jums ir atsp?jots

  P?c programmai Internet Explorer dom?t? atjaunin?juma 912945 ievie?anas tiek atsp?jota dro??bas atjaunin?jum? 912812 iek?aut? Internet Explorer ActiveX atjaunin?juma darb?ba. Dro??bas atjaunin?jum? 912812 iek?autie dro??bas labojumi joproj?m ir un darbojas. Tiek atsp?jota tikai Internet Explorer ActiveX atjaunin?juma darb?ba.
 • Web lapu render??anas probl?mas programm? Internet Explorer

  ?? probl?ma rodas, ja p?c ?? kumulat?v? atjaunin?juma instal??anas tiek atk?rtoti re?istr?ta bibliot?ka Mshtml.dll. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
  912812 MS06-013: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer

  Ieteicams instal?t programmai Internet Explorer dom?to dro??bas atjaunin?jumu 912812 nevis ?aj? rakst? iztirz?to atjaunin?jumu 912945.
 • Iesp?jama s?kotn?jo pieteik?an?s dialoglodzi?u par?d??ana un noklus?juma konfigur?ciju atiestat??ana

  ??da probl?ma rodas, ja ?? programmat?ras atjaunin?juma labojumfaila versija tiek ieviesta 64 bitu sist?m?, piem?ram, Microsoft Windows Server 2003 Itanium vai x64 tipa procesoru versij? vai Windows XP x64 tipa procesoru versij? ar atbilsto?u servisa pakotni. ??dos gad?jumos var tikt par?d?ti lietojumprogrammu un Windows komponentu s?kotn?jie pieteik?an?s dialoglodzi?i. Turkl?t tiek atiestat?ti da?i noklus?juma iestat?jumi. Tas var izrais?t ??das probl?mas:
  • Lietojumprogrammas l?dz lietot?jiem pieteikties izmatot konfidencialit?tes l?dzek?us.
  • Tiek atiestat?ti Internet Explorer izlases noklus?juma iestat?jumi.
  • Tiek atiestat?ti Internet Explorer dro??bas zonu noklus?juma iestat?jumi.
  • Tiek atiestat?ti Internet Explorer papildu iestat?jumu noklus?juma iestat?jumi.
  • Tiek atv?rti s?kotn?jie Windows Media Player dialoglodzi?i.
  ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • Google r?kjosla

  Aizverot logu, kur? ir neakt?va ActiveX vad?kla, Google r?kjosl? var rasties piek?uves p?rk?pums. Microsoft un Google tehnisk?s grupas sadarbojas, lai nov?rstu ?o probl?mu. Google dom? ?o probl?mu nov?rst, izmantojot savu Google r?kjoslas lietot?ju autom?tisk?s "apkalpo?anas meh?nismu". ?? probl?ma ietekm? Google r?kjoslas versijas, kas vec?kas par versiju 3.0.129.2. Lai lejupiel?d?tu jaun?ko versiju, apmekl?jiet ?o Google Web vietu:
  http://toolbar.google.com
 • ?r?jo skriptu pa??miens nedarbojas, ja ir not?r?ta izv?les r?ti?a "Atsp?jot skriptu atk??do?anu (Internet Explorer)"

  ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • ActiveX vad?klas, kas izmanto Java Platform Standard Edition 1.3 vai 1.4

  Kad noklik??in?t uz ActiveX s?klietotnes vad?klas programm?, kur? s?klietotnes vad?kla tiek darbin?ta, izmantojot Java Platform Standard Edition (J2SE) 1.3 vai J2SE 1.4, fokuss nep?riet uz ?o s?klietotnes vad?klu. Lai p?rsl?gtu fokusu, uz ??s vad?klas ir j?noklik??ina v?lreiz. Platform? J2SE 1.5 fokusa p?rsl?g?an?s darbojas pareizi. Lai ieg?tu jaun?ko J2SE versiju, apmekl?jiet ?o Sun Microsystems, Inc. Web vietu:
  http://java.sun.com/j2se
 • Nevar izmantot sl?dzi /integrate, lai atjaunin?tu Windows instal?cijas avota failus

  Administratori nevar izmantot sl?dzi /integrate, lai atjaunin?tu Windows instal?cijas avota failus, iek?aujot ?o atjaunin?jumu To ir paredz?ts nov?rst n?kamaj? Windows Server 2003 un Windows XP atjaunin?jum?. Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet r?ku Sysprep. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietu:
  http://technet.microsoft.com/library/bb457067.aspx
  ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • Siebel programmas, kas izmanto ActiveX vad?klas

  Programmat?ras atjaunin?jums 912945 ietekm? visus Siebel 7 augstas interaktivit?tes klientus. Lietojot ?o atjaunin?jumu, ir j?noklik??ina vair?kas reizes (tik rei?u, cik programm? ir iek?auts ActiveX vad?klu), lai mijiedarbotos ar Siebel programmu. Siebel kop? ar Microsoft mekl? ??s probl?mas risin?jumu. Siebel produktu atjaunin?juma izlai?ana ir gaid?ma 2006. gada pavasar?. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Siebel produktu atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Siebel atbalsta Web vietu:
  http://www.oracle.com/lv/index.html
 • Apak?virkne atbilst pieteik?an?s procesa nosaukumiem

  P?c noklus?juma da?u lietojumprogrammu procesu nosaukumi ir to lietojumprogrammu nosaukumu apak?kopa, kuras izmanto jauno ActiveX darb?bu. Piem?ram, APExplorer.exe, kur ?? nosaukuma apak?virkne ir Explorer.exe. T?p?c Explorer.exe izmanto jauno ActiveX darb?bu. ??das lietojumprogrammas uzr?da jauno ActiveX darb?bu.

  ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • MFC vad?klas atst?j past?v?gu logu

  Da?os gad?jumos, p?rvietojoties prom no lapas, kur? ir MFC ActiveX vad?kla, t? joproj?m tiek r?d?ta jaunaj? log?. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 916281.
 • Netiek r?d?tas Visual Basic vad?klas

  Da?os gad?jumos ar Visual Basic veidot?s vad?klas, kas tiek r?d?tas, izmantojot displeja un redzam?bas CSS atrib?tus, netiek par?d?tas. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 916281.
 • Tiek r?d?ts dro??bas br?din?juma zi?ojums, kad no dro?as (https://) Web lapas m??in?t atv?rt PDF dokumentu

  Kad no dro?as (https://) Web lapas m??in?t atv?rt PDF dokumentu, tiek nepareizi par?d?ts dro??bas br?din?juma zi?ojums par jauktu saturu. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 916281.
Lai uzzin?tu ieteicamos pa??mienus, k? nodro?in?t, lai ActiveX vad?klas darbotos bez lietot?ja mijiedarb?bas, apmekl?jiet ?o MSDN Web vietu:
http://msdn2.microsoft.com/lv-lv/library/ms537508.aspx
??das probl?mas rodas Web viet?s, kur netiek izmantoti ieteicamie pa??mieni.

Piez?me. Visas ??s probl?mas tiek nov?rstas, izmantojot MSDN Web viet? aprakst?tos pa??mienus:
 • Ritin??ana
  Kad tiek izmantots peles riten?tis, lai ritin?tu lapu, kur? ir interakt?va vad?kla, iesp?jams, ?? vad?kla netiek r?d?ta pareizi. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • Abstract Window Toolkit
  Ir zi?ots par piek?uves p?rk?pumiem Java programm?s, kas lietot?ja interfeis? izmanto Abstract Window Toolkit (AWT) klases. ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 912812.
 • Caursp?d?gs Flash
  Pilnlapas rekl?ma paz?d, bet fokusa taisnst?ris paliek. ??d? gad?jum? vad?kla joproj?m ir tur, kur bija, bet t? ir caursp?d?ga. T?p?c saist?tais p?rkl?juma logs paliek lap?.
 • DHTML izv?lnes
  Kad tiek izv?rsta k?da DHTML izv?lne, t? var tikt r?d?ta virs ActiveX vad?klas. ??d? gad?jum?, noklik??inot uz izv?lnes, tiek iesp?jota vad?kla, nevis tiek piek??ts DHTML izv?lnei. P?rkl?juma logam ir augst?k? z sec?ba. T?p?c ?is logs sa?em peles klik??a zi?ojumu.
 • Vad?klas, kas pirms iel?des par?da uzvedni
  Kad Web viet? tiek iel?d?tas noteiktas vad?klas, ?? atjaunin?juma funkcionalit?te neveic pareizu to mask??anu. ??s vad?klas ir programm?s Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player un Virtools Web Player izmantojamas vad?klas. Ja sist?ma Windows nosaka, ka vad?kla nav akt?va, sist?ma pirms ??das vad?klas iel?des lietot?jam par?da uzvedni.
 • CSS atrib?ti vad?kl?s
  Vad?klas, kuras ir pasl?ptas vai kur?m displeja re??ma iestat?jums ir None (Nav), bet ir izm?ru dimensijas, r?da fokusa taisnst?ri, kad virs t?m tiek novietots r?d?t?js.
  ?? probl?ma ir nov?rsta programmai Internet Explorer dom?taj? dro??bas atjaunin?jum? 916281.

Tehniskais atbalsts sist?mas Microsoft Windows versij?m, kas dom?tas x64 tipa procesoriem

J?su aparat?ras ra?ot?js sniedz tehnisku atbalstu un pal?dz?bu sist?mas Windows versij?m, kas dom?tas x64 tipa procesoriem. Aparat?ras ra?ot?js sniedz atbalstu, jo Windows versija, kas dom?ta x64 tipa procesoriem, tika iek?auta j?su aparat?r?. J?su aparat?ras ra?ot?js var b?t piel?gojis sist?mas Windows instal?cijai ?pa?us komponentus. ?pa?ie komponenti var b?t noteikti ier??u draiveri vai neoblig?ti iestat?jumi, kas paredz?ti, lai uzlabotu aparat?ras veiktsp?ju. Ja jums nepiecie?ama tehnisk? pal?dz?ba, kas saist?ta ar sist?mas Windows versiju, kas dom?ta x64 tipa procesoriem, korpor?cija Microsoft iesp?ju robe??s sniegs pal?dz?bu. Tom?r var b?t ar? nepiecie?ams sazin?ties ar ra?ot?ju. Ra?ot?js var sniegt vislab?ko atbalstu programmat?rai, kas ir instal?ta j?su aparat?r?.

Lai ieg?tu inform?ciju par produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Lai ieg?tu inform?ciju par produktu sist?mas Microsoft Windows Server 2003 versij?m, kas dom?tas x64 tipa procesoriem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx
Microsoft p?ta ?o probl?mu un public?s ?aj? rakst? pla??ku inform?ciju, tikl?dz t? k??s pieejama. ?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 912945 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com