Identifikator ?lanka: 912945 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Microsoft objavljuje softversku ispravku za Microsoft Internet Explorer 6 za Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) i za Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 (SP1). Ova ispravka menja na?in na koji Internet Explorer rukuje nekim Web stranicama koje koriste ActiveX kontrole i Java aplete. Primeri ActiveX kontrola obuhvataju slede?e:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Kada instalirate ovu ispravku, ne mo?ete ostvariti interakciju sa ActiveX kontrolama sa odre?enih Web stranica dok se ove kontrole ne omogu?e. Da biste omogu?ili ActiveX kontrolu, ru?no kliknite na kontrolu. Tako?e postoje tehnike koje Web programeri mogu koristiti za a?uriranje Web stranica. Za vi?e informacija o ovim tehnikama posetite slede?u MSDN Web lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx
Kada instalirate ovu ispravku, binarna datoteka Plugin.ocx u potpunosti se uklanja iz operativnih sistema Windows Server 2003 i Windows XP. Binarna datoteka Plugin.ocx je privatna komponenta programa Internet Explorer bez javnog interfejsa. Plugin.ocx se koristi za hosting Netscape dodatnih komponenti kao ActiveX kontrola. Funkcionalnost datoteke Plugin.ocx onemogu?ena je 2003. godine u operativnim sistemima Windows Server 2003 i Windows XP iz bezbednosnih razloga. Ova ispravka u potpunosti uklanja nefunkcionalni Plugin.ocx kôd.

U okviru ove ispravke za Internet Explorer, Microsoft ?e objaviti ispravke za trenutne verzije operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003. Svi klijentski operativni sistemi bi?e a?urirani. Ovi klijentski operativni sistemi uklju?uju slede?e:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional za ugra?ene sisteme
Microsoft jo? uvek nije objavio ispravke za starije verzije programa Internet Explorer, operativnog sistema Windows Server 2003 ili Windows XP. Me?utim, Microsoft ?e kasnije mo?da objaviti ispravke za te starije verzije. Vi?e informacija o planovima objavljivanja bi?e objavljeno u ovom ?lanku kada one postanu dostupne.

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Ispravka za Internet Explorer za Windows Server 2003, 32-bitne x86 verzije sa servisnim paketom 1:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 912945.
Ispravka za Internet Explorer za Windows Server 2003, 64-bitne verzije zasnovane na Itanium ?ipovima sa servisnim paketom 1:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 912945.
Ispravka za Internet Explorer za Windows Server 2003, 64-bitne x64 verzije:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 912945.
Ispravka za Internet Explorer za Windows XP Professional x64 Edition:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 912945.
Ispravka za Internet Explorer za Windows XP sa servisnim paketom 2:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 912945.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Dodatne informacije

Poznati problemi

 • Ispravka za ActiveX kontrole u programu Internet Explorer koja se nalazi u bezbednosnoj ispravci 912812 je onemogu?ena

  Kada primenite ispravku 912945 za Internet Explorer, pona?anje ispravke za ActiveX kontrole u programu Internet Explorer koja se nalazi u bezbednosnoj ispravci 912812 je onemogu?eno. Bezbednosne ispravke koje se nalaze u bezbednosnoj ispravci 912812 i dalje su prisutne i funkcionalne. Onemogu?eno je samo pona?anje ispravke za ActiveX kontrole u programu Internet Explorer.
 • Problemi sa prikazivanjem Web stranica u okviru programa Internet Explorer

  Do ovog problema dolazi ako se datoteka Mshtml.dll ponovo registruje nakon instalacije ove kumulativne ispravke. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Kumulativna bezbednosna ispravka za Internet Explorer

  Preporu?ujemo da instalirate bezbednosnu ispravku 912812 za Internet Explorer umesto ispravke 912945 koja je opisana u ovom ?lanku.
 • Dijalozi po?etnog prijavljivanja mogu se ponovo pojaviti i uspostaviti podrazumevane konfiguracije

  Do ovog problema dolazi ako primenite verziju hitne ispravke ove softverske ispravke na 64-bitnim sistemima, na primer na verziji operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 zasnovanoj na Itanium ?ipovima, 64-bitnoj verziji operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 ili na 64-bitnoj verziji operativnog sistema Windows XP sa odgovaraju?im servisnim paketima. U tom slu?aju, dijalozi po?etnog prijavljivanja mogu se pojaviti za aplikacije i komponente Windowsa. Osim toga, uspostavljaju se po?etne vrednosti nekih komponenti. Ovo pona?anje mo?e dovesti do slede?ih problema:
  • Aplikacije pitaju korisnike da daju saglasnost za funkcije privatnosti.
  • Uspostavljaju se podrazumevane postavke za omiljene lokacije u programu Internet Explorer.
  • Uspostavljaju se podrazumevane postavke bezbednosnih zona u programu Internet Explorer.
  • Uspostavljaju se podrazumevane vrednosti za vi?e opcija za postavke u programu Internet Explorer.
  • Pojavljuju se po?etni dijalozi programa Windows Media Player.
  Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • Traka sa alatkama ?Google?

  Mo?ete se susresti sa naru?avanjem pristupa na traci sa alatkama ?Google? kada zatvorite prozor koji sadr?i neaktivnu ActiveX kontrolu. Tehni?ki timovi korporacije Microsoft i preduze?a Google zajedno rade na re?avanju ovog problema. O?ekuje se da ?e Google re?iti ovaj problem pomo?u svog automatskog ?mehanizma servisiranja? za korisnike trake sa alatkama ?Google?. Ovaj problem se javlja u verzijama trake sa alatkama ?Google? starijim od verzije 3.0.129.2. Posetite slede?u Google Web lokaciju da biste preuzeli najnoviju verziju:
  http://toolbar.google.com/T4/intl/sr/
 • Tehnika eksterne skripte ne funkcioni?e kada je opozvan izbor u polju za potvrdu ?Onemogu?i otklanjanje gre?aka u skriptama (Internet Explorer)?

  Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • ActiveX kontrole koje koriste okru?enje Java Platform, Standard Edition 1.3 ili 1.4

  Kada kliknete na ActiveX kontrolu apleta u programu koji pokre?e kontrolu apleta pomo?u okru?enja Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ili J2SE 1.4, fokus nije postavljen na kontrolu apleta. Morate jo? jednom kliknuti na kontrolu da biste uspostavili fokus. Pona?anje fokusa ispravno radi u okru?enju J2SE 1.5. Da biste nabavili najnoviju verziju okru?enja J2SE, posetite slede?u Sun Microsystems, Inc. Web lokaciju:
  http://java.sun.com/j2se
 • Nije mogu?e koristiti parametar ?/integrate? za a?uriranje datoteka Windows instalacionog izvora

  Administratori ne mogu da koriste parametar /integrate za a?uriranje datoteka Windows instalacionog izvora ovom ispravkom. O?ekuje se da ?e ovaj problem biti re?en u slede?oj ispravci za Windows Server 2003 i Windows XP. Da biste izbegli ovaj problem, koristite alatku ?Sysprep?. Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457067.aspx
  Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • Siebel programi koji koriste ActiveX kontrole

  Softverska ispravka 912945 uti?e na sve Siebel 7 High Interactive klijente. Kada primenite ovu ispravku, morate kliknuti nekoliko puta da biste uspostavili interakciju sa Siebel programom. Morate kliknuti jednom za svaku ActiveX kontrolu u programu. Siebel radi sa korporacijom Microsoft na identifikaciji re?enja. O?ekuje se da ?e ispravka za Siebel proizvode biti objavljena u prole?e 2006. Za vi?e informacija o ispravkama za Siebel proizvode posetite slede?u Web lokaciju Siebel podr?ke:
  http://www.oracle.com/yu/index.html
 • Imena procesa davanja saglasnosti za podudaranje niski

  Po podrazumevanoj vrednosti, odre?ene aplikacije imaju imena procesa koja predstavljaju podskup aplikacija za koje se daje saglasnost za novo pona?anje ActiveX kontrole. Kao primer se mo?e navesti datoteka APExplorer.exe u kojoj Explorer.exe predstavlja podnisku njenog imena. Zato se za datoteku Explorer.exe daje saglasnost za novo pona?anje ActiveX kontrole. Te aplikacije ispoljavaju novo pona?anje ActiveX kontrole.

  Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • MFC kontrole ostavljaju trajni prozor

  U odre?enim slu?ajevima, prilikom udaljavanja sa stranice sa MFC ActiveX kontrolom, kontrola se i dalje pojavljuje u novom prozoru. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
 • Visual Basic kontrole se ne pojavljuju

  U odre?enim slu?ajevima, kontrole kreirane u programu Visual Basic koje se prikazuju sa CSS atributima prikaza i vidljivosti mo?da se ne?e pojaviti. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
 • Poruka bezbednosnog upozorenja kada poku?ate da otvorite PDF dokument sa bezbedne (https://) Web stranice

  Kada poku?ate da otvorite PDF dokument sa bezbedne (https://) Web stranice, gre?kom dobijate poruku bezbednosnog upozorenja za me?oviti sadr?aj. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
Za preporu?ene tehnike kako biste se uverili da ActiveX kontrole funkcioni?u bez interakcije korisnika posetite slede?u MSDN Web lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx
Do slede?ih problema dolazi na Web lokacijama koje ne koriste preporu?ene tehnike.

Napomena Svi navedeni problemi re?avaju se kori??enjem tehnika koje su opisane na MSDN Web lokaciji.
 • Pomeranje
  Kada koristite mi?a za pomeranje na stranici koja sadr?i interaktivnu kontrolu, kontrola mo?da ne?e biti ispravno prikazana. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Prijavljena su naru?avanja pristupa u slu?aju Java programa koji koriste Abstract Window Toolkit (AWT) klase u korisni?kom interfejsu. Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 912812 za Internet Explorer.
 • Prozirni Flash objekat
  Reklama na celoj stranici nestaje, ali se trougao fokusa zadr?ava. U ovom slu?aju, kontrola je i dalje tu, ali je prozirna. Zbog toga povezani preklopljeni prozor ostaje na stranici.
 • DHTML meniji
  Kada se DHTML meni pro?iri, on se mo?e pojaviti iznad ActiveX kontrole. Ako u tom slu?aju izaberete meni, ne?ete pristupiti DHTML meniju, ve? ?ete omogu?iti kontrolu. Preklopljeni prozor ima najvi?i redosled po z osi. Zbog toga prozor dobija poruku o kliku mi?em.
 • Kontrole sa odzivom pre u?itavanja
  Kada se odre?ene kontrole u?itavaju na Web stranici, funkcionalnost ove ispravke ne maskira ih ispravno. U ove kontrole spadaju kontrole koje se koriste u okviru programa Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Kada Windows utvrdi da je kontrola neaktivna, sistem pita korisnika pre u?itavanja kontrole.
 • CSS atributi na kontrolama
  Kontrole koje su skrivene ili imaju postavku prikaza Nema, ali koje nemaju dimenzije veli?ine, prikazuju trougao fokusa kada pomerate pokaziva? preko njih.
  Ovaj problem je re?en u bezbednosnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.

Tehni?ka podr?ka za 64-bitne verzije operativnog sistema Microsoft Windows

Proizvo?a? hardvera obezbe?uje tehni?ku podr?ku i pomo? za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows. Proizvo?a? hardvera obezbe?uje podr?ku jer je 64-bitna verzija operativnog sistema Windows uklju?ena u hardver. Proizvo?a? hardvera je mo?da prilagodio instalaciju operativnog sistema Windows jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu da uklju?uju odre?ene upravlja?ke programe ure?aja ili opcionalne postavke radi pove?avanja performansi hardvera. Microsoft ?e obezbediti razumljivu koli?inu pomo?i ukoliko vam bude potrebna tehni?ka pomo? u vezi sa 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. Me?utim, mo?da ?ete morati li?no da se obratite proizvo?a?u. Proizvo?a? je najbolje kvalifikovan da podr?ava softver koji je instalirao na hardver.

Za informacije o Microsoft Windows XP Professional x64 Edition posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Za informacije o 64-bitnim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx
Microsoft istra?uje ovaj problem i objavi?e vi?e informacija u ovom ?lanku kada one postanu dostupne. Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvedeni su od strane preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 912945 - Poslednji pregled: 25. septembar 2013. - Revizija: 14.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbFAQ KB912945

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com