ID c?a bi: 912945 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
CH ?
B?n c?p nh?t ?c m t? trong bi vi?t ny ?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t tch l?y m?i nh?t dnh cho Internet Explorer. ? ci ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, h?y ci ?t t?t c? cc b?n c?p nh?t quan tr?ng ho?c u tin cao. ? lm vi?c ny, h?y truy c?p vo Web site Windows Update:
http://update.microsoft.com
? bi?t thm thng tin k? thu?t v? b?n c?p nh?t b?o m?t tch l?y m?i nh?t dnh cho Internet Explorer, h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Bi vi?t ny nh?m thng bo cho cc chuyn vin CNTT v nh pht tri?n v? s? thay ?i trong cch th?c Internet Explorer x? l? i?u khi?n ActiveX. Ng?i dng gia ?nh c th? truy c?p Web site sau c?a Microsoft ? bi?t thng tin v? cch Internet Explorer x? l? i?u khi?n ActiveX khi b?n c?p nh?t ny ?c ci ?t:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/techinfo/activexupdate.mspx
Lu ? N?u b?n ang g?p s? c? v?i i?u khi?n ActiveX trn m?t Web site b?n tin t?ng, h?y thm Web site vo vng Site tin cy trong Internet Explorer. thc hin vic nay, hay thc hin theo cac bc sau trong Internet Explorer:
 1. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet.
 2. Trn tab Bao mt, bm Site Tin cy r?i b?m Site.
 3. Trong Thm website ny vo vng, g? URL c?a Web site b?n mu?n thm.
 4. Bm Thm, sau o bm ong.
N?u s? c? v?n ti?p di?n, h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/807
Quan tr?ng Thng tin trong bi vi?t ny p d?ng cho phin b?n Internet Explorer ?c pht hnh v c?p nh?t trong kho?ng th?i gian t? thng 4 nm 2006 ?n thng 4 nm 2008. Trong thng 4 nm 2008, hnh vi ?c m t? trong bi vi?t ny b? xa kh?i Internet Explorer b?ng b?n c?p nh?t b?o m?t MS08-024. ? bi?t thm thng tin k? thu?t v? MS08-024, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
947864 MS08-024: Cp nht bao mt tich luy cho Internet Explorer
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft ? phat hanh ban cp nht phn mm ln Microsoft Internet Explorer 6 cho Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) va Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 (SP1). B?n c?p nh?t ny thay ?i cch th?c Internet Explorer x? l? m?t s? trang Web s? d?ng i?u khi?n ActiveX v tr?nh b? sung Java. Vi du v iu khin ActiveX bao gm nhng chng trinh sau:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Sau khi cai t ban cp nht nay, ban khng th tng tac vi iu khin ActiveX t mt s trang Web nht inh cho n khi nhng iu khin nay c kich hoat. kich hoat iu khin ActiveX, ban co th bm iu khin bng tay. Cung co nhng ky thut ma ngi phat trin Web s dung cp nht trang Web cua ho. bit thm thng tin v nhng ky thut nay, hay vao Web site sau cua MSDN:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms537508.aspx
Khi ban cai t ban cp nht nay, nhi phn Plugin.ocx a c loai bo hoan toan khoi Windows Server 2003 va Windows XP. Nhi phn Plugin.ocx la mt cu phn ring cua Internet Explorer ma khng co giao din chung nao. Plugin.ocx c s dung lu tr trinh cm vao Netscape lam iu khin ActiveX. Chc nng Plugin.ocx Windows Server 2003 va Windows XP bi v hiu hoa vao nm 2003 vi ly do bao mt. Ban cp nht nay loai bo hoan toan ma Plugin.ocx khng hoat ng.

Microsoft se phat hanh ban cp nht cho cac phin ban Windows XP va Windows Server 2003 hin hanh nh mt phn cua ban cp nht Internet Explorer nay. Tt ca cac h iu hanh khach cung se c cp nht. Nhng h iu hanh khach nay bao gm:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows Xp Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional cho H thng nhung
Hin tai, Microsoft cha phat hanh cac ban cp nht cho cac phin ban trc cua Internet Explorer, Windows Server 2003, hay Windows XP. Tuy nhin, Microsoft co th phat hanh ban cp nht cho cac phin ban nay trong tng lai. Thng tin b sung v lich phat hanh se c ng trong bai bao nay khi co thng tin.

Cac tp sau y hin a co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Ban cp nht Internet Explorer cho Windows Server 2003, phin ban 32 bit da trn x86 vi Goi Dich vu 1:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 912945 by gi.
Ban cp nht Internet Explorer cho Windows Server 2003, phin ban 64 bit da vao Itanium vi Goi Dich vu 1:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 912945 by gi.
Ban cp nht Internet Explorer cho Windows Server 2003, phin ban 64 bit da trn x64:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 912945 by gi.
Ban cp nht Internet Explorer cho Windows XP Professional x64 Edition:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 912945 by gi.
Ban cp nht Internet Explorer cho Windows XP vi Goi Dich vu 2:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 912945 by gi.
bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Thng tin thm

Cac vn a xac inh

 • Ban cp nht Internet Explorer ActiveX trong ban cp nht bao mt 912812 bi v hiu hoa

  Sau khi ban trin khai ban cp nht 912945 cho Internet Explorer, hanh vi cp nht Internet Explorer ActiveX trong ban cp nht bao mt 912812 bi v hiu hoa. Cac ming va bao mt trong ban cp nht bao mt 912812 vn con va se vn hoat ng. Chi hanh vi cp nht Internet Explorer ActiveX bi v hiu hoa.
 • Cac vn chuyn dich trang Web trong Internet Explorer

  Vn nay xay ra nu Mshtml.dll c ng ky lai sau khi ban cai t ban cp nht tich luy nay. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Cp nht bao mt tich luy cho Internet Explorer

  Chung ti khuyn nghi ban cai t ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer thay vi cai t ban cp nht 912945 c m ta trong bai vit nay.
 • Hp thoai ng nhp ln u tai xut hin va t lai cu hinh mc inh

  Vn nay xay ra nu ban trin khai phin ban hotfix cua ban cp nht phn mm nay trn h thng 64 bit, nh phin ban da vao Itanium hoc x64 cua Windows Server 2003 hoc phin ban da vao x64 cua Windows XP vi cac goi dich vu tng ng. Trong trng hp nay, hp thoai ng nhp ln u co th xut hin cho cac ng dung va cho cac cu phn Windows. Ngoai ra, mt s thit t t lai mc inh. Hanh vi nay co th gy ra nhng vn sau:
  • Cac ng dung yu cu ngi dung chon cac tinh nng bao mt.
  • Thit t mc inh cho a chung Internet Explorer c t lai.
  • Vung bao mt Internet Explorer c t lai theo thit t mc inh.
  • Thit t nng cao cua Internet Explorer c t lai theo thit t mc inh.
  • Hp thoai Windows Media Player u tin xut hin.
  Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer.
 • Google Toolbar

  Ban co th gp phai trng hp vi pham truy nhp trong Google Toolbar khi ban ong ca s cha iu khin ActiveX khng hoat ng. i ky thut cua Microsoft va Google a hp tac vi nhau giai quyt vn nay. Google hy vong giai quyt c vn nay bng cach s dung "c ch phuc vu" t ng cua Google danh cho ngi dung Google Toolbar. Vn nay anh hng n cac phin ban Google Toolbar trc phin ban 3.0.129.2. Ghe thm Web site sau cua Google Web site tai xung phin ban mi nht:
  http://toolbar.google.com/T4/intl/vi/index.html
 • Ky thut tp lnh bn ngoai khng hoat ng khi bo chon hp kim "V hiu hoa G li Tp lnh (Internet Explorer)"

  Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer.
 • iu khin ActiveX dung Nn Java Platform, Standard Edition 1.3 hoc 1.4

  Sau khi ban bm vao mt iu khin b? tr? ActiveX trong chng trinh chay iu khin b? tr? bng Nn Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoc J2SE 1.4, tiu im khng chuyn ti iu khin b? tr?. Ban phai bm lai vao iu khin thit lp tiu im. Hanh vi tiu im se hoat ng chinh xac trong J2SE 1.5. ly phin ban mi nht cua J2SE, ghe thm Web site sau cua Sun Microsystems, Inc.:
  http://java.sun.com/j2se
 • Khng th dung khoa chuyn /integrate cp nht cac tp ngun cai t Windows

  Quan tri vin khng th dung khoa chuyn /integrate cp nht tp ngun cai t Windows vi ban cp nht nay. iu nay hy vong c khc phuc trong ban cp nht tip theo cua Windows Server 2003 va Windows XP. x ly vn nay, dung cng cu Sysprep. bit thm thng tin, ghe thm web site sau cua Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/bb457067.aspx
  S? c? ny ?c kh?c ph?c trong b?n c?p nh?t b?o m?t 912812 dnh cho Internet Explorer.
 • Cac chng trinh cua Siebel s dung iu khin ActiveX

  Ban cp nht phn mm 912945 se anh hng ti tt ca khach hang s dung Siebel 7 High Interactive . Sau khi ban ap dung ban cp nht nay, ban phai bm vai ln tng tac vi chng trinh Siebel, mt ln cho mi iu khin ActiveX trong chng trinh. Siebel ang hp tac vi Microsoft tim ra giai phap. D? ki?n, ban cp nht san phm cua Siebel se c phat hanh vao khoang mua xun 2006. bit thm thng tin v cac ban cp nht san phm cua Siebel, ghe thm Web site Tr giup cua Siebel sau y:
  http://www.oracle.com/as/index.html
 • Tn cac tin trinh chon phu hp xu con

  Theo mc inh, mt s ng dung nht inh co tn tin trinh la tp con cua cac ng dung c chon trong hanh vi ActiveX mi. Vi du: APExplorer.exe, trong o xu con cua tn nay la Explorer.exe. Vi vy, Explorer.exe c chon trong hanh vi ActiveX mi. Nhng ng dung nh vy a ra hanh vi ActiveX mi.

  Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer
 • iu khin MFC lai mt ca s khng tt c

  Trong mt s trng hp nh?t ?nh, khi di chuyn khoi mt trang bng iu khin MFC ActiveX, iu khin vn xut hin trong ca s mi. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht 916281cho Internet Explorer.
 • iu khin Visual Basic khng xut hin

  Trong mt s trng hp nht inh, iu khin tao trong Visual Basic hin thi vi cac thuc tinh CSS hin thi co th khng xut hin. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 916281 cho Internet Explorer.
 • Thng bao canh bao bao mt khi ban c m tai liu PDF t trang Web bao mt (https://)

  Khi ban c m tai liu PDF t trang Web bao mt (https://), ban nhn c khng ung cach thng bao canh bao bao mt vi ni dung hn hp. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht 916281cho Internet Explorer.
Cac ky thut khuyn nghi am bao iu khin ActiveX hoat ng ma khng cn ngi dung tng tac, ghe thm Web site MSDN sau y:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms537508.aspx
S? c? sau x?y ra trn Web site khng s? d?ng cc k? thu?t ?c khuy?n ngh?.

Chu y Tt ca cac vn nay c giai quyt bng ky thut m ta trn Web site MSDN.
 • Cun
  Khi ban cun chut trn mt trang cha iu khin tng tac, iu khin co th khng c hin thi ung cach. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Cac trng hp truy nhp a c bao cao bng chng trinh Java s dung lp Abstract Window Toolkit (AWT) trong giao din ngi dung. Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 912812 cho Internet Explorer.
 • Flash Trong sut
  M?t qu?ng co trn ton trang bi?n m?t. Tuy nhin, h?nh ch? nh?t tr?ng tm v?n c?n. Trong t?nh hu?ng ny, i?u khi?n v?n c?n . Tuy nhin, i?u khi?n trong su?t. Do o, ca s che phu lin quan vn con trn trang o.
 • Menu DHTML
  Khi menu DHTML c bung rng, menu co th xut hin u iu khin ActiveX. Nu ban bm vao menu trong tinh hung nay, ban kich hoat iu khin thay vi co c truy nhp vao menu DHTML. Ca s che phu co th t z cao nht. Vi vy, ca s nay nhn c tin nhn nhp chut.
 • Cac iu khin nhc trc khi c nap
  Khi nap mt s iu khin nht inh trn mt trang Web, nhng iu khin nay khng c che mt na chinh xac bng chc nng cua ban cp nht nay. Nhng iu khin nay bao gm iu khin c s dung trong Macromedia Shockwave Director, trong QuickTime Player, va trong Virtools Web Player. Khi Windows xac inh co iu khin khng hoat ng, h thng se nhc ngi s dung trc khi nap iu khin.
 • Thuc tinh CSS trn iu khin
  iu khin bi n hoc co thit t ch hin thi la Khng co, nhng co cac gia tri kich thc, hin thi hinh ch nht tiu im khi ban di chuyn con tro ln chung.
  Vn nay c giai quyt trong ban cp nht bao mt 916281 cho Internet Explorer.


Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 912945 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbFAQ KB912945

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com