כיצד להגדיר את SQL Server 2005 לאפשר חיבורים מרוחקים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 914277 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

בעת ניסיון להתחבר למופע של Microsoft SQL Server 2005 ממחשב מרוחק, עלולה להופיע הודעת שגיאה. בעיה זו עלולה להתרחש בעת שימוש בתוכנית כלשהי להתחברות אל SQL Server. לדוגמה, הודעת השגיאה הבא תופיע בעת שימוש בכלי השירות SQLCMD להתחברות אל SQL Server:
Sqlcmd: Error: Microsoft SQL Native Client: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (אירעה שגיאה בעת יצירת חיבור לשרת. בעת התחברות אל SQL Server 2005, ייתכן שתכונה זו תיגרם לאור העובדה שבמסגרת הגדרות ברירת המחדל, SQL Server אינו מאפשר חיבורים מרחוק).
בעיה זו עלולה להתרחש כאשר SQL Server 2005 לא מוגדר לקבל חיבורים מרחוק. כברירת מחדל, SQL Server 2005 Express Edition ו- SQL Server 2005 Developer Edition אינם מאפשרים חיבורים מרחוק. כדי להגדיר את SQL Server 2005 לאפשר חיבורים מרחוק, בצע את כל הפעולות הבאות:
 • אפשר חיבורים מרחוק במופע של SQL Server שאליו ברצונך להתחבר ממחשב מרוחק.
 • הפעל את שירות SQL Server Browser.
 • הגדר את חומת האש לאפשר תעבורת רשת הקשור ל- SQL Server ולשירות SQL Server Browser.
מאמר זה מתאר כיצד להשלים כל אחד משלבים אלה.

מידע נוסף

כדי לאפשר חיבורים מרחוק במופע של SQL Server 2005 ולהפעיל את שירות SQL Server Browser, השתמש בכלי SQL Server 2005 Surface Area Configuration. הכלי Surface Area Configuration מותקן בעת התקנת SQL Server 2005.

אפשר חיבורים מרחוק עבור SQL Server 2005 Express או עבור SQL Server 2005 Developer Edition

עליך לאפשר חיבורים מרחוק עבור כל מופע של SQL Server 2005 שאליו ברצונך להתחבר ממחשב מרוחק. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, הצבע על כלי תצורה ולאחר מכן לחץ על SQL Server Surface Area Configuration.
 2. בדף SQL Server 2005 Surface Area Configuration, לחץ על Surface Area Configuration for Services and Connections.
 3. בדף Surface Area Configuration for Services and Connections (תצורת אזור פני שטח עבור שירותים וחיבורים), הרחב את Database Engine (מנגנון מסד נתונים), לחץ על Remote Connections (חיבורים מרחוק), לחץ על Local and remote connections (חיבורים מקומיים ומרוחקים), לחץ על הפרוטוקול המתאים לסביבה שלך ולאחר מכן לחץ על Apply (החל).

  הערה לחץ על אישור עם הופעת ההודעה הבאה:
  שינויים בהגדרות החיבור ייכנסו לתוקף לאחר הפעלה מחדש של שירות Database Engine.
 4. בדף Surface Area Configuration for Services and Connections (תצורת אזור פני שטח עבור שירותים וחיבורים), הרחב את Database Engine (מנגנון מסד נתונים), לחץ על Service (שירות), לחץ על Stop (עצירה), המתן עד ששירות MSSQLSERVER ייעצר ולאחר מכן לחץ על Start (הפעל) כדי להפעיל את שירות MSSQLSERVER.

הפעל את שירות SQL Server Browser

אם SQL Server 2005 פועל באמצעות שם מופע ואינך משתמש בשם יציאת TCP/IP ספציפי במחרוזת החיבור שלך, עליך להפעיל את שירות SQL Server Browser כדי לאפשר חיבורים מרחוק. לדוגמה, SQL Server 2005 Express מותקן עם שם מופע ברירת מחדל של ?Computer Name\SQLEXPRESS. עליך להפעיל את שירות SQL Server Browser פעם אחת בלבד, ללא תלות בכמות המופעים של SQL Server 2005 הפועלים. כדי להפעיל את שירות SQL Server Browser, בצע את הפעולות הבאות:

חשוב פעולות אלה עשויות להגביר את חשיפתך לסיכוני אבטחה. פעולות אלה גם עלולות להפוך את הרשת שלך לפגיעה יותר להתקפות מצד משתמשים זדוניים או תוכנות זדוניות כגון וירוסים. מומלץ להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לאפשר לתוכניות לפעול כפי שנועדו לפעול וכדי ליישם יכולות ספציפיות של תוכניות. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים שתנסה להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום ההליך בסביבה הספציפית שלך. אם תבחר ליישם הליך זה, נקוט בכל אמצעי מתאים נוסף שיסייע בהגנת המערכת שלך. מומלץ שתשתמש בהליך זה רק אם הוא באמת נחוץ לך.
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, הצבע על כלי תצורה ולאחר מכן לחץ על SQL Server Surface Area Configuration.
 2. בדף SQL Server 2005 Surface Area Configuration, לחץ על Surface Area Configuration for Services and Connections.
 3. בדף Surface Area Configuration for Services and Connections (תצורת אזור פני שטח עבור שירותים וחיבורים), לחץ על SQL Server Browser, לחץ על Automatic (אוטומטי) עבור Startup type (סוג הפעלה) ולאחר מכן לחץ על Apply (החל).

  הערה בעת לחיצה על האפשרות אוטומטי, שירות SQL Server Browser יופעל באופן אוטומטי בכל פעם שתפעיל את Microsoft Windows.
 4. לחץ על Start (הפעל) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
הערה בעת הפעלת שירות SQL Server Browser במחשב, המחשב מציג שמות מופעים ופרטי חיבור עבור כל מופע של SQL Server שפועל במחשב. ניתן לצמצם סיכון זה על-ידי הימנעות מהפעלת שירות SQL Server Browser על-ידי התחברות למופע של SQL Server ישירות באמצעות יציאת TCP מוקצית. התחברות ישירה למופע של SQL Server באמצעות יציאת TCP אינה נדונה במאמר זה. לקבלת מידע נוסף אודות שרת SQL Server Browser והתחברות למופע של SQL Server, עיין בנושאים הבאים באתר SQL Server Books Online:
 • SQL Server Browser Service (שירות SQL Server Browser)
 • Connecting to the SQL Server Database Engine (התחברות אל SQL Server Database Engine)
 • Client Network Configuration (תצורת רשת לקוח)

יצירת חריגים בחומת האש של Windows

שלבים אלה חלים על גירסת חומת האש של Windows הכלולה ב- Windows XP Service Pack 2 (SP2)? וב- Windows Server 2003. אם אתה משתמש במערכת חומת אש אחרת, עיין בתיעוד חומת האש לקבלת מידע נוסף.

אם אתה משתמש בחומת אש במחשב שבו פועל SQL Server 2005, חיבורים חיצוניים ל- SQL Server 2005 ייחסמו אלא אם כן SQL Server 2005 ושירות SQL Server Browser יכולים לנהל תקשורת באמצעות חומת האש. עליך ליצור חריג עבור כל מופע של SQL Server 2005 שברצונך שיקבל חיבורים מרחוק וחריג עבור כל שירות SQL Server Browser.

SQL Server 2005 משתמש במזהה מופע כחלק מהנתיב בעת התקנת קבצי התוכנית שלו. כדי ליצור חריג עבור כל מופע של SQL Server, עליך לזהות את מזהה המופע הנכון. כדי להשיג מזהה מופע, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על Microsoft SQL Server 2005, הצבע על כלי תצורה ולאחר מכן לחץ על SQL Server Configuration Manager.
 2. ב- SQL Server Configuration Manager, לחץ על שירות SQL Server Browser בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המופע בחלון הראשי ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים).
 3. בדף SQL Server Browser Properties (מאפייני SQL Server Browser), לחץ על הכרטיסיה Advanced (מתקדם), אתר את מזהה המופע ברשימת המאפיינים ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
כדי לפתוח את חומת האש של Windows, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד firewall.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.

צור חריג עבור SQL Server 2005 בחומת אש של Windows

כדי ליצור חריג עבור SQL Server 2005 בחומת אש של Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחומת האש של Windows, לחץ על הכרטיסיה חריגים ולאחר מכן לחץ על הוספת תוכנית.
 2. בחלון 'הוספת תוכנית' לחץ על עיון.
 3. לחץ על תוכנית ההפעלה C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe, לחץ על פתיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה ייתכן שהנתיב יהיה שונה, בהתאם למיקום שבו SQL Server 2005 מותקן. MSSQL.1 הוא מציין מיקום עבור מזהה המופע שהשגת בשלב 3 של ההליך הקודם.
 4. חזור על שלבים 1 עד 3 עבור כל מופע של SQL Server 2005 שעבורו יש צורך בחריג.

צור חריג עבור שירות SQL Server Browser בחומת האש של Windows

כדי ליצור חריג עבור שירות SQL Server Browser בחומת אש של Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחומת האש של Windows, לחץ על הכרטיסיה חריגים ולאחר מכן לחץ על הוספת תוכנית.
 2. בחלון 'הוספת תוכנית' לחץ על עיון.
 3. לחץ על תוכנית ההפעלה C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe, לחץ על פתיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה ייתכן שהנתיב יהיה שונה, בהתאם למיקום שבו SQL Server 2005 מותקן.

מאפיינים

Article ID: 914277 - Last Review: יום שישי 13 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
מילות מפתח 
kbsqlmanagementtools kbhowto kbtshoot kbinfo KB914277

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com