M??inot instal?t Windows Defender (beta 2) sist?mas Windows 2000 dator?, tiek r?d?ts k??das zi?ojums: "This software requires GDI+ Please load the Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 915052 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.


Inform?cija par beta versiju
?aj? rakst? apskat?ts Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta "k?da t? ir" un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

Microsoft ?im beta versijas produktam nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet Web viet?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Microsoft Windows Defender (beta 2) dator?, kur? darbojas Microsoft Windows 2000, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
This software requires GDI+. Please load the Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack (?ai programmat?rai nepiecie?ama GDI+. L?dzu, iel?d?jiet Windows 2000 dro??bas programmat?ras priek?nosac?jumu pakotni)
Noklik??inot uz OK (Labi), varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Installation Error (Instal?cijas k??da)

The wizard was interrupted before Windows Defender could be completely installed. (Ved?a darb?ba tika p?rtraukta, pirms programma Windows Defender tika piln?b? instal?ta.)

Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again. (J?su sist?ma netika modific?ta. Lai instal??anu pabeigtu citreiz, v?lreiz palaidiet uzst?d??anas programmu.)

Click Finish to exit the wizard. (Noklik??iniet uz Pabeigt, lai izietu no ved?a.)

IEMESLS

??da probl?ma rodas t?p?c, ka programmai Windows Defender (beta 2) nepiecie?ami noteikti Microsoft Windows grafisko ier??u interfeisa (GDI+) bin?rie faili. P?c noklus?juma ?ie GDI+ bin?rie faili var neb?t instal?ti dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 2000.

Lai instal?tu Windows Defender (beta 2), j?darbina pa?reiz?j? GDI+ versija. Pa?reiz?j? GDI+ versija ir pieejama Windows atjaunin??anas un Microsoft lejupiel?des centra Web viet?s.

Windows grafisko ier??u interfeiss lietojumprogramm?m ?auj videodisplej? un printer? izmantot grafikas un format?tu tekstu. Windows lietojumprogrammas nepiek??st grafikas aparat?rai tie?? veid?. T? viet? Windows grafisko ier??u interfeiss lietojumprogrammu viet? mijiedarbojas ar ier??u draiveriem.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Lejupiel?d?jiet platformas SDK izplat?mo pakotni: GDI+. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a
  Svar?gi! Lejupiel?d?jot failu Ggdiplus_dnld.exe, noklik??iniet uz Save (Saglab?t) un saglab?jiet ?o failu darbvirsm?.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Ggdiplus_dnld.exe un p?c tam uz Yes (J?), lai piekristu Microsoft programmat?ras licences noteikumiem.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, tilpatspiediet visus failus darbvirsm?. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), veiciet dubultklik??i uz Desktop (Darbvirsma) un p?c tam noklik??iniet uz Unzip (Tilpatspiest).
 4. Manu?li kop?jiet failu Gdiplus.dll no darbvirsmas uz mapi %systemroot%\System32. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Explore (P?rl?kot).
  2. Noklik??iniet uz Desktop (Darbvirsma).
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Gdiplus.dll un p?c tam noklik??iniet uz Copy (Kop?t).
  4. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet %systemroot%\System32 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  5. Noklik??iniet uz Edit (Redi??t) un p?c tam uz Paste (Iel?m?t).
 5. M??iniet instal?t programmu Windows Defender (beta 2).

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 915052 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertisebeginner kberrmsg KB915052

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com