Poruka o gre?ci prilikom poku?aja instaliranja programa Windows Defender (Beta 2) na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000: ?Softver zahteva GDI+ U?itajte Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 915052 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.


Informacije o Beta verziji
Ovaj ?lanak raspravlja o Beta verziji proizvoda kompanije Microsoft. Informacije u ovom ?lanku su date kao takve i podlo?ne su promenama bez najave.

Za ovaj proizvod Beta verzije nije dostupna formalna podr?ka od strane kompanije Microsoft. Za informacije o tome kako da nabavite podr?ku za Beta verziju pogledajte dokumentaciju koja je uklju?ena uz datoteke Beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate program Microsoft Windows Defender (Beta 2) na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000, mo?ete da primite slede?u poruku o gre?ci:
Ovaj softver zahteva GDI+. U?itajte Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack
Kada kliknete na dugme OK (U redu), mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Gre?ka u instalaciji

Rad ?arobnjaka je prekinut pre nego ?to je program Windows Defender mogao biti instaliran u potpunosti.

Sistem nije izmenjen. Da biste dovr?ili instalaciju neki drugi put, ponovo pokrenite program za instalaciju.

Kliknite na dugme Finish (Zavr?i) da biste zatvorili ?arobnjak.

UZROK

Ovaj problem se javlja jer program Windows Defender (Beta 2) zahteva odre?ene binarne datoteke programa Microsoft Windows graphics device interface (GDI+) (Interfejs grafi?kih ure?aja za operativni sistem Microsoft Windows). Po podrazumevanoj vrednosti, ove GDI+ binarne datoteke mo?da nisu instalirane na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000.

Da biste instalirali program Windows Defender (Beta 2), morate da radite sa trenutnom verzijom programa GDI+. Trenutna verzija programa GDI+ je dostupna na Web lokacijama Windows Update (A?uriranje Windowsa) i Microsoft Download Center (Microsoft Centar za preuzimanje).

Interfejs grafi?kih ure?aja za operativni sistem Windows omogu?ava aplikacijama da koriste grafiku i oblikovani tekst na video prikazu i na ?tampa?u. Aplikacije koje rade pod operativnim sistemom Windows nemaju direktan pristup grafi?kom hardveru. Umesto toga, interfejs grafi?kih ure?aja za operativni sistem Windows je u interakciji sa upravlja?kim programima ure?aja u ime aplikacija.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Preuzmite program Platform SDK Redistributable: GDI+. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a
  Va?no Kada preuzmete datoteku Ggdiplus_dnld.exe, kliknite na dugme Save (Sa?uvaj) i zatim sa?uvajte datoteku na radnoj povr?ini.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Ggdiplus_dnld.exe i zatim kliknite na dugme Yes (Da) kako biste prihvatili Microsoft Software License Terms (Uslove licenciranja za Microsoft softver).
 3. Dekomprimujte sve datoteke na radnu povr?inu kada to od Vas bude zatra?eno. Da biste to uradili, kliknite na dugme Browse (Prona?i), dvaput kliknite na stavku Desktop (Radna povr?ina) i zatim izaberite stavku Unzip (Dekomprimuj).
 4. Ru?no kopirajte datoteku Gdiplus.dll sa radne povr?ine u fasciklu ?%systemroot%\System32?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start (Start) i zatim izaberite stavku Explore (Istra?i).
  2. Izaberite stavku Desktop (Radna povr?ina).
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Gdiplus.dll i zatim izaberite stavku Copy (Kopiraj).
  4. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku (Run) Pokreni, otkucajte %systemroot%\System32 i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  5. Izaberite stavku Edit (Uredi) i zatim izaberite stavku Paste (Nalepi).
 5. Poku?ajte da instalirate program Windows Defender (Beta 2).

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

Svojstva

Identifikator ?lanka: 915052 - Poslednji pregled: 15. maj 2006. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Klju?ne re?i: 
atdownload kbexpertisebeginner kberrmsg KB915052

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com