Raksta ID: 916247 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Windows Genuine Advantage (WGA) valid?cijas process nevalid? sist?mas Microsoft Windows XP kopiju, k? paredz?ts.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??das darb?bas.
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Microsoft Internet Explorer un p?c tam apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag
 2. Noklik??iniet uz S?ciet diagnostiku.

  Piez?me. Ja tiek par?d?ts dialoglodzi?? ar jaut?jumu, vai ?o failu palaist vai saglab?t, noklik??iniet uz Palaist.

  WGA diagnostikas r?ks analiz? datoru un p?c tam par?da iemeslus, k?d?? nevar valid?t Windows XP kopiju. WGA diagnostikas r?ks, iesp?jams, par?da ar? da?us k??du zi?ojumus.

  Visizplat?t?k?s probl?mas ir saist?tas ar neder?gu produkta atsl?gu un blo??tu lielapjoma licences atsl?gu. Ja WGA diagnostikas r?ka ?ener?t? produkta atsl?ga at??iras no ori?in?l?s produkta atsl?gas, p?rejiet uz 3. darb?bu. Ja probl?ma radusies cita iemesla d??, skatiet sada?u "Papildinform?cija", lai probl?mu atrisin?tu.
 3. Ja WGA diagnostikas r?ka ?ener?t? produkta atsl?ga at??iras no ori?in?l?s produkta atsl?gas, ?ener?t? produkta atsl?ga j?maina atpaka? uz ori?in?lo produkta atsl?gu. Lai main?tu produkta atsl?gu, izmantojiet Windows produktu atsl?gu atjaunin??anas r?ku. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/genuine/product-key
 4. Izpildiet vietn? sniegt?s instrukcijas un p?c tam v?lreiz m??iniet valid?t sist?mu Windows XP.

Papildindorm?cija

?aj? sada?? ir sniegti skaidrojumi par WGA k??du zi?ojumiem un to risin?jumi.
 • K??das zi?ojums
  0x80080200
  Neatbalst?ta oper?t?jsist?ma programmai WGA
  Iemesls
  GA ?obr?d nevar noteikt, vai oper?t?jsist?ma ir ori?in?la vai nav. Ta?u joproj?m varat piek??t Windows atjaunin??anas un Microsoft atjaunin??anas vietnei. 
 • K??du zi?ojumi
  0x80080201
  0x80080202
  Nevar noteikt produkta ID (PID)
  Neder?gs produkta ID
  Iemesls
  Sist?ma ir t?d? st?vokl?, kas ne?auj WGA piek??t produkta ID (PID).

  Risin?jums

  Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

  Labot autom?tiski  Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


  Labot k??du 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Piez?mes.
  • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
  • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.  Labot patst?v?gi

  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. P?rbaudiet PID v?rt?bu re?istr?. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
   1. Start?jiet re?istra redaktoru.
   2. Atrodiet un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. P?rliecinieties, vai produkta ID form?ts ir l?dz?gs ?im:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Restart?jiet datoru. Ja sist?mu Windows XP joproj?m nevar valid?t, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma.
 • K??du zi?ojumi
  0x80080203
  0x80080204
  Interneta savienojuma probl?ma
  Pakalpojums nav pieejams
  Iemesls
  Sist?mas Windows XP valid??anu, iesp?jams, neat?auj datora iestat?jumi.

  Risin?jums
  1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba un p?c tam noklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
  3. P?rliecinieties, vai ir iesp?jotas attiec?g?s ActiveX vad?klas opcijas.
  4. Ja dator? ir instal?ta tre??s puses ugunsm?ra programmat?ra, atsp?jojiet ugunsm?ri.
  5. P?rliecinieties, vai datora iestat?jumi Date (Datums) un Time (Laiks) ir pareizi.
  6. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz.
 • K??das zi?ojums
  0x80080205
  Nepietiekamas privil??ijas
  Iemesls
  Lai turpin?tu valid?cijas procesu, j?b?t administratora akredit?cijas datiem.

  Risin?jums
  1. Aktiviz?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz, izmantojot administratora akredit?cijas datus.
  2. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz, izmantojot administratora akredit?cijas datus.
 • K??das zi?ojums
  0x80080206
  Interneta iestat?jumi ne?auj ori?in?lajai ActiveX vad?klai darboties pareizi, vai ar? lietot?js nav datora sist?mas administrators
  Iemesls
  ActiveX vad?kla ir atsp?jota.

  Risin?jums
  1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba un p?c tam noklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
  3. P?rliecinieties, vai ir iesp?jotas opcijas ActiveX vad?klai, kuras d?? tika par?d?ts k??das zi?ojums.
  4. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz.
 • K??das zi?ojums
  0x80080207
  Beidzies valid?cijas koda der?gums
  Iemesls
  Microsoft lejupiel?des centra valid?cijas lap? esat ierakst?jis nepareizu valid?cijas kodu.

  Risin?jums
  1. Izpildiet valid?cijas p?rbaudi v?lreiz.
  2. Ievadiet pareizo valid?cijas kodu.
  3. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz.
 • K??das zi?ojums
  0x80080209
  Nevar palaist Active X
  Iemesls
  ?? probl?ma, iesp?jams, rad?s t?d??, ka pretv?rusu vai ugunsm?ra programmat?ra ne?auj darboties ActiveX vad?kl?m.

  Risin?jums
  1. Konfigur?jiet tre??s puses pretv?rusu vai ugunsm?ra programmat?ru, lai ActiveX vad?klas b?tu iesp?jotas.
  2. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz.
 • K??das zi?ojums
  0x80080211
  Lietot?js ir izv?l?jies iziet no valid?cijas procesa
  Iemesls
  Esat izg?jis no valid?cijas procesa.

  Risin?jums
  Ats?ciet valid?cijas procesu v?l?k.
 • K??das zi?ojums
  0x80080219
  Sist?ma Windows nav aktiviz?ta
  Iemesls
  ?? Windows kopija ir mazumtirdzniec?bas kopija vai OEM kopija. Lai turpin?tu, nepiecie?ama aktiviz??ana.

  Risin?jums
  1. Aktiviz?jiet sist?mu Windows XP.
  2. Valid?jiet sist?mu Windows XP v?lreiz.
 • K??das zi?ojums
  0x80080220
  Neder?ga produkta atsl?ga
  Iemesls
  ?? probl?ma rad?s blo??tas lielapjoma licences atsl?gas d??. Iesp?jams, sist?mu Windows esat instal?jis, izmantojot neder?gu produkta atsl?gu. Lielapjoma licences atsl?gu blo??ja korpor?cija Microsoft, jo tika zi?ots, ka atsl?ga ir zagta vai "nopludin?ta".

  Risin?jums
  1. Ieg?d?jieties jaunu Windows XP kopiju.
  2. Atk?rtoti instal?jiet un valid?jiet jauno Windows XP kopiju.
 • K??das zi?ojums
  0x80080222
  ??s sist?mas Windows kopijas atsl?gu nav izsniegusi korpor?cija Microsoft
  Iemesls
  ?aj? sist?m? instal?t? produkta atsl?ga nav ierakst?ta. T?d?? ?o produkta atsl?gu, iesp?jams, ?ener?ja programma, kas veido neautoriz?tas produktu atsl?gas.

  Risin?jums
  1. Ieg?d?jieties jaunu Windows XP kopiju.
  2. Atk?rtoti instal?jiet un valid?jiet jauno Windows XP kopiju.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mu Windows XP, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/ph/1173?ln=lv#tab0
Lai ieg?tu papildinform?ciju par WGA, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/genuine/faq
892130 Programmas Windows Genuine Advantage (WGA) apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 916247 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com