Identifikator ?lanka: 916247 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Windows Genuine Advantage (WGA) proces provere valjanosti ne proverava valjanost kopije operativnog sistema Microsoft Windows XP kao ?to je o?ekivano.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Microsoft Internet Explorer, a zatim posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag
 2. Kliknite na dugme Pokreni dijagnostiku.

  Napomena Ako dobijete dijalog koji sadr?i pitanje da li ?elite da pokrenete ovu datoteku ili da je sa?uvate, kliknite na dugme Pokreni.

  WGA dijagnosti?ka alatka analizira ra?unar, a zatim navodi razloge za?to ne mo?ete da proverite valjanost kopije operativnog sistema Windows XP. WGA dijagnosti?ka alatka mo?e tako?e da navedene neke poruke o gre?kama.

  Naj?e??i problemi su neva?e?a ?ifra proizvoda i blokirana ?ifra koli?inskog licenciranja. Ako se ?ifra proizvoda, koju je kreirala WGA dijagnosti?ka alatka, razlikuje od originalne ?ifre proizvoda, pre?ite na 3. korak. Ako to nije problem, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? da biste re?ili problem.
 3. Ako se ?ifra proizvoda, koju je kreirala WGA dijagnosti?ka alatka, razlikuje od originalne ?ifre proizvoda, morate da vratite ?ifru proizvoda na originalnu. Da biste promenili ?ifru proizvoda, koristite Windows alatku za a?uriranje ?ifre proizvoda. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx
 4. Sledite uputstva sa Veb lokacije, a zatim ponovo poku?ajte da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.

Dodatne informacije

Ovaj odeljak daje obja?njenja i re?enja za WGA poruke o gre?kama.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080200
  Nepodr?ani operativni sistem za WGA
  Uzrok
  GA ne mo?e trenutno da odredi da li je operativni sistem originalan ili nije. Me?utim, i dalje mo?ete da pristupite Veb lokacijama Windows Update i Microsoft Update.
 • Poruke o gre?kama
  0x80080201
  0x80080202
  Nije mogu?e otkriti ID proizvoda (PID)
  Neva?e?i ID proizvoda
  Uzrok
  Sistem je u stanju koje spre?ava WGA da pristupi ID-u proizvoda (PID).

  Re?enje

  Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

  Popravi umesto mene  Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


  Popravi gre?ku 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Napomene
  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.  Popravi?u sâm

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER posle svake komande.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Proverite vrednost PID-a u registratoru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Otvorite ure?iva? registratora.
   2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega desnim tasterom mi?a:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Proverite da li je ID proizvoda u formatu sli?nom slede?em:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Ponovo pokrenite ra?unar. Ako i dalje ne mo?ete da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP, morate ponovo da instalirate operativni sistem.
 • Poruke o gre?kama
  0x80080203
  0x80080204
  Problem sa Internet vezom
  Usluga je nedostupna
  Uzrok
  Postavke ra?unara vas mo?da spre?avaju da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.

  Re?enje
  1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Prilago?eni nivo.
  3. Uverite se da su povezane opcije ActiveX kontrole omogu?ene.
  4. Ako imate instaliran softver za?titnog zida nezavisnog proizvo?a?a, onemogu?ite za?titni zid.
  5. Uverite se da su postavke za Datum i Vreme za ra?unar ispravne.
  6. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080205
  Nema dovoljno privilegija
  Uzrok
  Morate da koristite administrativne akreditive da biste nastavili sa proverom valjanosti.

  Re?enje
  1. Ponovo aktivirajte Windows XP pomo?u adminstrativnih akreditiva.
  2. Proverite valjanost operativnog sistema Windows XP pomo?u adminstrativnih akreditiva.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080206
  Postavke Interneta ne dozvoljavaju originalnoj ActiveX kontroli da se ispravno pokrene, odnosno korisnik mo?da nije administrator sistema ma?ine
  Uzrok
  ActiveX kontrola je onemogu?ena.

  Re?enje
  1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Prilago?eni nivo.
  3. Uverite se da su opcije omogu?ene za ActiveX kontrolu koja je pokrenula poruku o gre?ci.
  4. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080207
  Kôd provere valjanosti je istekao
  Uzrok
  Otkucali ste neispravan kôd za proveru valjanosti na stranici za proveru valjanosti lokacije Microsoft Download Center.

  Re?enje
  1. Ponovo pokrenite proveru valjanosti.
  2. Unesite ispravan kôd za proveru valjanosti.
  3. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080209
  Nije mogu?e pokrenuti ActiveX
  Uzrok
  Do ovog problema mo?e da do?e jer antivirusni softver ili softver za?titnog zida spre?ava pokretanje ActiveX kontrola.

  Re?enje
  1. Konfiguri?ite antivirusni softver ili softver za?titnog zida nezavisnog proizvo?a?a, tako da ActiveX kontrole budu omogu?ene.
  2. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080211
  Korisnik je odabrao da napusti proces provere valjanosti
  Uzrok
  Napustili ste proces provere valjanosti.

  Re?enje
  Ponovo pokrenite proces provere valjanosti kasnije.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080219
  Windows nije aktiviran
  Uzrok
  Ova kopija operativnog sistema Windows je maloprodajna kopija ili OEM kopija. Aktiviranje je potrebno da biste nastavili.

  Re?enje
  1. Aktivirajte Windows XP.
  2. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080220
  Neva?e?a ?ifra proizvoda
  Uzrok
  Do ovog problema dolazi zbog blokirane ?ifre za koli?insko licenciranje. Mo?da ste instalirali Windows koriste?i pogre?nu ?ifru proizvoda. ?ifru za koli?insko licenciranje je blokirao Microsoft jer je ?ifra prijavljena kao ukradena ili procurela.

  Re?enje
  1. Kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP.
  2. Ponovo instalirajte novu kopiju operativnog sistema Windows XP, a zatim proverite njenu valjanost.
 • Poruka o gre?ci
  0x80080222
  Microsoft nikada nije izdao ?ifru proizvoda povezanu sa va?om kopijom operativnog sistema Windows.
  Uzrok
  ?ifra proizvoda koja je instalirana na ovom sistemu nije zabele?ena. Zbog toga je ovu ?ifru proizvoda verovatno kreirao program koji proizvodi neovla??ene ?ifre proizvoda.

  Re?enje
  1. Kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP.
  2. Ponovo instalirajte novu kopiju operativnog sistema Windows XP, a zatim proverite njenu valjanost.

Reference

Za vi?e informacija o operativnom sistemu Windows XP posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/ph/1173/sr-cs
Vi?e informacija o dodatnoj WGA proveri valjanosti potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/whyValidate.aspx
892130 Opis Windows Genuine Advantage (WGA) provere valjanosti (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 916247 - Poslednji pregled: 1. oktobar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com