Raksta ID: 916281 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-015. Taj? ir visa attiec?g? inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu. Inform?cij? ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas opcijas. Lai skat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas: Piez?mes
 • Vad?klas, kuras pirms iel?d??an?s r?da uzvedni
  Piez?me. ?? probl?ma rodas Web viet?s, kuras neizmanto ieteiktos pa??mienus. ?o probl?mu var atrisin?t, izmantojot pa??mienus, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft Web viet?:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Kad Web lap? ir iel?d?tas noteiktas vad?klas, t?m nav ?? atjaunin?juma funkcionalit?tes pareizi pie??irtas maskas. ??s vad?klas ietver vad?klas, ko izmanto programmas Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player un Virtools Web Player. Sist?mai Windows nosakot, ka vad?kla ir neakt?va, pirms vad?klas iel?des sist?ma lietot?jam par?da uzvedni.
 • Siebel programmas, kas izmanto ActiveX vad?klas
  Atjaunin?jums 912945 ietekm? visus Siebel 7 High Interactive klientus. P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas vair?kas reizes j?noklik??ina, lai laikus mijiedarbotos ar programmas Siebel katru ActiveX vad?klu. Lai identific?tu risin?jumu, programma Siebel darbojas ar Microsoft. Siebel produkta atjaunin?jums tika izlaists 2006. gada pavasar?. Papildinform?ciju par Siebel produkta atjaunin?jumiem skatiet ?aj? Siebel atbalsta Web viet?:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  Lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu, korpor?cija Microsoft sniedz tre?o personu kontaktinform?ciju. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.
 • ActiveX vad?klas, kuras izmanto Java Platform, Standard Edition 1.3 vai Standard Edition 1.4
  Noklik??inot uz ActiveX s?klietotnes vad?klas programm?, kur? darbojas s?klietotnes vad?kla, izmantojot Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 vai J2SE 1.4, fokuss nep?riet uz s?klietotnes vad?klu. Lai iestat?tu fokusu, v?lreiz j?noklik??ina uz vad?klas. Fokuss darbojas pareizi J2SE 1.5. Lai ieg?tu jaun?ko J2SE versiju, apmekl?jiet ?o korpor?cijas Sun Microsystems Web vietu:
  http://java.sun.com/j2se
  Lai uzzin?tu pa??mienus, kurus var izmantot, lai nodro?in?tu ActiveX vad?klu funkcion??anu, neiejaucoties lietot?jam, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 910620 ietver dro??bas labojumus, kas ir dokument?ti dro??bas bi?eten? MS06-004
  Atjaunin?juma apkopojums ietver ar? programmas Microsoft Internet Explorer labojumfailus, kas tika izlaisti p?c dro??bas bi?etena MS04-004 un MS04-038 izlai?anas.
 • Atjaunin?juma apkopojumi 873377, 889669 vai programmas Internet Explorer labojumfails, kas tika izlaists p?c dro??bas bi?etena MS04-038 izlai?anas, nav instal?ti un, ja v?laties instal?t labojumfailus, kas ir iek?auti atjaunin?juma apkopojum? 896727, j?izpilda Microsoft zin??anu b?zes rakst? 897225 sniegtie nor?d?jumi. Pret?j? gad?jum? visi instal?tie programmas Internet Explorer labojumfaili tiks no?emti.
  897225 K? instal?t labojumfailus, kas ietver kumulat?vus dro??bas atjaunin?jumus programmai Internet Explorer 6, 1. servisa pakotne (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Veiktsp?jas probl?ma ir atrisin?ta
  Atsevi??os gad?jumos, kad lap? ir daudz ActiveX vad?klu, kur?m nepiecie?ama aktiviz?cija, lapas render??ana var b?t ?pa?i l?na. ?? probl?ma ir atrisin?ta un t? attiecas uz programmas Internet Explorer kumulat?vo atjaunin?jumu 916281.
 • Microsoft .NET vad?klas probl?ma ir atrisin?ta
  Par piek?uves p?rk?pumiem ir zi?ots lap?s, kur?s ir .NET WinForms vad?klas. ?? probl?ma ir atrisin?ta, un t? attiecas uz programmas Internet Explorer kumulat?vo atjaunin?jumu 916281.
 • Dro??bas br?din?juma dialogs jauktam saturam tiek par?d?ts, atverot failus PDF form?t?, izmantojot HTTPS URLs
  ?? probl?ma ir atrisin?ta. Atsevi??os gad?jumos p?c atjaunin?juma 912945 lieto?anas, par?dot jauktu saturu, tiek par?d?ts dro??bas br?din?juma dialogs. ?? probl?ma rodas, m??inot atv?rt failus PDF form?t?, izmantojot HTTPS URLs. ?? probl?ma attiecas uz programmas Internet Explorer kumulat?vo atjaunin?jumu 916281.
 • Programma Internet Explorer neiesp?jo ActiveX vad?klas, kas tiek dinamiski ievietotas HTML lap?, izmantojot bin?ro darb?bu
  ?? probl?ma ir atrisin?ta. Programma Internet Explorer neiesp?jo ActiveX vad?klas, kas tiek dinamiski ievietotas HTML lap?, izmantojot bin?ro darb?bu ?? probl?ma attiecas uz programmas Internet Explorer kumulat?vo atjaunin?jumu 916281. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  917783 LABO?ANA. Programma Internet Explorer neiesp?jo ActiveX vad?klas, kas tiek dinamiski ievietotas HTML lap?, izmantojot bin?ro darb?bu, kad ir instal?ts dro??bas atjaunin?jums MS06-013 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Atjaunin?jumi, kas iek?auti vis?s dro??bas atjaunin?juma 910620 pakotn?s

 • 896156 LABO?ANA. Programma Internet Explorer 6 var p?rst?t rea??t un, dinamiski no?emot HTML elementu no Web lapas, varat sa?emt k??das zi?ojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • 917772 Palai?ot programmu, kura izmanto Web p?rl?kprogrammas vad?klu, lai to atk?rtotu interfeis? IHTMLStyleSheetsCollection, programma Internet Explorer 6 neparedz?ti tiek beidz?ta (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • 905498 LABO?ANA. Skatot Web lapu programm? Internet Explorer 6, dator?, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotne vai Windows Server 2003 1. servisa pakotne, neparedz?ti notiek pirmsizl?des notikums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Zin?mas probl?mas
 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas Web lietojumprogrammas, kas sav?s lap?s ir atkar?gas no skriptiem, JScript ievainojam?bas rezult?t? var sabrukt. ?? probl?ma ir atrisin?ta. Labojums ir iek?auts jaun?kaj? JScript atjaunin?jum?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  917344 MS06-023. Microsoft JScript ievainojam?ba var at?aut att?lo koda izpildi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Oper?t?jsist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni un Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni vad?bas pane?a elements Pievienot vai no?emt programmas uzskaita programmat?ras atjaunin?jumus. Elements Pievienot vai no?emt programmas produkta nosaukuma sada?? uzskaita attiec?gos programmat?ras atjaunin?jumus. Oper?t?jsist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni elements Pievienot vai no?emt programmas uzskaita ?o atjaunin?jumu sada?? Windows XP ? programmat?ras atjaunin?jumi. Oper?t?jsist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni elements Pievienot vai no?emt programmas ner?da ?? atjaunin?juma inform?ciju par ?Pa?laik instal?taj?m programm?m?. T?p?c ?is atjaunin?jums netiek par?d?ts instal??anas k?rt?b?. ?is atjaunin?jums tiek par?d?ts Windows XP ? programmat?ras atjaunin?jumu saraksta s?kum?.
 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas da?as Windows multivides augstas precizit?tes video (WMV HD) DVD epizodes vairs netiek atska?otas, noklik??inot uz t?m programm? Microsoft Windows Media Player. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  884487 Noklik??inot uz atsevi??iem WMV HD DVD diskiem programm? Windows Media Player, epizode netiek atska?ota (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • ActiveX vad?klas var netikt pareizi iel?d?tas programm? Internet Explorer. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909889 ActiveX vad?klas var netikt pareizi iel?d?tas programm? Internet Explorer, jo past?v dzi?uma izmai?u aizsardz?ba, ko ievie? kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Web lapa, kur? ir ActiveX vad?kla, var netikt pareizi iel?d?ta programm? Internet Explorer. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909738 Web lapa, kur? ir ActiveX vad?kla, var netikt pareizi iel?d?ta programm? Internet Explorer, jo past?v dzi?uma izmai?u aizsardz?ba, ko ievie? kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Pav?rda izmanto?ana programm? Internet Explorer vairs netiek atbalst?ta. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  906294 Pav?rda izmanto?ana programm? Internet Explorer vairs netiek atbalst?ta p?c dro??bas atjaunin?jumu instal??anas, kurus nodro?ina kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896727 (MS05-038) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Tre?o personu produktus, kas apskat?ti ?aj? rakst?, ra?o uz??mumi, kas no korpor?cijas Microsoft nav atkar?gi. Microsoft nesniedz ne tie?as, ne netie?as garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 916281 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 3.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com