ID c?a bi: 916281 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Microsoft a phat hanh ban tin bao mt MS06-021. Ban tin bao mt cha tt ca cac thng tin lin quan v ban cp nht bao mt. Thng tin nay bao gm thng tin ban k tp va tuy chon trin khai. xem toan b ban tin bao mt, hay ghe thm web site sau cua Microsoft: Chu y
 • Cac iu khin nhc trc khi c nap
  Chu y Vn nay xay ra i vi cac Web site khng s dung nhng ky thut c xut. Giai quyt vn nay bng cach s dung cac ky thut c m ta trong Web site sau cua Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Khi nap mt s iu khin nht inh trn mt trang Web, nhng iu khin nay khng c che mt na chinh xac bng chc nng cua ban cp nht nay. Nhng iu khin nay bao gm iu khin c s dung trong Macromedia Shockwave Director, trong Apple QuickTime Player, va trong Virtools Web Player. Khi Windows xac inh co iu khin khng hoat ng, h thng se nhc ngi s dung trc khi nap iu khin.
 • Cac chng trinh cua Siebel s dung iu khin ActiveX
  Ban cp nht phn mm 912945 se anh hng ti tt ca khach hang s dung Siebel 7 High Interactive . Sau khi ban ap dung ban cp nht nay, ban phai bm nhiu ln tng tac vi chng trinh Siebel, mi ln cho mt iu khin ActiveX trong chng trinh. Siebel ang hp tac vi Microsoft tim ra giai phap. D kin, ban cp nht san phm cua Siebel se c phat hanh vao khoang mua xun 2006. bit thm thng tin v cac ban cp nht san phm cua Siebel, ghe thm Web site Tr giup cua Siebel sau y:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.
 • iu khin ActiveX s dung nn Java, Standard Edition 1.3 hoc Standard Edition 1.4
  Sau khi ban bm vao mt iu khin tiu dung ActiveX trong chng trinh chay iu khin tiu dung bng Nn Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoc J2SE 1.4, tiu im khng chuyn ti iu khin tiu dung. Ban phai bm lai vao iu khin thit lp tiu im. Hanh vi tiu im se hoat ng chinh xac trong J2SE 1.5. ly phin ban J2SE mi nht, ghe thm Web site sau cua Sun Microsystems, Inc:
  http://java.sun.com/j2se
  bit cac ky thut ban co th s dung am bao iu khin ActiveX hoat ng ma khng cn tng tac ngi dung , ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Ban cp nht bao mt tich luy 910620 bao gm cac ming va bao mt c nu trong ban tin bao mt MS06-004
  Ban cp nht cung bao gm cac hotfix cho Microsoft Internet Explorer a c phat hanh sau khi ban tin bao mt MS04-004 va MS04-038 c phat hanh.
 • Nu ban cp nht 873377, ban cp nht 889669, hoc mt hotfix Internet Exlorer a c phat hanh sau khi ban tin bao mt MS04-038 cha c cai t va nu ban mun cai t cac hotfix co trong ban cp nht 896727, ban phai lam theo cac chi dn trong bai vit C s Kin thc Microsoft 897225. Nu khng, tt ca cac hotfix Internet Exlorer ban a cai t se bi loai bo.
  897225 Cach cai t hotfix co trong ban cp nht bao mt tich luy danh cho Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Cac vn v hiu nng c giai quyt
  Trong mt s trng hp, khi trang cha nhiu iu khin ActiveX yu cu kich hoat, vic tai tao trang co th chm hn nhiu. Vn nay c giai quyt va a c x ly trong ban cp nht tich luy Internet Explorer 916281.
 • Cac vn iu khin Microsoft .NET c giai quyt
  Vi pham truy nhp a c bao cao trong cac trang co iu khin .NET WinForms. Vn nay c giai quyt va a c x ly trong ban cp nht tich luy Internet Explorer 916281.
 • Hp thoai canh bao bao mt i vi cac ni dung hn hp xut hin khi ban m tp PDF bng cac URL HTTPS
  Vn nay c giai quyt. Trong mt s trng hp nht inh, sau khi ban ap dung ban cp nht 912945, hp thoai canh bao bao mt xut hin khi ni dung hn hp c hin thi. S c nay xay ra khi ban c gng m tp PDF bng URL HTTP. Vn nay c x ly trong ban cp nht tich luy Internet Explorer 916281.
 • Internet Explorer khng cho phep iu khin ActiveX c chen ng vao trang HTML bng thao tac nhi phn
  Vn nay c giai quyt. Sau khi ban ap dung ban cp nht bao mt 912812 (MS06-013), Internet Explorer khng cho phep iu khin ActiveX c chen ng vao trang HTML bng thao tac nhi phn Vn nay c x ly trong ban cp nht tich luy Internet Explorer 916281. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  917783 FIX: Internet Explorer khng cho phep iu khin ActiveX c chen ng vao trang HTML bng thao tac nhi phn sau khi ban cai t ban cp nht bao mt MS06-013 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Cac ban cp nht c bao gm trong tt ca cac goi cp nht bao mt 910620

 • 896156 FIX: Internet Explorer 6 co th dng ap ng, va ban co th nhn c thng bao li khi ban loai bo ng mt phn t HTML khoi trang Web (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • 917772 Internet Explorer 6 bt ng thoat khi ban chay chng trinh s dung iu khin trinh duyt Web lp lai thng qua giao din IHTMLStyleSheetsCollection (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • 905498 FIX: S kin onbeforeunload xay ra bt ng khi ban xem trang Web trong Internet Explorer 6 trn may tinh cai t Windows XP Goi Dich vu 2 hoc Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac vn a xac inh
 • Sau khi ban cai t ban cp nht bao mt nay, cac ng dung Web da vao tp lnh trong cac trang cua chung co th sp vi li d bi tn cng trong JScript. Vn nay a c giai quyt. Ming va co trong ban cp nht JScript gn y nht. co thm thng tin v ban cp nht nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  917344 MS06-023: Li d bi tn cng trong Microsoft JScript co th cho phep thc thi ma t xa (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Trong Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 2 va trong Microsoft Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 1, muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin lit k cac ban cp nht phn mm. Thm hoc Loai bo Chng trinh lit k cac ban cp nht phn mm di tn san phm ma cac ban cp nht ap dung. Trong Windows XP vi Goi Dich vu 2, Thm hoc Loai bo Chng trinh lit k ban cp nht nay di Windows XP - Cac ban Cp nht Phn mm. Trong Windows XP vi Goi Dich vu 2, Thm hoc Loai bo Chng trinh khng hin thi thng tin "Cai t vao" cho ban cp nht nay. Vi vy, ban cp nht nay khng xut hin theo trt tcai t. Thay vao o, ban cp nht nay xut hin u danh sach Windows XP - Cac ban Cp nht Phn mm.
 • Sau khi cai t ban cp nht bao mt nay, cac chng trong mt s DVD Video net cao Windows Media khng chay khi ban bm cac chng nay Microsoft Windows Media Player. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  884487 Co mt chng khng chay khi ban bm vao no trong mt s ia WMV HD DVD Windows Media Player (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • iu khin ActiveX co th khng nap nh mong i trong Internet Explorer. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909889 iu khin ActiveX co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co s bao v chng thay i v chiu su c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Trang Web cha iu khin ActiveX co th khng nap nh mong i trong Internet Explorer. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909738 Trang Web co iu khin ActiveX tuy chinh co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co s bao v chng thay i v chiu su c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Internet Explorer khng con h tr vic s dung bit danh na. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  906294 Internet Explorer se khng h tr vic s dung bit danh na khi a cai t cac ban cp nht bao mt do ban cp nht bao mt tich luy 896727 (MS05-038) cung cp (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 916281 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 3.6
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
T? kha:
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinserv2003sp2fix KB916281

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com