M?t bài thuy?t tr?nh th? hai không B?t đ?u cho đ?n khi tr?nh bày ban đ?u k?t thúc trong PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 916776 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t trong m?t Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007, ho?c 2010 tr?nh bày đ? B?t đ?u m?t bài thuy?t tr?nh th? hai, các thuy?t tr?nh th? hai không B?t đ?u cho đ?n khi tr?nh bày ban đ?u k?t thúc.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các m?c nh?p registry ForceShellExecute là hi?n di?n trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
  Lưu ? Các M?c nh?p registry ForceShellExecute là m?t giá tr? DWORD.
 • Giá tr? c?a các m?c nh?p registry ForceShellExecute đư?c thi?t l?p đ? 1.

Gi?i pháp

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c c? đ?nh trong m?t hotfix đư?c bây gi? ch?a trong m?t gói b?n ghi d?ch v?. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 service pack m?i nh?t, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

N?u b?n có PowerPoint 2007 ho?c PowerPoint 2010, có s?a ch?a c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t.

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

V?n đ? này s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 3.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá các hotfix" c?a bài vi?t đ? thi?t l?p các
OverrideForceShellExecute
khóa s? ki?m nh?p và kích ho?t các hotfix.

N?u b?n đang ch?y Office 2007 ho?c Office 2010, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?t k? s?a ch?a b? sung.

Thông tin hotfix

Lưu ? Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có quy?n ghi vào registry subkey sau:
Văn ph?ng năm 2003, Office 2007, Office 2010:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

Hành vi sau x?y ra khi b?n áp d?ng hotfix này:
 • Giá tr? c?a Internet registry subkey đó đư?c đ? c?p trong ph?n "Gây ra" đư?c thay đ?i trong giây lát đ? 0. Hành vi này x?y ra v? v?y mà các bài thuy?t tr?nh PowerPoint th? đư?c n?i đúng v?i khi b?n áp d?ng hotfix này. N?u m?t chương tr?nh truy c?p khóa s? ki?m nh?p Internet trong khi b?n đang áp d?ng hotfix này, hành vi không mong mu?n có th? x?y ra trong chương tr?nh khác.
 • N?u PowerPoint 2003 đóng c?a b?t ng? t?i th?i đi?m mà Internet registry subkey thay đ?i đ?n 0, giá tr? c?a các m?c nh?p registry ForceShellExecute s? v?n là 0. B?n ph?i đ?t th? công giá tr? c?a các m?c nh?p registry ForceShellExecute đ? 1 đ? kích ho?t l?i các m?c nh?p registry.

Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá các hotfix

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng Registry Editor ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. Ch?nh s?a registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? cho phép hotfix này cho PowerPoint 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2003.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
Đ? cho phép hotfix này cho PowerPoint 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2007.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
Đ? cho phép hotfix này cho PowerPoint 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2010.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.

Đ? vô hi?u hoá hotfix này trong PowerPoint 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2003.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 4. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
Đ? vô hi?u hoá hotfix này trong PowerPoint 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2007.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 4. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
Đ? vô hi?u hoá hotfix này trong PowerPoint 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i PowerPoint 2010.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
 4. B?m chu?t ph?i OverrideForceShellExecute, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 916776 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft PowerPoint 2010
T? khóa: 
kbregistry kboffice2003sp3fix kbslideshow kbexpertiseinter kboffice2003presp3fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB916776 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 916776

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com