Nevarat pieteikties dator?, izmantojot pirkstu nospiedumu las?t?ju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 917389 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad m??in?t pieteikties dator?, izmantojot Microsoft pirkstu nospiedumu las?t?ju, dator? nevarat pieteikties.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Pirkstu nospiedumu las?t?js nav re?istr?ts datora kont?.
 • Sist?mas Windows kontam nav Windows paroles.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. No?emiet pirkstu nospiedumu las?t?ja programmat?ru. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet Appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Sada?? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz DigitalPersona paro?u p?rvaldnieks, noklik??iniet uz No?emt un p?c tam noklik??iniet uz J?.
  3. Noklik??iniet uz J?, lai restart?tu datoru.
 2. Iesp?jojiet paroli sist?m? Windows. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ievadiet control userpasswords2 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Atlasiet izv?les r?ti?u Lai lietot?ji var?tu izmantot ?o datoru, vi?iem j?ievada lietot?jv?rds un parole un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Instal?jiet atk?rtoti pirkstu nospiedumu las?t?ja programmat?ru. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 4. Re?istr?jiet savu pirksta nospiedumu.
 5. M??iniet izmantot pirkstu nospiedumu las?t?ju pieteik?an?s ekr?n?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par cit?m pieteik?an?s probl?m?m, izmantojot pirkstu nospiedumu las?t?ju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
885193 Nevarat pieteikties dator?, izmantojot pirkstu nospiedumu las?t?ju
813301 P?c darb?bas ats?k?anas no gaidst?ves vai hibern?cijas re??ma biometrisk? pieteik?an?s, iesp?jams, var nedarboties
910217 Nevarat pieteikties dator?, izmantojot pirkstu nospiedumu las?t?ju, ja ekr?nsaudz?t?js ir aizsarg?ts ar paroli
908835 Uzliekot pirkstu uz pirkstu nospiedumu las?t?ja uztv?r?ja, lai atsl?gtu datoru, dators netiek atsl?gts un neesat taj? pieteicies

Rekviz?ti

Raksta ID: 917389 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Fingerprint Reader
 • Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbprb KB917389

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com