Raksta ID: 917422 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-051. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par ?o dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas varianti. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:

Zin?mas probl?mas

Programmas, kuras termin??a pakalpojumi nezina un kuras, lai nolas?tu vai ierakst?tu failus, izmanto Windows direktoriju, var nedarboties pareizi. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
924066 Ja p?c dro??bas atjaunin?juma 917422 instal??anas dator?, kur? darbojas Windows 2000 ar 4. servisa pakotni, rodas probl?mas ar programm?m, kuras termin??a pakalpojumi nezina (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
P?c ?? dro??bas atjaunin?juma izmanto?anas, programmu inicializ?cijas laik? t?s neparedz?ti p?rst?j darboties. Rodoties ?ai probl?mai, k??das zi?ojums netiek par?d?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
924867 Programmas, kuru lietojumprogrammu steka lielums ir l?dz 2048 baitiem, p?c dro??bas atjaunin?juma 917422 instal??anas var nedarboties (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 917422 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 4.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB917422

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com