L?i khi m? Tr? gip trong cc chng tr?nh d?a trn Windows: "Khng bao g?m tnh nng" ho?c "Khng h? tr? tr? gip"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
Khi s? c? ny x?y ra, b?n nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau.

M? r?ng ? xem thng bo l?i ?y ?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows. inh dang nay c s dung trong cac phin ban Windows trc va khng c h tr trong Windows Vista.
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows, inh dang nay tuy thuc vao tinh nng khng c a vao phin ban Windows nay. Tuy nhin, ban co th tai xung mt chng trinh se cho phep ban xem Tr giup c tao theo inh dang Tr giup Windows.
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows, inh dang nay tuy thuc vao tinh nng khng c a vao phin ban Windows nay. bit thm thng tin, hay truy cp website Tr giup va H tr cua Microsoft.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
? gi?i quy?t s? c? ny, h?y t?i xu?ng v ci ?t chng tr?nh Tr? gip Windows (WinHlp32.exe) dnh cho phin b?n Windows c?a b?n.Cc ghi ch quan tr?ng ? t?i xu?ng chng tr?nh ny
 • M? cc lin k?t b?ng cch s? d?ng Internet Explorer.
 • N?u b?n th?y thng bo "Yu c?u Xc th?c" khi b?n m? trang t?i xu?ng, b?m vo Ti?p t?c, sau lm theo cc h?ng d?n trn mn h?nh.
 • Khi b?n ?c nh?c t?i xu?ng t?p, h?y ch?n tn t?p ch?a "x64" dnh cho phin b?n Windows 64 bit ho?c "x86" dnh cho phin b?n Windows 32 bit. S? d?ng thng tin pht hi?n t? ?ng ? a ra l?a ch?n c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

  B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 32 bit.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

  B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 64 bit.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 • Chng tr?nh Tr? gip Windows khng ?c h? tr? trong Windows Server 2012 ho?c cc phin b?n m?i hn c?a Windows Server.
N?u b?n g?p s? c? khi b?n ci ?t WinHlp32.exe ho?c s? d?ng Tr? gip, h?y i t?i ph?n "Thng tin b? sung".

? bi?t thm thng tin

S? c? ny x?y ra khi Tr? gip Windows s? d?ng cc phin b?n c? c?a chng tr?nh Tr? gip Windows (WinHlp32.exe) ? hi?n th? n?i dung.

Cc s? c? ? bi?t c th? x?y ra khi b?n ci ?t WinHlp32.exe

L?i Windows Update 80070422

? t? ?ng kh?c ph?c s? c? ny, h?y b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vaoChay trong hp thoai Tai xung Tp va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50776
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh g?p s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD, ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".


Kh?c ph?c s? c? ny th? cng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Nu ban nhn c li Windows Update 80070422 khi ban tai xung ban cp nht WinHlp32.exe, ban co th phai thay i thit t dich vu Windows Update ri khi ng lai dich vu nay. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u va go Dich vu trong vn ban Bt u Tim kim hoc Tim kim Chng trinh va tp.
 2. Bm up vao Dich vu t danh sach Chng trinh. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
 3. Bm chut phai vao dich vu Windows Update , ri bm vao Thuc tinh.
 4. Trn tab Chung, am bao rng T ng c chon bn canh Kiu khi ng.
 5. Bn canh Trang thai dich vu, kim tra xem dich vu a c khi ng cha. Nu dich vu cha c khi ng, hay bm Bt u. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
 6. Bm OK.

Giai phap ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?
 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i B? ph?n h? tr? Microsoft.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

Cc s? c? ? bi?t c th? x?y ra sau khi b?n ci ?t WinHlp32.exe

Danh sach sau hin thi cac hi quy chc nng a bit t cac phin ban WinHlp32.exe trc. Cac s c a bit sau chi ap dung i vi phin ban cua WinHlp32.exe c thao lun trong bai vit nay.
 • Cac macro bi v hiu hoa

  Theo mc inh, cac macro sau bi v hiu hoa trong Tr giup Windows:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Tuy nhin, tt ca cac macro khac trong tp .hlp se hoat ng nh trong cac phin ban trc y. Do , n?u m?t t?p .hlp ph? thu?c vo nh?ng macro ny ?c m? sau khi b?n ci ?t Tr? gip Windows cho Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, m?t s? ch?c nng c?a t?p c th? khng ho?t ?ng ng cch. N?u i?u ny x?y ra, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:
  a xay ra s c khi chay macro. (1037)
  N?u b?n ph?i s? d?ng cc macro ny, b?n c th? b?t chng b?ng cch s? d?ng gi?i php Chnh sch Nhm ho?c gi?i php ng k? ?c m t? trong ph?n "M?c ng k? v chnh sch nhm cho qu?n tr? vin m?ng".
 • Khng th truy cp vao cac tp .hlp c lu tr trn cac trang cua mang intranet

  Theo mc inh, ban khng th s dung WinHlp32.exe truy cp vao cac tp .hlp c lu tr trn cac trang cua mang intranet. N?u b?n c? g?ng m? m?t t?p t? xa, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
  Khng th hin thi tp tr giup nay. H?y th? m? l?i t?p tr? gip v n?u b?n v?n nh?n ?c thng bo ny, h?y sao chp t?p tr? gip vo ? ?a khc r?i th? l?i.
  N?u b?n ph?i truy c?p cc t?p .hlp ?c lu tr? trn cc trang c?a m?ng intranet, b?n c th? b? ch?n cc t?p b?ng gi?i php Chnh sch Nhm ho?c gi?i php ng k? ?c m t? trong ph?n "M?c ng k? v chnh sch nhm cho qu?n tr? vin m?ng".
 • Truy cp ngi dung khng tng tac bi chn

  Truy c?p ? b? ch?n ?i v?i cc t?p .hlp b?i ng?i dng khng tng tc, ch?ng h?n nh cc quy tr?nh h? th?ng. Ngi dung khng nhn c thng bao l?i khi l?i ny x?y ra.
 • Chc nng keo va tha bi v hiu hoa

  H tr danh cho chc nng keo va tha trong ng dung a bi v hiu hoa. Ngi dung khng nhn c thng bao l?i khi l?i ny x?y ra.
 • Phu thuc vao cac tp Tr giup Cch S? d?ng

  Cac tp Tr giup co tiu Tr giup Cach S dung a bi xa khoi Windows Vista va Windows Server 2008. Cac tp sau ? b? xa:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Ch ?
  • Cc t?p ny khng ?c bao g?m trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2.
  • Cc t?p .hlp ph? thu?c vo cc t?p ny c th? tr? l?i l?i khi b?n c? g?ng m? chng.

Cch gi?i quy?t s? c? v? tnh tng thch lin quan ?n WinHlp32.exe

B?n c th? s? d?ng WinHlp32.exe ? xem t?p Tr? gip 32 bit. Phin ban nay cung cp cac thi?t ?t Chnh sch Nhm v kha con ng k? m ban co th s dung khc phuc s c v? tinh tng thich ng dung. Vi du: cac thi?t ?t Chinh sach Nhom va kha con ng ky co th c s dung gi?i quy?t cac s c lin quan n macro trong tp .hlp va truy cp vao cac tp c lu tr trn cac trang web cua mang intranet. Tuy nhin, nu ngi dung xem cac tp Tr giup t ngun khng xac inh, may tinh se gp phai nhiu nguy c hn nu ho bt nhng chinh sach hoc thit t nay. Do o, ban nn thn trong khi quyt inh co trin khai cac giai phap tinh tng thich ng dung c m ta trong phn nay khng.

S dung cc cu hoi sau quyt inh co cai t WinHlp32.exe khng va thc hin nhng thay i chinh sach va thay i s ng ky nao.
  B?n c ph?i c cc ?ng d?ng v ch?c nng b? ?nh ?nh h?ng b?i vi?c xa WinHlp32.ex khng?
  • Co bao nhiu ng dung yu cu WinHlp32.exe? Co bao nhiu ng dung bi anh hng bi s thay i chc nng? Cac ng dung nay quan trong n mc nao?
  • L?i do nh?ng thay ?i gy ra c m?c ? nghim tr?ng th? no?

  Cac yu cu bao mt va kha nng bao mt cua ban la gi?
  • i?u quan tr?ng hn: L b?n c th? s? d?ng ch?c nng WinHlp32.exe ho?c b?n ?m b?o r?ng b?o m?t c?a b?n m?nh nh?t c th??
  • Cac bin phap bao mt bn ngoai, vi du nh tng la cuc b hoc tng la cua cng ty, co giup ban co u tin tng rng ban co th cai t WinHlp32.exe va thc hin cac thay i chinh sach hoc thay i s ng ky c m ta trong bai vit nay khng?

  Nu ban thuc mt t chc, t chc cua ban co cung cp ni dung theo inh dang .hlp khng?
  • Ban co th sa i chng trinh hoc ni dung chung khng phai s dung chc nng WinHlp32.exe khng? V d?: b?n c th? chuy?n ?i n?i dung tr? gip hi?n ? ?nh d?ng .hlp thnh ?nh d?ng t?p c th? chuy?n ?i nh .chm, .html ho?c .xml hay khng?
  • T chc cua ban co lu tr cac tp .hlp trn cac trang cua mang intranet khng? B?n c th? ci ?t cc t?p ny m?t cch c?c b? khng?

Cach bt macro trn mt may tinh sau khi ban cai t WinHlp32.exe

Sau khi ban cai t chng tr?nh WinHelp32.exe c thao lun trong bai vit nay, cac macro nht inh se bi tt. ? bi?t thm thng tin v? s? c? ny, h?y xem ph?n "S? c? ? bi?t".

Phn nay cha cac bc bt lai nhng macro nay bng cach sa i mt khoa ng ky. Nu may tinh cua ban trong mt mi trng c quan ly, hay tham khao y kin cua phong CNTT trc khi lam theo nhng bc nay. Phong CNTT co th quyt inh khng bt lai cac macro hoc ho co th quyt inh bt lai chung bng cach s dung cac chinh sach nhom. Ph?ng CNTT nn ?c ton b? bi vi?t ny tr?c khi b?n ti?p t?c.

Canh bao Bai vit nay cung cp thng tin v cach khc phuc cac s c do nhng thay i trong phin ban Tr giup Windows nay gy ra. Tuy nhin, Microsoft khng co khuyn nghi cu th nao v vic cac khoa ng ky va gia tri nao thich hp vi mi trng duy nht cua ban. Nu ban trong mt mi trng c quan ly, phong CNTT cua ban la ngi anh gia tt nht v cac li ich cua nhng giai phap nay so vi nhng nguy c khi s dung chung. Giai phap an toan hn la khng s dung giai phap s ng ky nao.

Chu y thc hin cac bc trong tac vu nay, ban phai c ng nhp vao may tinh bng tai khoan quan tri vin. Bng cach s dung tai khoan quan tri vin, ban co th thc hin cac thay i ma ban khng th thc hin c bng bt ky tai khoan nao khac cho may tinh cua minh, chng han nh tai khoan chun.

ng nhp bng tai khoan quan tri vin, ban phai bit mt khu cho tai khoan quan tri vin trn may tinh cua minh. N?u b?n ang th?c hi?n nh?ng b?c ny trn my tnh c nhn c?a m?nh, c th? b?n ? ?c ng nh?p b?ng ti kho?n qu?n tr? vin. Nu ban ang thc hin nhng bc nay trn mt may tinh ni lam vic, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng tr giup.

? t? ?ng b?t cc macro trn my tnh, h?y b?m vo lin k?t Kh?c ph?c s? c? ny, b?m vo Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng T?p, sau th?c hi?n theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50105
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Ch ? Phng php ny ch? dnh cho Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 v Windows Server 2008 R2. N?u b?n s? d?ng Windows 8 ho?c Windows 8.1 ho?c b?n mu?n s? d?ng cc b?c th? cng, h?y xem ph?n B?t macro th? cng trn m?t my tnh.

Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch ? N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

By gi hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

B?t macro th? cng trn m?t my tnh

Quan tr?ng Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi s?a ?i s? ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.

bt cac macro trn mt may tinh sau khi ban cai t WinHelp32.exe, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp bng cach s dung tai khoan quan tri vin.
 2. B?m phm bi?u trng Windows + R, nh?p regedit, sau b?m vo OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quy?n Ki?m sot Truy c?p Ng?i dng
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c ?c nh?c ? xc nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
 3. Trn cac phin ban Windows 32 bit, inh vi ri chon khoa con cua s ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Trn cac phin ban Windows 64 bit, inh vi ri chon khoa con cua s ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Trn menu Chinh sa, tro chut vao Mi, ri bm vao Khoa.
 5. Go WinHelp, ri nhn Enter.
 6. Bm vao khoa WinHelp.
 7. Trn menu Chinh sa, tro chut vao Mi, ri bm vao Gia tri DWORD (32 bit).
 8. Go AllowProgrammaticMacros, ri nhn Enter.
 9. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 10. Trong hp D liu gia tri, go 1, bm H m 16 trong khu vc C s, ri bm OK.
 11. Thoat khoi Registry Editor.
By gi?, i t?i ph?n "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. Nu s c c khc phuc, ban a hoan thanh phn nay. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. ? cung c?p ph?n h?i ho?c bo co b?t k? v?n ? g? v? gi?i php ny, vui l?ng ? l?i nh?n xt trn blog "Kh?c ph?c s? c? cho ti" ho?c g?i thng bo qua e-mail cho chng ti.

Cach bo chn cac tp .hlp c lu tr trn mang intranet trn mt may tinh sau khi ban cai t WinHlp32.exe

Sau khi ban cai t tp WinHelp32.exe c thao lun trong bai vit nay, cac tp .hlp c lu tr trn cac trang cua mang intranet bi chn. ? bi?t thm thng tin v? s? c? ny, h?y xem ph?n "S? c? ? bi?t".

Bai vit nay cha cac bc bo chn cac tp .hlp nay bng cach sa i mt khoa ng ky. Nu may tinh cua ban trong mt mi trng c quan ly, hay tham khao y kin cua phong CNTT trc khi lam theo nhng bc nay. Phong CNTT co th quyt inh khng bt lai cac macro hoc ho co th quyt inh bt lai chung bng cach s dung cac chinh sach nhom.

Quan trong Bai vit nay cung cp thng tin hng dn ban cach giam cac thit t bao mt hoc tt cac tinh nng bao mt trn may tinh. Ban co th thc hin nhng thay i nay giai quyt mt vn cu th. Trc khi ban thc hin nhng thay i nay, chung ti khuyn ban nn anh gia nhng rui ro lin quan n vic ap dung cach nay trong mi trng c bit cua ban. Nu ban ap dung cach nay, hay tin hanh cac bc b sung thich hp giup bao v may tinh.

Canh bao Bai vit nay cung cp thng tin v cach khc phuc cac s c do nhng thay i trong phin ban Tr giup Windows nay gy ra. Tuy nhin, Microsoft khng co khuyn nghi cu th nao v vic cac khoa ng ky va gia tri nao thich hp vi mi trng duy nht cua ban. Nu ban trong mt mi trng c quan ly, phong CNTT cua ban la ngi anh gia tt nht v cac li ich cua nhng giai phap nay so vi nhng nguy c khi s dung chung. Giai phap an toan hn la khng s dung giai phap s ng ky nao.

Chu y thc hin cac bc trong tac vu nay, ban phai c ng nhp vao may tinh bng tai khoan quan tri vin. Bng cach s dung tai khoan quan tri vin, ban co th thc hin cac thay i ma ban khng th thc hin c bng bt ky tai khoan nao khac cho may tinh cua minh, chng han nh tai khoan chun.

ng nhp bng tai khoan quan tri vin, ban phai bit mt khu cho tai khoan quan tri vin trn may tinh cua minh. Nu ban ang thc hin nhng bc nay trn may tinh ca nhn cua minh, thi co th ban a c ng nhp bng tai khoan quan tri vin. Nu ban ang thc hin nhng bc nay trn mt may tinh ni lam vic, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng tr giup.

? t? ?ng b? ch?n cc t?p .hlp ?c lu tr? trn m?ng intranet trn m?t my tnh, h?y b?m vo lin k?t Kh?c ph?c s? c? ny, b?m vo Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng t?p, sau th?c hi?n theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50237
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ch ?
 • Phng php ny ch? dnh cho Windows Vista, Windows 7 v Windows Server 2008 v Windows Server 2008 R2. N?u b?n s? d?ng Windows 8 ho?c Windows 8.1 ho?c b?n mu?n s? d?ng cc b?c th? cng, h?y xem ph?n B? ch?n t?p .hlp th? cng trn m?ng intranet trn m?t my tnh.
 • Tr?nh h?ng d?n ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh. Tuy nhin, khc phuc s c t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • N?u b?n hin khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD, sau o ban co th ch?y giai phap nay trn my tnh c s? c?.

By gi hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

B? ch?n t?p .hlp th? cng ?c lu tr? trn m?ng intranet trn m?t my tnh

Quan tr?ng Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi s?a ?i s? ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.

bo chn cac tp .hlp sau khi ban cai t WinHelp32.exe, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp bng cach s dung tai khoan quan tri vin.
 2. B?m phm bi?u trng Windows + R, nh?p regedit, sau b?m vo OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quy?n Ki?m sot Truy c?p Ng?i dng
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c ?c nh?c ? xc nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
 3. Trn cc phin b?n 32-bit c?a Windows, ?nh v? r?i ch?n kho con ng k? sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Trn cc phin b?n 64-bit c?a Windows, ?nh v? r?i ch?n kho con ng k? sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Trn menu Ch?nh s?a, h?y tr? chu?t ?n M?i, r?i b?m vo Kho.
 5. Go WinHelp, r?i nh?n Enter.
 6. Bm vo kho WinHelp.
 7. Trn menu Ch?nh s?a, tr? chu?t ?n M?i, r?i b?m vo Gi tr? DWORD (32-bit).
 8. Go AllowIntranetAccess, ri nhn Enter.
 9. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 10. Trong hp D liu gia tri, go 1, bm H m 16 trong khu vc C s, ri bm OK.
 11. Thoat khoi Registry Editor.
By gi hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. Nu s c c khc phuc, ban a hoan thanh phn nay. Nu s c cha c khc phuc, ban co th lin h vi b phn h tr.

Muc ng ky va chinh sach nhom cho quan tri vin mang

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay.

Canh bao Bai vit nay cung cp thng tin v cach khc phuc cac s c do nhng thay i trong phin ban Tr giup Windows nay gy ra. Tuy nhin, Microsoft khng co khuyn nghi cu th nao v vic cac khoa ng ky va gia tri nao thich hp vi mi trng cua ban. Phong CNTT cua ban la ngi anh gia tt nht v cac li ich cua nhng giai phap nay so vi nhng nguy c khi s dung chung. Giai phap an toan hn la khng s dung giai phap s ng ky nao.

Ban tai xung WinHlp32.exe cung cp cac thi?t ?t Chnh sch Nhm v muc ng ky khc phuc hai s c a bit trong phin ban Tr giup Windows nay. Bng cach s dung cac thi?t ?t Chnh sch Nhm ho?c muc ng ky, quan tri vin mang va ngi dung ring le co th bt lai cac macro va bo chn cac tp .hlp c lu tr trn cac trang web cua mang intranet. Mt thit t Chinh sach Nhom may tinh cuc b va mt thit t Chinh sach Nhom ngi dung hin tai c cung cp la giai phap cho mi tinh nng. Ban cung co th s dung thit t ng ky ngi dung quan ly mi tinh nng.

i vi mi tinh nng, th t u tin nh sau:
 • Chinh sach Nhom may tinh cuc b
 • Chinh sach Nhom ngi dung hin tai
 • Thit t ng ky ngi dung
N?u cha ?t chnh sch cho m?t tnh nng v cha ?t cha ?t thi?t ?t s? ng k? ng?i dng cho tnh nng , cc tnh nng s? ho?t ?ng nh ?c m t? trong ph?n "S? c? ? bi?t".

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
 • Cach bt macro

  Quan tri vin mang co th s dung thi?t ?t Chnh sch Nhm Cho phep cac macro chng trinh trong WinHlp32.exe bt hoc tt cac macro trong tp .hlp. Quan tri vin co th s dung Ban iu khin Quan ly Chinh sach Nhom (GPMC) quan ly thit t Chinh sach Nhom nay. bit thm thng tin v Chinh sach Nhom, hay xem phn "Tham khao".

  Nu ca Chinh sach Nhom may tinh cuc b va Chinh sach Nhom ngi dung hin tai cho tinh nng nay u cha c t, ngi dung co th sa i thit t ng ky ngi dung cho tinh nng nay bt hoc tt cac macro trong tp .hlp. thay i thit t nay, u tin ngi dung phai thm khoa con mi sau vao s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sau , ng?i dng ph?i thm gi tr? DWORD ?c ?t tn l AllowProgrammaticMacros vo kho con ny. N?u gi tr? cho AllowProgrammaticMacros ?c ?t thnh 1, cc macro s? ?c b?t. N?u gi tr? ?c ?t thnh 0, cc macro s? b? t?t. N?u gi tr? ng k ny khng t?n t?i, cc macro s? b? t?t.
 • Cach b? ch?n cac tp .hlp c lu tr trn mang intranet

  Cac quan tri vin mang co th s dung thit t Chnh sch Nhm Cho phep WinHlp32.exe truy cp cac tp .hlp c lu tr trn cac trang web cua mang intranet bo chn cac tp .hlp c lu tr trn mang intranet. Cac quan tri vin co th s dung GPMC quan ly thit t Chinh sach Nhom nay. bit thm thng tin v Chinh sach Nhom, hay xem phn "Tham khao".

  Nu ca hai thi?t ?t Chinh sach Nhom cho tinh nng nay u cha c t, ngi dung co th sa i thit t ng ky ngi dung cho tinh nng nay chn hoc bo chn cac tp .hlp c lu tr trn cac trang web cua mang intranet. thay i thit t nay, u tin ngi dung phai thm khoa con mi sau vao s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sau , ng?i dng ph?i thm gi tr? DWORD ?c ?t tn l AllowProgrammaticMacros vo kho con ny. N?u gi tr? cho AllowIntranetAccess ?c ?t thnh 1, cc t?p .hlp ?c lu tr? trn cc trang c?a m?ng intranet s? kh? d?ng. N?u gi tr? ?c ?t thnh 0, cc t?p .hlp ?c lu tr? trn cc trang c?a m?ng intranet s? b? ch?n. Nu gia tri ng ky nay khng tn tai thi cac tp .hlp c lu tr trn cac trang cua mang intranet se bi chn.

Gip nh cung c?p n?i dung pht hnh t?p .hlp

B?t ?u v?i Windows Vista, c?u ph?n Tr? gip c? hn (WinHlp32.exe) ?c thay th? b?ng c?u ph?n Tr? gip m?i b? sung thm tnh nng cho cc phin b?n m?i hn c?a Windows.

Cng ngh WinHlp32.exe se khng c h tr dang hin tai cua cng ngh nay trong cac phin ban Windows trong tng lai. Do , chng ti khuyn nh pht tri?n ph?n m?m khng s? d?ng chng tr?nh Tr? gip Windows ny n?a. Cac nha phat trin phn mm phat hanh nhng chng trinh phu thuc vao cac tp .hlp c khuyn khich chuyn i h thng Tr giup cua ho sang mt inh dang tp Tr giup thay th, chng han nh .chm, .html hoc .xml. Ho cung se phai thay i cac cuc goi cua minh t API WinHelp sang ngun ni dung mi. Mt vai cng cu cua bn th ba c cung cp giup cac nha phat trin phn mm chuyn i ni dung Tr giup t inh dang nay sang inh dang khac.

Chu y Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 va Windows Server 2008 R2 vn bao g?m WinHelp.exe dnh cho cac tp .hlp 16 bit. Chng trinh WinHelp.exe la mt phin ban cua Tr giup Windows danh cho cac tp .hlp 16-bit.

Tham kh?o

B? su t?p Chnh sch Nhm

Trnh chinh sa ?i t?ng Chnh sch Nhm

Cng c? va thi?t ?t Chnh sch Nhm C?t loi

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 917607
nh gi cu?i cng: 24 Thang Sau 2014
p d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.