Khu v?c chuyên gia h? tr? WebCast: T?ng quan v? các tính năng b?o m?t trong Microsoft Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 917793 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Phiên b?n tóm t?t

Th? hai 24 tháng tư, 2006

S?a WebCast h? tr? cung c?p m?t t?ng quan v? nh?ng tính năng m?i và c?i thi?n an ninh trong Microsoft Windows Vista. Đây tính năng b?o m?t bao g?m các tính năng m?i trong tư?ng l?a c?a Windows, Windows Defender, và m? hóa ổ đĩa BitLocker. Tr?nh bày c?ng bao g?m nh?ng c?i ti?n trong Internet Explorer 7.

Đây là m?t M?c đ? 200 bu?i tr?nh bày c?a Justin Harrison.

Justin Harrison là m?t thư?ng xuyên columnist cho khu v?c chuyên gia và là m?t giám đ?c c?a Asteract Studios Limited. Trong quá kh? ông đ? làm vi?c cho năng lư?ng GE và đôi khi làm vi?c v?i Casual Tr? chơi nhóm nghiên c?u t?i Microsoft.

Xem tr?nh bày
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Xem đây

				Theo yêu c?u ghi âm
Đ? xem, nh?p vào liên k?t này: View this On-demand Recording (Chi?u dài: gi? 40phút)

Podcasting/di đ?ng tài nguyên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Ch? có nh?c - WMA
Ch? có âm thanh D?ng (.Đ?nh d?ng WMA) -Nh?p vào liên k?t này n?u b?n mu?n nghe m?t Phiên b?n ch? có âm thanh này phát sóng trong WMA (Windows Media Audio) streaming đ?nh d?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Ch? có nh?c - MP3
Ch? có âm thanh D?ng (.Đ?nh d?ng MP3) -Nh?p vào liên k?t này n?u b?n mu?n nghe m?t Phiên b?n ch? có âm thanh này phát sóng trong MP3 (MPEG Audio) đ?nh d?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
B?ng đi?m
A b?ng đi?m b?ng văn b?n đ?y đ? s? đư?c t?o s?n trong v?ng ba tu?n c?a s? s?ng phát sóng.

Cung c?p thông tin ph?n h?i v? phát sóng này
H? tr? webcast trang chủ

Thu?c tính

ID c?a bài: 917793 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB917793 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 917793

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com