Straipsnio ID: 917925 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jau galima ?sigyti ?Windows Internet Explorer 8?. Nor?dami atsisi?sti naujausi? ?Internet Explorer? versij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/lietuva/windows/internet-explorer/default.aspx
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Bandydami diegti ?Internet Explorer 7? galite gauti klaidos prane?im?.

Keblum? diegiant ?Internet Explorer 7? gali kilti d?l ?vairi? prie?as?i?. Tod?l yra keletas trik?i? ?alinimo b?d?, kuriais galite bandyti pa?alinti keblumus. ?iame straipsnyje aptariamas kiekvienas b?das, pristatant j? paveiksmiui. Taip pat galite daugiau su?inoti apie kilusius keblumus ir apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, jei nepavyksta j? pa?alinti patiems.

Pirmoji ?io straipsnio dalis skirta pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuteri? naudotojams. Skyrius ?Pa?angusis trik?i? ?alinimas? antrojoje dalyje skirtas labiau patyrusiems naudotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Pastaba Naudojant kai kuriuos b?dus reik?s i?eiti i? dabar per?i?rimo puslapio. I??jus i? ?io puslapio, dabar j?s? matomas turinys rodomas nebebus. Tad prie? t?siant vert?t? sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, kad gal?tum?te papras?iau gr??ti ? ?? puslap? dukart spustel?dami nuorod?. Jei norite sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? puslap?, tada spustel?kite Sukurti nuorod?.
 2. Dialogo lange ?Internet Explorer? spustel?kite Taip ir savo darbalaukyje sukurkite nuorod?.

Trik?i? ?alinimo b?dai norint s?kmingai ?diegti ?Internet Explorer 7?

?inome, kaip jums svarbu tur?ti galimyb? ?diegti ir naudotis ?Internet Explorer 7?, tod?l prad?kime.

Bendroji diagnostika

.

A b?das: i? naujo nustatykite numatytuosius saugos parametrus

?io metodo kategorija: lengvas.
Pastaba ?ie veiksmai ir skyrius ?Taisyti? netaikomi sistemoms ?Windows XP Home?, ?Windows Vista Home Basic? ir ?Windows Vista Home Premium?.
Nor?dami pataisyti ?i? trikt?, apsilankykite skyriuje ?Pataisyti u? mane?. Jeigu ?i? trikt? taisysite patys, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50198

Pastabos:

 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jeigu triktis yra kitame kompiuteryje, galite ?ra?yti automatin? patais? ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk?, kad gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame yra triktis.
Kiti veiksmai Panaudoj? ?Microsoft? sprendim? ?Fix it?, pereikite prie skyriaus ?Ar ?is sprendimas i?sprend? problem???.


Leiskite taisyti pa?iam


Pavyzdin? komanda saugos parametrams i? naujo nustatyti

Pastaba Pritaikius saugos parametrus, negal?site anuliuoti pakeitim?, neatkurdami j? i? atsargin?s kopijos. Jeigu tiksliai ne?inote, kaip atkurti numatytuosius saugos parametrus, turite pasidaryti viso kompiuterio atsargin? kopij?, kurioje b?t? Sistemos b?sena (registro failai). Atkuriami elementai apima NTFS fail? sistemos failus ir aplankus, registr?, strategijas, tarnybas, teises ir naryst? grup?je.
Nor?dami atkurti pirmin?s operacin?s sistemos ?diegties numatytuosius saugos parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir paspauskite ENTER.
 2. Operacin?je sistemoje ?Windows XP? ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Sistemoje ?Windows Vista? ?veskite ?i? komand?, tada paspauskite ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Gausite prane?im? ?U?duotis ?vykdyta? ir ?sp?jim?, kad ko nors negalima anuliuoti. ?io prane?imo galite nepaisyti. Jei norite daugiau informacijos apie ?? prane?im?, ?r. fail? %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Pastaba Operacin?je sistemoje ?Windows Vista? failas Defltbase.inf yra numatyt?j? saugos parametr? konfig?ravimo ?ablonas. ?io failo parametrus galite per?i?r?ti ?ia:
%windir%\inf\defltbase.inf
Nor?dami ?sitikinti, ar b?das pavyko, bandykite v?l ?diegti program? ?Internet Explorer 7?. Jeigu norite atsisi?sti ?Internet Explorer 7?, eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b

Kiti veiksmai
Panaudoj? ?? ?Microsoft? sprendim? ?Fix it? (arba ?vykd?ius neautomatinius veiksmus), ??jimo ekrane galite nematyti standartini? vartotojo abonement?, kai paleid?iate kompiuter? arba bandote perjungti vartotojus. Taip ?vyksta tod?l, kad, i? naujo nusta?ius ?Windows? saugos parametrus, standartiniai vartotojo abonementai pa?alinami i? vartotoj? grup?s. Jei norite gr??inti pa?alintus vartotojo abonementus ? vartotoj? grup?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Visos programos. Arba spustel?kite Programos.
 2. Spustel?kite Reikmenys, tada spustel?kite Komandin? eilut? (?Windows XP?). De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Vykdyti kaip administratoriui (?Windows Vista?).
 3. Komandin?je eilut?je ?veskite net users ir paspauskite ENTER. Parodomas vartotojo abonement? s?ra?as.
 4. Kiekvienam accountname komandin?s eilut?s s?ra?e, kurio n?ra ??jimo arba vartotojo perjungimo ekrane, ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei triktis pataisyta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, bandykite B b?d?.

B b?das: ie?kokite kenk?ji?k? program? savo kompiuteryje

?io b?do kategorija: lengvas.

Kaip kompiuteryje ie?koti kenk?ji?k? program? priklauso nuo j?s? ?diegt? apsaugos program?.

Svarbu Jei naudojate savo antivirusin? programin? ?rang? ir apsaugos programas, prie? ?valgydami kompiuter? atnaujinkite antivirusinius ir apsaugos apra?? failus.

Jei ne?inote, kaip atnaujinti savo antivirusinius ir apsaugos kenk?ji?k? program? apra?? failus arba kaip nuskaityti kompiuter?, tai galite paprastai padaryti naudodami ?Microsoft Security Essentials? saugos ?valgytuv?. Nor?dami naudoti ?Microsoft Security Essentials? ?valgytuv?, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Naudodamiesi ?Internet Explorer®? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://onecare.live.com/site/lt-lt/default.htm?redir=true
 2. Spustel?kite Visuotinis ?valgymas.

  Pastaba Tai, k? matysite ?Microsoft Security Essentials? tinklalapyje, gali ?iek tiek skirtis nuo ?ia pateikiamo apra?ymo, bet pagrindiniai dalykai turi atitikti. ?Microsoft Security Essentials? saugos ?valgytuvas atsisiun?iamas ir ?diegiamas j?s? kompiuteryje, kai pirm? kart? j? nuskaitote. ?is ?valgytuvas patikrina j?s? kompiuter?. Kai nuskaitymas baigiamas, jis pateikia rezultatus ir rekomendacijas. Tai gali ?iek tiek u?trukti, tad b?kite tam pasiruo??.

  Pastaba Jei ?iuo metu nesate ?dieg? apsaugos nuo kenk?ji?k? program?, galite atsisi?sti 90 dien? galiojan?i? nemokam? bandom?j? ?Microsoft Security Essentials? versij?. Nor?dami tai padaryti, ?Microsoft Security Essentials? tinklalapyje spustel?kite Atsisi?sti nemokam? bandom?j? versij?, esan?i? dalyje Apsaugokite savo kompiuter? naudodami ?Microsoft Security Essentials?.
 3. ?valgymui pasibaigus, pabandykite ?diegti ?Internet Explorer 7? dar kart?. Nor?dami atsisi?sti ?Internet Explorer 7?, eikite ? ?i? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/internet-explorer/default.aspx

Ar tai patais? trikt??

 • Patikrinkite, ar triktis pataisyta. Nor?dami patikrinti, ar b?das veikia, pam?ginkite dar kart? ?diegti ?Internet Explorer?. Jeigu norite atsisi?sti ?Internet Explorer?, eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?.
 • Jei triktis pataisyta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia.
 • Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite C b?d?.

C b?das: laikinai i?junkite apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?

?io b?do kategorija: lengvas.

Pastaba Prie? laikinai i?jungdami virus? ?valgytuv?, ?sitikinkite, kad ?jungta ?Windows? ugniasien?. Atlik? veiksmus v?l ?junkite virus? ?valgytuv?.

Antivirusin? programin? ?ranga sukurta siekiant pad?ti jums apsaugoti kompiuter? nuo virus?. Kai antivirusin? programin? ?ranga i?jungta, nesisi?skite ir neatidarin?kite fail? i? nepatikim? ?altini?, nesilankykite nepatikimose svetain?se ir neatidarin?kite el. pa?to pried?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kompiuteri? virusus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
129972 Kompiuterio virusai: apra?as, apsauga ir atk?rimas
Panaudoj? ?? b?d?, i?kart ?junkite virus? ?valgytuv? ir i? naujo ?diekite v?liausius naujinimus, kuriuos rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=lt-lt
Nor?dami panaudoti ?? b?d?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. I?junkite apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?. Nor?dami t? padaryti, prane?im? srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite atitinkam? apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ar antivirusin?s programin?s ?rangos piktogram?. Tada spustel?kite I?eiti arba I?jungti.

  Pastaba Daugiau informacijos apie apsaugos nuo ?nipin?jimo program? arba antivirusin?s programin?s ?rangos i?jungim? rasite t? program? dokumentuose.
 2. I?jung? apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?, dar kart? pabandykite ?diegti ?Internet Explorer 7?. Nor?dami atsisi?sti ?Internet Explorer 7?, eikite ? ?i? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/internet-explorer/default.aspx
 3. Pasibaigus ?Internet Explorer 7? diegimui, ?junkite apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ar antivirusin? programin? ?rang?.

  Pastaba Daugiau informacijos apie apsaugos nuo ?nipin?jimo program? arba antivirusin?s programin?s ?rangos ?jungim? rasite ?i? program? dokumentuose.

Ar tai patais? trikt??

 • Patikrinkite, ar triktis pataisyta. Nor?dami patikrinti, ar b?das veikia, pam?ginkite dar kart? ?diegti ?Internet Explorer?. Jeigu norite atsisi?sti ?Internet Explorer?, eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?.
 • Jei triktis pataisyta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia.
 • Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite D b?d?.

D b?das: Atlikite ??vari?? kompiuterio ?krov?

?io b?do kategorija: Vidutini?kai lengvas.

Nor?dami panaudoti ?? b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ??variai? ?kraukite kompiuter?. Daugiau informacijos apie ??var?? kompiuterio ?krovim? rasite spustel?j? kito straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  310353 Kaip nustatyti sistem? ?Windows XP?, kad ji b?t? paleista ?varios ?krovos b?senos
 2. ??variai? ?krov? kompiuter?, pabandykite ?diegti ?Internet Explorer? dar kart?. Jeigu norite atsisi?sti ?Internet Explorer?, eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?.

Ar tai patais? trikt??

 • Jei ?is b?das pad?jo, reikia sukonfig?ruoti kompiuter? v?l naudoti ?prast? paleist?. Daugiau informacijos apie kompiuterio konfig?ravim? naudoti ?prast? paleist? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  310353 Kaip nustatyti sistem? ?Windows XP?, kad ji b?t? paleista ?varios ?krovos b?senos
 • Sukonfig?rav? kompiuter? v?l naudoti ?prast? paleist?, baigsite trik?i? ?alinim?.
 • Jei ?is b?das jums nepad?jo ir esate pasiruo?? pa?angiam trik?i? ?alinimui, i?bandykite E b?d?. Taikant pa?angius trik?i? ?alinimo b?dus, kompiuteris turi b?ti ??variai? ?krautas.
 • Jei nesate pasiruo?? pa?angiam trik?i? ?alinimui, ?is straipsnis jums pad?ti nebegali. Jei norite t?sti, galb?t reik?t? papra?yti pagalbos arba susisiekti su Palaikymo skyriumi.

Trik?i? ?alinimas patyrusiems vartotojams

E b?das: patikrinkite, ar n?ra fail?, kuri? negalima atnaujinti ar sukurti j? atsargini? kopij?

?io b?do kategorija: Vidutiniškai sunkus.

Nor?dami panaudoti ?? b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nustatykite, ar yra keblum?, neleid?ian?i? sukurti atsargin?s failo kopijos arba jo atnaujinti. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. Lauke Atidaryti kopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst?, tada spustel?kite Gerai, kad atidarytum?te fail? ?Ie7.log?:
   %windir%\ie7.log
   Pastaba Kaip numatyta, failas ?Ie7.log? yra aplanke C:\Windows.
  3. Paspauskite CTRL+END ir pereikite ? failo Ie7.log pabaig?.
  4. Meniu Redagavimas spustel?kite Rasti.
  5. Lauke Rasti ?ra?ykite ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Dalyje Kryptis spustel?kite Auk?tyn, tada spustel?kite Rasti kit?.

   Jei randate tekst? ?ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled?, vadinasi, yra keblum?, neleid?ian?i? ?ra?yti ?Internet Explorer 6? failo pa?alinimo tikslais. Pavyzd?iui, tekstas ?urnalo faile, pana?us ? toliau nurodyt?, rei?kia, kad yra problema:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled
   Laiko_?yma: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Jei faile ?Ie7.log? nerasite teksto ?ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled?, kreipkit?s ? Palaikymo centr?.
 2. I? naujo nustatykite teises ? fail? Vgx.dll. Nor?dami nustatyti failo teises numatytuosiuose nustatymuose, spustel?kite Prad?ti, tada Vykdyti, ?veskite cmd ir spustel?kite Gerai. Komand? eilut?je nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) vien? i? toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  • Jei naudojate ?Windows XP?, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand?:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Jei naudojate ?Windows Server 2003?, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand?:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Pabandykite ?diegti ?Internet Explorer 7?. Jei ?diegti ?Internet Explorer? nepavyksta, dar kart? patikrinkite ?urnalo fail?, atlikdami D b?do veiksmus. Jei ?urnalo faile matyti keblum?, pakartokite visus ?io b?do veiksmus.
 4. Jei kartojate veiksmus, bet vis tiek nepavyksta ?diegti ?Internet Explorer 7?, o ?urnalo failas ?varus, kreipkit?s ? Palaikymo skyri?.

Ar tai patais? trikt??

 • Patikrinkite, ar triktis pataisyta. Nor?dami patikrinti, ar b?das veikia, pam?ginkite dar kart? ?diegti ?Internet Explorer?. Jeigu norite atsisi?sti ?Internet Explorer?, eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?.
 • Jei triktis pataisyta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia.
 • Jei ?is b?das nepad?jo, kreipkit?s ? Palaikymo skyri?.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
920082 Problemos, su kuriomis galima susidurti naudojant ?Windows Internet Explorer 7? beta versij?
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows Internet Explorer? sprendim? centr?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/ph/807
Jei joks ?io straipsnio b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, apsilankykite ?ioje ?Internet Explorer 7? palaikymo svetain?je:
http://www.microsoft.com/lietuva/windows/internet-explorer/support/faq.aspx
Daugiau informacijos, klaid? ataskait? teikimo b?d? ir nemokam? ?Internet Explorer 7? palaikymo telefon? galite rasti apsilank? ?Internet Explorer? palaikymo tinklalapyje.

Jei vis dar kyla keblum?, galb?t juos sukelia kitokios prie?astys. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
945385 Paleidus ?Internet Explorer 7? rodomas tu??ias tinklalapis
926716 ?Windows Internet Explorer 7? diegimo programa nustoja reaguoti pa?ym?jus langel? ?Diegti naujausius naujinimus programai ?Internet Explorer? ir ?Microsoft Windows? kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankiui (rekomenduojama)?
Jei ?ie straipsniai nepadeda pa?alinti keblum? arba jei pastebite po?ymius, kitokius nei apra?ytieji ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?LN=lt
Tuomet ?veskite gauto klaidos prane?imo tekst? arba problemos apra?ym? lauke Ie?koti palaikymo ?ini? baz?je (?B).

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 917925 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 23.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com