Identifikator ?lanka: 917925 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Sada je dostupan Windows Internet Explorer 8. Da biste preuzeli najnoviju verziju programa Internet Explorer, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/internet-explorer/products/ie/home
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Mo?da ?ete primiti poruku o gre?ci prilikom poku?aja instalacije programa Internet Explorer 7.

Do problema sa instalacijom programa Internet Explorer 7 mogu dovesti razni problemi. Zato postoji nekoliko metoda za re?avanje problema koje mo?ete isprobati. Ovaj ?lanak ?e vas voditi kroz svaki metod i pomo?i ?e vam korak po korak. Tako?e mo?ete saznati vi?e o problemu i otkriti gde mo?ete potra?iti dodatnu pomo? ako sami ne uspete da re?ite problem.

Prvi deo ?lanka je namenjen korisnicima sa po?etnim i srednjim nivoom poznavanja ra?unara. Odeljak ?Napredno re?avanje problema? u drugom delu namenjen je naprednijim korisnicima.

Mo?da ?e vam biti lak?e da pratite korake ako prvo od?tampate ?lanak.

Napomena Nekoliko metoda zahteva da napustite stranicu koju sada prikazujete. Kada napustite stranicu, sadr?aj koji sada prikazujete se vi?e ne?e prikazivati. Zato bi mo?da bilo korisno da pre nego ?to nastavite, kreirate pre?icu za ovu Veb stranicu na radnoj povr?ini kako biste se lako vratili na nju dvostrukim klikom na pre?icu. Da biste kreirali pre?icu za Veb stranicu na radnoj povr?ini, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stranicu i izaberite stavku Kreiraj pre?icu.
 2. U dijalogu programa Internet Explorer kliknite na dugme Da da biste kreirali pre?icu na radnoj povr?ini.

Metodi re?avanja problema za uspe?nu instalaciju programa Internet Explorer 7

Znamo koliko vam je va?no da uspe?no instalirate i koristite Internet Explorer 7, zato po?nimo sa radom.

Op?te re?avanje problema

.

Metod A: vra?anje podrazumevanih bezbednosnih postavki

Ovaj metod ima slede?u ocenu: jednostavno.
Napomena Koraci i odeljak ?Popravi? u okviru ovog metoda ne odnose se na operativne sisteme Windows XP Home, Windows Vista Home Basic ili Windows Vista Home Premium.
Da bismo popravili problem umesto vas, idite na odeljak ?Popravi za mene?. Ako biste radije sami re?ili problem, idite na odeljak ?Samostalno ?u re?iti problem?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50198

Napomene:

 • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako se ne nalazite za ra?unarom na kojem se javio problem, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u da biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.
Slede?i koraci Kada pokrenete ovaj Microsoft Fix it, pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sâm


Primer komande za uspostavljanje po?etnih vrednosti bezbednosnih postavki

Napomena Kada se bezbednosne postavke primene, nije mogu?e opozvati promene bez vra?anja u prethodno stanje iz rezervne kopije. Ako niste sigurni kako da uspostavite podrazumevane vrednosti bezbednosnih postavki, morate napraviti rezervnu kopiju ?itavog sistema, koja obuhvata stanje sistema (datoteke registratora). U stavke ?ije se po?etne vrednosti uspostavljaju spadaju datoteke i fascikle sistema datoteka NTFS, registrator, smernice, usluge, dozvole i ?lanstvo u grupi.
Da biste uspostavili originalne bezbednosne postavke podrazumevane za instalaciju operativnog sistema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i pritisnite taster ENTER.
 2. U operativnom sistemu Windows XP, otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  U operativnom sistemu Windows Vista otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Dobijate poruku ?Zadatak je dovr?en? i poruku upozorenja da ne?to nije bilo mogu?e uraditi. Ovu poruku mo?ete zanemariti. Vi?e informacija o ovoj poruci potra?ite u datoteci %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Napomena U operativnom sistemu Windows Vista, datoteka Defltbase.inf predstavlja predlo?ak konfiguracije bezbednosti za podrazumevanu bezbednost. Postavke za ovu datoteku mo?ete pogledati na slede?oj lokaciji:
%windir%\inf\defltbase.inf
Da biste proverili da li je metod uspeo, poku?ajte ponovo da instalirate Internet Explorer 7. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer 7, posetite Microsoft Download Center:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b

Slede?i koraci
Kada pokrenete ovaj Microsoft Fix it (ili dovr?ite ove korake ru?no), standardni korisni?ki nalozi mo?da vi?e ne?e biti prikazani na ekranu za prijavljivanje kada pokrenete ra?unar ili poku?ate da promenite korisnika. Do ovoga dolazi zbog toga ?to se standardni korisni?ki nalozi uklanjaju iz grupe ?Korisnici? kada uspostavite po?etne vrednosti Windows bezbednosnih postavki. Da biste vratili uklonjene korisni?ke naloge u grupu ?Korisnici?, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi. Ili izaberite stavku Programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija (za operativni sistem Windows XP). Odnosno, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator (za operativni sistem Windows Vista).
 3. U prozoru komandne linije otkucajte net users, a zatim pritisnite taster ENTER. Prikaza?e se lista korisni?kih naloga.
 4. Za svako ime naloga navedeno na komandnoj liniji koje nedostaje na ekranu za prijavljivanje ili promenu korisnika, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Sada idite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, isprobajte metod B.

Metod B: tra?enje malvera skeniranjem ra?unara

Ovaj metod ima slede?u ocenu: jednostavno.

Na?in na koji skenirate ra?unar u potrazi za malverom zavisi od instaliranih programa za za?titu od malvera.

Va?no Ako koristite sopstveni antivirusni ili antimalver softver, a?urirajte antivirusne i antimalver datoteke definicija pre nego ?to skenirate ra?unar.

Ako ne znate kako da a?urirate datoteke definicije antivirusnog i antimalver programa ili ako ne znate kako da skenirate ra?unar, lak i besplatan na?in da to obavite je da koristite Microsoft Security Essentials bezbednosni skener. Da biste koristili Microsoft Security Essentials bezbednosni skener, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://onecare.live.com/scan
 2. Izaberite stavku Kompletno skeniranje.

  Napomena Pona?anje koje ?ete videti na Microsoft Security Essentials Veb stranici mo?e se razlikovati od onoga ?to ovde opisujemo, ali ?e se u osnovi to dogoditi. Microsoft Security Essentials bezbednosni skener preuzima se i instalira na ra?unar kada prvi put izvr?ite skeniranje. Skener ?e ispitati ra?unar. Zatim ?e prikazati rezultate i preporuke kada se skeniranje dovr?i. To mo?e potrajati, tako da budite spremni na to.

  Napomena Ako trenutno nemate instalirane programe za za?titu od malvera, mo?ete da preuzmete besplatnu probnu verziju programa Microsoft Security Essentials u trajanju od 90 dana. Da biste to uradili, na Microsoft Security Essentials Veb stranici, u okviru Stalna za?tita za ra?unar uz Microsoft Security Essentials kliknite na vezu Preuzmi besplatnu probnu verziju.
 3. Kada se skeniranje dovr?i, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer 7. Da biste preuzeli Internet Explorer 7, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Da biste proverili da li je metod uspe?an, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom.
 • Ako metod nije uspeo, poku?ajte Metod C.

Metod C: privremeno onemogu?avanje antivirusnog ili antispajver programa

Ovaj metod ima slede?u ocenu: jednostavno.

Napomena Pre nego ?to privremeno onemogu?ite skener virusa, uverite se da je Windows za?titni zid omogu?en. Kada dovr?ite korake, ponovo omogu?ite skener virusa.

Antivirusni softver je dizajniran za za?titu ra?unara od virusa. Ne smete da preuzimate ili otvarate datoteke od izvora u koje nemate poverenja, da pose?ujete nepouzdane Veb lokacije ili otvarate priloge e-po?te kada je antivirusni softver onemogu?en. Za vi?e informacija o ra?unarskim virusima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
129972 Ra?unarski virusi: opis, spre?avanje i oporavak
?im dovr?ite ovaj metod, uverite se da je skener virusa omogu?en i posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste ponovo instalirali najnovije ispravke:
http://update.microsoft.com
Da biste dovr?ili ovaj metod, sledite ove korake:
 1. Onemogu?ite antispajver ili antivirusni softver. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na odgovaraju?u ikonu za antispajver ili antivirusni softver na sistemskoj traci poslova. Zatim izaberite stavku Izlaz ili kliknite na dugme Onemogu?i.

  Napomena Za vi?e informacija o tome kako da onemogu?ite antispajver ili antivirusni softver pogledajte dokumentaciju programa.
 2. Kada onemogu?ite antispajver ili antivirusni softver, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer 7. Da biste preuzeli Internet Explorer 7, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
 3. Kada se instalacija programa Internet Explorer 7 zavr?i, omogu?ite antispajver ili antivirusni softver.

  Napomena Za vi?e informacija o tome kako da omogu?ite antispajver ili antivirusni softver pogledajte dokumentaciju programa.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Da biste proverili da li je metod uspe?an, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom.
 • Ako metod nije uspeo, poku?ajte Metod D.

Metod D: ?isto pokretanje ra?unara

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Umereno lako.

Da biste dovr?ili metod, sledite ove korake:
 1. Obavite ?isto pokretanje ra?unara. Za vi?e informacija o tome kako da obavite ?isto pokretanje ra?unara kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema
 2. Kada izvr?ite ?isto pokretanje ra?unara, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Ako je metod uspeo, slede?i korak je konfiguracija ra?unara da ponovo koristi normalno pokretanje. Za vi?e informacija o tome kako da konfiguri?ete ra?unar da koristi normalno pokretanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema
 • Kada konfiguri?ete ra?unar da ponovo koristi normalno pokretanje, zavr?ili ste.
 • Ako ovaj metod nije uspeo i ?elite da isprobate napredno re?avanje problema, poku?ajte sa metodom E. Neka ra?unar ostane u stanju ?istog pokretanja dok isprobavate metode naprednog re?avanja problema.
 • Ako niste sigurni da ?elite da koristite napredno re?avanje problema, ovaj ?lanak na?alost ne mo?e vi?e da vam pomogne. Za dalje korake mo?ete zatra?iti pomo? od nekoga ili se obratiti podr?ci.

Napredni metodi za re?avanje problema

Metod E: provera da li postoje datoteke za koje nije mogu?e napraviti rezervne kopije ili koje nije mogu?e a?urirati

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Umereno te?ko.

Da biste dovr?ili metod, sledite ove korake:
 1. Utvrdite da li neki problem spre?ava pravljenje rezervnih kopija datoteka ili njihovo a?uriranje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. Kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?i tekst u polje Otvori i kliknite na dugme U redu da biste otvorili datoteku Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Napomena Datoteka Ie7.log podrazumevano se nalazi u fascikli C:\Windows.
  3. Pritisnite tastere CTRL+END da biste pre?li na kraj datoteke Ie7.log.
  4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Prona?i.
  5. U polju ?ta prona?i otkucajte ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. U okviru stavke Smer, izaberite opciju Nagore i kliknite na dugme Prona?i slede?e.

   Ako prona?ete tekst ?ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled?, to pokazuje da postoji problem koji spre?ava Internet Explorer 6 datoteku da se sa?uva za deinstalaciju. Na primer, tekst u datoteci evidencije koji li?i na slede?e ukazuje na postojanje problema:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Ako ne mo?ete da prona?ete tekst ?ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled? u datoteci Ie7.log, obratite se podr?ci.
 2. Uspostavite po?etne vrednosti dozvola za Vgx.dll datoteku. Da biste podesili dozvole datoteke na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i kliknite na dugme U redu. Na komandnoj liniji kopirajte i nalepite (ili otkucajte) neku od slede?ih komandi i pritisnite taster ENTER:
  • Ako koristite operativni sistem Windows XP, kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Ako koristite operativni sistem Windows Server 2003, kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
 3. Poku?ajte da instalirate Internet Explorer 7. Ako nije mogu?e instalirati Internet Explorer, ponovo proverite datoteku evidencije prate?i korake u Metodu D. Ako datoteka evidencije prikazuje problem, ponovite sve korake u ovom metodu.
 4. Ako ponovite proces, ali i dalje nije mogu?e instalirati Internet Explorer 7, a datoteka evidencije je ?ista, obratite se podr?ci.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Da biste proverili da li je metod uspe?an, ponovo poku?ajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom.
 • Ako metod nije uspeo, obratite se podr?ci.

Sli?ni problemi i re?enja

Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
920082 Problemi do kojih mo?e do?i ako koristite beta verziju programa Windows Internet Explorer 7 (samo na engl.)
Vi?e informacija o centru za re?enja za Windows Internet Explorer, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/ph/807
Ako nijedan metod iz ovog ?lanka nije re?io va? problem, posetite slede?u Veb stranicu podr?ke za Internet Explorer 7:
http://www.microsoft.com/windows/ie/support/default.mspx
Tako?e mo?ete prona?i dodatne informacije, metode prijavljivanja gre?aka i besplatnu telefonsku podr?ku za Internet Explorer 7 posetom Veb lokacije podr?ke za Internet Explorer.

Ako i dalje imate problema, mo?da dolazi do druga?ijeg problema. Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
945385 Kada pokrenete Internet Explorer 7, prikazuje se prazna Veb stranica
926716 Instalacioni program za Windows Internet Explorer 7 se ne odaziva kada potvrdite izbor u polju za potvrdu ?Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporu?uje se)?
Ako vam ovi ?lanci ne poma?u u re?avanju problema ili ako nai?ete na simptome koji se razlikuju od onih koji su opisani u ovom ?lanku, potra?ite vi?e informacija u Microsoft bazi znanja. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/?ln=sr
Zatim u polju Pretra?ite podr?ku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Proizvodi nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku proizvode preduze?a nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje nikakve garancije, podrazumevane ili bilo kakve druge, po pitanju performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 917925 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 21.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com