ID c?a bi: 917925 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Windows Internet Explorer 8 hin sn dung. tai xung phin ban mi nht cua Internet Explorer, vui long truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/products/ie/home
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Ban co th nhn c thng bao li khi ban c gng cai t Internet Explorer 7.

S c khi cai t Internet Explorer 7 co th do nhiu s c khac nhau. o la ly do vi sao co nhiu phng phap khc phuc s c ma ban co th th giai quyt s c cua minh. Bai vit nay se tng bc hng dn ban qua tng phng phap. Ban cung co th tim hiu thm v s c va tim hiu cac ngun tr giup thm nu ban khng th t giai quyt s c.

Phn u cua bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp. Phn "Khc phuc s c nng cao" phn th hai danh cho ngi dung co trinh nng cao hn.

B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Chu y Mt s phng phap yu cu ban thoat khoi trang ban hin ang xem. Bng cach thoat khoi trang nay, ni dung ban hin ang xem se khng con c hin thi. Vi vy, trc khi tip tuc, ban co th thy hu ich khi tao mt li tt cho trang Web nay trn man hinh, do o ban co th d dang quay lai trang nay bng cach bm up li tt. tao mt li tt cho trang Web nay trn man hinh cua ban, lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao trang nay, ri bm Tao Li tt.
 2. Trong hp thoai Internet Explorer, bm Co tao li tt trn man hinh cua ban.

Cac phng phap khc phuc s c cai t Internet Explorer 7 thanh cng

Chung ti hiu tm quan trong cua vic ban co th cai t va s dung Internet Explorer 7, vi vy, hay bt u.

Khc phuc s c chung

.

Phng phap A: t lai thit t bao mt v mc inh

Phng phap nay c anh gia la: d.
Chu y Cac bc va phn "Khc phuc s c" trong phng phap nay khng ap dung cho Windows XP Home, Windows Vista Home Basic hoc Windows Vista Home Premium.
? ?c chng ti kh?c ph?c cc s? c? ny, b?n h?y vo ph?n Kh?c ph?c s? c? cho ti. Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn ti t khc phuc s c.

Khc phuc s c giup ti

t ng khc phuc s c nay, bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50198

Chu y:

 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban Windows bng ngn ng khac.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu giai phap khc phuc t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.
Cac bc tip theo Sau khi ban chay Khc phuc s c cua Microsoft nay, hay chuyn sang phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?" section.


? ti t? kh?c ph?c s? c?


Lnh mu t lai thit t bao mt

Chu y Sau khi thit t bao mt c ap dung, ban khng th hoan tac cac thay i ma khng khi phuc t ban sao lu. Nu ban khng chc chn v cach khi phuc thit t bao mt cua minh v thit t mc inh, ban phai tao ban sao lu y u bao gm Trang thai H thng (cac tp ng ky). Cac muc c t lai bao gm cac th muc va tp cua h thng tp NTFS, ng ky, chinh sach, dich vu, quyn va t cach thanh vin nhom.
khi phuc h iu hanh cua ban v thit t bao mt mc inh cua cai t gc, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp cmd ri bm ENTER.
 2. Trong Windows XP, nhp lnh sau ri bm ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Trong Windows Vista, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Ban nhn c thng bao "Tac vu a hoan tt" va canh bao rng tac vu nao o khng th thc hin c. Ban co th yn tm bo qua thng bao nay. bit thm thng tin v thng bao nay, hay xem tp nht ky %windir%\Security\Logs\Scesrv.
Chu y Trong Windows Vista, tp Defltbase.inf la mu cu hinh Bao mt cho bao mt mc inh. Ban co th xem thit t cho tp nay vi tri sau:
%windir%\inf\defltbase.inf
xac minh phng phap nay hiu qua, hay th cai t lai Internet Explorer 7. Nu ban cn phai tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Trung tm Tai xung cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b

Cac bc tip theo
Sau khi ban chay Microsoft Fix it nay (hoc hoan tt cac bc thu cng nay), tai khoan ngi dung chun co th khng con xut hin trn man hinh ng nhp khi ban khi ng may tinh hoc c gng chuyn i ngi dung. iu nay xay ra vi tai khoan ngi dung chun bi xoa khoi nhom Ngi dung khi ban t lai cai t bao mt Windows. thm tai khoan ngi dung bi anh hng tr lai nhom Ngi dung, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u ri Tt ca Chng trinh. Hoc bm Chng trinh.
 2. Bm Cac tin ich ri bm Du nhc Lnh (Windows XP). Hoc bm chut phai vao Du nhc Lnh ri bm Chay vi t cach Quan tri vin (Windows Vista).
 3. Trong ca s Du nhc Lnh, nhp ngi dung mang ri bm ENTER. Mt danh sach tai khoan ngi dung c hin thi.
 4. i vi mi tntaikhoan c lit k trong Du nhc Lnh bi thiu khoi man hinh ng nhp hoc chuyn ngi dung, hay nhp lnh sau ri bm ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. By gi? h?y vo ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, hay th Phng phap B.

Phng phap B: Quet may tinh tim phn mm c hai

Phng phap nay c xp hang: D.

Cach ban quet phn mm nguy him trong may tinh phu thuc vao chng trinh chng phn mm c hai ban a cai t.

Quan trong Nu ban s dung phn mm chng vi-rut va phn mm chng phn mm c hai cua ring minh, hay cp nht cac tp inh nghia chng vi-rut va chng phn mm c hai trc khi ban quet may tinh cua minh.

Nu ban khng bit cach cp nht tp inh nghia chng vi rut va chng phn mm c hai cua minh hoc nu ban khng bit cach quet may tinh, cach d dang va min phi thc hin vic nay la s dung trinh quet an toanMicrosoft Security Essentials. s dung trinh quet an toan Microsoft Security Essentials, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Internet Explorer, ghe thm web site sau cua Microsoft:
  http://onecare.live.com/scan
 2. Bm Quet Dich vu y u.

  Chu yHin tng ma ban thy trn trang Web cuaMicrosoft Security Essentialsco th khac mt chut so vi nhng gi chung ti m ta y nhng v c ban y la nhng gi se din ra. Trinh quet an toan Microsoft Security Essentials c tai xung va cai t trn may tinh cua ban khi ban thc hin quet ln u tin. Trinh quet nay se kim tra may tinh cua ban. Sau o, ban se nhn c kt qua va li khuyn khi qua trinh quet hoan tt. Qua trinh nay co th mt it thi gian, vi vy hay chun bi cho vic o.

  Chu yNu hin tai ban cha cai t chng trinh chng phn mm c hai nao thi ban co th tai xung ban dung th min phi trong 90 ngay cua Microsoft Security Essentials. thc hin vic nay, bmTai xung ban dung th min phi trong Nhn bao v lin tuc cho PC cua ban bngMicrosoft Security Essentialstrn trang Web cuaMicrosoft Security Essentials.
 3. Khi qua trinh quet hoan tt, hay th cai t lai Internet Explorer 7. tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. xac minh phng phap hiu qua, hay th cai t lai Internet Explorer. Nu ban cn tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Trung tm Tai xung cua Microsoft.
 • N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny.
 • Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap C.

Phng phap C: Tam thi v hiu hoa phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut

Phng phap nay c xp hang la: D.

Chu y Trc khi ban tam thi v hiu hoa trinh quet vi-rut, am bao rng Tng la Windows a c bt. Sau khi ban hoan tt cac bc, hay bt lai trinh quet vi-rut.

Phn mm chng vi-rut c thit k nhm giup bao v may tinh cua ban khoi vi-rut. Ban khng c tai xung hoc m tp t nhng ngun ma ban khng tin cy, khng truy cp cac Web site ma ban khng tin cy hoc m phn inh kem trong email khi phn mm chng vi-rut cua ban khng c bt. co thm thng tin v cac vi-rut may tinh, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi
Ngay sau khi ban hoan tt phng phap nay, hay am bao rng trinh quet vi-rut a c bt ri truy cp Web site sau cua Microsoft cai t lai cac ban cp nht mi nht:
http://update.microsoft.com
hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. V hiu hoa phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut. thc hin vic nay, hay bm chut phai vao biu tng phu hp cho phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi-rut trong khu vc thng bao. Sau o, bm Thoat hoc bm V hiu hoa.

  Chu y bit thm thng tin v cach v hiu hoa phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut, hay xem tai liu chng trinh.
 2. Khi phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut a bi v hiu hoa, hay th cai t lai Internet Explorer 7. tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
 3. Khi qua trinh cai t Internet Explorer 7 hoan thanh, hay bt phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut.

  Chu y bit thm thng tin v cach bt phn mm chng gian ip hoc phn mm chng vi rut, hay xem tai liu chng trinh.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. xac minh phng phap hiu qua, hay th cai t lai Internet Explorer. Nu ban cn tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Trung tm Tai xung cua Microsoft.
 • N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny.
 • Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap D.

Phng phap D: Khi ng sach may tinh cua ban

Phng phap nay c anh gia la: D va phai.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Thc hin khi ng sach. bit thm thng tin v cach khi ng sach may tinh cua ban, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"
 2. Sau khi ban khi ng may tinh cua minh trang thai khi ng sach, hay th cai t lai Internet Explorer. Nu ban cn tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Trung tm Tai xung cua Microsoft.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Nu phng phap nay hiu qua, cac bc tip theo cua ban la t cu hinh may tinh cua minh s dung lai khi ng binh thng. bit thm thng tin v cach t cu hinh may tinh cua ban s dung khi ng binh thng, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"
 • Sau khi ban t cu hinh may tinh cua minh s dung lai khi ng binh thng, ban a hoan tt.
 • Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban va ban hai long vi cach khc phuc s c nng cao, hay th Phng phap E. may tinh cua ban trang thai khi ng sach khi ban th cac phng phap khc phuc s c nng cao.
 • Nu ban khng hai long vi cach khc phuc s c nng cao, rt tic la bai vit nay khng th giup ban thm na. Trong cac bc tip theo, ban co th mun yu cu ai o giup hoc ban co th mun lin h vi b phn H tr.

Khc phuc s c nng cao

Phng phap E: Kim tra moi tp khng th sao lu hoc cp nht

Phng phap nay c xp hang: Kho va phai.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh xem s c co ang ngn sao lu hoc cp nht tp khng. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
  2. Sao chep va dan (hoc nhp) vn ban sau vao hp M, sau o bm OK m tp Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Chu y Theo mc inh, tp Ie7.log c t trong th muc C:\Windows.
  3. Nhn CTRL+END di chuyn ti cui tp Ie7.log.
  4. Trn menu Chinh sa, bm Tim kim.
  5. Trong hp Tim kim cai gi, nhp ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Trong Hng, bm Ln, ri bm Tim kim Tip.

   Nu ban tim thy vn ban "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled", iu nay cho thy rng mt s c ang ngn khng cho lu tp Internet Explorer 6 d cai t. Vi du: vn ban ging nh di y trong tp nht ky cho thy rng a co s c:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Nu ban khng tim thy vn ban "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled" trong tp Ie7.log, hay lin h vi b phn H tr.
 2. t lai quyn cho tp Vgx.dll. t quyn cua tp thanh cai t mc inh, bm Bt u, bm Chay, go cmd ri bm OK. Tai du nhc lnh, sao chep ri dan (hoc nhp) mt trong cac lnh sau, sau o nhn ENTER:
  • Nu ban ang chay Windows XP, sao chep ri dan (hoc go) lnh sau:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Nu ban ang chay Windows Server 2003, sao chep ri dan (hoc go) lnh sau:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Th cai t Internet Explorer 7. Nu khng th cai t Internet Explorer, hay kim tra lai tp nht ky bng cach lam theo cac bc trong Phng phap D. Nu tp nht ky cho thy s c, hay lp lai tt ca cac bc trong phng phap nay.
 4. Nu ban lp lai quy trinh ma vn khng th cai t Internet Explorer 7, tuy nhin tp nht ky trng, hay lin h vi b phn H tr.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. xac minh phng phap hiu qua, hay c gng cai t lai Internet Explorer. Nu ban cn tai xung Internet Explorer 7, hay truy nhp Trung tm Tai xung cua Microsoft.
 • N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny.
 • Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay lin h vi b phn H tr.

Cac s c tng t va giai phap

co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
920082 Cac s c co th xay ra nu ban ang s dung phin ban beta cua Windows Internet Explorer 7
bit thm thng tin v Trung tm Giai phap cua Windows Internet Explorer, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/807
Nu khng phng phap nao trong bai vit nay giai quyt c s c cua ban, hay truy nhp trang Web H tr Internet Explorer 7 sau y:
http://www.microsoft.com/windows/ie/support/default.mspx
Ban cung co th tim thng tin b sung, phng phap bao cao li va h tr min phi qua in thoai cho Internet Explorer 7 bng cach truy nhp trang Web H tr Internet Explorer.

Nu ban vn gp s c, ban co th ang gp phai mt s c khac. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
945385 Trang Web trng c hin thi khi ban khi ng Internet Explorer 7
926716 Chng trinh cai t Windows Internet Explorer 7 ngng phan hi khi ban chon hp kim "Cai t cac ban cp nht mi nht cho Internet Explorer va Cng cu Loai bo Phn mm Nguy him cua Microsoft Windows (c khuyn nghi)"
Nu nhng bai vit nay khng giup ban giai quyt c s c hoc nu ban gp phai nhng hin tng khac vi nhng hin tng c m ta trong bai vit nay, hay tim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. tim kim trn C s Kin thc Microsoft, truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau o, nhp vn ban thng bao li ma ban nhn c hoc nhp m ta s c vao hp H tr Tim kim (KB).

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 917925 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7
T? kha:
kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com