Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xác nh?n văn ph?ng b?ng cách s? d?ng Office Genuine Advantage: "T?i sao không Máy tính c?a tôi hoàn thành xác nh?n" ho?c "m? l?i: 0x8018...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 917999 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Chương tr?nh Office Genuine Advantage ("OGA") đ? ng?ng ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng l?i ích c?a văn ph?ng chính h?ng, h?y truy c?p web site sau đây:

L?i ích c?a văn ph?ng chính h?ng
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng xác nh?n h? th?ng Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 ho?c Microsoft Office XP b?ng cách s? d?ng Office Genuine Advantage, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Thông báo l?i 1
T?i sao Máy tính c?a tôi đ? không hoàn thành xác nh?n?
Thông báo l?i 2
M? l?i: 0x8018111

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, máy tính c?a b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành Microsoft Windows sau đ? thành công xác nh?n m?t gói Office 2007, Office 2003 ho?c Office XP:
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Microsoft Windows 2000
N?u b?n có h? th?ng văn ph?ng 2007, Office 2003 ho?c Office XP cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows XP ho?c Windows 2000, h?y th? đ? xác nh?n văn ph?ng m?t l?n n?a.

Thông tin thêm

N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ? khi b?n c? g?ng xác nh?n h? th?ng văn ph?ng 2007, Office 2003 ho?c Office XP, c? g?ng ch?y công c? ch?n đoán Genuine Advantage. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Genuine/Diag

Thu?c tính

ID c?a bài: 917999 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Genuine Advantage
T? khóa: 
kblicensing kbsetup kbactivation kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB917999 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 917999
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com