Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 918007 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η έκδοση του Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 (SP1) περιέχει επιδιορθώσεις για πολλά σφάλματα που έχει τεκμηριωθεί στα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB). Αυτό το άρθρο αναγράφει τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης.

Η λίστα περιέχει συνδέσεις με άρθρα σχετικά με το Microsoft ASP.NET και φόρμες Web, Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET, Microsoft Visual C++ .NET, Microsoft Visual J# .NET, Microsoft Visual Studio .NET και Microsoft Visual Studio για συσκευές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει μια λίστα άρθρων της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που περιγράφουν τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft Visual Studio .NET 2003 SP1.

Για να αποκτήσετε το Visual Studio .NET 2003 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Κέντρου λήψης της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=69d2219f-ce82-46a5-8aec-072bd4bb955e
Για να δείτε μια πλήρη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων για τα προϊόντα του Visual Studio .NET και για τα προϊόντα του Microsoft .NET Framework, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/vstudio/aa718693.aspx

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Επομένως, τα σφάλματα που επιδιορθώνονται σε ένα service pack που επιδιορθώνονται σε μελλοντικά service pack. Κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου για να προβάλετε το άρθρο σχετικά με αυτό το σφάλμα.

Microsoft ASP.NET και φόρμες Web

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρου
822759ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο κώδικας στη συνάρτηση InitializeComponent διαγράφεται όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας enableViewState μιας σελίδας στο Visual Studio .NET
826432Μετακίνηση μετα-ετικέτες όταν σχεδιάζετε μια εφαρμογή ASP.NET
831649FIX: Web cache files are overwritten if you connect through Visual Studio .NET to multiple Web sites that use IP addresses or host headers that reside on the same server
832089FIX: "Check Out for Edit" dialog box appears when you try to view an ASP.NET Web form that has a DataGrid control in an HTML table
832714FIX: Visual Studio cannot open a Web site if a duplicate Web site exists
875511FIX: WebForm HTML code may incorrectly display when you switch from Design view to HTML view in Visual Studio .NET 2003

Microsoft Visual Basic .NET

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Article numberArticle title
819543FIX: WebForms that have many controls take a long time to open in Visual Studio .NET 2002
822690FIX: Visual Basic .NET 2003 Task List displays false compiler errors
824089FIX: Visual Studio .NET 2003 stops responding when you build a solution that contains multiple projects
824495FIX: You receive a "MissingManifestResourceException" error message when you add a linked resource in Visual Studio .NET 2003
830788FIX: The IRR function in Visual Basic .NET 2003 returns results that are different from the results in Excel or Visual Basic 6.0
832460FIX: The Data Adapter Configuration Wizard does not work correctly when you use subqueries in Visual Studio .NET 2003
832534FIX: Members of a class may not appear in the Watch window or in the Locals window in Visual Studio .NET 2003
833387FIX: The Visual Basic Upgrade Wizard quits unexpectedly
834339BUG: Visual Studio .NET may stop responding if a project contains lots of .aspx, .asmx, and .xsd files
836154FIX: "System Error &Hc0000005&" error message when you create a new project by using a custom template in Visual Studio .NET 2003
838534FIX: Form icons are displayed as generic code module icons in the Visual Studio .NET 2003 IDE
884571FIX: You receive an error message when a Microsoft .NET Framework 1.1 application makes a late-bound call to a remote object method
891516FIX: When Visual Basic .NET inherits an interface name from a class that has multiple inheritances and the interface has the same name, Visual Basic .NET does not generate code in Visual Studio .NET 2003
894392FIX: The overridden method in the inherited class does not appear in the Method Name box in Visual Basic .NET 2003
895950FIX: An access violation intermittently occurs when you build a large project at a command prompt in Visual Studio .NET 2003
898795FIX: The XML Schema Editor in Visual Studio .NET 2003 stops responding and you experience high CPU use
904380FIX: You may receive a "System.ArgumentException Only one WebServiceBinding attribute may be specified on type" error message when you run a Visual Basic .NET 2003 application that calls a Web service
909085FIX: The Visual Studio IDE crashes when you compile a large Visual Basic solution
829119FIX: The View in Browser command causes unnecessary builds that reduce productivity when you design .aspx pages in Visual Studio .NET

Microsoft Visual C# .NET

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Article numberArticle title
823471FIX: A Windows Form icon appears as a Code icon in Solution Explorer in Visual Studio .NET 2003
823534FIX: Passing parameters in an anonymous JScript function causes misaligned function arguments in Visual Studio .NET 2003
823535The Telephony Application Service may stop, and you may hear a dial tone instead of the voice prompt that you expected in the .NET Framework 1.1
823536FIX: FunctionWrapper around the submit method does not work
824461FIX: Active script host stops responding in Pdm.dll
827695FIX: "Unspecified error" message when you set a breakpoint in the IDE
828877FIX: Visual Studio .NET 2003 quits unexpectedly when you debug a dump file that is larger than 500 MB
837892FIX: Evaluation of variables still occurs when you disable the "Allow property evaluation in variable windows" debugging option in Visual Studio .NET 2003
838470FIX: The IntelliSense feature for a Visual C# .NET project stops working in the Visual Studio .NET IDE
839476FIX: The IntelliSense feature stops working when you add rows to a table in Visual Studio .NET 2003
841767FIX: User controls on a Windows form reposition to the top of the screen in the Visual C# Form Designer
843370FIX: "Cannot copy assembly" error message during the build process after you use the Get Latest command to retrieve solution files from Visual SourceSafe
843552FIX: You receive a "fatal error CS0013" error message when you build a Visual C# project in Visual Studio .NET 2003
867770FIX: "Satellite assemblies could not be built because the main project output is missing" error message when you try to build a large Visual C# solution in Visual Studio .NET 2003
886680FIX: Remote SQL Server debugging does not work in Visual Studio .NET 2003 after you install Windows XP Service Pack 2
887818FIX: You may receive the "Cannot copy assembly" error message when you try to build a Visual C# .NET solution in Visual Studio .NET 2003
890636FIX: When you try to attach the debugger to a running application, the IDE stops responding in Visual Studio .NET 2003
891430FIX: IntelliSense does not correctly display some methods in nested public abstract classes in Visual C# .NET 2003
896416FIX: The IDE stops responding when you change a C# source file while a tool tip is open in Visual Studio .NET 2003
909086FIX: The Visual Studio IDE stops responding or crashes when you compile a Visual C# solution under the IDE debugger

Microsoft Visual C++ .NET

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Article numberArticle title
326459COleDateTime comparison asserts or returns incorrect value
327097BUG: Visual C++ .NET compiler generates two different native types for the same Boolean return type
818823FIX: The C++ compiler quits unexpectedly when you use a valid negative mov offset statement in inline assembly code in Visual Studio .NET 2003
821423ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σφάλμα στο αρχείο κεφαλίδας διάνυσμα προκαλεί εφαρμογές που χρησιμοποιούν <bool>εξειδίκευση να κλείσει απρόσμενα</bool>
821711ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους του μεταγλωττιστή "C2352 μη έγκυρη κλήση της συνάρτησης μη στατικό μέλος" κατά τη μεταγλώττιση ενός προτύπου δήλωσης στο Visual Studio .NET 2003
822551ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ορισμός τύπου λάθος εμφανίζεται στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων του Visual Studio .NET
823020Βελτιστοποίηση προγράμματος μεταγλώττισης κώδικα ενδέχεται να προκαλέσει επαναλήψεις, ώστε να τερματιστεί νωρίς
823071ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο τύπος δυαδικός δεν δρομολόγηση σωστά από μη διαχειριζόμενο κώδικα
823457ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η μέθοδος COleDateTime::SetDate δεν επιστρέφει μια μη έγκυρη κατάσταση σε μια εσφαλμένη ημερομηνία σε Visual C++ .NET 2003
823879ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Συγχώνευση λειτουργικών μονάδων μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στον φάκελο εφαρμογών σε ένα έργο της εγκατάστασης στο Visual Studio .NET 2003
823903ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στοιχεία ελέγχου χάσει τη λεζάντα στο παράθυρο διαλόγου πρόγραμμα επεξεργασίας
824580BUG: Το Visual Studio .NET IDE και σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επεξεργασία του πηγαίου κώδικα
824647ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: A διεκδίκησης debug συμβαίνει όταν ένα στοιχείο ελέγχου Windows Forms φιλοξενείται σε μια φόρμα MFC στο Visual Studio .NET 2003
828100ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Η παράμετρος είναι εσφαλμένη" μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε ένα αρχείο από ένα CD-ROM, σε μια εφαρμογή Visual C++ MFC που δημιουργήθηκε στο Visual Studio .NET 2003
828734Το Visual Studio .NET 2003 σταματά να ανταποκρίνεται κατά τη διαδικασία δημιουργίας λύσεων εάν έχετε εγκατεστημένο το Compuware DriverStudio
829131BUG: Η μακροεντολή $(ItemPath) επιλύει ορισμένα ονόματα διαδρομών εσφαλμένα
829318ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στοιχεία ελέγχου χάνονται, όταν ανοίγετε ή να αλλάξετε προβολές στη Διαχείριση φορμών Windows C++ έργου
830890Επικοινωνήστε με το ATL __unhook δήλωση επιστρέφει E_FAIL
831380ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το μιας εφαρμογής Visual C++ 2003 MFC κλείνει σιωπηρά όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία OnDraw και είναι ενεργοποιημένη η βελτιστοποίηση
831536ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αλλαγές σε έναν πόρο bitmap χάνονται, όταν μετακινηθεί στη θέση του bitmap σε διαφορετικό φάκελο σε μια λύση Visual C# .NET
831537Το πρόγραμμα μεταγλώττισης ενδέχεται να δημιουργήσει σωστή συγκρότηση κωδικό πρότυπου κλάσεις που δεν διαθέτει μια προεπιλεγμένη κατασκευή
831560ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: IDE εξαφανίζεται κατά την επεξεργασία χαρακτηριστικών
831588ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η αναφορά "catch από" δεν λειτουργεί με την κατασκευή του αντιγράφου που ορίζεται στην εφαρμογή σας Visual C++ .NET 2003
831875ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Buffer υπέρβαση κατά τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα Visual C++
831995ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "LNK2016" κατά τη σύνδεση με μια εφαρμογή ή ένα αρχείο DLL που περιέχει πολλές εξαγωγές
832230ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το αντικείμενο COleDateTime επιστρέφει μια μη έγκυρη κατάσταση για μια έγκυρη ημερομηνία στο MFC μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το Visual Studio .NET 2003
832904ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αν ενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση, ο κώδικας που δημιουργείται ίσως δεν είναι σωστός
833550ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το Αναγνωριστικό πόρου εμφανίζεται αντί για το όνομα του πόρου για πόρους στο παράθυρο διαλόγου μετά την εξαγωγή ενός έργου από το στοιχείο ελέγχου προέλευσης
834155ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το IDE τερματίζεται απροσδόκητα όταν μετακινήσετε ένα φάκελο από ένα έργο σε άλλη Solution Explorer
834332ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα "LNK1106: μη έγκυρο αρχείο ή δίσκο πλήρη" μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία ενός έργου σε Visual C++ .NET
834421ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε τα αποτελέσματα που δεν είναι σωστή όταν πραγματοποιήσετε μαθηματικούς υπολογισμούς που περιλαμβάνουν το κινητό σημείο αριθμητικούς σε Visual C++ .NET 2003
834830ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια συνάρτηση ορισμού προστίθεται στο αρχείο λάθος .cpp Visual C++ .NET 2003
835289FIX: Incorrect code is generated when you do an __int64 type data comparison in the debug build of a Visual C++ .NET application in Visual Studio .NET 2003
835428MFC 7.1 cannot register some components in your MFC application if you specify a NULL external_name parameter
835516You receive a prompt to check out unnecessary files when you add a method to an interface in an MFC project that has ATL support in Visual Studio .NET 2003
836844FIX: You may experience a TypeLoadException exception when you use Managed Extensions for C++ to implement an interface that is defined in another assembly in Visual Studio .NET 2003
837421FIX: You receive an access violation in std::ios_base under low memory conditions
837437You receive a "C1060: out of heap space" error message when you compile a very large project by using the Visual C++ .NET 2003 compiler
837683FIX: The Implement Connection Point Wizard generates the wrong code for a custom event interface in Visual Studio .NET
837895FIX: An access violation occurs under low memory conditions in your Visual C++ .NET application
838190ActiveX controls may not be created during run time in a Visual C++ .NET 2003 application
838388FIX: The Format property of the DateTimePicker control reverts to Short Date in Visual Studio .NET 2003
839820BUG: The UP ARROW key does not work correctly when you use an ActiveX control together with grouped option buttons in an MFC form view
839821FIX: You receive an error C1001 error message when you compile a project that uses Standard Template Library code in Visual C++ .NET 2003
839998FIX: Error C2555 occurs when you compile code by using Visual C++ .NET 2003
840873The IntelliSense feature does not work for the IXMLDOMDocumentPtr smart pointer
840874FIX: Microsoft Foundation Class ActiveX control that is built with Visual C++ .NET 2003 cannot be used in Visual Fox Pro 6.0
840879FIX: Error C1001 is generated when you compile a throw statement in Visual Studio .NET 2003
841605FIX: You may experience unpredictable results when files that are larger than 4 GB are read in Visual C++ .NET 2003
841629FIX: The compiler does not call an overridden copy constructor in Visual C++ .NET 2003
841772FIX: The release build of a Visual C++ .NET 2003 application does not initialize arrays as they were defined
841816FIX: The Atl71.dll file causes a memory leak in the AtlAxWindowProc class in Visual Studio .NET 2003
842662FIX: You receive a "Wrong parameter" error message when you save a C++ header file in the German version of Visual Studio .NET 2003
842748FIX: The GetStatus function of the COleStreamFile object returns Invalid for valid data in Visual Studio .NET 2003
843148FIX: Dynamic initialization does not work as expected in Visual C++ .NET 2003
867638FIX: Shell operations that are processed by using DDE do not work as expected in the Microsoft Foundation Classes
872941FIX: You may experience inaccurate results when you compile a project in Visual Studio .NET 2003 with either the /Og or the /Ob2 flags for optimization and then try to perform floating-point operations
872945FIX: Managed C++ project compiler may return error messages in Visual Studio .NET 2003
873412FIX: A value that is not valid is returned when you select an option button by using an arrow key in a Visual C++ .NET 2003 MFC application
873416FIX: Byte values are not swapped correctly when you turn on the /Og code optimization option or the /O2 code optimization option in Visual C++ .NET 2003
873443FIX: Your IDE may stop responding when you try to display __based pointer member variable information in the Watch window in Visual C++ .NET 2003
883655FIX: You receive a "Fatal error C1204: compiler limit: internal structure overflow" error message when you compile a file that contains many classes, functions, variables, and namespaces in Visual C++ .NET 2003
883657FIX: The CDatabase::Connect method passes an incorrect buffer size to the SQLDriverConnect function in Visual Studio .NET 2003
884030FIX: A Microsoft Foundation Class (MFC) program that was created in Visual Studio .NET 2003 unexpectedly quits when you try to close it
884031FIX: Your application may crash when you call the COleUILinkInfo::GetNextLink method in Visual Studio .NET
884879FIX: The Tab order does not work as you expect when an MFC dialog box contains an ActiveX control in Visual Studio .NET 2003
884888ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "ανεπανόρθωτο σφάλμα C1509" κατά τη μεταγλώττιση της Microsoft Visual C++ εφαρμογής που περιέχει μια συνάρτηση μεγάλο με χειρισμού εξαιρέσεων ενεργοποιημένη στο Microsoft Visual Studio .NET 2003
887185ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εσφαλμένο κωδικό δημιουργείται κατά τη μεταγλώττιση μιας εφαρμογής Visual C++ .NET 2003 που περιέχει μια μέθοδο ενσωματωμένων που αποκτά πρόσβαση σε μια στατική μεταβλητή
888248ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το διαρκεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να φορτώσετε ένα πρόγραμμα MFC που δημιουργήθηκε στο Visual Studio .NET 2003 ή πολλά αντίγραφα των αρχείων Msvcr71.dll και Mfc71u.dll φορτώνονται στη μνήμη
888256ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να μεταγλωττίσετε μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη χρήση της Visual C++ .NET 2003: "ο μεταγλωττιστής εσωτερικό σφάλμα"
889095ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μη MFC εφαρμογή παύει να εκτελείται όταν προκύπτει μια κατάσταση αδιεξόδου νήμα στο Visual Studio .NET 2003
890940ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η συνάρτηση strupr δεν μπορεί να μετατρέψετε συμβολοσειρές σε κεφαλαία στο Visual Studio .NET 2003
892086ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εφαρμογή διαρροών ενός δείκτη χειρισμού κατά την κλήση της συνάρτησης _popen CRT Visual C++ .NET 2003
893755ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Όλα τα αρχεία πόρων είναι ξανά όταν κάνετε αναδόμηση ενός έργου Visual C++ .NET 2003 στο Visual Studio .NET 2003
894084ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αρχεία που επικολλώνται στην Εξερεύνηση των Windows ενδέχεται να περιέχουν τα ίδια δεδομένα όταν έχετε πολλές ροές αρχείων σε μια εφαρμογή που βασίζεται σε MFC που έχει δημιουργηθεί σε Visual C++ .NET
894797ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το αρχείο Gdiplus.dll δεν ενημερώνεται όπως αναμένεται κατά την εγκατάσταση ενός έργου Visual Studio .NET 2003 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Millennium Edition, Windows 98 ή Windows 95
895188ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εστίαση του στοιχείου ελέγχου ActiveX σε ένα πλαίσιο ομάδας μπορεί να μετακινηθεί απροσδόκητα με ένα άλλο πλαίσιο ομάδας στο παράθυρο διαλόγου της εφαρμογής MFC που αναπτύσσετε σε Visual C++ .NET 2003
899345ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα σφάλματος όταν μια παράμετρος συμβολοσειράς περιέχει ιαπωνικούς χαρακτήρες στο Visual Studio .NET 2003: "[ανεπανόρθωτο σφάλμα C1001: σφάλμα μεταγλώττισης εσωτερικό]"
900410ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Βελτιστοποίηση απέτυχε" κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής C++ που χρησιμοποιεί το<= logical="" operator="" in="" visual="" studio="" .net=""></=>
900811ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εφαρμογή που προκύπτει παράγει εσφαλμένο υπολογισμό αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε το Visual Studio .NET 2003 για να δημιουργήσετε ένα έργο Visual C++ που εκτελεί υπολογισμούς
900925ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια παραβίαση πρόσβασης ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθεια ανάγνωσης ενός αρχείου .pdb με τη χρήση του εντοπισμού σφαλμάτων περιβάλλοντος Access SDK που περιλαμβάνεται στο Visual Studio .NET 2003
901374ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια φόρμα μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο για να ανοίξει όταν η φόρμα περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου στη σχεδίαση Visual C++ .NET 2003
902338ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια εφαρμογή Microsoft Foundation Classes (MFC) που δημιουργείτε στο Visual Studio .NET 2003 και το οποίο χρησιμοποιεί η κλάση CStringArray και η κλάση CStringData ενδέχεται να κλείσει απρόσμενα
903075FIX: An additional line appears at the start of the message body when you build MFC ISAPI extensions in Visual Studio .NET 2003
907989FIX: A form that contains lots of controls or member variables takes a long time to load and you receive an error message when you try to open the form in Design view in Visual Studio .NET 2003
908959FIX: You receive an error message when you use the Bscmake.exe utility to create a browse information file in Visual Studio .NET 2003
909141FIX: You may receive an error message when you try to run an application that is built on the ATL framework on Windows 2000 or on an earlier version

Microsoft Visual J# .NET

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρου
830297FIX: You receive a "System.IO.IOException, 'The handle is invalid'" error message when you use both Visual J# .NET and Visual C# .NET to access the stdout output stream in the same process
890949FIX: When you use the StringTokenizer.countTokens() method, application performance may decrease in Visual J# .NET Redistributable Package 1.1
891863FIX: When you use the java.util.HashMap class to insert a key with the Int32.MinValue hash code into an array, a System.IndexOutOfRangeException exception occurs in a Visual J# .NET Redistributable Package 1.1-based application

Microsoft Visual Studio .NET

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρου
818452BUG: The project dependencies in your Enterprise Template project are not saved in Visual Studio .NET 2003
819761FIX: Visual SourceSafe checks in files that you have not selected
822726FIX: A solution that contains more than 100 Enterprise Template projects does not save updates correctly.
829970"ALINK: Error AL1022: Error reading embedded resource" error message when you build a project in Visual Studio .NET 2003
830339FIX: The Open dialog box stops responding when you try to view a file that is under ClearCase version control in Visual Studio .NET 2003
830968FIX: You may receive a "'VsRptDesigner Package' has failed to load properly" error when you open Visual Studio .NET 2003 with a mandatory roaming profile
832905A large solution takes a long time to load in Visual Studio .NET 2003
833772Visual Studio .NET stops responding when you try to access IntelliSense information for a strong-typed dataset
836454FIX: You cannot check for updates in Visual Studio .NET
837524New language services override language services that have the same file name extensions in Visual Studio .NET 2003
839582FIX: You may receive an "Unspecified error" error message when you close a solution that uses Rational ClearCase as the SCC provider in Visual Studio .NET 2003
842172Visual Studio Analyzer does not always receive DCOM events in Visual Studio .NET 2003
873447FIX: The COlePropertyPage:OnObjectsChanged method may call itself infinitely when the UpdateData(TRUE) function is called in the OnObjectsChanged event of an ActiveX control in the Visual C++ .NET 2003 Resource Editor
875516FIX: The IBM Rational ClearCase remote view may cause file corruption in Visual Studio .NET 2003
892237FIX: Visual Studio .NET 2003 may not detect that a file was modified by an external application
903887FIX: The IDE may unexpectedly close or crash when you try to copy an error message from the Task List window in Visual Studio .NET 2003

Microsoft Visual Studio for Devices

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρου
829801FIX: References in Smart Device projects do not work in team development
841412The SQL Database Adapter Wizard generates incorrect stored procedure code for tables that contain user-defined data types in Visual Studio .NET 2003
For more information about software update terminology, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 918007 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB918007 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:918007

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com