Straipsnio ID: 918355 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymosi i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

Kai naudojate ?Windows? sargyb?, prane?im? apie apibr???i? naujinimus gausite esant vienai i? ?i? dviej? aplinkybi?:
 • Atidar? ?Windows? sargyb?, gaunate prane?im?, raginant? patikrinti, ar n?ra nauj? apibr???i?.
  Jei tai atitinka j?s? situacij?, bandykite 1 b?d?.
 • Kai bandote tikrinti, ar yra naujinim? ?Windows? sargybai, gaunate prane?im?, kad apibr???i? naujinim? negalima tikrinti, atsisi?sti ir ?diegti.
  Jei tai atitinka j?s? situacij?, bandykite 2 b?d?.
Per?i?r?kite galimus klaid? prane?imus.

?iame straipsnyje pateikiami nurodymai yra skirti pradedantiems ir labiau patyrusiems kompiuterio vartotojams.

Jei esate nam? kompiuterio vartotojas ir patiriate ?i? problem? naudodami asmenin? kompiuter?, galite gauti nemokam? palaikym? telefonu, pokalbiu arba el. pa?tu. Jei ?i? problem? patiriate darboviet?s tinklo kompiuteryje, skaitykite skyri? ?Verslo tinklo vartotojams skirta informacija?.


Sprendimas

1 b?das: patikrinkite, ar yra naujinim? ?Windows? sargybai

Nor?dami patikrinti, ar yra naujinim? ?Windows? sargybai, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Windows? sargyb?, jei dar nepaleistas. Jei norite tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Programos ir tada spustel?kite ?Windows? sargyba.
 2. Patikrinkite, ar yra nauj? apibr???i?. Jei norite tai padaryti, spustel?kite Dabar patikrinti, ar yra naujinim?.
2 b?das: rankiniu b?du ?diekite naujinim? apibr??tis ir patikrinkite ?Windows? naujinimo failus

?Microsoft? pateikia ?Windows? sargybos naujinimus per ?Windows? naujinimo tarnyb?, automatin? naujinim? ir ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS). Kai kuriais atvejais klaidos prane?im? galite gauti d?l problemos, susijusios su viena ?i? paslaug?, bet ne su pa?ia ?Windows? sargyba. Nor?dami nustatyti problemos ?altin? pirmiausia pabandykite rankiniu b?du ?diegti naujinim? apibr??tis. Jei pavyko rankiniu b?du ?diegti naujinim? apibr??tis, problem? grei?iausiai suk?l? ?Windows? naujinimo problema.

1 veiksmas: Jei b?tina, i? naujo paleiskite kompiuter?

V?l ?junkite ?Windows? sargyb? ir pagrindiniame puslapyje ?sid?m?kite klaidos kod?. Jei ?Windows? sargyboje gautame klaidos prane?ime yra kodas 0x80240016, paleiskite kompiuter? i? naujo. Jei ?Windows? sargyboje gautame klaidos prane?ime n?ra kodo 0x80240016, pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas: rankiniu b?du ?diekite naujinim? apibr??tis

Nor?dami rankiniu b?du ?diegti naujinim? apibr??tis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite saugos portale, esan?iame vienoje ?i? ?Microsoft? svetaini?:
  • Jei naudojate ?Windows? versij? angl? kalba, apsilankykite saugos portale, esan?iame toliau pateiktoje ?Microsoft? svetain?je:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos portal?, skirt? ?Windows? versijoms ne angl? kalba, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   923159 Kaip neautomati?kai atsisi?sti ?Windows? sargybai skirtus naujausius apibr???i? naujinimus
 2. Vadovaudamiesi svetain?s nurodymais atsisi?skite ir ?diekite tinkamus apibr???i? naujinimus.
 3. Jei negalite rankiniu b?du ?diegti apibr???i? naujinim? arba vis dar gaunate klaidos prane?im? apie ?Windows? sargybos apibr???i? naujinimus, vyksta kiti procesai, neapra?yti ?iame straipsnyje. Tokiu atveju galite papra?yti pa??stam? ?moni? pagalbos arba kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su vietiniu ?Microsoft? filialu, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt#tab0
 4. Jei pavyko rankiniu b?du ?diegti naujinim? apibr??tis, problem? grei?iausiai suk?l? ?Windows? naujinimo problema. Tod?l t?skite ir vykdykite 3 veiksm?.
3 veiksmas: patikrinkite, ar turite visus reikalingus ?Windows? naujinimo failus

Nor?dami patikrinti, ar turite visus reikalingus ?Windows? naujinimo failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite ?Windows? naujinimo svetain?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.windowsupdate.com
 2. ?diekite visus rekomenduojamus naujinimus. Jei patiriate problem? d?l ?Windows? naujinimo, vyksta kiti procesai, kuriems reik?s trik?i? ?alinimo patarim? patyrusiems vartotojams. Jei nedr?su naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Jei norite papildomos i?pl?stin?s trik?i? ?alinimo informacijos ir informacijos, kaip gauti nemokam? palaikym? nam? vartotojams, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608
3 b?das: i?pl?stinis trik?i? ?alinimas

?sitikinkite, kad n?ra problem? d?l ?Windows? naujinimo tarnybos, automatinio naujinimo ir ?Windows? serverio naujinimo tarnybos (WSUS)

?Microsoft? pateikia ?Windows? sargybos naujinimus per ?Windows? naujinimo tarnyb?, automatin? naujinim? ir ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS). Kai kuriais atvejais, klaidos prane?im? galite gauti d?l problemos su viena ?i? tarnyb?. Tokiu atveju ?ie klaidos prane?imai n?ra susij? su pa?ia ?Windows? sargyba. Nor?dami i?spr?sti potenciali? ?Windows? naujinimo problem?, atlikite ?iuos veiksmus.

?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7?
 1. Patikrinkite, ar faile Windowsupdate.log n?ra klaid? prane?im?; nor?dami per?i?r?ti ?urnalo fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite %windir%\windowsupdate.log ? laukel? Prad?ti paie?k? ir tada paspauskite ENTER.
  2. Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip skaityti fail? ?Windowsupdate.log?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   902093 Kaip skaityti fail? ?Windowsupdate.log? (gali b?ti angl? k.)
 2. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/lt-lt/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22
 3. Tinklalapyje ?Windows? ?inynas ir ?Kaip atlikti? ?veskite rakta?od?ius, kuriais apra?oma problema.
?Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?
 1. Patikrinkite, ar faile Windowsupdate.log n?ra klaid? prane?im?; nor?dami per?i?r?ti ?urnalo fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite %windir%\windowsupdate.log ir tada paspauskite ENTER.
  2. Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip skaityti fail? ?Windowsupdate.log?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   902093 Kaip skaityti fail? ?Windowsupdate.log? (gali b?ti angl? k.)
 2. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Tinklalapyje ?Parinktys? ?veskite rakta?od?ius, kuriais apra?oma problema.

Daugiau informacijos

I?sam?s po?ymiai

?ia sura?yti tiksl?s klaidos prane?imai, kokius galite gauti. Pasirinkite atvej?, geriausiai atitinkant? j?s? problem?, ir pereikite prie tinkamo b?do jai i?spr?sti.

1 atvejis: m?gindami paleisti ?Windows? sargyb?, gaunate ?? klaidos prane?im?:
Patikrinkite, ar yra nauj? apibr???i?.
Apibr??tys suteikia ?Windows? sargybai galimyb? aptikti naujausi? kenk?ji?k? arba nepageidaujam? programin? ?rang? ir neleisti jai veikti kompiuteryje.
Jei tai atitinka j?s? situacij?, bandykite 1 b?d?.

2 atvejis: kai bandote tikrinti ar atsisi?sti naujinimus arba ?diegti naujinimus i? ?Windows? naujinimo svetain?s, gaunate vien? ?i? klaidos prane?im?:
Programa negali tikrinti apibr???i? naujinim?
Aptikta klaida: kodas klaidos_kodas
arba
Programa negali atsisi?sti apibr???i? naujinim?
Aptikta klaida: kodas klaidos_kodas
arba
Programa negali ?diegti apibr???i? naujinim?
Aptikta klaida: kodas klaidos_kodas
Pastabaklaidos_kodas, esantis ?iuose prane?imuose ? tai ?vykusios klaidos kodas, kuris gali b?ti skirtingas. Da?niausiai pasitaikantys klaid? kodai yra 0x8024402f ir 0x80240016. Ta?iau galite gauti ir kit? klaidos kod?, pvz., tok?:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Jei tai atitinka j?s? situacij?, bandykite 2 b?d?.

Profilaktikos patarimai

?Windows? sargyba turi automatinio nauj? apibr???i? tikrinimo parinkt?. Nor?dami ?jungti automatinio nauj? apibr???i? tikrinimo parinkt?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Windows? sargyb?.
 2. Spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Parinktys.
 3. Ties Automatinis ?valgymas pa?ym?kite ?ym?s langel? Automati?kai ?valgyti mano kompiuter?.
 4. Spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Prie? ?valgym? tikrinti, ar yra nauj? apibr???i?, tada spustel?kite ?ra?yti. Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
?Windows? sargyba naudoja ?Windows? automatini? naujinim? funkcij? naujausioms apibr??tims automati?kai ?diegti. Jei norite, kad automatinius naujinimus ?jungtume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei automatinius naujinimus norite ?jungti patys, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.


Pataisyti u? mane


Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Automatini? naujinim? ?jungimasAutomatini? naujinim? i?jungimas
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami automatinius naujinius ?jungti patys, atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem? atlikite ?iuos veiksmus:

?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite wuaucpl.cpl lauke Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite Automati?kai ir spustel?kite Gerai.
?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 2. Spustel?kite Keisti parametrus.
 3. Spustel?kite Automati?kai ?diegti naujinimus (rekomenduojama).
 4. Ties Rekomenduojami naujinimai spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? ?traukti rekomenduojamus naujinimus atsisiun?iant, diegiant arba prane?ant man apie naujinimus, tada spustel?kite Gerai.

  Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.

Papildoma informacija

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?alinti ?ias problemas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
836941 Naudojant ?Windows? arba ?Microsoft? naujinim? naujinimams ?diegti, gali kilti laikin? klaid? d?l ry?io sutrikim?
924123 Klaidos prane?imas, kai naujinate ?Windows? sargybos apibr??tis sistemoje ?Windows 2000?: ?0x80240022 ? ?renginyje klaidingas diskelis.? (gali b?ti angl? k.)
919448 Bandydami atnaujinti ?Windows? sargybos apibr???i? rinkin? kompiuteryje, kuriame veikia ?rangos naujinimo tarnyba (SUS) 1.0, galite gauti tok? klaidos prane?im?: ?error 0x8024002b? (gali b?ti angl? k.)
816731 Klaidos prane?imas: ?0x80070005 Prieiga u?drausta. Neturite teis?s vykdyti pageidaujamos operacijos? (gali b?ti angl? k.)
900936 Ie?kodami naujinim? ?Windows? naujinimo svetain?je, galite gauti klaidos prane?im? ?0x8024402C? (gali b?ti angl? k.)
818018 Kaip spr?sti problemas, susijusias su ?Windows? arba ?Microsoft? naujinimu (gali b?ti angl? k.)
906602 Kaip spr?sti ?prastas ?Windows?, ?Microsoft? naujinimo ir ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? diegimo problemas
Nor?dami pamatyti da?niausiai u?duodamus klausimus apie ?Windows? sargyb? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/products/features/windows-defender
Nor?dami pamatyti da?niausiai u?duodamus klausimus apie ?Windows Update? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
Verslo tinklo vartotojams skirta informacija

Galite naudoti ?iame straipsnyje pateiktus nuoseklius b?dus, kaip i?spr?sti ?i? problem? savo darbo kompiuteryje. Ta?iau jei dirbate kolektyvin?je aplinkoje, tinklo administratorius gal?jo sukonfig?ruoti tinkl? taip, kad neleist? jums atsisi?sti apibr???i?. Be to, tinklo administratorius tinkle gali b?ti ?dieg?s ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? server?. Pavyzd?iui, tinkle gali b?ti naudojama programin?s ?rangos atnaujinimo paslauga (SUS) 1.0. ?Windows? sargyba negali gauti naujinim? i? SUS 1.0. Jei taip ir yra, tinklo administratorius turi ?diegti ?Windows? serverio naujinimo tarnybas (WSUS). ?Windows? sargybos apibr??tys turi b?ti pateiktos i? WSUS serverio. Tod?l, prie? bandydami straipsnyje pateiktus b?dus savo darbo vietoje, pirmiausia kreipkit?s ? tinklo administratori? ir ?sitikinkite, ar pa?iam i?spr?sti ?i? problem? i? viso ?manoma.

Savyb?s

Straipsnio ID: 918355 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 3 d. - Per?i?ra: 11.0
Taikoma:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com