Identifikator ?lanka: 918355 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Tokom kori??enja programa Windows za?titnik dobijate poruku o gre?ci koja se odnosi na ispravke definicija u jednom od dva slede?a slu?aja:
 • Kada otvorite Windows za?titnik, dobijate poruku o gre?ci koja saop?tava da bi trebalo da proverite da li postoje nove definicije.
  Ako ovo opisuje va? slu?aj, poku?ajte sa 1. metodom.
 • Kada poku?ate da proverite da li postoje ispravke u programu Windows za?titnik, dobijate poruku o gre?ci koja saop?tava da nije mogu?e proveriti, preuzeti ili instalirati ispravke definicija.
  Ako ovo opisuje va? slu?aj, poku?ajte sa 2. metodom.
Pogledajte sve mogu?e poruke o gre?ci.

Uputstva u ovom ?lanku namenjena su korisnicima ra?unara sa po?etnim nivoom ili onima sa vi?e iskustva sa ra?unarima.

Ako ste korisnik kojem se ovaj problem pojavio na ku?nom ra?unaru, mo?ete dobiti besplatnu podr?ku preko telefona, kontaktiranjem korisni?ke slu?be preko programa za razmenu poruka ili putem e-po?te. Ako nailazite na ovaj problem na mre?nom ra?unaru na poslu, pro?itajte odeljak ?Informacije za korisnike na poslovnoj mre?i?.


Re?enje

1. metod: provera da li postoje ispravke u programu Windows za?titnik

Da biste proverili da li postoje ispravke u programu Windows za?titnik, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Windows za?titnik ako nije ve? otvoren. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Programi, a zatim izaberite stavku Windows za?titnik.
 2. Proverite da li postoje nove definicije. Da biste to uradili, izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke odmah.
2. metod: Ru?no instaliranje a?uriranih definicija i provera Windows Update datoteka

Microsoft isporu?uje ispravke za Windows za?titnik putem lokacije Windows Update, putem automatskog a?uriranja i putem Windows usluge a?uriranja softvera (WSUS). U nekim ?ete slu?ajevima mo?da dobijati poruke o gre?ci zbog problema sa ovim uslugama umesto zbog problema sa programom Windows za?titnik. Da biste poku?ali da utvrdite uzrok problema, prvo poku?ajte ru?no da instalirate a?urirane definicije. Ako mo?ete ru?no da instalirate a?urirane definicije, problem je najverovatnije prouzrokovao neki problem sa lokacijom Windows Update.

1. korak: ponovno pokretanje ra?unara po potrebi

Prebacite se ponovo na Windows za?titnik i zabele?ite kôd gre?ke na po?etnoj stranici. Ako poruka o gre?ci koju ste dobili u programu Windows za?titnik sadr?i kôd 0x80240016, ponovo pokrenite ra?unar. Ako poruka o gre?ci koju ste dobili u programu Windows za?titnik ne sadr?i 0x80240016, pre?ite na 2. korak.

2. korak: ru?no instaliranje a?uriranih definicija

Da biste ru?no instalirali a?urirane definicije, sledite ove korake:
 1. Posetite bezbednosni portal na jednoj od slede?ih Microsoft Veb lokacija:
  • Ako koristite verziju operativnog sistema Windows na engleskom jeziku, posetite bezbednosni portal na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Da biste dobili vi?e informacija o bezbednosnom portalu za verzije operativnog sistema Windows koje nisu na engleskom jeziku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   923159 Ru?no preuzimanje najnovijih ispravki definicija za Windows za?titnik (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 2. Sledite korake na ovoj Veb lokaciji da biste preuzeli i instalirali odgovaraju?e ispravke definicija.
 3. Ako ne mo?ete ru?no da instalirate ispravke definicija ili ako i dalje dobijete poruke o gre?ci u vezi sa ispravkama definicija u programu Windows za?titnik, u pitanju su neke druge stvari koje ovaj ?lanak ne pokriva. Ukoliko je ovo slu?aj, mo?da ?ete ?eleti da zamolite nekoga koga poznajete za pomo? ili da se obratite podr?ci.

  Vi?e informacija o kontaktiranju lokalne Microsoft podru?nice potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji.
  http://support.microsoft.com/contactUS/?ln=sr-latn-cs#tab0
 4. Ako ste mogli da ru?no instalirate a?urirane definicije, problem je najverovatnije prouzrokovao neki problem u vezi sa lokacijom Windows Update. Zato bi trebalo da nastavite sa 3. korakom.
3. korak: provera da li imate sve potrebne Windows Update datoteke

Da biste proverili da li imate sve potrebne Windows Update datoteke, sledite ove korake:
 1. Otvorite Veb lokaciju Windows Update. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Instalirajte sve preporu?ene ispravke. Ako imate problema sa lokacijom Windows Update, doga?aju se neke druge stvari za koje ?e biti potrebno napredno re?avanje problema. Ako ne ?elite da koristite napredno re?avanje problema, mo?da ?ete ?eleti da zamolite za pomo? nekoga koja poznajete ili da se obratite podr?ci. Dodatne informacije o re?avanju problema i informacije o na?inu dobijanja besplatne podr?ke ako ste ku?ni korisnik potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/sr-cs
3. metod: napredno re?avanje problema

Provera da li postoje problemi sa lokacijom Windows Update, automatskim a?uriranjem ili Windows uslugom a?uriranja softvera (WSUS)

Microsoft isporu?uje ispravke za Windows za?titnik putem lokacije Windows Update, putem automatskog a?uriranja i putem Windows usluge a?uriranja softvera (WSUS). U nekim slu?ajevima ?ete mo?da dobiti poruke o gre?ci prouzrokovane problemima sa jednom od ovih usluga. Poruke o gre?ci u tom slu?aju nisu vezane za sam Windows za?titnik. Da biste re?ili potencijalni problem sa lokacijom Windows Update, sledite ove korake.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Ispitajte datoteku Windowsupdate.log da biste videli da li postoje poruke o gre?kama. Da biste prikazali datoteku evidencije, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte %windir%\windowsupdate.log, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Da biste dobili vi?e informacija o ?itanju datoteke Windowsupdate.log, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   902093 ?itanje datoteke Windowsupdate.log (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 2. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-vista/help
 3. Na Veb stranici ?Windows pomo? i ?lanci 'Kako da...'? unesite klju?ne re?i koje opisuju problem.
Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 1. Ispitajte datoteku Windowsupdate.log da biste videli da li postoje poruke o gre?kama. Da biste prikazali datoteku evidencije, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte %windir%\windowsupdate.log, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Da biste dobili vi?e informacija o ?itanju datoteke Windowsupdate.log, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   902093 ?itanje datoteke Windowsupdate.log (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 2. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Na Veb stranici sa opcijama unesite klju?ne re?i koje opisuju problem.

Dodatne informacije

Detaljni simptomi

Ta?ne poruke o gre?kama koje se mogu pojaviti navedene su ovde. Izaberite slu?aj koji najbolje opisuje va?u situaciju da biste pre?li na metod koji treba da koristite.

1. slu?aj: dobijate slede?u poruku o gre?ci kada poku?ate da pokrenete Windows za?titnik:
Proverite da li postoje nove definicije.
Definicije omogu?avaju programu Windows za?titnik da otkrije najnoviji ?tetni ili ne?eljeni softver i spre?i ga da se pokrene na ra?unaru.
Ako ovo opisuje va? slu?aj, poku?ajte sa 1. metodom.

2. slu?aj: dobijate jednu od slede?ih poruka o gre?ci kada poku?ate da proverite da li postoje ispravke, da preuzmete ispravke ili da instalirate ispravke sa Veb lokacije Windows Update:
Program ne mo?e da proveri da li postoje ispravke definicija
Prona?ena gre?ka: Kôd kôd_gre?ke
ili
Program ne mo?e da preuzme ispravke definicija
Prona?ena gre?ka: Kôd kôd_gre?ke
ili
Program ne mo?e da instalira ispravke definicija
Prona?ena gre?ka: Kôd kôd_gre?ke
NapomenaKôd_gre?ke koji se nalazi u ovim porukama predstavlja kôd gre?ke koju dobijate i taj kôd gre?ke se mo?e razlikovati. Naj?e??i su kodovi gre?ke 0x8024402f ili 0x80240016. Me?utim, mo?da ?ete dobiti neki drugi kôd gre?ke, na primer neki od slede?ih:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Ako ovo opisuje va? slu?aj, poku?ajte sa 2. metodom.

Saveti za spre?avanje

Windows za?titnik ima opciju automatske provere da li postoje nove definicije. Da biste uklju?ili opciju automatske provere da li postoje nove definicije, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Windows za?titnik.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. U okviru Automatsko skeniranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski skeniraj ra?unar.
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pre skeniranja proveri da li postoje a?urirane verzije definicija, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
Windows za?titnik radi sa funkcijom Windows automatskog a?uriranja kako bi automatski instalirao najnovije definicije. Da bismo uklju?ili automatsko a?uriranje umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da uklju?ite automatsko a?uriranje, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom ?arobnjaku.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Uklju?ivanje automatskog a?uriranjaIsklju?ivanje automatskog a?uriranja
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50362
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50363


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami uklju?ili automatsko a?uriranje, sledite ove korake zasnovane na va?em operativnom sistemu:

Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte wuaucpl.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite stavku Automatsko, a zatim kliknite na dugme U redu.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Izaberite stavku Promeni postavke.
 3. Izaberite stavku Instaliraj ispravke automatski (preporu?uje se).
 4. U okviru Preporu?ene ispravke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklju?i preporu?ene ispravke prilikom preuzimanja, instalacije ili obave?tavanja o ispravkama, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

Dodatne informacije

Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovih problema, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
836941 Mo?da ?e do?i do privremenih gre?aka u vezi sa povezivanjem pri kori??enju lokacija Windows Update ili Microsoft Update za instaliranje ispravki
924123 Poruka o gre?ci prilikom a?uriranja definicija Windows za?titnika u operativnom sistemu Windows 2000: ?0x80240022 ? u disk jedinici se nalazi pogre?na disketa.? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
919448 Dobijate poruku o gre?ci kada poku?ate da a?urirate skup definicija Windows za?titnika na ra?unaru na kojem su pokrenute usluge a?uriranja softvera (SUS) 1.0: ?gre?ka 0x8024002b? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
816731 Poruka o gre?ci: ?0x80070005 Pristup nije dozvoljen. Nemate dozvolu za izvr?avanje zahtevane operacije? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
900936 Mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci ?0x8024402C? prilikom skeniranja u potrazi za ispravkama na Veb lokaciji Windows Update (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
818018 Re?avanje problema sa povezivanjem sa lokacijom Windows Update ili Microsoft Update (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
906602 Re?avanje uobi?ajenih problema sa instalacijom na lokaciji Windows Update ili Microsoft Update i u uslugama Windows Server Update Services
Da biste pogledali naj?e??a pitanja o Windows za?titniku, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/products/features/windows-defender
Da biste pogledali naj?e??a pitanja o lokaciji Windows Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
Informacije za korisnike na poslovnoj mre?i

Metode ?korak po korak? iz ovog ?lanka mo?ete koristiti da biste re?ili ovaj problem na poslovnom ra?unaru. Me?utim, ako se nalazite u poslovnom okru?enju, administrator mre?e je mo?da konfigurisao mre?u na na?in koji vas spre?ava da preuzmete definicije. Pored toga, administrator mre?e je mo?da primenio Microsoft Software Update Services server na mre?u. Na primer, mre?a mo?da koristi uslugu a?uriranja softvera (SUS) 1.0. Windows za?titnik ne mo?e da primi ispravke od usluge SUS 1.0. Ako je ovo slu?aj, administrator mre?e mora da primeni Windows usluge a?uriranja softvera (WSUS). WSUS server mora da ponudi definicije za Windows za?titnik. Zato je dobra ideja da se prvo obratite administratoru mre?e pre nego ?to poku?ate sa metodima iz ovog ?lanka na poslu da biste videli da li uop?te postoji mogu?nost samostalnog re?avanja ovog problema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918355 - Poslednji pregled: 28. septembar 2012. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com