ID c?a bi: 918355 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc tp va khc phuc s c b sung tai trang H tr Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Khi b?n ang s? d?ng Windows Defender, b?n nh?n ?c m?t thng bo v? cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng thu?c m?t trong cc t?nh hu?ng sau y:
 • Khi b?n m? Windows Defender, b?n nh?n ?c m?t thng bo ni r?ng b?n nn ki?m tra danh sch nh?n d?ng m?i.
  N?u bi vi?t ny m t? t?nh hu?ng c?a b?n, th? Phng php 1.
 • Khi b?n c? g?ng ki?m tra cc b?n c?p nh?t trong Windows Defender, b?n nh?n ?c m?t thng bo l?i ni r?ng khng th? ki?m tra, t?i xu?ng ho?c ci ?t cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng.
  N?u bi vi?t ny m t? t?nh hu?ng c?a b?n, th? Phng php 2.
Xem t?t c? cc thng bo l?i c th? c.

Nh?ng ch? d?n trong bi vi?t ny dnh cho ng?i dng my tnh ? tr?nh ? b?t ?u ho?c nh?ng ng?i dng c nhi?u kinh nghi?m v? my tnh hn.

N?u b?n l ng?i dng t?i nh ang g?p s? c? v? my tnh c nhn c?a m?nh, b?n c th? nh?n ?c h? tr? mi?n ph qua i?n tho?i, tr? chuy?n ho?c e-mail. N?u b?n g?p s? c? ny trn my tnh n?i m?ng ? ni lm vi?c, ?c ph?n "Thng tin dnh cho ng?i dng trn m?ng doanh nghi?p".


Gi?i php

Phng phap 1: Ki?m tra b?n c?p nh?t trong Windows Defender

ki?m tra b?n c?p nh?t trong Windows Defender, lam theo cc bc sau:
 1. Kh?i ?ng Windows Defender n?u n cha ?c m?. ? lm vi?c ny, b?m Kh?i ?ng, b?m Chng tr?nh, sau b?m Windows Defender.
 2. Ki?m tra cc danh sch nh?n d?ng m?i. lam vic nay, b?m Ki?m tra C?p nh?t Ngay by gi?.
Phng phap 2: Ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t v xc nh?n cc t?p Windows Update

Microsoft cung c?p cc b?n c?p nh?t Windows Defender thng qua Windows Update, thng qua C?p nh?t T? ?ng v thng qua Windows Server Update Service (WSUS). Trong m?t s? tr?ng h?p, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i do cc s? c? v?i nh?ng d?ch v? ny thay v? do cc s? c? v?i Windows Defender. ? c? g?ng xc ?nh ngu?n g?c s? c?, tr?c h?t h?y ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t. N?u b?n c th? ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t th? h?u nh s? c? b?t ngu?n t? s? c? v?i Windows Update.

B?c 1: Kh?i ?ng l?i my tnh n?u c?n thi?t

Quay v? Windows Defender v ghi l?i m? l?i trn Trang ch?. N?u thng bo l?i m b?n nh?n ?c trong Windows Defender c m? 0x80240016, kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n. N?u thng bo l?i m b?n nh?n ?c trong Windows Defender khng c m? 0x80240016, i t?i B?c 2.

B?c 2: Ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t

? ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t, lm theo cc b?c sau:
 1. Truy c?p C?ng B?o m?t t?i m?t trong cc Web site sau y c?a Microsoft:
  • N?u b?n ang s? d?ng phin b?n ti?ng Anh c?a Windows, truy c?p C?ng B?o m?t t?i Web site c?a Microsoft sau y:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • ? bi?t thm thng tin v? C?ng B?o m?t dnh cho cc phin b?n khng ph?i ti?ng Anh c?a Windows, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft.
   923159 Cch t?i xu?ng b?ng tay b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng m?i nh?t cho Windows Defender
 2. Lm theo cc b?c trn Web site ? t?i xu?ng v ci ?t cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng thch h?p.
 3. N?u b?n khng th? ci ?t cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng b?ng tay ho?c n?u b?n v?n nh?n ?c thng bo l?i v? cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng trong Windows Defender th? m?t s? v?n ? khc ang x?y ra v?t qu ph?m vi c?a bi vi?t ny. N?u ung nh vy, b?n c th? nh? ai m b?n bi?t tr? gip ho?c b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

  bit thm thng tin v cch lin h? v?i chi nhnh c?a Microsoft t?i ?a phng b?n, hay truy c?p Web site sau y c?a Microsoft.
  http://support.microsoft.com/contactus?ln=vi-vn#tab0
 4. N?u b?n c th? ci ?t b?ng tay danh sch nh?n d?ng c?p nh?t th? h?u nh s? c? b?t ngu?n t? s? c? v?i Windows Update. Do , b?n nn ti?p t?c v?i B?c 3.
B?c 3: Kim ch?ng r?ng b?n c t?t c? cc t?p Windows Update b?t bu?c.

? ki?m ch?ng r?ng b?n c t?t c? cc t?p Windows Update b?t bu?c, lm theo cc b?c sau:
 1. M? Web site Windows Update. ? th?c hi?n vi?c ny, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Ci ?t t?t c? cc b?n c?p nh?t ?c khuy?n ngh?. N?u b?n g?p s? c? v?i Windows Update th? m?t s? v?n ? khc ang x?y ra yu c?u kh?c ph?c s? c? nng cao. N?u b?n khng yn tm v?i kh?c ph?c s? c? nng cao, b?n c th? mu?n nh? ai m b?n bi?t tr? gip ho?c b?n c th? mu?n lin h vi b phn h tr. ? bi?t thm thng tin v? kh?c ph?c s? c? v thng tin v? cch nh?n h? tr? mi?n ph n?u b?n l ng?i dng t?i nh, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/vi-vn#tab0
Phng phap 3: Kh?c ph?c s? c? nng cao

Ki?m ch?ng r?ng khng c s? c? no ang x?y ra v?i Windows Update, C?p nh?t T? ?ng hay Windows Server Update Service (WSUS)

Microsoft cung c?p cc b?n c?p nh?t Windows Defender thng qua Windows Update, thng qua C?p nh?t T? ?ng v thng qua Windows Server Update Service (WSUS). Trong m?t s? tr?ng h?p, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i do cc s? c? v?i m?t trong cc d?ch v? ny gy ra. Trong tr?ng h?p ny, nh?ng thng bo l?i ny khng lin quan ?n b?n thn Windows Defender. kh?c ph?c s? c? ti?m tng c?a Windows Update, lam theo cc b?c sau.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Ki?m tra t?p Windowsupdate.log file t?m thng bo l?i. ? xem t?p nh?t k? ny, lm theo cc b?c sau:
  1. B?m B?t ?u, nh?p %windir%\windowsupdate.log trong h?p B?t ?u T?m ki?m, sau nh?n ENTER.
  2. ? bi?t thm thng tin v? cch ?c t?p Windowsupdate.log, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   902093 Cch ?c t?p Windowsupdate.log (Trang nay co th co bng ting Anh)
 2. Truy c?p Web site sau cua Microsoft:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/en-us/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22
 3. Trn Trang web "Tr? gip Windows v Cch th?c hi?n", nh?p cc t? kho m t? s? c?.
Microsoft Windows 2000, Windows XP v Windows Server 2003
 1. Ki?m tra t?p Windowsupdate.log file t?m thng bo l?i. ? xem t?p nh?t k? ny, lm theo cc b?c sau:
  1. B?m B?t ?u, b?m Ch?y, nh?p %windir%\windowsupdate.log trong h?p M?, sau nh?n ENTER.
  2. ? bi?t thm thng tin v? cch ?c t?p Windowsupdate.log file, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
   902093 Cch ?c t?p Windowsupdate.log (Trang nay co th co bng ting Anh)
 2. Truy c?p Web site sau cua Microsoft:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Trn trang Web Tuy chon , nhp t khoa m ta s c.

Thng tin thm

Hi?n t?ng chi ti?t

Cc thng bo l?i chnh xc c th? x?y ra ?c li?t k ? y. Ch?n tr?ng h?p m t? ng nh?t t?nh hu?ng c?a b?n ? ti?p t?c sang phng php s?a ch?a ? s? d?ng.

Trng hp 1: B?n nh?n ?c thng bo l?i sau y khi b?n c? g?ng kh?i ?ng Windows Defender:
Ki?m tra cc danh sch nh?n d?ng m?i.
Danh sch nh?n d?ng cho php Windows Defender d? th?y ph?n m?m ?c h?i ho?c khng mong mu?n m?i nh?t v ngn ch?n ph?n m?m ch?y trn my tnh c?a b?n.
N?u bi vi?t ny m t? t?nh hu?ng c?a b?n, th? Phng php 1.

Trng hp 2: B?n nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau y khi b?n c? g?ng ki?m tra cc b?n c?p nh?t, t?i xu?ng cc b?n c?p nh?t ho?c ci ?t cc b?n c?p nh?t t? Web site c?a Windows Update:
Chng tr?nh khng th? ki?m tra cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng
L?i ?c pht hi?n: M? error_code
hoc
Chng tr?nh khng th? t?i xu?ng cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng
L?i ?c pht hi?n: M? error_code
hoc
Chng tr?nh khng th? ci ?t cc b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng
L?i ?c pht hi?n: M? error_code
Ch ? M? error_code c trong nh?ng thng bo ny l m? l?i b?n nh?n ?c v m? l?i ny c th? thay ?i. Cc m? l?i th?ng g?p nh?t l 0x8024402f ho?c 0x80240016. Tuy nhin, b?n c th? nh?n ?c m?t m? l?i khc, nh m?t trong cc m? l?i sau y:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
N?u bi vi?t ny m t? t?nh hu?ng c?a b?n, th? Phng php 2.

Meo Phong tranh

Windows Defender c tu? ch?n t? ?ng ki?m tra danh sch nh?n d?ng m?i. ? b?t tu? ch?n t? ?ng ki?m tra danh sch nh?n d?ng m?i, lm theo cc b?c sau:
 1. Kh?i ?ng Windows Defender.
 2. B?m Cng c?, sau b?m Tu? ch?n.
 3. Trong Qut t? ?ng, b?m ? ch?n h?p ki?m T? ?ng qut my tnh c?a ti.
 4. B?m ? ch?n h?p ki?m Ki?m tra danh sch nh?n d?ng c?p nh?t tr?c khi qut, sau b?m Lu. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
Windows Defender ph?i h?p v?i tnh nng C?p nh?t T? ?ng Windows ? t? ?ng ci ?t danh sch nh?n d?ng m?i nh?t. c chung ti bt Cp nht T ng cho ban, hay chuyn ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t bt Cp nht T ng, hay chuyn ti phn " ti t khc phuc s c".


Khc phuc s c cho ti


khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m vao Ch?y trong h?p tho?i Tp Tai xung v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Bt Cp nht T ngTt Cp nht T ng
Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50362
Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50363


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Ch y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

t bt Cp nht T ng, hay lam theo cac bc sau da trn h iu hanh cua ban:

Windows XP va Windows Server 2003
 1. B?m B?t ?u, b?m Ch?y, nh?p wuaucpl.cpl trong h?p M?, sau b?m OK.
 2. Bm T? ?ng, sau b?m OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. B?m B?t ?u, b?m T?t c? Chng tr?nh, sau b?m Windows Update.
 2. B?m Thay ?i thi?t ?t.
 3. B?m Ci ?t c?p nh?t t? ?ng (?c khuy?n ngh?).
 4. Trong B?n c?p nh?t ?c khuy?n ngh?, b?m ? ch?n h?p ki?m Bao g?m b?n c?p nh?t ?c khuy?n ngh? khi t?i xu?ng, ci ?t ho?c thng bo cho ti v? b?n c?p nh?t, sau b?m OK.

  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.

Thng tin B sung

? bi?t thm thng tin v? cch kh?c ph?c cc s? c? ny, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
836941 B?n c th? g?p cc l?i lin quan ?n k?t n?i t?m th?i khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update ? ci ?t cc b?n c?p nh?t
924123 Thng bo l?i khi b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng Windows Defender trong Windows 2000: "0x80240022 - ?a trong ? b? sai". (Trang nay co th co bng ting Anh)
919448 B?n nh?n ?c thng bo l?i khi b?n c? g?ng c?p nh?t danh sch nh?n d?ng Windows Defender ?c ci ?t trn my tnh ang ch?y Software Update Services (SUS) 1.0: error 0x8024002b (Trang nay co th co bng ting Anh)
816731 Thng bo l?i: "0x80070005 Truy c?p b? t? ch?i. B?n khng ?c php th?c hi?n thao tc ? yu c?u" (Trang nay co th co bng ting Anh)
900936 B?n c th? nh?n ?c thng bo l?i "0x8024402C" khi b?n qut cc b?n c?p nh?t trn Web site Windows Update (Trang nay co th co bng ting Anh)
818018 Cch kh?c ph?c s? c? k?t n?i v?i Windows Update ho?c Microsoft Update
906602 Cch kh?c ph?c cc v?n ? ci ?t th?ng g?p v?i Windows Update, Microsoft Update v Windows Server Update Services
? xem cu h?i th?ng g?p v? Windows Defender, hay truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/support.mspx
? xem cu h?i th?ng g?p v? Windows Update, hay truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
Thng tin dnh cho ng?i dng trn m?ng doanh nghi?p

B?n c th? s? d?ng cc phng php t?ng b?c trong bi vi?t ny ? kh?c ph?c s? c? ny trn my tnh ? ni lm vi?c c?a b?n. Tuy nhin, n?u b?n ang ? trong mi tr?ng cng ty, qu?n tr? m?ng c th? ? c?u h?nh m?ng theo cch ngn ch?n b?n t?i xu?ng danh sch nh?n d?ng. Ngoi ra, qu?n tr? m?ng c th? ? tri?n khai my ch? Microsoft Software Update Services trong m?ng. V d?: m?ng c th? ang s? d?ng Software Update Service (SUS) 1.0. Windows Defender khng th nhn cac ban cp nht t SUS 1.0. N?u trong trng hp nay, qu?n tr? m?ng ph?i tri?n khai Windows Server Update Services (WSUS). Danh sach nhn dang cua Windows Defender phai c cung cp t may chu WSUS. Do , tr?c khi b?n th? cc phng php trong bi vi?t ny t?i ni lm vi?c, c m?t ? ki?n hay l tr?c tin, h?y lin h? v?i qu?n tr? m?ng ? xem vi?c b?n t? c? g?ng kh?c ph?c s? c? ny c kh? thi hay khng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 918355 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2012 - Xem xt l?i: 16.0
p d?ng
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
T? kha:
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com